Προσθήκη Επεξεργασίας Δεδομένων

Αυτή η Προσθήκη Επεξεργασίας Δεδομένων («DPA») ισχύει από το τέλος της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος («Ημερομηνία έναρξης ισχύος»), ότι εσείς ως εμπορικός πελάτης («εσείς» ή ο «Πελάτης») προμηθεύεστε Υπηρεσίες (όπως ορίζονται παρακάτω) από την Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), μία θυγατρική της Microsoft Corporation («Clipchamp», «εμείς», «εμάς», «μας» ή «Πάροχος Υπηρεσιών») και αποτελεί μέρος οποιασδήποτε και όλων των συμφωνιών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Όρων (όπως ορίζονται παρακάτω)), εντολών αγοράς, δηλώσεων εργασίας και άλλων συμβατικών εγγράφων μεταξύ των μερών (μεμονωμένα και συλλήβδην, η «Σύμβαση»). Αυτή η DPA εκτελείται από την Clipchamp ή/και οποιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες (όπως ορίζονται παρακάτω) που παρέχουν Υπηρεσίες στον Πελάτη και ο Πελάτης ή/και οποιεσδήποτε συνδεδεμένες Συνεργάτες (όπως ορίζονται παρακάτω) που προμηθεύονται Υπηρεσίες από το Clipchamp βάσει μιας Σύμβασης. Αυτή η DPA ισχύει στο βαθμό που ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Πελάτη σε σχέση με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Η Clipchamp και ο Πελάτης είναι, ατομικά, ένα «μέρος» και συλλήβδην τα «μέρη» στην παρούσα DPA. Η Σύμβαση ενσωματώνει ρητά την παρούσα DPA. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της παρούσας DPA και της Σύμβασης, η Σύμβαση υπερισχύει στον βαθμό του ελέγχου (εκτός από τον περιορισμένο βαθμό που απαιτούνται όροι της DPA σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε οι σχετικοί όροι της παρούσας DPA υπερισχύουν στο βαθμό της αντίφασης). Οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που δεν ορίζονται στην παρούσα DPA, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ.

Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες που αναφέρονται παρακάτω μόνο για τους σκοπούς της DPA και δεν ισχύουν για τους Όρους και Προϋποθέσεις της Clipchamp («Όροι»). Άλλοι όροι μπορεί να ορίζονται σε γραμμή με την παρούσα DPA.

1.1 «Συνδεδεμένες εταιρείες» σημαίνει οντότητες που κατέχουν, ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό κοινή ιδιοκτησία με οποιοδήποτε μέρος.

1.2 «Επιχειρηματικές λειτουργίες» αποτελούνται από τα ακόλουθα, το καθένα ως περιστατικό με την παράδοση των Υπηρεσιών στον Πελάτη: (1) τιμολόγηση και διαχείριση λογαριασμού, (2) αποζημίωση (π.χ. υπολογισμός των προμηθειών των εργαζομένων και των κινήτρων των συνεργατών), (3) εσωτερική αναφορά και επιχειρηματική μοντελοποίηση (π.χ. πρόβλεψη, έσοδα, προγραμματισμός δυνατότητας, στρατηγική προϊόντος), (4) καταπολέμηση της απάτης, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ή των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που μπορεί να επηρεάσουν τις Υπηρεσίες της Clipchamp ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων εταιρειών της, (5) βελτίωση της βασικής λειτουργικότητας της προσβασιμότητας, του ιδιωτικού απορρήτου ή της ενεργειακής απόδοσης και (6) οικονομική αναφορά και συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις (με την επιφύλαξη των περιορισμών στη γνωστοποίηση Επεξεργασμένων Δεδομένων που περιγράφονται στην Ενότητα 2.9 παρακάτω).

1.3 «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σημαίνει την οντότητα που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.4«Νόμος για την Προστασία Δεδομένων» σημαίνει όλους τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου που ισχύουν για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του Νόμου της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων και του Αυστραλιανού Νόμου περί Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Act) του 1988 (Cth).

1.5 «Υποκείμενο δεδομένων» σημαίνει το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.6 «Νόμος της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων» σημαίνει (i) πριν από τις 25 Μαΐου 2018, την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων («Οδηγία»), (ii) στις και μετά από τις 25 Μαΐου 201, τον Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των των λόγω δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) («ΓΚΠΔ») και (iii) την Οδηγία και τον ΓΚΠΔ όπως έχουν διασκευαστεί στην εσωτερική νομοθεσία κάθε Κράτους Μέλους.

1.7 «Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες» σημαίνει τις ισχύουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τους Εκτελούντες την Επεξεργασία, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ενσωματωμένες στην παρούσα DPA.

1.8 «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, που υποβάλλονται στον Πάροχο Υπηρεσιών από τον Πελάτη ως μέρος των Υπηρεσιών.

1.9 «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι μια παραβίαση της ασφαλείας των Υπηρεσιών που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.10 «Επεξεργασία» ή «επεξεργάζεται» είναι οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται από ένα μέρος επί των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.11 «Επεξεργασμένα δεδομένα» σημαίνει: (a) Δεδομένα Πελάτη, (b) Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών, (c) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και (d) οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που επεξεργάζεται η Clipchamp σε σχέση με τις Υπηρεσίες που αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη βάσει της Σύμβασης.

1.12 «Εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει μια οντότητα που επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

1.13 «Επαγγελματικές υπηρεσίες» σημαίνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: (α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Clipchamp, που αποτελούνται από υπηρεσίες σχεδιασμού, συμβουλών, καθοδήγησης, μετεγκατάστασης δεδομένων, εγκατάστασης και ανάπτυξης λύσεων/λογισμικού που παρέχονται βάσει εντολής υπηρεσίας της Clipchamp που ενσωματώνει την παρούσα DPA δια παραπομπής και (β) υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται από την Clipchamp, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να εντοπίζουν και να επιλύουν ζητήματα που επηρεάζουν τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται ως μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης της Clipchamp και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

1.14 «Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών» σημαίνει όλα τα δεδομένα, που περιλαμβάνουν όλα τα αρχεία κειμένου, ήχου, βίντεο, εικόνας ή λογισμικού, που παρέχονται στην Clipchamp, από ή για λογαριασμό ενός Πελάτη (ή που ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Clipchamp να λάβει από τις Υπηρεσίες) ή που λαμβάνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο από ή για λογαριασμό της Clipchamp μέσω εμπλοκής με την Clipchamp για την λήψη Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

1.15 «Υπηρεσίες» σημαίνει, ατομικά και συλλήβδην, οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή τεκμηρίωση που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη βάσει της Σύμβασης.

