Tietojenkäsittelyä koskeva lisäys

Tämä tietojenkäsittelyä koskeva lisäys ("TKL" tai ”lisäys”) (tunnetaan myös nimityksillä tietojenkäsittelylisäys tai tietojenkäsittelysopimus) tulee voimaan seuraavista päivämääristä viimeisimpänä; 27. syyskuuta 2021 tai sinä päivänä ("Voimaantulopäivä"), jona sinä kaupallisena asiakkaana ("sinä" tai "asiakas") hankit Palvelut (määritetty jäljempänä) Clipchamp Pty Ltd:ltä (ACN 162516556), joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö ("Clipchamp", "me" tai "Palveluntarjoaja"), ja se on osa kaikkia sopimuksia (mukaan lukien rajoituksetta Ehdot (määritelty alla)), ostotilauksia, työselostuksia, työn kuvauksia ja muita osapuolten välisiä sopimusasiakirjoja (yksittäin ja yhdessä "Sopimus"). Tätä TKL:stä toimeenpanevat Clipchamp ja/tai kaikki sen konserniyhtiöt ja kumppanit (määritelty alla), jotka tarjoavat palveluita asiakkaalle ja asiakkaalle ja/tai siihen liittyville konserniyhtiöille (määritelty alla), jotka hankkivat Palveluja Clipchampilta Sopimuksen mukaisesti. Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan siltä osin kuin Palveluntarjoaja vastaanottaa, tallentaa tai käsittelee henkilötietoja asiakkaan puolesta minkä tahansa Palvelun yhteydessä. Tässä TKL:ssä Clipchampia ja asiakasta kutsutaan kumpaakin erikseen nimityksellä "osapuoli" ja yhdessä nimityksellä "osapuolet”. Sopimus sisältää nimenomaisesti tämän tietosuojalausekkeen. Jos tämän TKL:n ja Sopimuksen välillä on ristiriita, tulkitaan tilannetta ensisijaisesti Sopimuksen mukaan siinä määrin kuin Sopimus käsittelee ja sitä sovelletaan tapaukseen liittyviin asioihin (paitsi siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää joitakin TKL:n ehtoja, jolloin tämän TKL:n asiaankuuluvat ehdot ovat ensisijaisia ristiriitaan liittyvissä asioissa.). Tässä TKL:ssä käytetyillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on se merkitys, joka niille on annettu Sopimuksessa.

1. MÄÄRITELMÄT.

Seuraavilla termeillä on alla esitetyt merkitykset vain TKL:n tarkoituksissa, eivätkä ne koske Clipchampin käyttöehtoja ("Ehdot"). Muita termejä voidaan määritellä tämän TKL:n teksteissä.

1.1 "Konserniyhtiöt", ”Kumppanit” ja ”Kumppanuusyhtiöt” tarkoittavat tahoja, jotka omistavat jommankumman osapuolen tai ovat jommankumman osapuolen yhteisessä tai jaetussa omistuksessa.

1.2 "Liiketoiminnan toiminnot" koostuu seuraavista asioista, joista jokainen liittyy Palveluiden toimittamiseen Asiakkaalle: (1) laskutus, tilinhallinta ja asiakkuuksien hallinta; (2) korvaukset (esim. työntekijöiden palkkioiden ja kumppanien kannustimien laskeminen); (3) sisäinen raportointi ja liiketoiminnan mallintaminen (esim. ennusteiden tekeminen, tuotot, tulot ja liikevaihto, kapasiteetin suunnittelu, tuotestrategia); (4) petoksien, tietoverkkorikollisuuden tai kyberhyökkäyksien, jotka voivat vaikuttaa Clipchampin palveluihin tai sen tytäryhtiöiden tuotteisiin ja palveluihin, torjunta; (5) saavutettavuuden, yksityisyyden tai energiatehokkuuden parantaminen ydintoiminnoissa; ja (6) taloudellinen raportointi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (riippuen käsiteltyjen tietojen luovuttamista koskevista rajoituksista ja niiden mukaisesti. Nämä rajoitukset on määritelty jäljempänä kohdassa 2.9).

1.3 "Rekisterinpitäjä" tarkoittaa tahoa, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

1.4 "Tietosuojalaki" tarkoittaa kaikkia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja, joita sovelletaan Sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, mukaan lukien soveltuvin osin EU:n tietosuojalaki ja Australian Privacy Act 1988 (Cth) (Australian tietosuojalaki 1988).

1.5 "Rekisteröity" tarkoittaa henkilöä, johon henkilötiedot liittyvät.

1.6 "EU:n tietosuojalaki" tarkoittaa (i) ennen 25. toukokuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta ("direktiivi"); ii) 25. toukokuuta 2018 ja sen jälkeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ("GDPR"); ja (iii) direktiivi ja GDPR sellaisina kuin ne on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

1.7 "Vakiosopimuslausekkeet" ja ”Vakiolausekkeet” tarkoittavat sovellettavia Käsittelijöiden vakiosopimuslausekkeita, sellaisina kuin Euroopan komissio on hyväksynyt ne, ja jotka on sisällytetty tähän TKL:ään.

1.8 "Henkilötiedot" tarkoittaa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jotka Asiakas toimittaa Palveluntarjoajalle osana Palveluita.

1.9 "Henkilötietojen tietoturvaloukkaus" tarkoittaa Palveluissa tapahtunutta tietoturvaloukkausta, joka johtaa henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoutumiseen, katoamiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai luvattomaan pääsyyn niihin.

1.10 "Käsittely" tarkoittaa mitä tahansa toimintoa tai toimintosarjaa, joka suoritetaan henkilötiedoille, riippumatta siitä, ovatko ne automaattisia keinoja, kuten kerääminen, tallennus, järjestäminen, tallennus, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, kuuleminen, käyttö, paljastaminen lähettämällä, levittämällä tai muutoin saataville asettaminen, yhdenmukaistaminen tai yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen.

1.11 "Käsitellyt tiedot" tarkoittaa: (a) Asiakastietoja; (b) Asiantuntijapalvelujen (Professional Services) tietoja; (c) Henkilötietoja; ja (d) kaikkia muita Clipchampin Palveluiden yhteydessä käsittelemiä tietoja, jotka ovat Sopimuksen mukaan Asiakkaan luottamuksellisia tietoja.

1.12 "Käsittelijä" tarkoittaa tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

1.13 "Asiantuntijapalvelut" tarkoittaa seuraavia palveluita: (a) Clipchampin konsultointipalvelut, jotka koostuvat suunnittelusta, neuvonnasta, opastuksesta, tiedonsiirrosta, käyttöönotosta ja ratkaisu-/ohjelmistokehityspalveluista, joita tarjotaan Clipchampin palvelutilauksen mukaisesti, joka sisältää tämän TKL:n (viitteenä ta liitteenä); ja (b) Clipchampin tarjoamat tekniset tukipalvelut, jotka auttavat asiakkaita tunnistamaan ja ratkaisemaan Palveluihin vaikuttavia ongelmia, mukaan lukien Clipchampin tukipalveluiden osana tarjottu tekninen tuki ja kaikki muut tekniset tukipalvelut.

