ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ CLIPCHAMP (ΑΠΟ 01-05-22)

ΕΚΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

Η Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), θυγατρική της Microsoft Corporation, ((«Clipchamp",«εμείς»,«μας», ή «εμας») παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέσιμη στη διεύθυνση https://clipchamp.com«Πλατφόρμα») και μέσω της εφαρμογής για κινητά Clipchamp (η «Εφαρμογή» και συλλήβδην, οι «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες μας προσφέρονται και σε μεμονωμένους δημιουργούς (καθένας, ένας «Πελάτης Καταναλωτής») και επιχειρήσεις (κάθε μία, ένας «Εμπορικός Πελάτης» ή «Εμπορικός Πελάτης της Clipchamp»). Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτα μέρη σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας στο Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου | Clipchamp όταν είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και το Προσάρτημά μας σχετικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο και την Επεξεργασία Δεδομένων που ορίζονται στο Παράρτημα 2 («Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων» ή «DPA») όταν είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Οι αναφορές σε «εσείς» και «σας» σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») αναφέρονται στους πελάτες καταναλωτές, στους εμπορικούς πελάτες και στους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες κατά την εντολή ή για λογαριασμό ενός Εμπορικού Πελάτη (κάθε ένας, ένας «Τελικός Χρήστης Εμπορικού Πελάτη»), κατά περίπτωση. Η Clipchamp και εσείς είστε, ατομικά, ένα «μέρος» και συλλήβδην τα «μέρη». Αυτοί οι Όροι και οποιοδήποτε κώδικες συμπεριφοράς ή άλλοι όροι που ορίζονται στις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε ενημερώσεων σε αυτούς τους Όρους) διέπουν την πρόσβασή σας στη χρήση των Υπηρεσιών. Για λόγους σαφήνειας, είστε ένας Εμπορικός Πελάτης της Clipchamp μόνο εάν έχετε συνάψει ήδη ένα ξεχωριστό υπογεγραμμένο έντυπο παραγγελίας ή άλλη υπογεγραμμένη σύμβαση με την Clipchamp.

Με την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και οποιουσδήποτε όρους χρήσης τρίτων που διέπουν το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του Storyblocks με την Footage Firm Inc, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1. Επιπλέον, εάν είστε Εμπορικός Πελάτης, συμφωνείτε με το Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων μας. Εάν είστε Πελάτης Καταναλωτής, εξηγούμε πώς η Clipchamp χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νομική ικανότητα να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μαζί μας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή κάτω από την ηλικία της νόμιμης ενηλικίωσης στον τόπο διαμονής σας («Ανήλικος»), έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για πρόσβαση σε και χρήση των Υπηρεσιών και αυτοί έχουν συμφωνήσει με τους Όρους εκ μέρους σας. Εάν είστε Εμπορικός Τελικός Χρήστης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νομική εξουσία να δεσμεύετε τον Εμπορικό Πελάτη με αυτούς τους Όρους.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ CLIPCHAMP

Κύρια σημεία: Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών ή στην ελάχιστη ηλικία για την οποία δεν απαιτείται γονική συναίνεση για χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

Λεπτομέρειες: Αν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας ανηλίκου, τότε συμφωνείτε να δεσμευτείτε αυτούς τους Όρους σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω ανήλικο και συμφωνείτε: (1) να επιβλέπετε τη χρήση των Υπηρεσιών και του λογαριασμού από τον Ανήλικο, (2) να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των Υπηρεσιών είναι κατάλληλο για τον Ανήλικο, (3) να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας υποβάλλονται από τον Ανήλικο είναι ακριβείς και (4) να παρέχετε τις συναινέσεις, τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που περιέχονται στους Όρους για λογαριασμό του Ανηλίκου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύρια σημεία: Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε εμάς (κάθε ένας, ένας «Λογαριασμός») και μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα συνδρομής μέσω των Υπηρεσιών μας (κάθε ένα, ένα «Πρόγραμμα). Τα προγράμματά μας περιλαμβάνουν συνδρομές για προσωπική χρήση και συνδρομές για εμπορική χρήση.

Λεπτομέρειες:

 • Προγράμματα: Παρέχουμε μια ποικιλία προγραμμάτων με διαφορετικές συμπεριλήψεις, επιλογές τιμολόγησης και χρέωσης για να διαλέξετε. Προσφέρουμε επίσης δωρεάν χρήση των Υπηρεσιών με περιορισμένη λειτουργικότητα.

 • Λογαριασμός: Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό, απαιτούμε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως το όνομα και το email σας ή να δημιουργήσει ο Κάτοχος Λογαριασμού Ομάδας ένα λογαριασμό και να επιλέξετε να αποδεχτείτε. Πρέπει να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής και πρέπει να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες για να τις διατηρείτε ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αρνηθούμε να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε άτομο να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό. 

 • Κάτοχος Λογαριασμού: Όταν επιλέγετε ένα Πρόγραμμα και δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό, είστε ο Κάτοχος του Λογαριασμού και είστε υπεύθυνοι για τον Λογαριασμό σας, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους. 

Κύρια σημεία: Υπάρχει μια λειτουργία ομάδας εντός ορισμένων Προγραμμάτων.  Για να δημιουργήσετε ή να εγγραφείτε σε μια ομάδα, πρέπει να είστε Κάτοχος Λογαριασμού.  Σύμφωνα με ορισμένα Προγράμματα, μπορεί να οριστεί ένας Διαχειριστής Ομάδας. Οι Διαχειριστές Ομάδας είναι χρήστες που έχουν εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με τα επιλεγμένα Προγράμματα, να δημιουργήσουν μια Ομάδα και είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή αυτών των πρόσθετων χρηστών στο συγκεκριμένο επίπεδο του Προγράμματος. Η λειτουργικότητα της ομάδας μπορεί να ανασταλεί ή να αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς χρηστών κατά την αποκλειστική κρίση της Clipchamp με ή χωρίς ειδοποίηση προς τους επηρεαζόμενους χρήστες. Η Clipchamp δεν είναι υπεύθυνη για διαφορές μεταξύ των χρηστών που προκύπτουν από τη δική σας χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της λειτουργίας Ομάδας.

Λεπτομέρειες:

 • Λειτουργία Ομάδας: Το Πρόγραμμά σας μπορεί να επιτρέπει στους Κατόχους Λογαριασμού να δημιουργήσουν ένα κλειστό περιβάλλον (μία «Ομάδα») στο οποίο ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να προσκαλέσει άλλους Κατόχους Λογαριασμού και εντός του οποίου οι Κάτοχοι Λογαριασμού μπορούν να μοιράζονται βίντεο μεταξύ τους (κάθε Κάτοχος Λογαριασμού εντός του κλειστού περιβάλλοντος της ομάδας, ένα «Μέλος της ομάδας.» Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αρνηθούμε να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε Κάτοχο Λογαριασμού να εγγραφεί ή να συνεχίσει να είναι μέλος μιας Ομάδας. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αποχωρήσουν από μια ομάδα σε οποιαδήποτε στιγμή. Η Clipchamp δεν παρακολουθεί ούτε εποπτεύει τις αλληλεπιδράσεις των Μελών της Ομάδας μεταξύ τους ή την τήρηση των συλλογικών προσδοκιών των Ομάδων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Η Clipchamp δεν είναι υπεύθυνη για διαφωνίες των Μελών της ομάδας ή οποιουδήποτε χρήστη που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

 • Διαχειριστής ομάδας: Ένα Πρόγραμμα μπορεί να επιτρέπει την ανάθεση ενός Διαχειριστή Ομάδας σε μια Ομάδα.  Όταν έχει οριστεί ένας Διαχειριστής Ομάδας, ο Διαχειριστής Ομάδας θα είναι το μόνο μέλος της ομάδας που μπορεί να προσθέσει και να αφαιρέσει Μέλη Ομάδας στην και από την ομάδα. Ο Διαχειριστής Ομάδας μπορεί επίσης να διαχειριστεί την πρόσβαση στο Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένου του τύπου συνδρομής), να διαχειριστεί τη χρέωση (εάν υπάρχει), να ακυρώσει συνδρομές στο Πρόγραμμα ή/και να διαγράψει την Ομάδα.

Κύρια σημεία: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι χρηστών με βάση την πλατφόρμα και τον παράγοντα μορφής από τους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση στο Clipchamp.

Λεπτομέρειες: 

Τύποι χρηστών: Διαφορετικά προγράμματα επιτρέπουν διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι τύποι χρηστών περιλαμβάνουν:

 • Clipchamp WebUser. Ένας χρήστης Web Clipchamp έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο του Clipchamp που παρέχεται μέσω της Πλατφόρμας. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους διαδικτυακούς χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής). Ο χρήστης Web Clipchamp μπορεί επίσης να ονομάζεται Εγγενής Χρήστης Clipchamp.