1.16 «Υπεργολάβος επεξεργασίας» σημαίνει οποιονδήποτε εκτελών την Επεξεργασίας που χρησιμοποιείται από ή εμπλέκεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών του που επεξεργάζεται Δεδομένα Πελατών, Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών ή/και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Ένας Υπεργολάβος Επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τρίτα μέρη ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών του Παρόχου Υπηρεσιών (δηλαδή, Συνεργάτες του Παρόχου Υπηρεσιών).

1.17 Η φράση «Για την παροχή υπηρεσιών» αποτελείται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (α) Παροχή λειτουργικών δυνατοτήτων όπως αδειοδοτούνται, διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη και τους χρήστες του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξατομικευμένων εμπειριών χρήστη, (β) Αντιμετώπιση προβλημάτων (πρόληψη, ανίχνευση και επιδιόρθωση προβλημάτων) και (γ) Διαρκής βελτίωση (εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων και βελτίωση της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας των χρηστών).

1.18 η φράση «Για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών» αποτελείται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (α) Παροχή των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής υποστήριξης, επαγγελματικού σχεδιασμού, συμβουλών, καθοδήγησης, διαβίβασης δεδομένων, ανάπτυξης και υπηρεσιών ανάπτυξης λύσεων/λογισμικού, (β) Αντιμετώπιση προβλημάτων (πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση, μετριασμός και επιδιόρθωση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων ασφαλείας και προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες ή στα σχετικά Προϊόντα κατά την παράδοση των Επαγγελματικών Υπηρεσιών) και (γ) Διαρκής βελτίωση (βελτίωση της παράδοσης, της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας των Επαγγελματικών Υπηρεσιών και των υποκείμενων Προϊόντων με βάση ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την παροχή των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των πιο πρόσφατων ενημερώσεων και της διόρθωσης ελαττωμάτων λογισμικού).

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΡΟΛΟΙ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

2.1 Πεδίο εφαρμογής. Για λόγους σαφήνειας, η παρούσα DPA ισχύει μόνο για την επεξεργασία δεδομένων σε περιβάλλοντα που ελέγχονται από την Clipchamp και τους Υπεργολάβους Επεξεργασίας της Clipchamp, όπου η Clipchamp ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, η παρούσα DPA ισχύει για τη συμβατική σχέση των μερών εάν εμπλέκονται Δεδομένα Πελατών, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών και αποστέλλονται στην Clipchamp από τον Πελάτη, αλλά δεν ισχύει εάν (α) τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία), (β) Δεδομένα Πελάτη, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια και για την εκτέλεση των Υπηρεσιών παραμένουν στις εγκαταστάσεις του Πελάτη ή σε επιλεγμένα περιβάλλοντα λειτουργίας τρίτων από τον Πελάτη ή (γ) η Clipchamp ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Εάν η Clipchamp είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή εάν απαιτείται κατά τα άλλα από την ισχύουσα νομοθεσία, τότε τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Clipchamp στο https://clipchamp.com/privacy/ θα ισχύει για το χειρισμό των δεδομένων που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες αντί της παρούσας DPA. Επιπλέον, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι οι ιδιωτικές προεπισκοπήσεις, οι δημόσιες προεπισκοπήσεις και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή χαρακτηριστικών, εργαλείων ή λειτουργιών «beta» (μεμονωμένα και συλλήβδην, «Προεπισκοπήσεις») ενδέχεται να χρησιμοποιεί μικρότερα ή διαφορετικά μέτρα ιδιωτικού απορρήτου και ασφαλείας από αυτά που συνήθως υπάρχουν στις Υπηρεσίες. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Πελάτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί Προεπισκοπήσεις για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων που υπόκεινται σε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Για τις Υπηρεσίες, οι ακόλουθοι όροι στην παρούσα DPA δεν ισχύουν για τις Προεπισκοπήσεις: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΓΚΠΔ, CCPA και Ασφάλεια Δεδομένων.

2.2 Ρόλοι των συμβαλλομένων μερών.  Εκτός από όσα ορίζονται στην Ενότητα 2.9 (Επεξεργασία για Επιχειρηματικές Λειτουργίες), τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όσον αφορά στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας DPA, ο Πελάτης μπορεί να ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την Επεξεργασία και ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Υπεργολάβος Επεξεργασίας. Η ενότητα 2.9 ορίζει περιορισμένες περιπτώσεις όπου η Clipchamp μπορεί να ενεργεί ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τον Πελάτη.

2.3 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελάτη.  Ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οποιωνδήποτε οδηγιών επεξεργασίας που εκδίδει στον Πάροχο Υπηρεσιών. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Πάροχο Υπηρεσιών για σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών στον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε κάθε περίπτωση όπου εφαρμόζεται ο Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και ο Πελάτης είναι Εκτελών την Επεξεργασία, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται στην Clipchamp ότι οι οδηγίες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού της Clipchamp ως Εκτελούντος την Επεξεργασία ή ως Υπεργολάβου Επεξεργασίας, έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον αρμόδιο Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