1.14 "Asiantuntijapalveluiden tiedot" tarkoittaa kaikkia tietoja, mukaan lukien kaikki teksti-, ääni-, video-, kuvatiedostot tai ohjelmistot, jotka Asiakkaan toimesta tai hänen puolestaan toimitetaan Clipchampille (tai jotka Asiakas valtuuttaa Clipchampin hankkimaan tai saamaan Palveluista), tai jotka on muuten saatu, hankittu tai käsitelty Clipchampin toimesta tai sen puolesta Clipchampin kanssa käydyn kanssakäymisen, jonka tarkoituksena on hankkia asiantuntijapalveluita, kautta.

1.15 "Palvelut" tarkoittavat erikseen ja yhdessä kaikkia Palveluntarjoajan Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti tarjoamia tuotteita, palveluita ja asiakirjoja.

1.16 "Alikäsittelijä" tarkoittaa mitä tahansa Palveluntarjoajan tai sen yritysryhmän jäsenen (konserniyhtiön) käyttämää Käsittelijää (tai käsittelijää, jolle joku edellä mainituista on antanut toimeksiannon), joka käsittelee asiakastietoja, asiantuntijapalveluiden tietoja ja/tai henkilötietoja Sopimuksen ja GDPR:n artiklan 28 mukaisesti. (Termi) alikäsittelijä voi sisältää tai käsittää kolmansia osapuolia tai minkä tahansa Palveluntarjoajan yritysryhmän jäsenen (eli Palveluntarjoajan konserniyhtiöt).

1.17 "Palvelujen tarjoaminen" koostuu yhdestä tai useammasta seuraavista: (a) Asiakkaan ja sen käyttäjien lisensoimisen, määrittämien ja käyttämien toiminnallisten ominaisuuksien toimittaminen (lisensointien, määritysten ja käytön mukaisesti), mukaan lukien henkilökohtaisten käyttökokemusten tarjoaminen; (b) Vianetsintä (ongelmien ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen); ja (c) Jatkuva parantaminen (uusimpien päivitysten asentaminen ja käyttäjien tuottavuuden, luotettavuuden, tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden parantaminen).

1.18 "Ammattimaisten palvelujen tarjoaminen" koostuu yhdestä tai useammasta seuraavista asioista: (a) Asiantuntijapalvelujen toimittaminen, mukaan lukien teknisen tuen, ammatillisen suunnittelun, neuvonnan, opastuksen, tietojen siirron (siirtopalvelun), käyttöönoton (käyttöönottopalvelun) ja ratkaisu-/ohjelmistokehityspalveluiden tarjoaminen; (b) Vianetsintä (ongelmien ehkäiseminen, havaitseminen, tutkiminen, lieventäminen ja korjaaminen, mukaan lukien tietoturvatapahtumat, tietoturvan loukkaukset ja tietoturvaongelmat, jotka on havaittu tai tunnistettu asiantuntijapalveluissa tai asiaankuuluvissa tuotteissa asiantuntijapalveluiden toimittamisen aikana); ja (c) Jatkuva parantaminen (asiantuntijapalveluiden ja taustalla olevien tuotteiden toimituksen, tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden parantaminen asiantuntijapalveluiden tarjoamisen aikana havaittujen ongelmien perusteella, mukaan lukien uusimpien päivitysten asentaminen ja ohjelmistovirheiden korjaaminen).

2. SOVELTAMISALA JA LAAJUUS, ROOLIT, KÄSITTELY JA REKISTERÖIDYN PYYNNÖT.

2.1 Soveltamisala ja laajuus. Selvyyden vuoksi tämä TKL koskee vain tietojen käsittelyä ympäristöissä, joita hallitsevat Clipchamp ja Clipchampin alikäsittelijät, ja joissa Clipchamp toimii sovellettavan lain mukaan Käsittelijänä. Tämä TKL koskee siis osapuolten sopimussuhdetta, jos asia koskee asiakastietoja, henkilötietoja ja/tai asiantuntijapalvelutietoja, ja asiakas lähettää ne Clipchampiin, mutta TKL:ä ei sovelleta, jos (a) tiedot eivät sisällä henkilötietoja (sovellettavan lain määritelmän mukaisesti), (b) Asiakastiedot, henkilötiedot ja asiantuntijapalveluiden tiedot pysyvät aina Palveluiden suorittamisen aikana Asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valitsemissa kolmannen osapuolen toimintaympäristöissä tai (c) Clipchamp on toimii Rekisterinpitäjänä Palveluiden suorittamiseen sovellettavan lain mukaisesti. Jos Clipchamp on Palveluiden suorittamiseen sovellettavan lain mukaan Rekisterinpitäjä tai jos sovellettava laki muuten edellyttää, osapuolet tietävät ja sopivat, että Palveluihin liittyvää tietojenkäsittelyä hallitsee tämän TKL:n sijasta Clipchampin tietosuojakäytäntö osoitteessa https://clipchamp.com/privacy/. Lisäksi Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että yksityiset kokeiluversiot, julkiset kokeiluversiot ja kaikissa muissa ominaisuuksien, työkalujen tai toimintojen beta-testauksissa (yksittäin ja yhdessä, "kokeiluversiot") voidaan käyttää vähemmän tai erilaisia tietosuoja- ja turvatoimia kuin ne, joita tyypillisesti käytetään Palveluiden yhteydessä. Ellei toisin mainita, asiakkaan ei tule käyttää kokeiluversiota henkilötietojen tai muiden lakien tai säädösten noudattamisvaatimusten alaisten tietojen käsittelyyn. Palvelujen osalta kokeiluversioihin ei sovelleta seuraavia tämän TKL:n ehtoja: Henkilötietojen käsittely; GDPR, CCPA (California Consumer Privacy Act) ja tietoturva.

2.2 Osapuolten roolit..  Lukuun ottamatta kohdassa 2.9 (Käsittely liiketoimintaa varten) esitettyä, osapuolet tiedostavat ja sopivat, että tämän tietosuojalain mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä Asiakas voi toimia rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä ja palveluntarjoaja voi toimia käsittelijänä tai alikäsittelijänä. Kohdassa 2.9 esitetään rajoitetut olosuhteet, joissa Clipchamp voi toimia itsenäisenä rekisterinpitäjänä asiakkaan kanssa.

2.3 Käyttäjän harjoittama henkilötietojen käsittely.  Asiakas noudattaa Palveluita käyttäessään tietosuojalain mukaisia velvoitteitaan koskien henkilötietojen käsittelyä ja kaikkia Palveluntarjoajalle antamiaan käsittelyohjeita. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että hän on saanut Palveluntarjoajalta tarvittavat valtuutukset käsitellä henkilötietoja palvelujen tarjoamiseksi Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi Tapauksessa, jossa EU:n Tietosuoja-asetusta sovelletaan ja Asiakas on käsittelijä, Asiakas takaa Clipchampille, että Asiakkaan ohjeet, myös Clipchampin nimitys käsittelijäksi tai alihankkijana toimivaksi käsittelijäksi, ovat asiaankuuluvan rekisterinpitäjän valtuuttamia.