 • Χρήστης κινητού Clipchamp. Ένας χρήστης κινητού Clipchamp έχει πρόσβαση σε μια περιορισμένη επιλογή Υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής Clipchamp, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το Clipchamp iOS και το Clipchamp Android. 

Ο τύπος χρήστη σας θα καθορίσει τον τύπο πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες. Μπορείτε να ταξινομηθείτε σε περισσότερους από έναν τύπους χρήστη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κύρια σημεία: Είμαστε οι ιδιοκτήτες των Υπηρεσιών.  Πρέπει να χρησιμοποιείτε όλα τα στοιχεία ήχου και βίντεο που διατίθενται από εμάς ως μέρος των Υπηρεσιών (το «Περιεχόμενο») σύμφωνα με τις άδειες χρήσης περιεχομένου.  Ορισμένες Υπηρεσίες απαιτούν από εσάς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας.  

Λεπτομέρειες:

 • Τα δικαιώματά μας επί των Υπηρεσιών: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εμείς ή οι δικαιοπάρόχοι μας κατέχουμε όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο ιδιοκτησίας και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) επί των Υπηρεσιών μας και σε όλα τα στοιχεία ήχου και βίντεο που διατίθενται από εμάς σε εσάς ως Περιεχόμενο. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και η χρήση και η πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν σας εκχωρεί ούτε σας μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε σχέση με την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενό μας.

 • Απαγορευμένες χρήσεις Περιεχομένου: Δεν επιτρέπεται σε εσάς, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση από εμάς ή του ιδιοκτήτη του Περιεχομένου (όπως ισχύει): (1) να αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε Περιεχόμενο, (2) να αναπαράγετε, αναμεταδίδετε, διανείμετε, διαδίδετε, πωλείτε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή κυκλοφορείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 • Άδεια χρήσης των Υπηρεσιών: Εκχωρούμε τις ακόλουθες άδειες χρήσης για τη χρήση των Υπηρεσιών στους ακόλουθους τύπους χρηστών (κάθε μία, μία «Άδεια»):

 • Άδεια χρήσης του Web Clipchamp: Με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους, χορηγούμε στους χρήστες του Clipchamp μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, παγκόσμια άδεια χρήσης των Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας. Για τους Πελάτες Καταναλωτές του Βασικού Προγράμματος, αυτή η άδεια προορίζεται μόνο σε μη εμπορικούς σκοπούς.

 • Άδεια χρήσης του Clipchamp Mobile: Με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους, χορηγούμε στους χρήστες της κινητής Clipchamp μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, παγκόσμια άδεια χρήσης περιορισμένης επιλογής Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής. Για τους Πελάτες Καταναλωτές του Βασικού Προγράμματος, αυτή η άδεια προορίζεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Το Clipchamp Mobile μπορεί να περιλαμβάνει τα Clipchamp iOS και Clipchamp Android.

 • Για προστατεύσουμε τη διανομή της Υπηρεσίας, πρέπει να περιγράψουμε ορισμένους περιορισμούς στα αδειοδοτημένα δικαιώματα που σας παραχωρούμε. Δεν επιτρέπεται: (α) να αδειοδοτήσετε, πουλήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, διανείμετε, φιλοξενήσετε ή με άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε εμπορικά τις Υπηρεσίες, εν όλω ή εν μέρει, (β) να τροποποιήσετε, παράγετε παράγωγα έργα, αποσυρμολογήσετε, αναστρέψετε τη μεταγλώττιση ή αντιστρέψετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, εκτός εάν επιτρέπεται σε σχέση με το Περιεχόμενο, (γ) να προσπελάσετε τις Υπηρεσίες για τη δημιουργία παρόμοιου ή ανταγωνιστικού ιστότοπου, εφαρμογής, προϊόντος ή υπηρεσίας ή (δ) εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν, να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, αναδημοσιεύσετε, λάβετε, προβάλετε, δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο. Όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας για τις Υπηρεσίες (ή για οποιοδήποτε Περιεχόμενο) πρέπει να τηρηθούν.

 • Όλες οι άλλες χρήσεις απαγορεύονται χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεσή μας. 

 • Άδεια στο Περιεχόμενο: Περιεχόμενο προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών ή που αγοράζεται μέσω των Υπηρεσιών προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τις Υπηρεσίες και υπόκειται στους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης τους.

Κύρια σημεία: Πρέπει να φορτώνετε και να χρησιμοποιείτε μόνο Περιεχόμενο χρήστη που ανήκει σε εσάς ή που έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε.  Περιεχόμενο χρήστη, εκτός από σχόλια προς τις Υπηρεσίες θα παραμείνει ιδιοκτησία σας.  Οποιαδήποτε σχόλια ή ανατροφοδότηση που παρέχετε στην Clipchamp θα γίνει ιδιοκτησία μας.

Λεπτομέρειες:

 • Σχόλια: Οποιοδήποτε σχόλιο, ανατροφοδότηση, ιδέα ή πρόταση («Σχόλια») που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών ή άλλως, γίνεται ιδιοκτησία μας. Συμφωνείτε ότι δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε τα σχόλιά σας για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό (όπως για τη βελτίωση των Υπηρεσιών, την προώθηση των Υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών) χωρίς αποζημίωση ή υποχρέωση σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει διαβιβάσει τα σχόλιά σας. Εάν μας παρέχετε σχόλια, αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι και έχετε την εξουσία να παρέχετε το περιεχόμενο των εν λόγω σχολίων προς εμάς, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της νομιμότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

 • Περιεχόμενο χρήστη: Εξαιρουμένων των σχολίων, οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που μας παρέχετε, δημοσιεύετε, φορτώνετε ή υποβάλετε μέσω των Υπηρεσιών μας («Περιεχόμενο Χρήστη») παραμένει ιδιοκτησία σας. Με την παροχή Περιεχομένου Χρήστη σε εμάς ή με τη διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη στις ή μέσω των Υπηρεσιών, μας εκχωρείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, υπό-αδειοδοτούμενη, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης, προβολής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, αντιγραφής, διατήρησης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης, διανομής και τροποποίησης του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) είστε είτε ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος όλου του Περιεχομένου Χρήστη είτε έχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συναινέσεις και τα δικαιώματα κυκλοφορίας από το σχετικό τρίτο μέρος, που είναι απαραίτητες για να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα στο εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους και (2) ούτε το Περιεχόμενο Χρήστη ούτε η χρήση, διακωδικοποίηση (μετατροπή), ανάρτηση, φόρτωση, δημοσίευση, υποβολή, επεξεργασία ή μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη από εσάς σε εμάς (όπως επιτρέπεται από την παραπάνω άδεια) θα παραβιάσει, θα υπεξαιρέσει ή θα καταστρατηγήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικού απορρήτου ή θα οδηγήσει σε παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. Δεν υποστηρίζουμε ούτε εγκρίνουμε και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Μπορούμε, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίησή σας.

 • Παράνομο περιεχόμενο: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την επεξεργασία οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη με παράνομο περιεχόμενο. Παράνομο περιεχόμενο είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν για εμάς, για τις Υπηρεσίες ή για εσάς. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών για παράνομους σκοπούς, ενδέχεται να ενημερώσουμε και να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα νομικά μέτρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Κύρια σημεία: Εάν είστε Πελάτης Καταναλωτής, εξηγούμε πώς η Clipchamp χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.  Πρέπει να εξετάσετε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Κύρια σημεία: Οι Εμπορικοί Πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών από τους Τελικούς Χρήστες Εμπορικού Πελάτη τους.

Λεπτομέρειες:

 • Οι Εμπορικοί Πελάτες (κάθε ένας, ένα «Νομικό Πρόσωπο») είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου, και συγκεκριμένα:

  • Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να πρέπει να εκδώσει μία κατάλληλη «δήλωση συλλογής» (που ονομάζεται επίσης «δήλωση ιδιωτικού απορρήτου») σύμφωνα με τους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου που ισχύουν για το Νομικό Πρόσωπο και

  • Λαμβάνοντας υπόψη τη «δήλωση συλλογής» του Νομικού Προσώπου, το Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο κατά τρόπο που να συνάδει με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για το Νομικό Πρόσωπο και

  • Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για το Νομικό Πρόσωπο, ενδέχεται να ζητηθεί από το Νομικό Πρόσωπο να συλλέξει κατάλληλης μορφής συγκατάθεση για τη συλλογή, χρήση ή γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων και

  • Όταν ένα Νομικό Πρόσωπο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού, το Νομικό Πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση και τη λήψη της κατάλληλης γονικής συναίνεσης.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, δεν φέρουμε ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, γνωστοποίηση ή απώλεια του Περιεχομένου Χρήστη ή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που έχουν φορτωθεί ή δημοσιευτεί κατά λάθος από το Νομικό Πρόσωπο, που προκύπτουν από την πρόσβαση σε και χρήση της Πλατφόρμας από το Νομικό Πρόσωπο και της Υπηρεσίες ή/και την παράλειψη ενός Νομικού Προσώπου να χρησιμοποιήσει ή μία απόφαση να απενεργοποιήσει οποιεσδήποτε δυνατότητες ενίσχυσης ιδιωτικού απορρήτου των Υπηρεσιών ή εργαλείων που γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του Νομικού Προσώπου.