2.4 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Πάροχο Υπηρεσιών.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα χρησιμοποιεί και θα επεξεργάζεται κατά τα άλλα Δεδομένα του Πελάτη, Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο όπως περιγράφεται και υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται παρακάτω, (α) για να παρέχει στον Πελάτη τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Πελάτη και (β) για επιχειρηματικές λειτουργίες συμπτωματικές της παροχής των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Πελάτης δίνει εντολή στον Πάροχο Υπηρεσιών να επεξεργάζεται Δεδομένα Πελάτη, Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: (i) σύμφωνα με τη Σύμβαση, (ii) ως μέρος οποιασδήποτε Επεξεργασίας που ξεκινά ο Πελάτης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) για να συμμορφώνεται με άλλες εύλογες οδηγίες του Πελάτη στο βαθμό που συνάδουν με τους όρους της Σύμβασης και (iv) σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που που επισυνάπτονται των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την επεξεργασία οποιωνδήποτε Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δεδομένων Επαγγελματικών Υπηρεσιών ή/και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης, απαιτείται εκ των προτέρων γραπτή συμφωνία μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη, μέσω γραπτής τροποποίησης της Σύμβασης. Κατόπιν γραπτής ειδοποίησης, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών αρνηθεί να τηρήσει τις εύλογες οδηγίες του Πελάτη που είναι εκτός εκείνων που έχουν συμφωνηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτές οι οδηγίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει τον Πελάτη εάν δεν μπορεί πλέον να συμμορφωθεί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και θα σταματήσει αμέσως την επεξεργασία αυτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας.

2.5 Αιτήματα Υποκειμένων των Δεδομένων.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ειδοποιεί εγκαίρως τον Πελάτη για οποιαδήποτε αιτήματα του Υποκειμένου Δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του εν λόγω ατόμου. Στο βαθμό που ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών για να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παρέχει στον Πελάτη εμπορικά εύλογη συνεργασία και βοήθεια σε σχέση με την ανταπόκριση στο αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων για πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ατόμου αυτού, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την παροχή τέτοιας βοήθειας από τον Πάροχο Υπηρεσιών.

2.6 Διάρκεια.  Η διάρκεια της Επεξεργασίας βάσει της Σύμβασης θα συνεχιστεί έως ότου τερματιστούν οι ισχύουσες Υπηρεσίες όπως ορίζεται στη Σύμβαση.

2.7 Σκοπός.  Σκοπός της Επεξεργασίας είναι η παροχή των Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση και όπως ορίζεται σε οποιεσδήποτε εντολές υπηρεσιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη Σύμβαση.

2.8 Ιδιοκτησία.  Μεταξύ των συμβαλλομένων, ο Πελάτης διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας και εμπράγματο δικαίωμα επί των Δεδομένων του Πελάτη. Η Clipchamp δεν αποκτά δικαιώματα στα Δεδομένα του Πελάτη, εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρεί ο Πελάτης στην Clipchamp στη Σύμβαση ή στην παρούσα Ενότητα 2.8 της παρούσας DPA. Παρά το γεγονός αυτό, η παρούσα Ενότητα 2.8 δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της Clipchamp σε λογισμικό ή υπηρεσίες που η Clipchamp παραχωρεί άδεια χρήσης στον Πελάτη.

2.9 Επεξεργασία για Επιχειρηματικές Λειτουργίες. Κατά την Επεξεργασία για Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, η Clipchamp θα εφαρμόζει αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων και δεν θα χρησιμοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται Δεδομένα Πελατών, Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για: (α) κατάρτιση προφίλ χρήστη, (β) διαφήμιση ή παρόμοιους εμπορικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ή (γ) οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα DPA. Στο βαθμό που η Clipchamp χρησιμοποιεί ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων για Επιχειρηματικές Λειτουργίες σε περίπτωση παροχής των Υπηρεσιών στον Πελάτη, η Clipchamp θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις ενός ανεξάρτητου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία δεδομένων για χρήση σε τέτοιες περιορισμένες περιπτώσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Clipchamp αποδέχεται τις πρόσθετες ευθύνες ενός «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων για την επεξεργασία σε σχέση με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες: (α) να ενεργεί σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, στον βαθμό που απαιτείται από το Νόμο Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και (β) να παρέχει αυξημένη διαφάνεια στον Πελάτη και να επιβεβαιώνει τη λογοδοσία της Clipchamp για την εν λόγω επεξεργασία. Η Clipchamp χρησιμοποιεί διασφαλίσεις για την προστασία Δεδομένων Πελατών, Δεδομένων Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την Επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στην παρούσα DPA και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Όσον αφορά στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει αυτής της Ενότητας, η Clipchamp αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην ενότητα Πρόσθετες Διασφαλίσεις. Για τους σκοπούς αυτούς (i) οποιαδήποτε γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Clipchamp, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος 1 (Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα, συμπεριλαμβανομένων Τεχνικών και Οργανωτικών Μέτρων για την Προστασία της Ασφάλειας των Δεδομένων) (μεμονωμένα και συλλήβδην, «Πρόσθετες διασφαλίσεις»), που έχουν διαβιβαστεί σε σχέση με Επιχειρηματικές Λειτουργίες, θεωρείται «Σχετική Γνωστοποίηση» και (ii) οι δεσμεύσεις στις Πρόσθετες Διασφαλίσεις ισχύουν για τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.10 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα· ΓΚΠΔ. Όλα τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Clipchamp σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών λαμβάνονται, στα πλαίσια, είτε (α) Δεδομένων Πελατών, (β) Δεδομένων Επαγγελματικών Υπηρεσιών, είτε (γ) δεδομένων που δημιουργούνται, προέρχονται ή συλλέγονται από την Clipchamp για ή ως προώθηση της απόδοσης των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποστέλλονται στην Clipchamp ως αποτέλεσμα της χρήσης, από τον Πελάτη, των δυνατοτήτων βάσει των υπηρεσιών ή που λαμβάνονται από την Clipchamp από τοπικά εγκατεστημένο λογισμικό). Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται στην Clipchamp από ή για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν και αυτά Δεδομένα Πελάτη. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται στην Clipchamp από ή για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της χρήσης των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, αποτελούν και αυτά Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Τα ψευδωνυμοποιημένα αναγνωριστικά ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε δεδομένα που επεξεργάζεται η Clipchamp σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών και αποτελούν και αυτά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ψευδωνυμοποιημένα ή απο-ταυτοποιημένα αλλά όχι ανώνυμα, ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προέρχονται από Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι επίσης Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.11 Γνωστοποίηση Επεξεργασμένων Δεδομένων. Η Clipchamp δεν θα γνωστοποιήσει, ούτε θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε Επεξεργασμένα Δεδομένα εκτός από: (1) σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, (2) όπως περιγράφεται στην παρούσα DPA ή (3) όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όλη η Επεξεργασία Επεξεργασμένων Δεδομένων υπόκειται στην υποχρέωση εμπιστευτικότητας της Clipchamp βάσει της Σύμβασης. Η Clipchamp δεν θα γνωστοποιήσει, ούτε θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε Επεξεργασμένα Δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν οι αρχές επιβολής του νόμου επικοινωνήσουν με την Clipchamp ζητώντας να τους γνωστοποιηθούν Επεξεργασμένα Δεδομένα, η Clipchamp θα επιχειρήσει να ειδοποιήσει τις αρχές επιβολής του νόμου για να ζητήσουν τα δεδομένα απευθείας από τον Πελάτη. Εάν υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει ή να παράσχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε Επεξεργασμένα Δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, η Clipchamp θα ειδοποιήσει αμέσως τον Πελάτη και θα παράσχει αντίγραφο της απαίτησης, εκτός εάν απαγορεύεται νομικά στην Clipchamp ή πιστεύει εύλογα ότι απαγορεύεται νομικά στην Clipchamp να το πράξει. Μετά τη λήψη αίτησης από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος για Επεξεργασμένα Δεδομένα, η Clipchamp θα ειδοποιήσει άμεσα τον Πελάτη, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται δια νόμου. Η Clipchamp θα απορρίψει την αίτηση, εκτός εάν απαιτείται δια νόμου για λόγους συμμόρφωσης. Εάν η αίτηση είναι έγκυρη, η Clipchamp θα επιχειρήσει να παραπέμψει το τρίτο μέρος για να ζητήσει τα δεδομένα απευθείας από τον Πελάτη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Clipchamp δεν θα παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος: (α) απευθείας, έμμεση, ανοικτή ή ανεμπόδιστη πρόσβαση σε Επεξεργασμένα Δεδομένα, (β) τα κλειδιά κρυπτογράφησης πλατφόρμας που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των Επεξεργασμένων Δεδομένων ή τη δυνατότητα παραβίασης της εν λόγω κρυπτογράφησης ή (γ) πρόσβαση σε Επεξεργασμένα Δεδομένα, εάν η Clipchamp γνωρίζει ότι τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους που δηλώνονται στην αίτηση του τρίτου μέρους. Προς υποστήριξη των ανωτέρω, η Clipchamp ενδέχεται να παράσχει στο τρίτο μέρος τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη.