2.4 Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittely.  Palveluntarjoaja käyttää ja muutoin käsittelee Asiakastietoja, Asiantuntijapalveluiden tietoja ja Henkilötietoja vain alla kuvatulla tavalla ja alla annettujen rajoitusten mukaisesti (a) tarjotakseen Asiakkaalle Palvelut Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti ja (b) liiketoimintaan liittyvissä tapauksissa Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle. Tästä huolimatta Asiakas ohjeistaa Palveluntarjoajaa käsittelemään Asiakastietoja, Asiantuntijapalveluiden tietoja ja Henkilötietoja: (i) Sopimuksen mukaisesti, (ii) osana Asiakkaan Palvelujen käytön yhteydessä aloittamaa Käsittelyä, (iii) noudattaakseen Asiakkaan muita kohtuullisia ohjeita siltä osin kuin ne ovat Sopimuksen ehtojen mukaisia, ja (iv) henkilötietoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti. Kaikkien Asiakastietojen, Asiantuntijapalveluiden tietojen ja/tai Henkilötietojen käsittely Sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella edellyttää palveluntarjoajan ja Asiakkaan välistä kirjallista sopimusta ja kirjallista muutosta sopimukseen. Asiakas voi kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimuksen, jos Palveluntarjoaja kieltäytyy noudattamasta Asiakkaan kohtuullisia ohjeita, jotka poikkeavat Palveluiden suorittamista koskien sovituista ohjeista, siltä osin kuin sellaiset ohjeet ovat tarpeen tietosuojalain noudattamiseksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle, jos se ei enää pysty noudattamaan henkilötietoihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, ja lopettaa välittömästi tällaisten henkilötietojen käsittelyn ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin luvattoman käsittelyn korjaamiseksi.

2.5 Rekisteröityjen pyynnöt.  Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan Asiakkaalle viipymättä kaikista rekisteröidyn pyynnöistä saada pääsy kyseisen henkilön henkilötietoihin sekä korjata, muuttaa tai poistaa niitä. Siltä osin kuin Asiakkaalla ei ole pääsyä tällaisiin henkilötietoihin Palveluiden kautta vastatakseen tällaiseen pyyntöön, Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle kaupallisesti kohtuullista yhteistyötä ja apua vastatakseen rekisteröidyn pyyntöön saada pääsy kyseisen henkilön henkilökohtaisiin tietoihin lain sallimissa rajoissa. Asiakas vastaa kaikista Palveluntarjoajan tällaisen avun antamisesta aiheutuvista kustannuksista.

2.6 Käsittelyn kesto.  Sopimuksen mukainen Käsittely jatkuu, kunnes soveltuvat Palvelut lopetetaan Sopimuksen mukaisesti.

2.7 Käsittelyn tarkoitus.  Käsittelyn tarkoituksena on, että Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluita tarjoaminen Asiakkaalle toimesta Sopimuksen mukaisesti ja Sopimuksen nojalla tehdyissä palvelutilauksissa määritellyn mukaisesti.

2.8 Omistajuus.  Sopimuksen osapuolista Asiakkaalla säilyvät kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet kaikkiin Asiakkaan Tietoihin. Clipchampilla ei ole muita oikeuksia Asiakastietoihin kuin ne oikeudet, jotka Asiakas myöntää Clipchampille Sopimuksessa tai tässä TKL:n kohdassa 2.8. Tästä huolimatta tämä kohta 2.8 ei vaikuta Clipchampin oikeuksiin liittyen ohjelmistoihin tai palveluihin, jotka Clipchamp lisensoi Asiakkaalle.

2.9 Käsittely liiketoimintaa varten. Käsitellessään tietoja liiketoimintaa varten Clipchamp soveltaa tietojen minimoimisen periaatteita eikä käytä tai muuten käsittele asiakastietoja, asiantuntijapalveluiden tietoja tai henkilötietoja: (a) käyttäjien profilointiin, (b) mainontaan tai vastaaviin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka eivät liity Palveluihin tai (c) mihinkään muihin tarkoituksiin kuin tässä TKL:ssä määriteltyihin tarkoituksiin. Siltä osin kuin Clipchamp käyttää tai muutoin käsittelee EU:n yritystoiminnan tietosuojalain alaisia henkilötietoja, jotka liittyvät Palvelujen tarjoamiseen Asiakkaalle, Clipchamp noudattaa EU:n tietosuojalain mukaisia riippumattoman rekisterinpitäjän velvoitteita, joita sovelletaan tällaisissa rajoitetuissa tilanteissa ja olosuhteissa. Epäselvyyksien välttämiseksi Clipchamp hyväksyy EU:n tietosuojalain mukaiset tietojen "rekisterinpitäjän" lisävastuut liiketoimintansa yhteydessä tapahtuvasta käsittelystä: (a) toimia säännösten mukaisesti EU:n tietosuojan edellyttämässä laajuudessa. Laki; ja (b) lisätä avoimuutta Asiakkaalle ja vahvistaa Clipchampin vastuun tällaisesta Käsittelystä. Clipchamp käyttää suojatoimia asiakastietojen, asiantuntijapalveluiden tietojen ja käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi, mukaan lukien tässä TKL:ssä yksilöidyt ja GDPR:n 6(4) artiklan mukaiset tiedot. Tämän osion mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyen Clipchamp sitoutuu osiossa Lisäsuojatoimet esitettyihin ehtoihin ja asioihin. Tässä tarkoituksessa ja asiaan liittyen (i) mikä tahansa Clipchampin henkilötietojen luovutus liitteen 1 alaliitteessä II (Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet mukaan lukien tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen turvallisuuden varmistamiseksi) mukaisella tavalla (yksittäin ja yhdessä, “Lisäsuojatoimet”), jotka on siirretty Liiketoiminnan yhteydessä, katsotaan "merkitykselliseksi paljastukseksi" ja (ii) Lisäsuojatoimiin sisältyvät sitoumukset koskevat tällaisia henkilötietoja.

2.10 Henkilötietojen käsittely; tietosuoja-asetus. Kaikki Clipchampin palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsittelemät henkilötiedot saadaan joko osana (a) asiakastietoja, (b) ammattipalvelutietoja tai (c) tietoja, jotka Clipchamp on luonut, johtanut tai kerännyt Palveluita tai Palveluiden suorittamisen edistämistä varten (mukaan lukien tiedot, jotka lähetetään Clipchampille, koska asiakas on käyttänyt palvelupohjaisia ominaisuuksia, tai jotka Clipchamp on hankkinut paikallisesti asennetuista ohjelmistoista). Henkilötiedot, jotka asiakas on antanut Clipchampille, tai jotka on toimitettu asiakkaan puolesta Palveluiden kautta, ovat myös asiakastietoja. Henkilötiedot, jotka asiakas on antanut Clipchampille, tai jotka on toimitettu asiakkaan puolesta asiantuntijapalveluiden kautta, ovat myös asiantuntijapalvelutietoja. Clipchampin Palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsiteltyihin tietoihin saatetaan lisätä tai niissä voi olla pseudonymisoituja tai anonymisoituja tunnisteita, ja nämä ovat myös henkilötietoja. Kaikki pseudonyymiksi muutetut ja tunnistamattomaksi muutetut henkilötiedot ja henkilötiedoista johdetut henkilötiedot ovat myös henkilötietoja.