Οι Εμπορικοί Πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών από τους Τελικούς Χρήστες Εμπορικού Πελάτη τους και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι οι Τελικοί Χρήστες Εμπορικού Πελάτη συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους και οποιουσδήποτε κώδικες συμπεριφοράς ή άλλους όρους που ορίζονται στις Υπηρεσίες.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κύρια σημεία: Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα επί πληρωμή, πρέπει να πληρώσετε για αυτό το Πρόγραμμα. Μπορείτε να αναβαθμίσετε και να υποβαθμίσετε το Πρόγραμμά σας. Εάν αλλάξουν οι χρεώσεις μας, θα σας ειδοποιήσουμε 30 ημέρες πριν. Έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή της χρέωσης. Εάν δεν πληρώσετε για το Πρόγραμμά σας ή εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους, ενδέχεται να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας αφού σας δώσουμε μια εύλογη ευκαιρία να πληρώσετε τις χρεώσεις ή να διορθώσετε την παραβίαση, εκτός εάν πρόκειται για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας στο Παράρτημα 3. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οι Χρεώσεις Προγραμμάτων δεν επιστρέφονται. 

Λεπτομέρειες: 

 • Χρεώσεις προγράμματος: Για να λάβετε τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Πρόγραμμά σας, πρέπει να μας καταβάλετε τις χρεώσεις που ορίζονται στην Πλατφόρμα σε σχέση με το Πρόγραμμα που επιλέξατε (Χρέωση Προγράμματος), εάν υπάρχουν. Όπου έχετε επιλέξει Ετήσιο Πρόγραμμα, πρέπει να πληρώσετε το Τέλος Προγράμματος πριν από το επόμενο έτος, με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιώντας τα καθορισμένα συστήματα πληρωμών στην Πλατφόρμα (Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής).  Όπου έχετε επιλέξει Μηνιαίο Πρόγραμμα, πρέπει να καταβάλετε τη Χρέωση Προγράμματος πριν από τον επόμενο μήνα, με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό (Μηνιαία Ημερομηνία Πληρωμής).

 • Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων: Εάν απαιτείται από τη δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεστε, θα έχετε δικαίωμα σε μια περίοδο ακύρωσης (μία "Περίοδο Υπαναχώρησης") δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της αγοράς, με ή χωρίς αιτία. Εάν οι Υπηρεσίες παρέχονται εν μέρει κατά το χρόνο της ακύρωσης, θα λάβετε αναλογική επιστροφή χρημάτων. Αναγνωρίζετε ότι η Περίοδος Υπαναχώρησης τελειώνει όταν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της Υπηρεσίας σε εσάς, μετά από την οποία δεν είναι πλέον δυνατή η επιστροφή χρημάτων για την αγορά σας. Όταν αγοράσετε ψηφιακό περιεχόμενο από εμάς, θα πάψετε να έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η λήψη. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία ή από κάποια συγκεκριμένη προσφορά Υπηρεσίας, όλες οι χρεώσεις για τις αγορές είναι τελικές και χωρίς επιστροφή χρημάτων. Εάν πιστεύετε ότι έχετε χρεωθεί κατά λάθος, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα ερευνήσουμε τη χρέωση. Εάν εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εκδώσουμε την ίδια ή παρόμοια επιστροφή χρημάτων στο μέλλον. Αυτή η πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει κανένα δικαίωμα με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιστροφές χρημάτων, επισκεφθείτε το θέμα στην ενότητα βοήθειας (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις: Μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε το Πρόγραμμά σας μέσω email ή μέσω της Πλατφόρμας.

 • Ετήσιες αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις Προγράμματος: Για Ετήσια Προγράμματα: (1) οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις για μια αναβάθμιση θα σας χρεωθούν κατ' αναλογία για την υπόλοιπη περίοδο πριν από την επόμενη Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής σας και πριν η αναβάθμισή σας θα τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας πληρώσετε τη νέα Χρέωση Προγράμματος για κάθε μετέπειτα Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής και (2) οποιαδήποτε υποβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής σας και θα πρέπει να μας πληρώσετε τη νέα Χρέωση Προγράμματος για κάθε μετέπειτα Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής.

 • Αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις Μηνιαίου Προγράμματος: Για Μηνιαία Προγράμματα: (1) οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις για μια αναβάθμιση θα σας χρεωθούν κατ' αναλογία για την υπόλοιπη περίοδο πριν από την επόμενη Ημερομηνία Μηνιαίας Πληρωμής σας και πριν η αναβάθμισή σας θα τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας πληρώσετε τη νέα Χρέωση Προγράμματος για κάθε μετέπειτα Ημερομηνία Μηνιαίας Πληρωμής και (2) οποιαδήποτε υποβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη Ημερομηνία Μηνιαίας Πληρωμής σας και θα πρέπει να μας πληρώσετε τη νέα Χρέωση Προγράμματος για κάθε μετέπειτα Ημερομηνία Μηνιαίας Πληρωμής.

 • Δοκιμαστικές περίοδοι: Το Πρόγραμμα σας μπορεί να ξεκινήσει με μια δοκιμαστική περίοδο. Η δοκιμαστική περίοδος του Προγράμματός σας θα διαρκέσει για την περίοδο που καθορίζεται στις Υπηρεσίες. Καθορίζουμε τους όρους οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας της δοκιμαστικής περιόδου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ενδέχεται να περιορίσουμε την επιλεξιμότητα για να αποτρέψουμε την κατάχρηση της δοκιμαστικής περιόδου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τη δοκιμαστική περίοδο και να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν διαπιστώσουμε ότι δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις. Εάν δεν ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, θα σας χρεώσουμε αυτόματα τις Χρεώσεις Προγράμματος για το Πρόγραμμα που έχετε επιλέξει στην επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής περιόδου (Ημερομηνία Πληρωμής). Εάν δεν πληρώσετε τη Χρέωση Προγράμματος την Ημερομηνία Πληρωμής, η πρόσβασή σας στα προνόμια του Προγράμματος θα λήξη στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου. 

 • Φόροι: Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Χρέωση Προγράμματος για τους Κατόχους Λογαριασμών περιλαμβάνει φόρο GST. Είστε υπεύθυνοι για όλους τους άλλους φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές στη χώρα σας και θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτούς για λογαριασμό σας. 

 • Νόμισμα: Όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε δολάρια ΗΠΑ από τοπικούς και διεθνείς παρόχους πληρωμών, με την εξαίρεση του ότι εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε δολάρια Αυστραλίας. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις διεθνούς διεκπεραίωσης πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για χρεώσεις διεθνούς διεκπεραίωσης πληρωμών.

 • Αλλαγές χρέωσης: Εάν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια ισχύος και τιμή για την προσφορά των Υπηρεσιών σας, τότε αυτή η τιμή θα εξακολουθήσει να ισχύει για την καθορισμένη περίοδο ισχύος. Θα πρέπει να αποδεχτείτε την οποιαδήποτε νέα προσφορά και τιμή, εάν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν οι Υπηρεσίες σας παρέχονται σε περιοδική βάση (για παράδειγμα, μηνιαίες), χωρίς συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και δεν αποτελούν δοκιμαστική προσφορά, ενδέχεται να αλλάξουμε τα τέλη προγράμματος κατά καιρούς, όπως εάν προσθέσουμε νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες υπηρεσίας, στον βαθμό που το κόστος παροχής των Υπηρεσιών έχει αυξηθεί ανάλογα με ή ως απόκριση στις αλλαγές της αγοράς (για παράδειγμα, λόγω κόστους εργασίας, συναλλαγματικών διακυμάνσεων, αλλαγών σε φόρους/κανονισμούς, πληθωρισμό, τέλη άδειας, υποδομές και διοικητικά έξοδα). Θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος ειδοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι νέες Χρεώσεις Προγράμματος θα ισχύουν για την επόμενη πληρωμή σας που οφείλεται μετά την περίοδο ειδοποίησης. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή της τιμής, πρέπει να ακυρώσετε και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή τιμής σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική επιστροφής χρημάτων μας. Όταν σας ειδοποιήσουμε για την αλλαγή της τιμής, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε επίσης για τους λόγους και το εύρος της αύξησης των τιμών και ότι η νέα τιμή θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν ακυρώσετε τις Υπηρεσίες και θα σας υπενθυμίσουμε επίσης πώς μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες.