3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

3.1 Χρήση Υπεργολάβων Επεξεργασίας.  Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι (α) Οι συνδεδεμένες εταιρείες του Παρόχου Υπηρεσιών και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να εμπλέκονται ως Υπεργολάβοι Επεξεργασίας σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Οι εν λόγω Υπεργολάβοι Επεξεργασίας επιτρέπεται να προσπελάσουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για την παροχή των υπηρεσιών για την παροχή των οποίων έχει προσληφθεί ο Πάροχος Υπηρεσιών και απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει συνάψει γραπτή σύμβαση με κάθε Υπεργολάβο Επεξεργασίας που περιέχει υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την DPA, στο βαθμό που ισχύει για το χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Υπεργολάβο Επεξεργασίας.

3.2 Νομική ευθύνη για Υπεργολάβους Επεξεργασίας.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων Επεξεργασίας του στον ίδιο βαθμό που θα ευθύνονταν ο Πάροχος Υπηρεσιών εάν εκτελούσε τις υπηρεσίες του Υπεργολάβου Επεξεργασίας απευθείας στο πλαίσιο της DPA, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

3.3 Ένσταση κατά Υπεργολάβων Επεξεργασίας.  Κατόπιν αιτήματος, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παρέχει μια τρέχουσα λίστα Υπεργολάβων Επεξεργασίας για τις Υπηρεσίες που έχουν προσπελαστεί από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης εύλογα αντιταχθεί σε έναν Υπεργολάβο Επεξεργασίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για οποιεσδήποτε διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις αλλαγής των Υπηρεσιών ή λήψης των Υπηρεσιών από εναλλακτικό Υπεργολάβο Επεξεργασίας, μαζί με οποιεσδήποτε ισχύουσες χρεώσεις ή αλλαγές στους όρους. Εάν μια εναλλακτική λύση αποδεκτή από τον Πελάτη δεν είναι διαθέσιμη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τότε ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τον Πάροχο Υπηρεσιών χωρίς τον αμφισβητούμενο Υπεργολάβο Επεξεργασίας και να λάβει κατ’ αναλογία επιστροφή χρημάτων για την υπόλοιπη αχρησιμοποίητη περίοδο των Υπηρεσιών.

4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

4.1 Μέτρα ασφαλείας από τον Πάροχο Υπηρεσιών.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί γραπτό πρόγραμμα ασφαλείας για την προστασία από παραβιάσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για τη διατήρηση της ασφάλειας και του απορρήτου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών κατά την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Το πρόγραμμα ασφαλείας του Παρόχου Υπηρεσιών περιλαμβάνει διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις, κατάλληλες για το μέγεθος και τους πόρους του Παρόχου Υπηρεσιών και τους τύπους πληροφοριών που επεξεργάζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να ενημερώνει κατά καιρούς τα μέτρα ασφαλείας του σύμφωνα με την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενημερώσεις και τροποποιήσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ασφάλειας των Υπηρεσιών. Για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες για τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει πιστοποιήσεις ή ελέγχους τρίτων, κατόπιν αιτήματος, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παράσχει αντίγραφο της πιο πρόσφατης πιστοποίησης ή ελέγχου τρίτου μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών, όπως ισχύει, την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καθιστά γενικά διαθέσιμη στους πελάτες του κατά τη στιγμή του αιτήματος.

