TERMA DAN SYARAT CLIPCHAMP (SETAKAT 05-01-22)  

KECUALI YANG DILARANG DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, FASAL TIMBANG TARA MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS DI BAWAH AKAN DIGUNAKAN. SILA BACA, KERANA IA MEMPENGARUHI CARA PERTIKAIAN ANTARA PIHAK AKAN DISELESAIKAN. 

ClipchampPtyLtd (ACN 162516556), subsidiari Microsoft Corporation, (“Clipchamp,”“kami,”“kita” atau “milik kami”) menyediakan platform dalam talian yang tersedia di https://clipchamp.com (“Platform”) dan melalui aplikasi mudah alih Clipchamp ("Aplikasi" dan secara kolektif, "Perkhidmatan"). Perkhidmatan kami disediakan kepada pencipta individu (masing-masing, "Pelanggan Pengguna") dan perniagaan (masing-masing, "Pelanggan Komersial"atau “Pelanggan Clipchamp Komersial”). Data boleh dikongsi dan diproses oleh pihak ketiga mengikut Dasar Privasi kami di Dasar Privasi | Clipchamp apabila kami adalah pengawal data dan Adendum kami Berkenaan dengan Privasi dan Pemprosesan Data yang dinyatakan dalam Lampiran 2 (“Perjanjian Pemprosesan Data” atau “DPA”) apabila kami adalah pemproses data. Rujukan kepada “awak” dan “anda” dalam Terma dan Syarat (“Terma”) ini merujuk kepada Pelanggan Pengguna, Pelanggan Komersial dan pengguna yang capai atau menggunakan Perkhidmatan atas arahan atau bagi pihak Pelanggan Komersial (setiap satu “Komersial Pengguna Akhir Pelanggan"), seperti mana yang diperlukan. Clipchamp dan anda ialah masing-masing "pihak" dan, secara kolektif, "pihak-pihak" Terma-terma ini dan sebarang tatakelakuan atau terma lain yang ditetapkan dalam Perkhidmatan (termasuk, tanpa had, sebarang kemas kini kepada Terma ini) mengawal capaian anda untuk menggunakan Perkhidmatan. Untuk menjelaskan, anda hanya Pelanggan Clipchamp Komersial jika anda sebelum ini melaksanakan borang pesanan yang ditandatangani secara berasingan atau perjanjian lain yang ditandatangani dengan Clipchamp. 

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menerima Terma ini dan mana-mana syarat penggunaan pihak ketiga yang mentadbir urus kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Storyblocks dengan FootageFirmInc seperti yang dinyatakan dalam Lampiran 1. Selain itu, jika anda seorang Pelanggan Komersial, anda bersetuju menerima Adendum Pemprosesan Data kami. Jika anda seorang Pelanggan Pengguna, kami menerangkan cara Clipchamp mengendalikan data peribadi anda dalam Dasar Privasi kami.  

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kapasiti undang-undang untuk membuat perjanjian yang mengikat secara sah dengan kami. Jika anda berumur di bawah 18 tahun atau di bawah umur majoriti yang sah di mana anda tinggal (“Bawah Umur”), anda mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda untuk mencapai dan menggunakan Perkhidmatan dan mereka telah bersetuju menerima Terma bagi pihak anda. Jika anda seorang Pengguna Akhir Komersial, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat Pelanggan Komersial pada Terma ini.  

SIAPA YANG BOLEH GUNA CLIPCHAMP 

Sorotan: Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 13 tahun atau umur minimum di mana kebenaran ibu bapa tidak diperlukan untuk menggunakan Perkhidmatan mengikut undang-undang negara anda.  

Butiran: Jika anda ialah seorang ibu bapa atau penjaga yang sah kepada Kanak-kanak Bawah Umur, maka anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini yang berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh Kanak-kanak Bawah Umur tersebut dan anda bersetuju untuk: (1) mengawasi penggunaan Perkhidmatan oleh Kanak-kanak Bawah Umur dan akaun mereka; (2) memastikan bahawa kandungan pada Perkhidmatan sesuai untuk Kanak-kanak Bawah Umur tersebut; (3) memastikan semua maklumat yang diberikan kepada kami oleh Kanak-kanak Bawah Umur tersebut adalah tepat; dan (4) memberikan persetujuan, pengakuan dan waranti yang terkandung dalam Terma bagi pihak Kanak-kanak Bawah Umur tersebut. 