 • Παράλειψη έγκαιρης πληρωμής: Εάν οποιαδήποτε πληρωμή δεν καταβληθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μπορούμε (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια), παρέχοντας εύλογη ειδοποίηση προς εσάς, να αναστείλουμε την παροχή πρόσβασης στις Υπηρεσίες. 

 • Περιοδικές Πληρωμές. Όταν αγοράζετε τις Υπηρεσίες σε συνδρομητική βάση (π.χ. μηνιαία), συμφωνείτε ότι εξουσιοδοτείτε περιοδικές πληρωμές και ότι οι πληρωμές θα καταβάλλονται με τη μέθοδο που επιλέξατε και στις περιόδους που συμφωνήσατε, μέχρι η συνδρομή σας με την εν λόγω Υπηρεσία να τερματιστεί από εσάς ή από εμάς. Πρέπει να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες σας πριν από την επόμενη ημερομηνία χρέωσης για να σταματήσετε να χρεώνεστε για τη συνέχεια των Υπηρεσιών σας. Θα σας παρέχουμε επίσης οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης των Υπηρεσιών. Με την εξουσιοδότηση επαναλαμβανόμενων πληρωμών, εξουσιοδοτείτε την Clipchamp να αποθηκεύει τη μέθοδο πληρωμής σας και να επεξεργάζεται τις εν λόγω πληρωμές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Κύρια σημεία: Οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν συμβεβλημένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό της Clipchamp. Υπάρχουν επίσης επιλογές να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων μέσω των Υπηρεσιών που ενδέχεται να διέπονται από τους όρους χρήσης και να υπόκεινται στιςπρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών.  Ο ιστότοπός μας μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους επί των πρακτικών των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Λεπτομέρειες: 

 • Ποιότητα βίντεο: Οι Υπηρεσίες υποστηρίζουν περιορισμένο αριθμό κωδικοποιητών βίντεο ως εισόδους και εξόδους για διακωδικοποίηση (μετατροπή). Αν και εργαζόμαστε σκληρά για την εφαρμογή πρόσθετων κωδικοποιητών βίντεο, οι Υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και περιορίζονται στην τρέχουσα προσφορά. Η ποιότητα του αποτελέσματος μπορεί να ποικίλλει και μπορεί να εξαρτάται από το πηγαίο βίντεο.

 • Είσοδοι τρίτων: Συμφωνείτε ότι: (1) οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τρίτα μέρη που διασυνδέονται ή διαλειτουργούν με τις Υπηρεσίες («Είσοδοι τρίτων») και (2) η παροχή των Υπηρεσιών μπορεί να εξαρτάται ή να επηρεάζεται από τις εν λόγω Εισόδους τρίτων (για παράδειγμα, η Πλατφόρμα μας μπορεί να χρησιμοποιεί ή να βασίζεται σε τεχνολογία τρίτων).

 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να προσφέρουν προαιρετικές ευκαιρίες ενοποίησης με τρίτα μέρη («Ενοποιημένα τρίτα μέρη»). Στο βαθμό που επιλέγετε να διασυνδέσετε ή να διαλειτουργήσετε τις Υπηρεσίες με Ενοποιημένα τρίτα μέρη, είστε υπεύθυνοι για: (1) την αγορά (2) οι απαιτήσεις και (2) τις υποχρεώσεις αδειοδότησης, που σχετίζονται με το Ενοποιημένο Τρίτο Μέρος. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το όφελος της διεπαφής της Υπηρεσίας Ενοποιημένων Τρίτων ή η διαλειτουργικότητα με τις Υπηρεσίες υπόκειται στη δική σας συμμόρφωση με αυτήν την ρήτρα. 

 • Υπερσύνδεσμοι: Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη, όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά και διαφορετικά, δεν ελέγχουμε, ούτε εγκρίνουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο σε αυτούς τους ιστότοπους ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Θα πρέπει να κάνετε τις δικές σας έρευνες σχετικά με την καταλληλότητα αυτών των ιστότοπων.  

 • Μόνο γενικές πληροφορίες: Το Περιεχόμενο δεν είναι ολοκληρωμένο και προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Ενώ καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτό, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας ενημερωμένη και δεν φέρουμε ευθύνη εάν κάποιο Περιεχόμενο είναι ανακριβές ή μη επικαιροποιημένο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κύρια σημεία: Αυτοί οι Όροι δεν αλλάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών που μπορεί να έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λεπτομέρειες: Ορισμένοι νόμοι, όπως ο Αυστραλιανός Νόμος Καταναλωτών (ACL) στο νόμο Competition and Consumer Act 2010 (Cth), και άλλοι παρόμοιοι νόμοι και κανονισμοί για την προστασία των καταναλωτών μπορεί, εάν ισχύει, να σας εκχωρούν δικαιώματα, εγγυήσεις και διορθωτικά μέτρα που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς που δεν μπορούν να αποκλειστούν, να περιοριστούν ή να τροποποιηθούν («Θεσμοθετημένα δικαιώματα»).

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν εξαιρεί τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας ως καταναλωτή. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Κύρια σημεία: Η Clipchamp δεν φέρει ευθύνη για το πώς εσείς ή ένα άλλο άτομο χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας. τις υπηρεσίες που παρέχονται από υπηρεσίες που ενδέχεται να είναι ενσωματωμένες στις Υπηρεσίες μας αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους απευθείας σε εσάς ή για τις Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες.

Λεπτομέρειες: Παρά οτιδήποτε αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τα Θεσμοθετημένα Δικαιώματά σας ή την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα φέρουμε ευθύνη και εσείς παραιτείστε και μας απαλλάσσετε από και κατά, οποιασδήποτε νομικής ευθύνης που προκαλείται ή συνεισφέρεται, που προκύπτει από ή σχετίζεται με: (1) πράξεις ή παραλείψεις σας, (2) οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή των Υπηρεσιών που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (3) οποιαδήποτε έργα, υπηρεσίες, αγαθά, υλικά ή αντικείμενα που δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών ή που δεν έχουν παρασχεθεί από εμάς, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου που παρέχεται από ένα τρίτο μέρος, Εισόδους Τρίτων, Ενοποιημένων Τρίτων Μερών, Σχόλια και Περιεχόμενο χρήστη, (4) οποιοδήποτε ελάττωμα, σφάλμα, παράλειψη ή έλλειψη λειτουργικότητας ή καταλληλότητας (ή απουσία ή μείωση οποιουδήποτε αναμενόμενου αποτελέσματος, έκβασης ή οφέλους) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (5) μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή καθυστέρηση στην παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς, για οποιονδήποτε λόγο, (6) οποιοδήποτε συμβάν εκτός του εύλογου ελέγχου μας, όπως σε σχέση με οποιαδήποτε καταιγίδα, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό, επιδημία, πανδημία, COVID-19 και περιορισμούς και εντολές που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, είτε είναι γνωστοί είτε άγνωστοι κατά τη σύναψη των παρόντων Όρων (Γεγονός Ανωτέρας Βίας) ή (7) τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες.

Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες ή το υλικό ή τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα κατά καιρούς ή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών. Ωστόσο, σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανακύπτουν περιοδικές διακοπές λειτουργίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τα Θεσμοθετημένα Δικαιώματά σας ή την ισχύουσα νομοθεσία, η Clipchamp δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε ορισμένες από τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει. Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου που αποθηκεύετε στις Υπηρεσίες.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Η CLIPCHAMP ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ, (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ, «ΜΕΡΗ ΤΗΣ CLIPCHAMP»), ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΦΕΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ CLIPCHAMP ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Λεπτομέρειες: Παρά οτιδήποτε αντίθετο, με την επιφύλαξη των Θεσμοθετημένων Δικαιωμάτων σας και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εάν έχετε οποιαδήποτε βάση για την ανάκτηση ζημιών, είτε βάσει νόμου, σύμβασης, νόμων περί δικαίου, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αποζημίωσης ή με άλλο τρόπο ή η αποκλειστική σας αποζημίωση είναι να ανάκτηση από τα Μέρη της Clipchamp: μίας μέγιστης συνολικής ευθύνης, που ορίζεται παρακάτω, για άμεσες ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους, θα περιορίζεται (Α) στο να σας παρέχουμε εκ νέου τις Υπηρεσίες μας ή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας αποπληρώσουμε το ποσό των Χρεώσεων του Προγράμματος που καταβάλατε σε εμάς σε σχέση με παροχή των σχετικών Υπηρεσιών με τις οποίες σχετίζεται η Νομική Ευθύνη ή (Β) εάν δεν έχουν καταβληθεί Χρεώσεις Προγράμματος από εσάς έως $100. Εμείς δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας για έμμεση, αποθετική ή ειδική ζημία, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου κέρδους), απώλεια οφέλους (συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου οφέλους), απώλεια εσόδων, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια υπεραξίας, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια αποταμιεύσεων (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης εξοικονόμησης), απώλεια φήμης, απώλεια χρήσης ή/και απώλεια ή καταστροφή δεδομένων. 