2.11 Käsiteltyjen tietojen luovuttaminen. Clipchamp ei paljasta tai anna pääsyä käsiteltyihin tietoihin paitsi: (1) asiakkaan ohjeiden mukaan; (2) tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla; tai (3) sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Kaikkeen Käsiteltyjen tietojen käsittelyyn sovelletaan luottamuksellisuuden ehtoja ja periaatteita, joita Clipchampin tulee Sopimuksen mukaan noudattaa. Clipchamp ei paljasta tai anna pääsyä käsiteltyihin tietoihin lainvalvontaviranomaisille, ellei sovellettava laki sitä vaadi. Jos lainvalvontaviranomainen vaatii Clipchampilta käsiteltyjä tietoja, Clipchamp kehottaa lainvalvontaviranomaista pyytämään tietoja suoraan Asiakkaalta. Jos Clipchamp pakotetaan paljastamaan tai tarjoamaan pääsy käsiteltyihin tietoihin lainvalvontaviranomaisille, Clipchamp ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle ja toimittaa kopion vaatimuksesta, ellei laki kiellä Clipchampia tekemästä niin, tai ellei Clipchamp kohtuudella usko, että on lain mukaan kiellettyä tehdä niin. Jos Clipchamp saa muulta kolmannelta osapuolelta käsiteltyjen tietojen luovuttamista koskevan pyynnön, Clipchamp ilmoittaa asiasta viipymättä Asiakkaalle, jollei tätä ole laissa kielletty. Clipchamp hylkää pyynnön, jollei laki vaadi vastaamaan. Jos pyyntö on kelvollinen, Clipchamp pyrkii ohjaamaan kolmannen osapuolen pyytämään tietoja suoraan Asiakkaalta. Epäselvyyksien välttämiseksi Clipchamp ei tarjoa millekään kolmannelle osapuolelle: (a) suoraa, epäsuoraa, rajoittamatonta tai valvomatonta pääsyä käsiteltyihin tietoihin, (b) käsiteltyihin tietojen salaamiseen käytettyjä alustan salausavaimia tai kykyä murtaa salausta tai (c) minkäänlaista käyttöoikeutta Tuki- ja konsultointitietoihin, jos Clipchamp tietää, että tietoja käytetään mihinkään muihin tarkoituksiin kuin kolmannen osapuolen pyynnössä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Edellä mainitun tukemiseksi Clipchamp voi luovuttaa Asiakkaan yhteystiedot kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

3. ALIHANKKIJANA SUORITETTAVA KÄSITTELY.

3.1 Alikäsittelijän käyttö.  Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että (a) Palveluntarjoajan konserniyhtiöitä ja ulkopuolisia palveluntarjoajia voidaan käyttää alikäsittelijöinä Palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Tällaisilla alikäsittelijöillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin vain voidakseen tarjota palveluja, joita Palveluntarjoaja on pyytänyt heitä toimittamaan Palveluiden yhteydessä tai Palveluihin liittyen, ja he eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Palveluntarjoaja on solminut jokaisen alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen, joka sisältää TKL:n mukaiset tietosuojavelvoitteet koskien alikäsittelijän tarjoamien palvelujen luonnetta.

3.2 Alikäsittelijän korvausvastuu ja vastuuvelvollisuus.  Palveluntarjoaja on vastuussa Alikäsittelijöidensä toimista samalla tavalla kuin Palveluntarjoaja olisi vastuussa, jos hän suorittaisi alihankkijan palveluita suoraan TKL:n alaisena ja TKL:n mukaisesti, ellei Sopimuksessa toisin määrätä.

3.3 Alikäsittelijän vastustaminen.  Palveluntarjoaja toimittaa pyynnöstä ajantasaisen luettelon Asiakkaan käyttämien palveluiden alikäsittelijöistä. Jos Asiakas kohtuullisesti ja kohtuullisin perustein vastustaa alikäsittelijää, Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle kaikista käytettävissä olevista vaihtoehdoista muuttaa tai vaihtaa Palveluita tai saada Palvelut vaihtoehtoiselta alihankkijalta sekä mahdollisista maksuista tai ehtojen muutoksista. Jos kohtuullisen ajan sisällä ei ole saatavilla Asiakkaalle riittävää tai hyväksyttävää vaihtoehtoa, Asiakas voi lopettaa Palvelut, joita Palveluntarjoaja ei voi tarjota ilman vastustettua alikäsittelijää, ja saada suhteellisen hyvityksen jäljellä olevasta (maksetusta) käyttämättömästä palvelun tilausajasta (tilauskaudesta).

4. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA.

4.1 Palveluntarjoajan toimittamat turvatoimet.  Palveluntarjoaja ylläpitää kirjallista tietoturvaohjelmaa suojautuakseen henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta ja säilyttääkseen Palveluja tarjotessaan käsittelemiensä henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden tietosuojalain mukaisesti. Palveluntarjoajan tietoturvaohjelma sisältää hallinnolliset, tekniset ja fyysiset suojatoimenpiteet, jotka vastaavat Palveluntarjoajan kokoa ja resursseja sekä Palveluntarjoajan käsittelemien tietojen tyyppejä. Palveluntarjoaja voi ajoittain päivittää turvatoimiaan alan parhaiden käytäntöjen kehityksen mukaisesti edellyttäen, että tällaiset päivitykset ja muutokset eivät johda Palveluiden tietoturvan heikkenemiseen. Koskien kaikkia palveluita, joita koskien Palveluntarjoaja saa kolmannen osapuolen sertifikaatteja tai tarkastustodistuksia, Palveluntarjoaja toimittaa pyynnöstä kopion viimeisimmästä tämänlaisesta Palveluntarjoajan saamasta kolmannen osapuolen sertifioinnista tai tarkastustodistuksesta, jonka Palveluntarjoaja yleensä antaa asiakkaidensa käyttöön suoraan pyynnön hetkellä.

4.2 Palveluntarjoajan henkilöstö.  Palveluntarjoaja varmistaa, että Palveluntarjoajan henkilöstön pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niihin Palveluntarjoajan henkilöstön jäseniin, jotka tarvitsevat pääsyn toteuttaakseen Sopimuksen ehtoja ja täyttääkseen siinä olevia velvollisuuksia. Palveluntarjoajan henkilöstölle, joka saa pääsyn henkilötietoihin, tiedotetaan henkilötietojen luottamuksellisuudesta, heillä on kirjallinen salassapitovelvollisuus ja he ovat saaneet tehtäviinsä ja henkilötietojen luonteeseen sopivan koulutuksen.