MENDAFTAR UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN 

 Sorotan: Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti mendaftar akaun dengan kami (setiap satu, "Akaun") dan boleh memilih untuk mendaftar bagi pelan langganan melalui Perkhidmatan kami (setiap satu,  Pelan). Pelan kami termasuk langganan untuk kegunaan peribadi dan langganan untuk kegunaan komersial.   Butiran: 

 • Pelan: Kami menyediakan pelbagai Pelan dengan pilihan kemasukan, harga dan pengebilan yang berbeza untuk anda pilih. Kami juga menawarkan penggunaan Perkhidmatan secara percuma dengan fungsi terhad. 

 • Akaun: Untuk mewujudkan Akaun, kami memerlukan anda memberikan kami maklumat tentang diri anda, seperti nama dan e-mel anda, atau Pemilik Akaun Pasukan mendaftar untuk akaun tersebut dan anda memilih untuk menerima. Anda mesti memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap semasa proses pendaftaran dan anda mesti mengemas kini maklumat tersebut untuk memastikan ia tepat, terkini dan lengkap. Atas budi bicara mutlak kami, kami boleh menolak keizinan bagi mana-mana orang untuk mendaftarkan Akaun.  

 • Pemilik Akaun: Apabila anda pilih Pelan dan daftar untuk Akaun, anda ialah Pemilik Akaun dan anda bertanggungjawab ke atas Akaun anda, seperti yang dinyatakan dalam Terma ini.  

Sorotan: Terdapat fungsi Pasukan dalam Pelan tertentu.  Untuk mewujudkan atau menyertai Pasukan, anda mesti menjadi Pemilik Akaun.  Di bawah beberapa Pelan, Pentadbir Pasukan boleh ditetapkan. Pentadbir Pasukan ialah pengguna yang diberi kuasa di bawah Pelan terpilih untuk mewujudkan Pasukan dan bertanggungjawab untuk membayar bagi pengguna tambahan tersebut pada peringkat Pelan yang disediakan; Fungsi pasukan boleh digantung atau dialih keluar daripada akaun pengguna mengikut budi bicara mutlak Clipchamp dengan atau tanpa notis kepada pengguna yang terjejas. Clipchamptidakbertanggungjawab untuk pertikaian antara pengguna yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, fungsi Pasukan. 

Butiran: 

 • Ciri Pasukan: Pelan anda mungkin membenarkan Pemilik Akaun mencipta persekitaran tertutup ("Pasukan") yang mana Pemilik Akaun boleh menjemput Pemilik Akaun lain, dan di dalamnya Pemilik Akaun boleh berkongsi video antara satu sama lain (setiap Pemilik Akaun dalam persekitaran kumpulan tertutup , "Ahli Pasukan."  Atas budi bicara mutlak kami, kami boleh menolak untuk mengizinkan mana-mana Pemilik Akaun untuk menyertai atau terus menjadi sebahagian daripada Pasukan. Ahli Pasukan boleh meninggalkan Pasukan pada bila-bila masa. Clipchamp tidak memantau atau menyederhanakan interaksi Ahli Pasukan antara satu sama lain atau pematuhan jangkaan kolegial Pasukan yang menggunakan Perkhidmatan kami.  Clipchamp tidakbertanggungjawab untuk Ahli Pasukan atau sebarang pertikaian pengguna yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan kami. 

 • Pentadbir Pasukan: Pelan boleh membenarkan Pentadbir Pasukan ditugaskan kepada Pasukan.  Apabila Pentadbir Pasukan telah ditetapkan, Pentadbir Pasukan akan menjadi satu-satunya Ahli Pasukan yang boleh tambah dan alih keluar Ahli Pasukan daripada Pasukan. Pentadbir Pasukan juga boleh urus capaian Pelan (termasuk jenis langganan),urus pengebilan (jika ada), batal langganan Pelan dan/atau memadamkan Pasukan. 

Sorotan: Terdapat beberapa jenis pengguna yang berbeza berdasarkan platform dan faktor bentuk dari mana pengguna capai Clipchamp.   

Butiran:  

Jenis pengguna: Pelan yang berbeza membenarkan jenis pengguna yang berbeza. Jenis pengguna termasuk: 

 • Pengguna WebClipchamp. Pengguna WebClipchamp mempunyai capaian kepada editor video dalam talian Clipchamp yang disediakan melalui Platform. Ini termasuk semua pengguna berasaskan web (termasuk, tanpa had, mereka yang mencapai Platform melalui aplikasi web). Pengguna WebClipchamp juga boleh dipanggil Pengguna Asal Clipchamp. 

 • Pengguna Mudah Alih Clipchamp. Pengguna Mudah Alih Clipchamp mempunyai capaian kepada pilihan Perkhidmatan yang terhad melalui Aplikasi Clipchamp, yang mungkin termasuk ClipchampiOS dan ClipchampAndroid.  