4.2 Προσωπικό παρόχου υπηρεσιών.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα διασφαλίζει ότι η πρόσβαση του προσωπικού του Παρόχου Υπηρεσιών στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα περιορίζεται στο προσωπικό του Παρόχου Υπηρεσιών που απαιτεί μια τέτοια πρόσβαση για την εκτέλεση της Σύμβασης. Το προσωπικό του Παρόχου Υπηρεσιών που έχει πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα ενημερωθεί για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα υπόκειται σε γραπτές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και θα έχει λάβει εκπαίδευση κατάλληλη για τις ευθύνες του και το χαρακτήρα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4.3 Μέτρα ασφαλείας από τον Πελάτη.  Μια Υπηρεσία μπορεί να καταστήσει διαθέσιμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες ασφαλείας που ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει (για παράδειγμα, κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη διαβίβαση). Στο βαθμό που η Υπηρεσία παρέχει στον Πελάτη ελέγχους και λειτουργικότητα για να επιτρέψει στον Πελάτη να διαχειρίζεται την Υπηρεσία, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαμόρφωση της Υπηρεσίας και τη χρήση των διαθέσιμων στοιχείων ελέγχου, όπως ο Πελάτης θεωρεί επαρκή για τη διατήρηση της κατάλληλης ασφάλειας, προστασίας, διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους του, με τρόπο που να επιτρέπει στον Πελάτη να συμμορφώνεται με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Πελάτη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή απώλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως απαιτείται από το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της αιτίας της εν λόγω μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή απώλειας και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως εύλογα ζητείται από τον Πελάτη. Οι ειδοποιήσεις θα παραδίδονται στους διαχειριστές του Πελάτη για την Υπηρεσία με τυπικά μέσα ειδοποίησης, εκτός από το ότι λόγω του χρόνου που είναι ουσιώδους σημασίας σε αυτήν την περίπτωση, τα μηνύματα email θα αποστέλλονται στη διεύθυνση email που έχει αρχειοθετηθεί από την Clipchamp για τον Πελάτη. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης διατηρεί τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας στην ισχύουσα κονσόλα Υπηρεσιών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα ειδοποιεί τον Πελάτη για ανεπιτυχείς προσπάθειες παραβίασης ασφάλειας που δεν έχουν ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

6.1 Διαβιβάσεις Δεδομένων.  Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συναινεί στη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Πάροχο Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του εάν ο Πελάτης βρίσκεται στην Ευρώπη, εκτός του ΕΟΧ και της Ελβετίας σύμφωνα με την Ενότητα 6.2 παρακάτω και εάν ο Πελάτης βρίσκεται στην Αυστραλία ή εκτός Αυστραλίας), υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης του Παρόχου Υπηρεσιών με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων και τις απαιτήσεις της παρούσας DPA.

6.2 Διαβιβάσεις δεδομένων από τον ΕΟΧ και την Ελβετία.  Εκτός εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει παράσχει έναν εναλλακτικό κατάλληλο μηχανισμό διαβίβασης (όπως αναγνωρίζεται από τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων) για τη σχετική χώρα ή ο Πάροχος Υπηρεσιών ενεργεί ως Υπεργολάβος Επεξεργασίας, οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες θα ισχύουν για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») ή/και την Ελβετία σε χώρα που δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ελβετική Ομοσπονδιακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων ως παρέχουσα επαρκές επίπεδο προστασίας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέτοιες διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας θα διέπονται από την Ενότητα 2 των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών όπως είναι διαθέσιμες στο http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj (οι «Νέες SCC») και οι διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου θα διέπονται από τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που είναι διαθέσιμες στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 (οι «Παλαιότερες SCC»). Οι Νέες SCC και οι Παλαιότερες SCC ενσωματώνονται στην παρούσα DPA και αποτελούν μέρος αυτής. Όπως χρησιμοποιείται στις Νέες SCC και τις Παλαιότερες SCC, ο όρος «εισαγωγέας δεδομένων» σημαίνει Πάροχος Υπηρεσιών και ο όρος «εξαγωγέας δεδομένων» σημαίνει Πελάτης και οι Συνδεδεμένες εταιρείες του. Παρά τα προαναφερθέντα, για τους σκοπούς των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών:

 • η προαιρετική ρήτρα 7 των Νέων SCC δεν θα ισχύει,

 • θα ισχύει η επιλογή 1 της Ρήτρας 9(α) των Νέων SCC και η χρονική περίοδος θα ορίζεται ως 30 ημέρες;

 • η επιλογή 1 της ρήτρας 17 των Νέων SCC θα ισχύει και θα αναφέρεται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας;

 • η προαιρετική γλώσσα της Ρήτρας 11(α) των Νέων SCC δεν θα ισχύει;

 • Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των Νέων SCC και το Παράρτημα I των Παλαιότερων SCC θα αντικατασταθούν στο σύνολό τους από το Προσάρτημα 1 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

6.3 Εναλλακτικός Μηχανισμός Εξαγωγής Δεδομένων. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών υιοθετήσει έναν άλλον εναλλακτικό μηχανισμό εξαγωγής δεδομένων (όπως αναγνωρίζεται από το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων), τότε οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες θα πάψουν να ισχύουν από την ημερομηνία που ο Πάροχος Υπηρεσιών θα εφαρμόσει αυτόν τον νέο μηχανισμό εξαγωγής δεδομένων. 

7. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και μετά τη Σύμβαση, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα διαγράψει ή θα επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο του Παρόχου Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να διατηρεί ο Πάροχος Υπηρεσιών συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει τα δεδομένα και θα εφαρμόσει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τα οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Οι όροι της παρούσας DPA θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

8.1 DPIAs, Αρχεία Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και Εκ των Προτέρων Διαβουλεύσεις.  Στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παρέχει, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης και με έξοδα του Πελάτη, τις πληροφορίες που ζητούνται εύλογα σχετικά με τις Υπηρεσίες, ώστε να μπορέσει ο Πελάτης να διεξάγει αξιολογήσεις επιπτώσεων για την προστασία δεδομένων («DPIAs»), αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας ή/και εκ των προτέρων διαβουλεύσεις με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Clipchamp θα παρέχει (όπου ζητηθεί) αρχεία και πληροφορίες στον Πελάτη και θα διατηρεί τα εν λόγω αρχεία και πληροφορίες ακριβή και επικαιροποιημένα στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

8.2 Νομικά αιτήματα γνωστοποίησης.  Εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών λάβει ένα νομικά δεσμευτικό αίτημα για αποκάλυψη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υπόκεινται στην παρούσα DPA, το αίτημα αυτό θα προωθηθεί αμέσως στον Πελάτη για να δοθεί στον Πελάτη η ευκαιρία να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την προστασία ή την αποκάλυψη των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρά το γεγονός αυτό, η Clipchamp μπορεί να διαθέσει στην εποπτική αρχή οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

8.3 Έλεγχοι.  Όσον αφορά στους ελέγχους που περιγράφονται στις Παραγράφους 5(στ), 11 και 12(2) των Προτύπων Ρητρών της ΕΕ, ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ορίζονται στη Σύμβαση, ο Πάροχος Υπηρεσιών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά το αίτημα αυτό, θέτει στη διάθεση του εξαγωγέα δεδομένων (ή του ανεξάρτητου, τρίτου ελεγκτή του εξαγωγέα δεδομένων που δεν είναι ανταγωνιστής του Παρόχου Υπηρεσιών), πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του Παρόχου Υπηρεσιών με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην DPA, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων ελέγχου και πιστοποιήσεων τρίτων, στο βαθμό που ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει τις εν λόγω τρέχουσες αναφορές ή πιστοποιήσεις και γενικά τις καθιστά διαθέσιμες στους πελάτες. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει τον Πάροχο Υπηρεσιών για το χρόνο που δαπανάται και τα έξοδα που προκύπτουν για οποιονδήποτε επιτόπιο έλεγχο με τις τυπικές τιμές επαγγελματικών υπηρεσιών του Παρόχου Υπηρεσιών. Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε ελέγχου, ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο εξαγωγέας δεδομένων συμφωνούν για το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

9.1 Εξαίρεση Ζημιών. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ DPA Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

9.2 Συνολική νομική ευθύνη.  ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΔ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

10. ΓΕΝΙΚΑ.

10.1 Τροποποίηση και Συμπλήρωση.  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καθορίσουν και να υπογράψουν αμοιβαία κατάλληλες τροποποιήσεις στους όρους της παρούσας DPA, οι οποίες δεν αλλάζουν ουσιωδώς τα οικονομικά ή την κατανομή του κινδύνου που καθορίζεται από τη σύμβαση (i) εάν απαιτείται από εποπτική αρχή ή άλλη κρατική ή κανονιστική οντότητα, (ii) εάν είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων ή (iii) για εφαρμογή ή τήρηση των αναθεωρημένων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενδέχεται να εκδοθούν βάσει του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που ορίζονται στη Διεθνή Συμφωνία Διαβίβασης Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (“ITDA”) στο https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4019483/international-data-transfer-addendum.pdf θα ισχύουν για διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες μη επαρκείς δικαιοδοσίες βάσει της παρούσας DPA. Συμπληρωματικοί όροι μπορούν να προστεθούν ως ένα συνημμένο ή προσάρτημα στην παρούσα DPA, όπου οι όροι αυτοί ισχύουν μόνο για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων συγκεκριμένων χωρών ή δικαιοδοσιών. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να κοινοποιήσει αυτές τις αλλαγές στο άλλο και η τροποποιημένη DPA θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

10.2 Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία για την επίλυση διαφορών. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά για τη συμμόρφωση με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Νόμου της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων), η παρούσα DPA θα ερμηνεύεται και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της αντίφασης νόμων («εφαρμόσιμος νόμος»). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αγωγή, μήνυση ή άλλη διαδικασία που βασίζεται ή προκύπτει από αυτήν την DPA (κάθε μια, μία «Αντιδικία») θα προσαχθεί και θα διατηρηθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί στην υποχρεωτική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω διαιτητών και δικαστηρίων και αποποιείται κάθε δικαίωμα αντίρρησης στη δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής. Το μέρος που επικρατεί σε οποιαδήποτε Αντιδικία θα δικαιούται ανάκτηση των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εκτός από την περίπτωση διαιτησίας, όπου η ανάκτηση των αμοιβών και εξόδων των δικηγόρων θα διέπεται από τη Σύμβαση και τους κανόνες διαιτησίας. Ο Ενιαίος Νόμος περί Συναλλαγών Πληροφοριών Υπολογιστών και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν θα ισχύουν για την παρούσα DPA.

10.3 Διάφορα. Για τους σκοπούς της παρούσας DPA, οποιοιδήποτε καθορισμένοι όροι που αναφέρονται στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Εκτός εάν έχει υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφεί μια διαφορετική DPA μεταξύ των μερών για το θέμα της παρούσας, αυτή η DPA αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και αντικαθιστά όλες τις προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, όλες τις διαπραγματεύσεις, συνομιλίες ή συζητήσεις μεταξύ ή μεταξύ των σχετικών μερών για το αντικείμενο της παρούσας DPA και όλες τις προηγούμενες συναλλαγές ή τα πρότυπα ή τις εθιμοτυπικές διαδικασίες του κλάδου.

10.4 Νόμος περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Εάν η Clipchamp επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εντός του πεδίου εφαρμογής του CCPA, η Clipchamp αναλαμβάνει τις ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις προς τον Πελάτη. Η Clipchamp θα επεξεργάζεται Δεδομένα Πελατών, Δεδομένα Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους του Πελάτη και δεν θα διατηρεί, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει αυτά τα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς που ορίζονται στην DPA και όπως επιτρέπεται από τον CCPA, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε εξαίρεσης «πώλησης». Σε καμία περίπτωση δεν θα πουλήσει η Clipchamp τα εν λόγω δεδομένα. Αυτοί οι Όροι του CCPA δεν περιορίζουν ούτε μειώνουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναλαμβάνει η Clipchamp προς τον Πελάτη στην DPA ή άλλη σύμβαση ανάμεσα στην Clipchamp και τον Πελάτη. Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Προσθήκη του CCPA που επισυνάπτεται ως Προσάρτημα 2 σε αυτήν την DPA θα ισχύει για τις Υπηρεσίες.