4.3 Asiakkaan käyttämät turvatoimenpiteet.  Palvelu voi asettaa saataville suojausominaisuuksia ja toimintoja, joita Asiakas voi halutessaan käyttää (esimerkiksi siirrettävien tietojen salaus). Siltä osin kuin Palvelu tarjoaa Asiakkaalle hallintalaitteita ja toimintoja, joiden avulla Asiakas voi hallita Palvelua, Asiakas on vastuussa Palvelun asetusten asianmukaisesta määrittämisestä ja käytettävissä olevien hallintakeinojen käytöstä asiakkaan riittäväksi katsomalla tavalla henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, suojauksen, poistamisen ja varmuuskopioinnin varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakas on myös vastuussa palveluiden käyttöön liittyvien asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta tavalla, joka mahdollistaa sen, että Asiakas voi noudattaa tietosuojalakia.

5. HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVALOUKKAUS.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa ilmoittaakseen Asiakkaalle viipymättä henkilötietojen luvattomasta luovuttamisesta tai katoamisesta tietosuojalain edellyttämällä tavalla ja Sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Palveluntarjoaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tunnistaakseen ja korjatakseen tällaisen luvattoman paljastamisen tai katoamisen syyn ja toimittaakseen Asiakkaan kohtuullisesti ja kohtuudella pyytämät Henkilötietoloukkaukseen liittyvät tiedot. Ilmoitukset toimitetaan Asiakkaan järjestelmänvalvojille Palvelua varten normaaleilla ilmoitusmenetelmillä, mutta koska tässä tilanteessa on on oltava nopea, sähköpostit lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka Clipchamp on tallentanut asiakkaan tietoihin tietokannassaan. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että asiakas säilyttää ajantasaiset yhteystiedot soveltuvassa palvelukonsolissa. Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ilmoita Asiakkaalle epäonnistuneista tietoturvaloukkausyrityksistä, jotka eivät johda luvattomaan pääsyyn henkilötietoihin tai henkilötietojen katoamiseen.

6. TIETOJEN SIIRTÄMINEN JA VIENTI.

6.1 Tietojen siirrot.  Asiakas kuittaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja siirtää henkilötietoja (mukaan lukien, jos Asiakas sijaitsee Euroopassa, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle alla olevan kohdan 6.2 mukaisesti, ja jos Asiakas sijaitsee Australiassa, Australian ulkopuolelle) soveltuvan tietosuojalain ja tämän TKL:n vaatimuksia noudattaen.

6.2 Tiedonsiirrot ETA:sta ja Sveitsistä.  Ellei palveluntarjoaja ole tarjonnut vaihtoehtoista asianmukaista siirtomekanismia (tietosuojalain mukaisesti) sovellettavassa maassa tai palveluntarjoaja toimii alikäsittelijänä, palveluntarjoajan Euroopan talousalueelta (”ETA”) ja/tai Sveitsistä maahan, jonka Euroopan komissio tai Sveitsin liittovaltion tietosuojaviranomainen ei ole tunnustanut tarjoavan riittävän tasoista henkilötietojen suojaa, siirrettäviin henkilötietoihin sovelletaan vakiolausekkeita. Tällaisia henkilötietojen siirtoja ETA:sta tai Sveitsistä säännellään vakiosopimusehtojen moduulilla 2, joka on saatavilla osoitteessa http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ("uudet VSL:t" ) ja henkilötietojen siirtoa Yhdistyneestä kuningaskunnasta säätelevät vakiosopimuslausekkeet, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 (the “Vanhat VSL:t”). Uudet MSL:t ja vanhat MSL:t sisältyvät tähän TKL:ään ja ovat osa sitä. Uusissa MSL:issa ja Vanhoissa MSL:issa termi "tietojen tuoja" tarkoittaa Palveluntarjoajaa ja termi "tietojen viejä" tarkoittaa Asiakasta ja sen konserniyhtiöitä. Edellä olevasta huolimatta vakiolausekkeita sovellettaessa:

 • Uusien MSL:iden valinnaista lauseketta 7 ei sovelleta,

 • Uusien MSL:iden lausekkeen 9(a) vaihtoehtoa 1 sovelletaan, ja ajanjaksoksi määritetään 30 päivää;

 • Uusien MSL:iden lausekkeen 17 vaihtoehtoa 1 sovelletaan, ja siinä viitataan Irlannin tasavaltaan;

 • uusien MSL:iden lausekkeen 11(a) valinnaisia osia ei sovelleta;

 • Uusien MSL:iden liitteet I, II ja III sekä vanhojen SCC-sopimusten liite I korvataan kokonaisuudessaan tähän liitetyllä Liitteellä 1.

6.3 Vaihtoehtoinen tietojen vientimekanismi. Jos Palveluntarjoaja ottaa käyttöön toisen vaihtoehtoisen tietojen vientimekanismin (joka on tietosuojalain mukainen ja sen hyväksymä), vakiosopimuslausekkeet lakkaavat olemasta voimassa siitä päivästä alkaen, jona Palveluntarjoaja ottaa käyttöön tällaisen uuden tiedonvientimekanismin. 

7. TIETOJEN POISTAMINEN.

Sopimuksen aikana ja sen jälkeen Palveluntarjoaja poistaa tai palauttaa Asiakkaalle kaikki Palveluntarjoajan hallussa tai hallinnassa olevat Henkilötiedot Sopimuksen mukaisesti paitsi siltä osin kuin Palveluntarjoaja on sovellettavan lain mukaan velvollinen säilyttämään tiettyjä henkilötietoja (tässä tapauksessa Palveluntarjoaja arkistoi tiedot ja toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet estääkseen henkilötietojen käsittelyn sen jälkeen). Tämän tietosuojalain ehtoja sovelletaan edelleen tällaisiin henkilötietoihin.

8. YHTEISTYÖ.

8.1 TVA:t, kirjanpito ja lokitiedot käsittelytoimista ja aiemmat ammatilliset kanssakäymiset.  EU:n tietosuojalain edellyttämässä laajuudessa Palveluntarjoaja toimittaa kohtuullisella varoitusajalla ja Asiakkaan kustannuksella kohtuullisesti ja kohtuullisissa määrin pyydettyjä tietoja Palveluista, jotta Asiakas voi suorittaa tietosuojan vaikutustenarviointeja ("TVA"), sekä myös kirjanpidon/lokitiedot käsittelytoimista ja/tai aikaisemmista tietosuojaviranomaisilta saaduista ja niiden kanssa tehdyistä ammatillisista kanssakäymisistä tai neuvonannoista. Epäselvyyksien välttämiseksi Clipchamp toimittaa (pyydettäessä) asiakkaalle tietueita ja tietoja ja pitää kyseiset tietueet ja tiedot täsmällisinä ja ajan tasalla EU:n tietosuojalain edellyttämässä laajuudessa.