«Νομική Ευθύνη» σημαίνει οποιαδήποτε δαπάνη, κόστος, νομική ευθύνη, απώλεια, ζημία, αξίωση, ειδοποίηση, προνόμιο, έρευνα, απαίτηση, διαδικασία ή δικαστική απόφαση (είτε βάσει νόμου, σύμβασης, νομοθεσίας δικαίου, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αποζημίωσης ή άλλου είδους), με όποιον τρόπο και αν προκύψει, είτε άμεση είτε έμμεση ή/και είτε είναι παρούσα, μη βεβαιωμένη, μελλοντική ή ενδεχόμενη και ανεξάρτητα από το αν αφορά ένα τρίτο μέρος, ένα μέρος ή άλλως.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Κύρια σημεία: Εσείς θα μας αποζημιώνετε για νομική ευθύνη που προκύπτει από την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου, τους ισχύοντες νόμους και οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας σε σχέση με το Περιεχόμενο χρήστη σας και τη χρήση και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες.

Λεπτομέρειες: Αποζημίωση: Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα μας αποζημιώνετε και διατηρείτε αζημίωτους έναντι οποιασδήποτε νομικής ευθύνης στην οποία μπορεί να υποβληθούμε από: (1) οποιαδήποτε παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου) από εσάς, (2) οποιαδήποτε παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου από εσάς· ή (3) οποιαδήποτε αξίωση τρίτου εναντίον μας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη σας ή τη χρήση και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες. Η εν λόγω αποζημίωση είναι μια διαρκής υποχρέωση, ανεξάρτητη από τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους Όρους, και συνεχίζεται και μετά τη λήξη αυτών των Όρων. Δεν είναι απαραίτητο να υποστούμε ή να υποβληθούμε σε οποιαδήποτε νομική ευθύνη πριν από την επιβολή ενός δικαιώματος αποζημίωσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 

Αυτή η ρήτρα θα επιβιώσει και μετά τον τερματισμό ή λήξη των παρόντων Όρων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κύρια σημεία: Εάν είστε μέλος μιας Ομάδας, μπορείτε να αποχωρήσετε από την Ομάδα σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συνδέσμου στον διαδικτυακό λογαριασμό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας ή επικοινωνώντας μαζί μας.  Εάν επιλέξετε να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το Περιεχόμενο Χρήστη σας και τα βίντεο στη συσκευή σας, επειδή δεν θα απαιτείται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου Χρήστη σας.  Μπορούμε να αναστείλουμε ή να διαγράψουμε τον Λογαριασμό σας εάν δεν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Λεπτομέρειες: 

 • Τερματισμός μέλους ομάδας: Ως μέλος της ομάδας, μπορείτε να αποχωρήσετε από μια ομάδα σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της λειτουργίας «Αποχώρηση» (ή παρόμοιας) στην πλατφόρμα ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.

 • Τερματισμός Κατόχου Λογαριασμού για λόγους διευκόλυνσης: Παρέχουμε τη διαδικασία για την απενεργοποίηση και τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας και να τερματίσετε τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της λειτουργίας «Ακύρωση λογαριασμού» (ή παρόμοιας) στην πλατφόρμα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ. Μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, οι παρόντες Όροι και ο Λογαριασμός σας θα τερματιστούν την επόμενη Ημερομηνία Ετήσιας Πληρωμής ή Ημερομηνία Μηνιαίας Πληρωμής (όπως ισχύει), εκτός εάν βρίσκεστε σε δοκιμαστική περίοδο, οπότε αυτοί οι Όροι και ο Λογαριασμός σας θα τερματιστούν στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν θα καταβληθούν επιστροφές χρημάτων κατά τον τερματισμό σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. 

 • Τερματισμός Κατόχου Λογαριασμού για λόγους παραβίασης: Μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας και τους παρόντες Όρους αμέσως εάν παραβιάσουμε ουσιωδώς αυτούς τους Όρους και μας ειδοποιήσετε για αυτήν την ουσιώδη παραβίαση και εφόσον εντός 10 ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίησης από εσάς, δεν έχουμε αποκαταστήσει την ουσιώδη παραβίαση. Σε περίπτωση τερματισμού σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, ο Λογαριασμός σας θα τερματιστεί επίσης και θα σας παρέχουμε αναλογική επιστροφή χρημάτων για οποιεσδήποτε Χρεώσεις Προγράμματος που έχετε καταβάλει εκ των προτέρων σε σχέση με το αχρησιμοποίητο τμήμα των Υπηρεσιών.

 • Ο τερματισμός μας για λόγους διευκόλυνσης: Ενδέχεται επίσης να τερματίσουμε τη σύνδεσή σας, το Λογαριασμό, και τους παρόντες Όρους χωρίς αιτία, δίνοντάς σας ειδοποίηση 14 ημερών. Εάν το κάνουμε, θα σας παράσχουμε αναλογική επιστροφή χρημάτων για οποιεσδήποτε Χρεώσεις Προγράμματος που έχετε καταβάλει εκ των προτέρων σε σχέση με το αχρησιμοποίητο τμήμα των Υπηρεσιών. 

 • Καταγγελία από εμάς λόγω παραβίασης: Ενδέχεται να αναστείλουμε τη σύνδεσή σας ή τον Λογαριασμό σας ή να τερματίσουμε τη σύνδεσή σας, τον Λογαριασμό και τους παρόντες Όρους αμέσως, κατόπιν ειδοποίησης, εάν: (1) παραβιάσετε ουσιωδώς αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της μη πληρωμής των Χρεώσεων Προγράμματος), οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου), (2) παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και δεν διορθώσετε αυτήν την παραβίαση εντός 10 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από εμάς για μια τέτοια παραβίαση ή (3) ως Κάτοχος Λογαριασμού, δεν μπορείτε να πληρώσετε τα χρέη σας καθώς καθίστανται απαιτητά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν θα καταβληθούν επιστροφές χρημάτων από εμάς χρημάτων κατά τον τερματισμό σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα.

 • Μετά την καταγγελία: Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό αυτών των Όρων: (1) θα σταματήσουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες σε εσάς και πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου και (2) δεν θα δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο Χρήστη σας.

Ακόμη και μετά τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων που από το χαρακτήρα τους θα έπρεπε να επιβιώσουν, θα επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγύησης, των περιορισμών ευθύνης, της αποζημίωσης, της απαλλαγής και της δεσμευτικής διαιτησίας, όπως και της παραίτησης από συλλογικές αγωγές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κύρια σημεία: Η Clipchamp σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητά από τους χρήστες να κάνουν το ίδιο.

Λεπτομέρειες: Ειδοποιήσεις παραβίασης.  Εάν θέλετε να στείλετε μια ειδοποίηση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες μας για την υποβολή Κοινοποιήσεων Παραβιάσεων. ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ.