10.5 Βιομετρικά Δεδομένα. Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί Υπηρεσίες για την επεξεργασία Βιομετρικών Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για: (i) την παροχή ειδοποίησης στα υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ άλλων όσον αφορά στις περιόδους διατήρησης και καταστροφής· (ii) τη λήψη συναίνεσης από τα υποκείμενα των δεδομένων και (iii) τη διαγραφή των Βιομετρικών Δεδομένων, όπως ενδείκνυται και απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες Απαιτήσεις Προστασίας Δεδομένων. Η Clipchamp θα επεξεργάζεται αυτά τα Βιομετρικά Δεδομένα ακολουθώντας τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Πελάτη (όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πεδίο, Ρόλοι, Επεξεργασία και Αιτήματα Υποκειμένων Δεδομένων» παραπάνω) και θα προστατεύει αυτά τα Βιομετρικά Δεδομένα σύμφωνα με τους όρους ασφαλείας και προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα DPA. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, ο όρος «Βιομετρικά δεδομένα» θα έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ και, εάν ισχύει, ισοδύναμους όρους σε άλλο Νόμο για την Προστασία Δεδομένων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Εξαγωγέας(είς) δεδομένων:

Όνομα: Πελάτης ή συνδεδεμένες οντότητες με τον Πελάτη ή οι αντίστοιχοι πελάτες τους και συνδεδεμένες εταιρείες πελατών, που αποτελούν χρήστες προϊόντων ή υπηρεσιών του Παρόχου Υπηρεσιών («Λύσεις παρόχου υπηρεσιών») και βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετία. Διεύθυνση: Διεύθυνση που καθορίζεται στη Σύμβαση. Όνομα, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας: Όπως περιγράφεται στη Σύμβαση· εάν δεν περιγράφεται στη Σύμβαση, τότε ο υπογράφων της Σύμβασης. Τηλέφωνο: Όπως περιγράφεται στην ενότητα ειδοποίησης της Σύμβασης· εάν δεν περιγράφεται στη Σύμβαση, τότε «Δεν ισχύει». Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όπως περιγράφεται στην ενότητα ειδοποίησης της Σύμβασης· εάν δεν περιγράφεται στη Σύμβαση, τότε «Δεν ισχύει». Δραστηριότητες σχετικές με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με αυτές τις Ρήτρες: Χρήση των Υπηρεσιών της Clipchamp όπως περιγράφεται στη Σύμβαση. Υπογραφή και ημερομηνία: Ίδιος υπογράφων και ημερομηνία με τη Σύμβαση. Ρόλος (υπεύθυνος επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία): Υπεύθυνος επεξεργασίας

Εισαγωγέας(είς) δεδομένων:

Όνομα: Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556) Διεύθυνση: Level 1, 315 Brunswick Street, Fortitude Valley QLD 4006, Αυστραλία Όνομα, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας: Clipchamp Pty Ltd, c/o Microsoft Corporation, Attn: Chief Privacy Officer, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 ΗΠΑ Τηλέφωνο: δ/δ e-mail: privacy@clipchamp.com Δραστηριότητες σχετικές με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με αυτές τις Ρήτρες: Εκτέλεση των Υπηρεσιών της Clipchamp όπως περιγράφεται στη Σύμβαση. Υπογραφή και ημερομηνία: Ίδιος υπογράφων και ημερομηνία με τη Σύμβαση. Ρόλος (υπεύθυνος επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία): Εκτελών την επεξεργασία

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Ο Πελάτης, ως εξαγωγέας δεδομένων, μπορεί να υποβάλει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Clipchamp (εισαγωγέας δεδομένων), η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον εξαγωγέα δεδομένων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται:

 • Υποψήφιοι, πελάτες, επιχειρηματικοί εταίροι, πωλητές και υπάλληλοι του εξαγωγέα δεδομένων (που είναι φυσικά πρόσωπα)

 • Υπάλληλοι ή υπεύθυνοι επικοινωνίας του εξαγωγέα δεδομένων ή/και των υποψηφίων, των πελατών, των επιχειρηματικών εταίρων και των προμηθευτών του εξαγωγέα δεδομένων

 • Χρήστες εξαγωγέων δεδομένων, εξουσιοδοτημένοι από τον εξαγωγέα δεδομένων να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες

 • Άτομα των οποίων οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται σε βίντεο που φορτώνονται από χρήστες εξαγωγέων δεδομένων

Ο Πελάτης, ως εξαγωγέας δεδομένων, μπορεί να υποβάλει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Clipchamp (εισαγωγέας δεδομένων), η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον εξαγωγέα δεδομένων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες εργασιακής απασχόλησης και εκπαίδευσης, διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης, δεδομένα τοπικής προσαρμογής και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε περιεχόμενο που δημιουργείται από ή σχετικά με τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βίντεο και εικόνων που εμφανίζονται σε βίντεο που φορτώνονται από χρήστες εξαγωγέων δεδομένων).

Ευαίσθητα δεδομένα που διαβιβάζονται (εάν ισχύει) και οι εφαρμοσμένοι περιορισμοί ή διασφαλίσεις που λαμβάνουν πλήρως υπόψη το χαρακτήρα των δεδομένων και τους κινδύνους που ενέχονται, όπως για παράδειγμα ο αυστηρός περιορισμός σκοπού, οι περιορισμοί πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης μόνο για το προσωπικό που έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση), η τήρηση αρχείου πρόσβασης στα δεδομένα, οι περιορισμοί για περαιτέρω διαβιβάσεις ή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας:

 • Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, τα μέρη δεν αναμένουν τη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, ο Πελάτης, ως εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να υποβάλλει ειδικές κατηγορίες δεδομένων στην Clipchamp (εισαγωγέας δεδομένων), η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον εξαγωγέα δεδομένων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μέσω φορτώσεων βίντεο, πεδίων κειμένου ή άλλου περιεχομένου και τα οποία, για λόγους σαφήνειας, μπορεί να αποκαλύψουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα ή/και υγεία ή σεξουαλική ζωή.