8.2 Oikeudelliset tietojen paljastamispyynnöt.  Jos Palveluntarjoaja saa oikeudellisesti sitovan pyynnön tämän tietosuojan alaisten henkilötietojen luovuttamisesta, tällainen pyyntö välitetään välittömästi asiakkaalle, jotta asiakkaalle annettaisiin mahdollisuus osallistua kaikkiin oikeudellisiin prosesseihin, joita se pitää asianmukaisina henkilötietojen suojaamisen tai paljastamisen suhteen. Yllä olevasta huolimatta Clipchamp voi antaa mitä tahansa tällaisia tietoja valvontaviranomaisen saataville, jos tietosuojalaki niin vaatii.

8.3 Tarkastukset.  EU:n vakiolausekkeiden kohdissa 5(f), 11 ja 12(2) kuvattujen tarkastusten osalta Asiakas hyväksyy, että tarkastukset suoritetaan seuraavien eritelmien mukaisesti: Palveluntarjoajan on tietojen viejän pyynnöstä ja Sopimuksessa määrättyjen luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisesti asetettava tietojen viejän (tai tietojen viejän riippumattoman, kolmannen osapuolen tarkastajan, joka ei ole Palvelun kilpailija) saataville kohtuullisen ajan kuluessa tällaisesta pyynnöstä tiedot siitä, miten Palveluntarjoaja noudattaa TKL:ssä asetettuja velvoitteita, ja nämä tiedot voivat olla kolmannen osapuolen tarkastus/auditointiraportteja ja -sertifikaatteja siltä osin ja siinä määrin kuin Palveluntarjoajalla on tällaisia ajantasaisia raportteja tai todistuksia ja siltä osin ja siinä määrin kuin se asettaa niitä yleensä asiakkaiden saataville. Asiakas korvaa Palveluntarjoajalle mahdollisen paikan päällä tapahtuvaan tarkastukseen käytetyn ajan ja aiheutuneet kulut Palveluntarjoajan asiantuntijapalveluiden vakiohinnoilla. Ennen tarkastuksen aloittamista Palveluntarjoajan ja tietojen viejän on sovittava tarkastuksen laajuudesta, ajoituksesta ja kestosta.

9. VASTUUNRAJOITUS.

9.1 Vahinkojen poissulkeminen. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TOISELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, VAROITTAVISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ TKL:STÄ TAI SOPIMUKSESTA TAI LIITTYVÄT JOMPAAN KUMPAAN TAI KUMPAANKIN NIISTÄ, VAIKKA HEILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

9.2 Täysi vastuuvelvollisuus.  TÄHÄN TKL:EEN LIITTYVIIN VASTUISIIN SOVELLETAAN SOPIMUKSESSA MÄÄRITELTYÄ VASTUUNRAJOITUSTA. JOS SOPIMUKSESSA EI OLE MÄÄRÄTTY TAI ESITETTY VASTUUNRAJOITUSTA, KUMMANKAAN OSAPUOLEN MIHIN TAHANSA KANTEEN SYIHIN, OIKEUSTEORIOIHIN TAI VASTUUTA KÄSITTELEVIIN TEORIOIHIN PERUSTUVA KOKONAISVASTUU TOISELLE OSAPUOLELLE EI YLITÄ ASIAKKAAN PALVELUNTUOTTAJALLE SOPIMUKSEN MUKAISESTI EDELLISEN KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA MAKSAMAA TODELLISTA MÄÄRÄÄ.

10. YLEISTÄ.

10.1 Muuttaminen ja täydentäminen.  Osapuolet sopivat määrittävänsä ja toteuttavansa keskenään asianmukaisia muutoksia tämän TKL:n ehtoihin, jotka eivät olennaisesti muuta Sopimuksessa asetettuja rahallisia asioita tai riskinjakoa koskevia ehtoja (i) jos valvontaviranomainen tai muu hallituksen elin tai sääntelyelin niin vaatii, (ii) jos se on tarpeen tietosuojalain noudattamiseksi, tai (iii) tarkistettujen vakiosopimuslausekkeiden toteuttamiseksi tai noudattamiseksi, jotka voidaan antaa tietosuojalain mukaisesti tai nojalla. Epäselvyyksien välttämiseksi Ison-Britannian kansainvälisessä tiedonsiirtosopimuksessa ("ITDA", UK International Data Transfer Agreement) esitetyt vakiosopimuslausekkeita, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4019483/international-data-transfer-addendum.pdf, sovelletaan henkilötietojen siirtoihin Yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin ja muihin lainkäyttöalueisiin, jotka eivät ole riittävän tasoisia tämän TKL:n mukaan (eli joiden tietosuojan taso ei ole riittävä tämän TKL:n mukaan). Täydentäviä ehtoja voidaan lisätä tämän TKL:n liitteenä, jos kyseiset ehdot koskevat vain henkilötietojen käsittelyä tiettyjen maiden tai lainkäyttöalueiden tietosuojalain mukaisesti. Kumpikin osapuoli voi ilmoittaa tällaisista muutoksista toiselle osapuolelle, ja muutettu TKL tulee voimaan Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

10.2 Sovellettava laki ja riitojenratkaisupaikka. Ellei tietosuojalain (mukaan lukien rajoituksetta EU:n tietosuojalaki) noudattaminen toisin edellytä, tätä TKL:stä tulkitaan ja pannaan täytäntöön Sopimuksen mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita ("sovellettava laki"). Kumpikin osapuoli suostuu siihen, että kaikki tähän TKL:ään perustuvat tai siitä johtuvat kanteet, haasteet ja muut menettelyt (kukin "kiista") nostetaan Sopimuksen mukaisesti, ja kumpikin osapuoli hyväksyy TKL:n ja Sopimuksen mukaisten välimiesten ja tuomioistuinten pakollisen tuomiovallan ja oikeustoimipaikan, ja luopuu kaikista oikeuksista vastustaa edellä mainittua tuomiovaltaa tai oikeustoimipaikkaa. Minkä tahansa riidan voittavalla osapuolella on oikeus saada takaisin kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut paitsi välimiesmenettelyssä, jossa asianajopalkkioiden ja kulujen perimiseen sovelletaan Sopimusta ja välimiesmenettelyn sääntöjä. Uniform Computer Information Transactions Act -laki (yhdenmukaista tietojen siirtoa koskeva laki) ja Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eivät koske tätä TKL:ää.

10.3 Sekalaisia asioita. Tässä TKL:ssä ja sen tarkoituksia varten kaikki määritellyt termit, jotka viittaavat yksikköön, sisältävät ja tarkoittavat myös monikkoa ja päinvastoin. Paitsi siltä osin kuin osapuolten välillä on solmittu tai tullaan toteuttamaan erilainen TKL tästä aiheesta, tämä TKL muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen ja syrjäyttää kaikki suulliset tai kirjalliset ehdotukset ja esitykset, kaikki neuvottelut ja keskustelut tämän tietosuojalain aiheeseen liittyvien osapuolten välillä ja niiden kesken sekä kaikki aikaisemmat toimet, menettelytavat sekä alan normit ja tavat.