Η Clipchamp χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που ορίζονται στον Τίτλο 17, Ενότητα 512 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών για να απαντήσει σε κοινοποιήσεις περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ενδέχεται επίσης να απενεργοποιήσουμε ή να τερματίσουμε λογαριασμούς χρηστών των Υπηρεσιών οι οποίοι μπορεί να είναι κατ’ επανάληψη παραβάτες.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Οι Υπηρεσίες αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της © 2021 Microsoft Corporation ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών ή προμηθευτών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κύρια σημεία: Εάν υπάρχει αντιδικία μεταξύ εμάς και εσάς, θα θέλαμε να συναντηθούμε μαζί σας και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε την αντιδικία. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε την αντιδικία ανεπίσημα, εκτός εάν περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εσείς και εμείς συμφωνούμε στη δεσμευτική ατομική διαιτησία και ότι δεν θα καταθέσουμε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ή επιτροπής ενόρκων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:

Λεπτομέρειες: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους (Αντιδικία), το μέρος που ισχυρίζεται ότι υπάρχει Αντιδικία μπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο μέρος, αναφέροντας τις λεπτομέρειες της Αντιδικίας και προτείνοντας μια λύση. Εντός 7 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, τα μέρη πρέπει να συναντηθούν τουλάχιστον μία φορά για να προσπαθήσουν να επιλύσουν την Αντιδικία ή να συμφωνήσουν σχετικά με τη μέθοδο επίλυσης της Αντιδικίας με άλλα μέσα, καλή τη πίστη.  Όλες οι πτυχές κάθε τέτοιας σύσκεψης, εκτός από το γεγονός της διεξαγωγής της σύσκεψης, θα είναι προνομιούχες. Εάν τα μέρη δεν επιλύσουν την Αντιδικία ή (εάν η Αντιδικία δεν επιλυθεί) συμφωνήσουν σε μια εναλλακτική μέθοδο επίλυσης της Αντιδικίας, εντός 21 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, η Αντιδικία μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε μέρος (με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος) σε διαιτησία που διαχειρίζεται το Αυστραλιανό Κέντρο Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (ACICA), και η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ, στα αγγλικά και σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας της ACICA. Τα έξοδα της διαιτησίας θα επιμερίζονται εξίσου μεταξύ των μερών και η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ:

 • Δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από συλλογικές αγωγές εάν διαμένετε σε (ή, εάν είστε επιχείρηση, η κύρια έδρα σας είναι) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε να μην έχουμε ποτέ κάποια αντιδικία, αλλά αν έχουμε, εσείς και εμείς συμφωνούμε να προσπαθήσουμε για 60 ημέρες να την επιλύσουμε ανεπίσημα. Εάν δεν το καταφέρουμε, συμφωνούμε σε δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association, «ΑΑΑ»), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας («FAA») και ότι δεν θα εγείρουμε αγωγή για επίλυση της αντιδικίας σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντίθετα, ένας ουδέτερος διαιτητής θα αποφασίσει και η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική, εκτός από ένα περιορισμένο δικαίωμα επανεξέτασης βάσει της FAA.  Δεν επιτρέπονται συλλογικές αγωγές, διαιτησίες σε επίπεδο τάξης, ιδιωτικές αγωγές ενώπιον γενικού εισαγγελέα και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία όπου κάποιος ενεργεί υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών.

  • Σε αυτή την ενότητα, οι όροι «εμείς», «μας» και «εμάς» περιλαμβάνουν την Clipchamp και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.

  • Αντιδικίες που καλύπτονται - οποιεσδήποτε εκτός από αυτές που αφορούν σε Πνευματική Ιδιοκτησία. Ο όρος «αντιδικία» είναι όσο ευρύς είναι δυνατόν. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση ή αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και εμάς όσον αφορά στις Υπηρεσίες, το λογισμικό που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, την τιμή των Υπηρεσιών ή του λογισμικού, το Λογαριασμό σας, τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τις επικοινωνίες, την αγοραστική συναλλαγή σας, την τιμολόγηση, ή τους παρόντες Όρους, δυνάμει οποιασδήποτε νομικής θεωρίας, όπως σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία, ψήφισμα ή κανονισμό, εκτός από αντιδικίες που σχετίζονται με την επιβολή ή την εγκυρότητα των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε εσείς, οι παρέχοντες την άδεια χρήσης σε εσάς, εμείς ή οι παρέχοντες την άδεια χρήσης σε εμάς.

  • Στείλετε πρώτα μια Ειδοποίηση Αντιδικίας. Αν έχετε κάποια αντιδικία και οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μας δεν μπορούν να την επιλύσουν, στείλτε μια Ειδοποίηση Αντιδικίας μέσω Ταχυδρομείου των Η.Π.Α. στη διεύθυνση Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Συμπεριλάβετε σε αυτήν το όνομα και τη διεύθυνσή σας, τον τρόπο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, την περιγραφή του προβλήματος και τις επιδιώξεις σας. Διατίθεται σχετική φόρμα στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Σε περίπτωση που εμείς έχουμε αντιδικία μαζί σας, θα κάνουμε το ίδιο. Μετά από 60 ημέρες, εάν η αντιδικία δεν επιλυθεί, εσείς ή εμείς θα εκκινήσουμε(ετε) τη διαδικασία διαιτησίας.

  • Επιλογή δικαστηρίου υποθέσεων μικρών ποσών. Αντί να ταχυδρομήσετε μια Ειδοποίηση Αντιδικίας, μπορείτε να μας μηνύσετε σε δικαστήριο υποθέσεων μικρών ποσών στην κομητεία της κατοικίας σας (ή εάν είστε επιχείρηση, στην κύρια έδρα της επιχείρησής σας) ή στην Κομητεία King, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, εάν πληρείτε τις απαιτήσεις του δικαστηρίου.

  • Διαδικασία διαιτησίας. Η AAA θα διεξάγει οποιαδήποτε διαιτησία δυνάμει των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας της (ή εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για προσωπική ή οικιακή χρήση ή εάν η αξία της αντιδικίας ανέρχεται στο ποσό των 75.000 $ ή χαμηλότερο, είτε είστε ιδιώτης είτε όχι ή με οποιονδήποτε τρόπο και αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα ισχύουν επίσης οι Κανόνες της ΑΑΑ περί Διαιτησίας που σχετίζονται με Καταναλωτές). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.adr.org ή καλέστε τον αριθμό 1-800-778-7879. Σε μια αντιδικία που αφορά 25.000 $ ή λιγότερο, οποιαδήποτε ακρόαση θα είναι τηλεφωνική εκτός εάν ο διαιτητής θεωρεί σκόπιμο να διεξάγει προσωπική συνάντηση. Οποιαδήποτε ακρόαση θα λάβει χώρα στη χώρα διαμονής σας (ή, αν πρόκειται για επιχείρηση, στην κύρια έδρα της επιχείρησής σας) ή στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον. Εσείς επιλέγετε. Ο διαιτητής μπορεί να κατακυρώσει σε εσάς ατομικά την ίδια αποζημίωση όπως και ένα δικαστήριο. Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει υπέρ αναγνωριστικής απόφασης ή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικά σε εσάς προσωπικά, για να ικανοποιηθεί η προσωπική σας απαίτηση. Σύμφωνα με τους Κανόνες του AAA, ο διαιτητής αποφαίνεται στη δικαιοδοσία του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης διαιτησίας για οποιαδήποτε απαίτηση. Ωστόσο, ένα δικαστήριο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να επιβάλει την απαγόρευση της διαιτησίας σε συλλογικό επίπεδο ή με την ιδιότητα του εκπροσώπου.

  • Αμοιβές και Πληρωμές Διαιτησίας.

  • Αντιδικίες που αφορούν 75.000 $ ή λιγότερο. Θα σας αποζημιώσουμε άμεσα για τα τέλη κατάθεσης και θα εξοφλήσουμε τις αμοιβές και τα έξοδα του διαιτητή και του ΑΑΑ. Εάν απορρίψετε την τελευταία μας γραπτή προσφορά διακανονισμού που θα γίνει πριν διοριστεί ο διαιτητής, η αντιδικία σας θα αποφασιστεί από τον διαιτητή («απόφαση διαιτησίας») και ο διαιτητής απονείμει περισσότερα από την τελευταία μας γραπτή προσφορά, τότε εμείς: (i) θα πληρώσουμε το μεγαλύτερο ποσό απονομής ή 1.000 $, (ii) θα πληρώσουμε τα εύλογα έξοδα δικηγόρου σας, εάν υπάρχουν και (iii) θα αποζημιώσουμε οποιαδήποτε έξοδα (όπως και έξοδα εμπειρογνωμόνων μαρτύρων) που έχει πραγματοποιήσει εύλογα ο δικηγόρος σας για την έρευνα, προετοιμασία και επιδίωξη της απαίτησής σας κατά τη διαιτησία.

  • Αντιδικίες που αφορούν περισσότερα από 75.000 δολάρια. Οι κανόνες του Συλλόγου ΑΑΑ θα διέπουν την εξόφληση των τελών κατάθεσης και των αμοιβών και εξόδων του Συλλόγου ΑΑΑ.

  • Αντίφαση προς τους Κανόνες του Συλλόγου AAA. Οι όροι αυτοί ισχύουν στο βαθμό που έρχονται σε αντίφαση με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας του Συλλόγου AAA ή τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών.

  • Πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους. Τόσο εσείς όσο και εμείς πρέπει να υποβάλλουμε αξιώσεις σε δικαστήρια μικρών υποθέσεων ή για διαιτησία οποιασδήποτε αξίωσης ή αντιδικίας (με την εξαίρεση των αντιδικιών περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανατρέξτε στην υποενότητα Καλυπτόμενες Αντιδικίες - Όλες εκτός των Αντιδικιών περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παραπάνω), εντός ενός έτους από τη στιγμή που θα μπορούσε να κατατεθεί. Διαφορετικά, θα απορριφθεί μόνιμα.