Η συχνότητα της διαβίβασης (π.χ. αν τα δεδομένα διαβιβάζονται εφάπαξ ή σε συνεχή βάση):

Συνεχής.

Χαρακτήρας της επεξεργασίας:

 • Εκτέλεση των Υπηρεσιών όπως περιγράφεται στη Σύμβαση.

Σκοπός(οί) της διαβίβασης δεδομένων και περαιτέρω επεξεργασίας:

 • Εκτέλεση των Υπηρεσιών όπως περιγράφεται στη Σύμβαση.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να καθοριστεί αυτό το χρονικό διάστημα:

 • Για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Για διαβιβάσεις σε Υπεργολάβους Επεξεργασίας, προσδιορίστε επίσης το αντικείμενο, το χαρακτήρα και τη διάρκεια της επεξεργασίας:

 • Σύμφωνα με την DPA, ο εισαγωγέας δεδομένων δύναται να προσλάβει άλλες εταιρείες για να παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες εκ μέρους του εισαγωγέα δεδομένων, όπως π.χ. παροχή υποστήριξης πελατών. Οι εν λόγω υπεργολάβοι επεξεργασίας επιτρέπεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που τους έχει αναθέσει να προσφέρουν ο εισαγωγέας δεδομένων και απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Γ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η αρμόδια εποπτική αρχή είναι:

 • Η εποπτική αρχή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Clipchamp διατηρεί τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας για τις ισχύουσες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον Πελάτη σε ένα Προσάρτημα υπό τους όρους εμπιστευτικότητας της Σύμβασης.

Υπεργολάβοι επεξεργασίας

Η λίστα των εγκεκριμένων Υπεργολάβων Επεξεργασίας της Clipchamp είναι διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους εμπιστευτικότητας της Σύμβασης, στέλνοντας ένα αίτημα στον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Clipchamp. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιοσδήποτε τέτοιος κατάλογος Υπεργολάβων Επεξεργασίας μπορεί να ενημερωθεί από την Clipchamp όπως ορίζεται στη Σύμβαση ή/και στην παρούσα DPA.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

Προσθήκη του Νόμου περί Ιδιωτικού Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια

Αυτή η Προσθήκη του νόμου CCPA («Προσθήκη») με ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης (όπως ορίζεται παρακάτω) ενσωματώνεται με και αποτελεί μέρος της εντολής αγοράς, της σύμβασης ή/και της σύμβασης/παραρτήματος προστασίας δεδομένων που έχει συναφθεί μεταξύ της Clipchamp ή/και των Συνδεδεμένων εταιρειών της που προσδιορίζονται παρακάτω («Πάροχος Υπηρεσιών») και τον Πελάτη ή/και τις Συνδεδεμένες εταιρείες του για τη Σύμβαση. Ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο Πελάτης είναι ατομικά ένα «μέρος» και συλλήβδην τα «μέρη». Για τους σκοπούς της παρούσας Προσθήκης, «Συνδεδεμένες εταιρείες» σημαίνει κάθε οντότητα που απευθείας ή έμμεσα ανήκει σε ή ελέγχεται από ένα μέρος, όπου «έλεγχος» ορίζεται ως η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της εξουσίας ελέγχου ή πρόκλησης της κατεύθυνσης της διοίκησης και των πολιτικών μιας οντότητας, είτε μέσω της ιδιοκτησίας τίτλων με δικαίωμα ψήφου, είτε μέσω σύμβασης ή με άλλο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οποιοιδήποτε όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα Προσθήκη θα έχουν την έννοια που ορίζεται στη Σύμβαση.

Αυτή η Προσθήκη ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια του 2018, Cal. Civil Code §1798.100 κ. επ. και σχετικούς κανονισμούς («CCPA»), όπως μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της παρούσας Προσθήκης και της Σύμβασης, η παρούσα Προσθήκη θα υπερισχύει, κατά περίπτωση. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που προσδιορίζονται σε αυτή την Προσθήκη θα έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στο νόμο CCPA, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Τα μέρη συμφωνούν ως εξής:

 1. Στο βαθμό που ισχύει, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα συμμορφώνεται σε κάθε στιγμή με το νόμο CCPA, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεών του. Περαιτέρω, στο βαθμό που οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες (όπως ορίζονται στον CCPA) («Προσωπικές πληροφορίες») συλλέγονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της παρούσας Σύμβασης, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα διατηρήσει, χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τις Προσωπικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή των Υπηρεσιών που καθορίζονται στη Σύμβαση. Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα διατηρήσει, χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τις Προσωπικές Πληροφορίες εκτός για επιτρεπόμενους σκοπούς βάσει της Σύμβασης.

 2. Η διατήρηση, χρήση ή αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών εκτός της άμεσης επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη· υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αποκαλύψει Προσωπικές Πληροφορίες και να επιτρέψει την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για ή εκ μέρους του Πάροχου Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται σε ισοδύναμες συμβατικές απαιτήσεις σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες που ισχύουν για τον Πάροχο Υπηρεσιών σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα Προσθήκη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παραμείνει υπεύθυνος για τις ενέργειες των παρόχων υπηρεσιών του.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε στην παρούσα Σύμβαση προς το αντίθετο, τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε παροχή Προσωπικών Πληροφοριών από τον Πελάτη προς τον Πάροχο Υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός επιχειρηματικού σκοπού και δεν αποτελεί μέρος και ρητά εξαιρείται από την ανταλλαγή αντιπαροχής ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αξίας μεταξύ των μερών.

Εάν απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προσθήκης λόγω αλλαγής στους νόμους ή τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, τότε κάθε μέρος μπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο μέρος για την εν λόγω αλλαγή νόμου. Τα μέρη θα συζητήσουν και θα διαπραγματευτούν, καλή τη πίστει, οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στην παρούσα Προσθήκη για την αντιμετώπιση της εν λόγω αλλαγής το συντομότερο δυνατό στα μέτρα του εύλογου και εφικτού.

It looks like your preferred language is English