Jenis pengguna anda akan menentukan jenis capaian kepada Perkhidmatan. Anda boleh diklasifikasikan sebagai lebih daripada satu jenis pengguna. 

HARTA INTELEKTUAL 

Sorotan: Penggunaan Perkhidmatan.  Anda mesti menggunakan semua aset stok audio dan video yang tersedia oleh kami kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan ("Kandungan") mengikut lesen Kandungan.  Sesetengah Perkhidmatan memerlukanandauntukmendaftar Akaun dengan kami.   

Butiran: 

 • Hak kami dalam Perkhidmatan: Melainkan dinyatakan sebaliknya, kami atau pemberi lesen kami memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan (termasuk hak harta intelek) dalam Perkhidmatan kami dan semua aset stok audio dan video yang disediakan oleh kami kepada anda sebagai Kandungan. Penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan penggunaan dan capaian anda kepada mana-mana Kandungan tidak memberikan atau memindahkan kepada anda sebarang hak, hak milik atau kepentingan berhubung dengan Perkhidmatan atau Kandungan kami. 

 • Kandungan Terlarang menggunakan: Anda tidak boleh, kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata oleh Terma ini, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami atau pemilik Kandungan (seperti yang berkenaan): (1) menyalin atau menggunakan, secara keseluruhan atau sebahagian, mana-mana Kandungan; (2) mengeluarkan semula, menghantar semula, mengedar, menyebarkan, menjual, menerbitkan , menyiarkan atau mengedarkan apa-apa Kandungan kepada mana-mana pihak ketiga. 

 • Lesen untuk menggunakan Perkhidmatan: Kami memberikan lesen berikut untuk menggunakan Perkhidmatan kepada jenis pengguna berikut (setiap satu, “Lesen”): 

  • Lesen Pengguna WebClipchamp: Tertakluk kepada pematuhan Terma ini, kami memberikan ClipchampWebUsers lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan, di seluruh dunia untuk menggunakan Perkhidmatan melalui Platform. Bagi Pelanggan Pengguna Pelan Asas, lesen ini adalah untuk tujuan bukan komersial sahaja. 

  • Lesen Pengguna Mudah Alih Clipchamp: Tertakluk kepada pematuhan Terma ini, kami memberikan Pengguna Mudah Alih Clipchamp lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan, di seluruh dunia untuk menggunakan pilihan Perkhidmatan yang terhad melalui Aplikasi. Bagi Pelanggan Pengguna Pelan Asas, lesen ini adalah untuk tujuan bukan komersial sahaja. Clipchamp Mudah Alih mungkin termasuk ClipchampiOS dan ClipchampAndroid. 

 • Untuk melindungi pengedaran Perkhidmatan, kami mesti menggariskan had tertentu pada hak berlesen yang kami berikan kepada anda. Anda tidak boleh: (a) melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerah hak, mengagih, menjadi hos, atau sebaliknya mengeksploitasi Perkhidmatan secara komersial, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian; (b) mengubah suai, membuat karya terbitan, menyahhimpun, menyusun balik atau merekayasa balik mana-mana bahagian Perkhidmatan, kecuali yang dibenarkan berkenaan dengan Kandungan; (c) mengakses Perkhidmatan untuk membina laman web, aplikasi, produk atau perkhidmatan yang serupa atau kompetitif; atau (d) kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, menyalin, menghasilkan semula, mengagih menerbitkan semula, memuat turun, memaparkan, menyiarkan atau menghantar mana-mana bahagian Perkhidmatan dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara. Semua hak cipta dan notis proprietari lain pada Perkhidmatan (atau pada mana-mana Kandungan) mesti dikekalkan. 

 • Semua penggunaan lain dilarang tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.  

 • Lesen kepada Kandungan: Kandungan yang boleh dicapai melalui Perkhidmatan atau dibeli melalui Perkhidmatan adalah hanya untuk digunakan dengan Perkhidmatan dan tertakluk kepada terma lesen berkenaan.  

Sorotan: Anda hanya perlu muat naik dan guna Kandungan Pengguna yang dimiliki oleh anda atau yang anda mempunyai kebenaran untuk menggunakannya.  Kandungan Pengguna, selain komen kepada Perkhidmatan akan kekal milik anda.  Sebarang komen atau maklum balas yang anda berikan kepada Clipchamp akan menjadi hak milik kami. 