  • Απόρριψη Μελλοντικών Αλλαγών Διαιτησίας. Μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στην παρούσα ενότητα, στέλνοντάς μας ανάλογη ειδοποίηση εντός 30 ημερών από την αλλαγή με Ταχυδρομείο των Η.Π.Α. στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύει η πιο πρόσφατη έκδοση της ενότητας πριν από την αλλαγή που απορρίψατε.

  • Μερική ακυρότητα. Εάν η παραίτηση συλλογικής αγωγής κριθεί παράνομη ή μη εκτελεστέα στο σύνολο ή σε σημεία μιας αντιδικίας, δεν θα υπάρξει διαιτησία για τα εν λόγω σημεία, αλλά θα συνεχιστεί στο δικαστήριο, με τις υπόλοιπες διαδικασίες στη διαιτησία. Εάν οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας ενότητας θεωρηθεί παράνομη ή μη εκτελεστέα, η συγκεκριμένη διάταξη θα ακυρωθεί, ενώ το υπόλοιπο μέρος της παρούσας ενότητας θα παραμείνει σε ισχύ.

ΓΕΝΙΚΑ

Κύρια σημεία: Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την επεξεργασία βίντεο, ίσως μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη.  Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα μας.

Κανένας ανταγωνιστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Clipchamp.

Εάν αλλάξουμε αυτούς τους Όρους, θα σας ενημερώσουμε, για παράδειγμα, ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» αυτών των Όρων. 

Λεπτομέρειες: 

 • Υποστήριξη: Εάν το πρόγραμμά σας σάς δίνει το δικαίωμα τεχνικής υποστήριξης, θα σας παρέχουμε αυτήν την τεχνική υποστήριξη, υπό τον όρο ότι, όπου απαιτείται, θα μας βοηθήσετε να διερευνήσουμε και να εξακριβώσουμε την αιτία του σφάλματος και θα μας παρέχετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα (συμπεριλαμβανομένου του τι έχετε κάνει σε σχέση με το σφάλμα).

 • Όχι ανταγωνιστές: Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο που ανταγωνίζεται την επιχείρησή μας.  Εάν παραβιάσετε αυτόν τον όρο, θα σας θεωρήσουμε υπεύθυνους για τη Νομική Ευθύνη που θα υποστούμε και θα σας διατηρήσουμε υπόλογους στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για οποιαδήποτε κέρδη που ενδέχεται να αποκομίσετε από τη μη επιτρεπόμενη χρήση. 

 • Παραλλαγή: Ενδέχεται να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς και θα σας ειδοποιούμε, όπως π.χ ενημερώνοντας την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» σε αυτούς τους Όρους ή μέσω ειδοποίησης εντός της πλατφόρμας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για ένα Ετήσιο Πρόγραμμα και τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και αυτή η τροποποίηση έχει αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας και αυτούς τους Όρους και θα σας παράσχουμε κατ’ αναλογία επιστροφή χρημάτων για Χρεώσεις Προγράμματος που καταβλήθηκαν εκ των προτέρων από εσάς σε σχέση με το αχρησιμοποίητο τμήμα των Υπηρεσιών. 

 • Εκχώρηση: Δεν επιτρέπετε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους Όρους χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορούμε, χωρίς περιορισμούς, να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να αναθέσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων με ειδοποίηση προς εσάς.

 • Ανωτέρα βία: Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων Όρων, εάν αυτή η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε οποιοδήποτε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

 • Διαχωρισμός: Οι διατάξεις αυτών των Όρων μπορούν να διαχωριστούν και εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη θα διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα της υπόλοιπης διάταξης ή των άλλων διατάξεων σε αυτούς τους Όρους. Η υποενότητα σχετικά με τη δυνατότητα διαχωρισμού στο τέλος της ενότητας Αντιδικίες, αναφέρει τι συμβαίνει εάν τμήματα της ενότητας Αντιδικίες (δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από συλλογικές αγωγές) κριθεί ότι είναι παράνομα ή μη εκτελεστά. Η ενότητα Αντιδικιών υπερισχύει της παρούσας ενότητας σε περίπτωση ασυμφωνίας.

 • Επιλογή Νομοθεσίας και Τοποθεσίας για την Επίλυση Αντιδικιών

  • Παντού εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χρήση των Υπηρεσιών και των παρόντων Όρων από εσάς διέπονται από τους νόμους του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Εσείς και εμείς συμφωνούμε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής ως τα δικαστήρια της πολιτείας Κουίνσλαντ και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας που συνεδριάζει στο Κουίνσλαντ, για όλες τις αντιδικίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή τις Υπηρεσίες που εκδικάζονται στο δικαστήριο.

  • Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ζείτε (ή εάν είστε επιχείρηση, η κύρια έδρα της επιχείρησής σας) είναι οι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νόμοι της πολιτείας όπου ζείτε (ή, εάν είστε επιχείρηση, όπου βρίσκεται η κύρια έδρα της επιχείρησής σας) διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, των παρόντων Όρων και όλων των αξιώσεων, ανεξάρτητα από τις αρχές αντίφασης νόμων, εκτός από το ότι ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας διέπει όλες τις διατάξεις που σχετίζονται με τη διαιτησία. Εσείς και εμείς αποδεχόμαστε αμετάκλητα την αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των πολιτειακών ή ομοσπονδιακών δικαστηρίων στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσιγκτον, για όλες τις αντιδικίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή τις Υπηρεσίες, που εκδικάζονται στο δικαστήριο (εκτός από τη διαιτησία και το δικαστήριο μικρών ποσών).

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και παρατηρήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο

Data Protection Officer

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Level 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Αυστραλία

Ή επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@clipchamp.com ή εδώ.

Τελευταία ενημέρωση ή Έκδοση 3: 29 Οκτωβρίου 2021

Έκδοση 2: 7 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση 1: 30 Ιουλίου 2020 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του STORYBLOCKS

Α. Τα δικαιώματά σας. Εμείς (Footage Firm, Inc., ο εκμεταλλευτής των storyblocks.com, graphicstock.com και audioblocks.com) σας παραχωρούμε ένα διαρκές, παγκόσμιο, περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να ενσωματώνετε τα Αρχεία Στοιχείων που λαμβάνετε από εμάς σε ένα έργο που δημιουργείτε. Μπορείτε να ενσωματώσετε τα Αρχεία Στοιχείων ή τα πρότυπα που ενσωματώνουν τα Αρχεία Στοιχείων μας σε οποιοδήποτε έργο, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους, εκπομπών, εμπορικών, εκπαιδευτικών, έντυπων, πολυμέσων, παιχνιδιών, εμπορευμάτων και του Διαδικτύου. Μόλις ενσωματώσετε ένα Αρχείο Στοιχείων στο έργο σας, μπορείτε να μοιραστείτε το ολοκληρωμένο έργο σας ελεύθερα, αλλά δεν μπορείτε να μοιραστείτε το υποκείμενο μεμονωμένο Αρχείο Στοιχείων ως αυτόνομο αρχείο με ένα τρίτο μέρος. (Ωστόσο, μπορείτε να μοιραστείτε τα Αρχεία Στοιχείων με τον πελάτη σας ή άλλο τρίτο μέρος με τον περιορισμένο σκοπό να λάβετε τη βοήθειά του με το συγκεκριμένο έργο σας, υποθέτοντας ότι προσθέτετε σημαντική αξία στο έργο πέρα από τα Αρχεία Στοιχείων. Διαφορετικά, χρειάζονται την δική τους άδεια.) Συμφωνείτε επίσης να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στο Αρχείο Στοιχείων από ένα τρίτο μέρος ως αυτόνομο αρχείο, αλλά επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, η αδυναμία σας να αποτρέψετε την αντιγραφή δεν θα θεωρείται παραβίαση αυτής της Άδειας. Για λόγους σαφήνειας, στον βαθμό που οποιοδήποτε από τα έργα σας που ενσωματώνουν Αρχεία Στοιχείων πληρούν τις προϋποθέσεις ως παράγωγα έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σας χορηγείται δια του παρόντος ένα διαρκές, παγκόσμιο δικαίωμα να δημιουργείτε παράγωγα έργα αυτών των Αρχείων Στοιχείων μας.