10.4 California Consumer Privacy Act (CCPA, Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskeva laki). Jos Clipchamp käsittelee henkilötietoja CCPA:n puitteissa, Clipchamp antaa ja tekee seuraavat lisäsitoumukset Asiakkaalle. Clipchamp käsittelee asiakastietoja, asiantuntijapalveluiden tietoja ja henkilötietoja asiakkaan puolesta eikä säilytä, käytä tai luovuta näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin TKL:ssä määriteltyihin ja CCPA:n mukaan sallittuihin tarkoituksiin, mukaan lukien kaikkien "myyntiä" koskevien poikkeuksien mukaisesti. Clipchamp ei myy tällaisia tietoja missään tapauksessa. Nämä TKL:ään liittyvät ehdot eivät rajaa tai vähennä mitään Clipchampin Asiakkaalle TKL:ssä tai muussa Microsoftin ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa antamia tietosuojasitoumuksia. Sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa palveluihin sovelletaan tämän TKL:n Liitteenä 2 olevaa CCPA-lisäystä.

10.5 Biometriset tiedot. Jos Asiakas käyttää Palveluja biometristen tietojen käsittelemiseen sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Asiakas on vastuussa: (i) ilmoituksen antamisesta rekisteröidyille, mukaan lukien tietojen säilytysaikoihin ja tuhoamiseen liittyvät tiedot; (ii) suostumuksen saamisesta rekisteröidyiltä; ja (iii) biometristen tietojen poistamisesta sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisesti. Clipchamp käsittelee näitä biometrisiä tietoja Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti (kuten on kuvattu yllä olevassa "Laajuus, roolit, käsittely ja rekisteröidyn pyynnöt" -osiossa) ja suojaa kyseiset biometriset tiedot tämän TKL:n mukaisten tietoturva- ja suojaehtojen mukaisesti. Tässä osiossa "Biometrisilla tiedoilla" on GDPR:n artiklassa 4 määritelty merkitys ja soveltuvin osin vastaavien termin toisessa tietosuojalaissa määritelty merkitys.

LIITE 1

ALALIITE I

A. LISTA OSAPUOLISTA

Tietojen viejä(t)

Nimi: Asiakas tai Asiakkaan konserniyhtiöt ja muut kumppanit tai heidän asiakkaansa ja asiakkaiden konserniyhtiöt ja muut kumppanit, jotka ovat Palveluntarjoajan tuotteiden tai palveluiden käyttäjiä ("Palveluntarjoajan ratkaisut") ja sijaitsevat Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Osoite: Sopimuksessa ilmoitettu osoite. Yhteyshenkilön nimi, asema/työrooli ja yhteystiedot: Sopimuksessa ilmoitetut tiedot; jos niitä ei ole ilmoitettu Sopimuksessa, niin Sopimuksen allekirjoittaja. Puhelin: Sopimuksen ilmoitusosassa ilmoitettu sähköpostiosoite. Jos sitä ei ole ilmoitettu Sopimuksessa, kirjoita "Ei sovelleta". Sähköposti: Sopimuksen ilmoitusosassa ilmoitettu sähköpostiosoite. Jos sitä ei ole ilmoitettu Sopimuksessa, kirjoita "Ei sovelleta". Toimet, jotka liittyvät näiden lausekkeiden nojalla siirrettäviin tietoihin: Clipchamp-palveluiden käyttäminen sopimuksessa kuvatulla tavalla. Allekirjoitus ja päiväys: Sama allekirjoittaja ja päivämäärä kuin Sopimuksessa. Rooli (rekisterinpitäjä/käsittelijä): Rekisterinpitäjä

Tietojen tuoja(t):

Nimi: Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556) Osoite: Level 1, 315 Brunswick Street, Fortitude Valley QLD 4006, Australia Yhteyshenkilön nimi, asema/työrooli ja yhteystiedot: Clipchamp Pty Ltd, c/o Microsoft Corporation, Attn: Chief Privacy Officer, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA Puhelinnumero: n/a sähköposti: privacy@clipchamp.com Toimet, jotka liittyvät näiden lausekkeiden nojalla siirrettäviin tietoihin: Clipchamp-palvelujen suorittaminen sopimuksessa kuvatulla tavalla. Allekirjoitus ja päiväys: Sama allekirjoittaja ja päivämäärä kuin Sopimuksessa. Rooli (rekisterinpitäjä/käsittelijä): Käsitteljä B. SIIRRON KUVAUS

 • Asiakas voi tietojen viejänä toimittaa Clipchampille (tietojen tuoja) henkilötietoja, joiden laajuuden tietojen viejä määrittää, ja joiden laajuutta tietojen viejä hallitsee oman harkintansa mukaan, ja jotka voivat sisältää rajoituksetta muun muassa seuraavia rekisteröityjen kategorioita:

 • Tietojen viejän mahdolliset asiakkaat, asiakkaat, liikekumppanit, toimittajat ja työntekijät (jotka ovat luonnollisia henkilöitä)

 • Tietojen viejän ja/tai tietojen viejän mahdollisten asiakkaiden, asiakkaiden, liikekumppaneiden ja toimittajien työntekijät tai yhteyshenkilöt

 • Tietojen viejien käyttäjät, jotka tietojen viejä on valtuuttanut käyttämään Palveluita

 • Henkilöt, joiden kuvat voivat näkyä tietojen viejien käyttäjien lataamissa videoissa

Asiakas voi tietojen viejänä toimittaa Clipchampille (tietojen tuoja) henkilötietoja, joiden laajuuden tietojen viejä määrittää, ja joiden laajuutta tietojen viejä hallitsee oman harkintansa mukaan, ja jotka voivat sisältää rajoituksetta muun muassa seuraavia siirrettyjen henkilötietojen kategorioita:

 • Yhteystiedot, työllisyys- ja koulutustiedot, IP-osoite, (verkko)yhteystiedot, lokalisointitiedot ja käyttäjän luomaan sisältöön sisältyvät henkilötiedot (mukaan lukien rajoituksetta tiedonviejien käyttäjien lataamissa videoissa näkyvät videot ja kuvat).