Β. Η Εγγύησή μας. Υποσχόμαστε ότι εάν χρησιμοποιήσετε τα Αρχεία Στοιχείων μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Άδεια χρήσης, η χρήση σας δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα (όπως τα πνευματικά δικαιώματα) τρίτων (η «Περιορισμένη Εγγύηση»). Θα τηρήσουμε επίσης στην πράξη αυτά που λέμε. Στην πραγματικότητα, θα σας παράσχουμε έως και 20.000 $ ως αποζημίωση εάν υποστείτε απευθείας ζημιές από την παραβίαση αυτής της υπόσχεσης. Επειδή αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, οπότε έρχονται μερικά κεφαλαία γράμματα. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΑΡΙΑ.

Σημειώστε ότι εμπορικά σήματα, λογότυπα ή πνευματικά δικαιώματα που εμφανίζονται στα πλαίσια εντός των Αρχείων Στοιχείων μας δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση. Για παράδειγμα, εάν ένα από τα βίντεό μας απεικονίζει κάποιον να κρατάει ένα επώνυμο ποτό, αυτή η ετικέτα μπορεί να προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με δική σας ευθύνη. (Δεν θα θέλαμε να πιστεύετε ότι αυτή η Άδεια σάς επιτρέπει να ανατυπώνετε κουτιά της Coca-Cola.)

Γ. Περιορισμοί. Υπάρχουν ορισμένοι άλλοι περιορισμοί που έχουμε θέσει για να προστατεύσουμε τους καλλιτέχνες μας και άλλους πελάτες:

 1. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε, να αδειοδοτήσετε ή να αναδιανείμετε τα Αρχεία Στοιχείων μας, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο πολυμέσων στοιχείων με τα δικά μας αρχεία. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα εμπορικό σήμα ή λογότυπο με βάση τα Αρχεία Στοιχείων μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτοματισμό, όπως σενάρια υπολογιστών, για λήψη ή «απόξεση» μεγάλων όγκων των Αρχείων Στοιχείων μας. Τέλος, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Αρχεία Στοιχείων για να βλάψετε ανηλίκους, για να ενθαρρύνετε τη βία ή για παράνομους σκοπούς, όπως η δυσφήμιση.

 2. Για Αρχεία Στοιχείων που απεικονίζουν ταυτοποιήσιμα άτομα (“Μοντέλα”), δεν πρέπει να απεικονίζετε τα Μοντέλα με τρόπο που ένα εύλογο άτομο θα θεωρούσε προσβλητικό. Για να είμαστε ξεκάθαροι, το θέμα είναι αν η απεικόνιση των ίδιων των Μοντέλων είναι προσβλητική, όχι εάν το έργο σας στο σύνολό του μπορεί να είναι προσβλητικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το Αρχεία Στοιχείων με Μοντέλα σε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με μια σπάνια και ενοχλητική ιατρική πάθηση, αλλά δεν θα πρέπει να απεικονίσετε τα μοντέλα με τρόπο που να υποδηλώνει ότι προσωπικά έχουν την πάθηση, εκτός αν το βίντεο κλιπ μας τα απεικονίζει ήδη με αυτόν τον τρόπο.

 3. Για τα Αρχεία Στοιχείων ήχου μας, η άδειά σας δεν περιορίζει το δικαίωμά σας για δημόσια προβολή, αλλά ενδέχεται να απαιτείται ένα φύλλο υπόδειξης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Οργανισμών Δικαιωμάτων Προβολής («PROs»). Επίσης, αυτή η Άδεια σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα ηχητικά μας κλιπ σε βίντεο στο YouTube, αλλά επειδή δεν συσχετιζόμαστε με το YouTube, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε άλλα άτομα να ισχυριστούν εσφαλμένα ότι το βίντεό σας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Εάν λάβετε μια τέτοια αξίωση, ενημερώστε μας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημα. Ωστόσο, πλατφόρμες όπως το YouTube θα μπορούσαν να αποκλείσουν το περιεχόμενό σας για λόγους που δεν ελέγχουμε.

 4. Ορισμένα Αρχεία Στοιχείων ενδέχεται να έχουν πρόσθετους περιορισμούς, όπως «μόνο για συντακτική χρήση», οι οποίοι θα σημειώνονται στις λεπτομέρειες του κλιπ.

Δ. Λοιπές Νομικές Διατάξεις. Αυτό το μέρος μπορεί να μην είναι ευχάριστο στην ανάγνωση, αλλά είναι σημαντικό.

 1. Αυτή η Σύμβαση θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, εξαιρουμένου του νομοθετικού πλαισίου της σχετικά με τις αντιφάσεις νόμων και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη, οι άλλες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

 2. Εκτός από τις αξιώσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο υποθέσεων μικρών ποσών, όλες οι αντιδικίες σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύονται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («AAA»), με την επιφύλαξη του ομοσπονδιακού νόμου περί διαιτησίας. Η αντιδικία μπορεί να επιλυθεί είτε από την JAMS είτε από την AAA. Εποµένως, ΠΑΡΑΙΤΗΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ για να διεκδικήσετε ή να υπερασπιστείτε τα δικαιώµατά σας ΕΚΤΟΣ από υποθέσεις που µπορεί να παραπεμφθούν στο δικαστήριο µικρών ποσών. Τα δικαιώματά σας θα καθοριστούν από ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ και ΟΧΙ δικαστή ή ενόρκους. Δικαιούστε ΔΙΚΑΙΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ οι διαδικασίες διαιτησίας είναι ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Οι αποφάσεις των διαιτητών είναι τόσο εκτελεστές όσο κάθε δικαστική απόφαση και υπόκεινται σε ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δείτε: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

α. Εφόσον αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ότι, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, θα ακολουθείτε τους εξής κανόνες:

i. Δεν θα κάνετε τίποτα παράνομο.

ii. Δεν θα προβαίνετε σε δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται, βλάπτουν ή απειλούν να βλάψουν παιδιά.

iii. Δεν θα στέλνετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία και δεν θα εμπλέκεστε σε απόπειρες υποκλοπής στοιχείων. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία είναι τα ανεπιθύμητα ή μαζικά αυτόκλητα email, οι αναρτήσεις, τα αιτήματα επαφής τα SMS (μηνύματα κειμένου), τα άμεσα μηνύματα ή παρόμοιες ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το «ηλεκτρονικό ψάρεμα» είναι η αποστολή email ή άλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την δόλια ή παράνομη παρακίνηση των παραληπτών να αποκαλύψουν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς διαβατηρίων, πληροφορίες πιστωτικών καρτών, οικονομικές πληροφορίες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς ή αρχεία, να αφαιρέσουν φίλτρα εγγράφων ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, πληρωμές ή/και οικονομικές παροχές.

iv. Μην προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να μοιραστείτε ακατάλληλο περιεχόμενο ή υλικό (όπως, για παράδειγμα, γυμνά, κτηνοβασία, πορνογραφία, προσβλητική γλώσσας, σκληρή βίας ή εγκληματική δραστηριότητα).

v. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητες που είναι ψευδείς ή παράνομες (π.χ. να ζητήσετε χρήματα με ψευδείς προφάσεις ή να υποδύεστε κάποιον άλλον, να χειρίζεστε τις Υπηρεσίες ώστε να αυξήσετε το πλήθος επαναλήψεων ή να επηρεάσετε κατατάξεις, αξιολογήσεις ή σχόλια).

vi. Μην παρακάμπτετε οποιουσδήποτε περιορισμούς όσον αφορά στην πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα του λογισμικού.

vii. Μην εμπλέκεστε σε δραστηριότητες που μπορούν να βλάψουν εσάς, τις Υπηρεσίες ή άλλους (π.χ. μετάδοση ιών, παρακολούθηση, δημοσίευση τρομοκρατικού ή βίαιου περιεχομένου, εκφράσεις μίσους ή υποστήριξη της βίας κατά άλλων).

viii. Μην παραβιάζετε τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση μουσικής ή άλλου υλικού που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταπώληση ή άλλη διανομή χαρτών Bing ή φωτογραφιών).

ix. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητες που παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο άλλων.

x. Μην βοηθάτε άλλους να παραβιάσουν αυτούς τους κανόνες.

b. Επιβολή. Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους, ενδέχεται να σταματήσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας στην Microsoft. Ενδέχεται επίσης να αποκλείσουμε την παράδοση επικοινωνιών (όπως email, μοίρασμα/κοινοποίηση αρχείων ή απευθείας μηνύματα) προς ή από τις Υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια επιβολής των παρόντων Όρων ή ενδέχεται να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενό σας για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τη διερεύνηση φερόμενων παραβιάσεων αυτών των Όρων, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει το Περιεχόμενό σας για να επιλύσει το ζήτημα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε το σύνολο των Υπηρεσιών και δεν καταβάλουμε καμία τέτοια προσπάθεια ως προς αυτό.

It looks like your preferred language is English