Arkaluonteiset siirrettävät tiedot (soveltuvin osin) ja niihin sovellettavat rajoitukset tai suojatoimenpiteet, joilla otetaan täysin huomioon tietojen luonne ja niihin liittyvät riskit, kuten esimerkiksi tiukka käyttötarkoituksen rajoittaminen, pääsyrajoitukset (mukaan lukien pääsy vain erikoiskoulutuksen suorittaneelle henkilökunnan jäsenille), tietueen tai lokin pitäminen tietoihin pääsystä, edelleen siirtämisen rajoitukset tai lisäturvatoimenpiteet:

 • Sopimuksen Voimaantulopäivästä lähtien osapuolet eivät odota, että erityisiin henkilötietojen kategorioihin kuuluvia tietoja siirrettäisiin. Tästä huolimatta Asiakas tietojen viejänä voi toimittaa Clipchampille (tietojen tuoja) henkilötietojen erityiskategorioihin kuuluvia tietoja, joiden laajuuden tiedon viejä määrittelee, valvoo ja hallitsee oman harkintansa mukaan, videolatausten, tekstikenttien tai muun sisällön kautta, ja joka selvyyden vuoksi voi paljastaa rodun tai etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia vakaumuksia, ammattiliittojen jäsenyyden ja/tai terveyteen tai seksielämään liittyviä tietoja.

Siirron tiheys (esim. siirretäänkö tietoja kertaluonteisesti vai jatkuvasti):

Jatkuva.

Käsittelyn luonne:

 • Clipchamp-palvelujen suorittaminen sopimuksessa kuvatulla tavalla.

Tietojen siirron ja jatkokäsittelyn tarkoitus (tarkoitukset):

 • Clipchamp-palvelujen suorittaminen sopimuksessa kuvatulla tavalla.

Aika, jonka henkilötietoja säilytetään, tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajanjakson määrittämisessä käytetyt kriteerit:

 • Sopimuksen voimassaoloajan ajan.

Jos siirto tehdään (ali)käsittelijöille, määritä myös käsittelyn aihe, luonne ja kesto:

 • Tietojen tuoja voi myös palkata muita yrityksiä toimittamaan puolestaan joitakin rajattuja palveluita, kuten asiakastukea, TKL:n mukaisesti. Tällaisilla alihankkijoilla on oikeus käyttää henkilötietoja ainoastaan niiden palveluiden toimittamiseen, jotka tietojen tuoja on alihankkijoilta tilannut, ja alihankkijoita kielletään käyttämästä henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin.

C. TOIMIVALTAINEN VALVONTAVIRANOMAINEN

Toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Irlannin tasavallan valvontaviranomainen

LIITE II -

TEKNISET JA ORGANISATORISET TOIMENPITEET MUKAAN LUKIEN TEKNISET JA ORGANISATORISET TOIMENPITEET TIETOJEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI

Clipchamp ylläpitää dokumentoituja tietoturvakäytäntöjä sovellettaville Palveluille, jotka ovat Asiakkaan saatavilla Liitteessä Sopimuksen luottamuksellisuusehtojen mukaisesti.

Alikäsittelijät

Luettelo hyväksytyistä Clipchampin alikäsittelijöistä on saatavilla sopimuksen luottamuksellisuusehtojen mukaisesti lähettämällä pyyntö sinun Clipchampin myyntiedustajallesi. Epäselvyyksien välttämiseksi Clipchamp voi päivittää minkä tahansa tällaisen alikäsittelijöiden luettelon Sopimuksen ja/tai tämän tietosuojalain mukaisesti.

LIITE 2

California Consumer Privacy Act -lisäys

Tämä CCPA-lisäys ("lisäys"), joka on päivätty Sopimuksen voimaantulopäivänä (määritelty jäljempänä), sisältyy ja on osa Clipchampin ja/tai sen konserniyhtiöiden (jotka on yksilöity alla) (”Palveluntarjoaja) ja Asiakkaan ja/tai sen konserniyhtiöiden välillä tehtyä ostotilausta, sopimusta ja/tai tietosuojasopimusta/liitettä/lisäystä. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat yksittäin "osapuoli" ja yhdessä "osapuolet". Tässä lisäyksessä "tytäryhtiöt" tarkoittaa tahoa, joka on suoraan tai välillisesti osapuolen omistuksessa tai tai tämän määräysvallan alainen, ja "määräysvallan" määritelmä on, että osapuolella on suoraan tai epäsuorasti valta valvoa, hallita tai määrittää tahon johtamisen, hallinnon ja käytäntöjen suunta sopimuksen perusteella tai muuten. Ellei tässä toisin mainita, kaikilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä lisäyksessä, on Sopimuksessa määritelty merkitys.

Tämä lisäys sisältää ehdot, jotka liittyvät California Consumer Privacy Act 2018, Cal. Civil Code § 1798.100 et seq. -lakiin (”CCPA”) (vuoden 2018 Kalifornian kuluttajatietosuojalaki, Kalifornian siviilioikeuslaki) ja niihin liittyvät säädökset, ja edellä mainittuja voidaan muuttaa aika ajoin. Jos tämän lisäyksen ja sopimuksen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti tämän lisäyksen ehtoja ja määräyksiä soveltuvin osin. Tässä lisäyksessä olevilla termeillä on sama merkitys kuin CCPA:ssa, ellei toisin mainita.

Osapuolet sopivat seuraavaa:

 1. Palveluntarjoaja noudattaa soveltuvin osin aina CCPA:ta, mukaan lukien siihen tehtäviä ja tehtyjä muutoksia. Lisäksi siltä osin kuin Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja (CCPA:n määritelmän mukaisesti) ("Henkilötiedot") tämän sopimuksen seurauksena, palveluntarjoaja ei säilytä, käytä tai luovuta henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksessa määriteltyjen palvelujen tarjoamiseen. Palveluntarjoaja ei säilytä, käytä tai luovuta Henkilötietoja muuhun kuin Sopimuksen mukaan sallittuihin tarkoituksiin.

 2. säilyttää, käyttää tai paljastaa Henkilötietoja Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen suoran liikesuhteen ulkopuolisissa toimissa tai tämän liikesuhteen ulkopuolisiin tarkoituksiin; edellyttäen kuitenkin, että palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja Palveluntarjoajalle tai palveluntarjoajan puolesta, ja antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn edellyttäen, että tällaisiin palveluntarjoajiin sovelletaan vastaavia henkilötietoja koskevia sopimusvaatimuksia kuin mitä sovelletaan Palveluntarjoajaan Sopimuksen ja tämän lisäyksen mukaan. Palveluntarjoaja on edelleen vastuussa palveluntarjoajiensa toimista.

Huolimatta mistään tässä sopimuksessa päinvastaisesti määrätystä tai esitetystä, osapuolet sopivat, että kaikki Asiakkaan Palveluntarjoajalle harjoittama henkilötietojen toimittaminen on välttämätöntä liiketoiminnallisen tarkoituksen toteuttamiseksi, eikä se ole osa ja se on nimenomaisesti suljettu pois vastikkeiden ja muiden arvokkaiden asioiden vaihdoista ja vaihtokaupoista osapuolten välillä.

Jos tähän lisäykseen tarvitaan muutoksia tietosuojalakien, -säädösten tai -määräysten muutoksen vuoksi, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti kyseisestä lain muutoksesta. Osapuolet keskustelevat ja neuvottelevat hyvässä uskossa kaikista tähän lisäykseen tarvittavista muutoksista korjatakseen tehdäkseen tällaisen muutoksen niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

It looks like your preferred language is English