Butiran: 

 • Komen: Sebarang komen, maklum balas, idea atau cadangan (“Komen”) yang anda berikan kepada kami melalui Perkhidmatan atau sebaliknya, menjadi hak milik kami. Anda bersetuju bahawa kami berhak menggunakan Komen anda untuk sebarang tujuan komersial atau bukan komersial (seperti menambah baik Perkhidmatan, mempromosikan Perkhidmatan, mencipta perkhidmatan baharu) tanpa pampasan atau kewajipan kepada anda atau kepada mana-mana orang lain yang telah menghantar Komen anda. Jika anda beri kami Komen, anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab dan mempunyai kuasa untuk memberikan kandungan Komen tersebut kepada kami termasuk berkenaan dengan kesahihan, keaslian dan hak ciptanya. 

 • Kandungan Pengguna: Tidak termasuk Komen, sebarang maklumat atau kandungan yang anda berikan kepada kami, siarkan, muat naik atau serahkan melalui Perkhidmatan kami (“Kandungan Pengguna”) kekal hak milik anda. Dengan memberikan Kandungan Pengguna kepada kami atau menyediakan mana-mana Kandungan Pengguna pada atau melalui Perkhidmatan, anda memberi kami lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, sub-lesen, bebas royalti untuk digunakan, melihat, menghasilkan semula, mencipta karya terbitan, menyalin, mengekalkan, menghantar, memformat semula, memaparkan, mengedar dan mengubah suai Kandungan Pengguna tersebut. Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (1) anda merupakan pemilik tunggal dan eksklusif semua Kandungan Pengguna atau anda mempunyai semua hak, lesen, persetujuan dan pelepasan daripada pihak ketiga yang berkaitan yang diperlukan untuk memberikan kepada kami hak kepada Kandungan Pengguna tersebut seperti yang dipertimbangkan oleh Terma ini; dan (2) Kandungan Pengguna mahupun penggunaan, transkoding (menukar), menyiarkan, memuat naik, penerbitan, penyerahan, pengeditan atau penghantaran Kandungan Pengguna oleh anda oleh kami (seperti yang dibenarkan oleh lesen di atas) akan menyalahi, menyalahgunakan atau melanggar hak harta intelek pihak ketiga, atau hak publisiti atau privasi, atau mengakibatkan pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai. Kami tidak mengendors atau meluluskan dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk mana-mana Kandungan Pengguna. Kami boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, alih keluar mana-mana Kandungan Pengguna mengikut budi bicara mutlak kami, tanpa pemberian notis awal kepada anda. 

 • Kandungan yang menyalahi undang-undang: Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memproses mana-mana Kandungan Pengguna dengan kandungan yang menyalahi undang-undang. Kandungan yang menyalahi undang-undang ialah sebarang kandungan yang melanggar undang-undang yang terpakai kepada kami, kepada Perkhidmatan atau kepada anda. Jika kami menyedari sebarang penggunaan Perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, kami boleh memaklumkan dan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan untuk memastikan sebarang langkah undang-undang yang perlu diambil. 

PRIVASI

Sorotan: Jika anda seorang Pelanggan Pengguna, kami menerangkan cara Clipchamp mengendalikan data peribadi anda dalam Dasar Privasi kami.  Anda harus melihat Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami mengendalikan data peribadi anda.  

PENGGUNA AKHIR PELANGGAN KOMERSIAL 

Sorotan: Pelanggan Komersial bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhir Pelanggan Komersial mereka.  Butiran:  

 • Pelanggan Komersial (setiap “Entiti”) bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan mereka sendiri terhadap undang-undang privasi yang terpakai, khususnya: 

  • Entiti mungkin dikehendaki untuk mengeluarkan 'kenyataan pengumpulan' yang sesuai (juga dipanggil 'notis privasi') mengikut undang-undang privasi yang terpakai kepada Entiti, dan 

  • Dengan mengambil kira 'kenyataan pengumpulan' Entiti, Entiti hendaklah hanya menggunakan atau mendedahkan data peribadi dengan cara yang konsisten dengan undang-undang perlindungan data yang terpakai kepada Entiti, dan 

  • Selaras dengan undang-undang perlindungan data yang terpakai kepada Entiti, Entiti mungkin dikehendaki mengumpul borang persetujuan yang sesuai untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi tertentu, dan 

  • Apabila Entiti mengumpul dan memproses data peribadi anak, Entiti bertanggungjawab untuk memberitahu dan mendapatkan kebenaran ibu bapa yang wajar. 

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak bertanggungjawab ke atas akses tanpa kebenaran, penggunaan, pendedahan atau kehilangan Kandungan Pengguna atau mana-mana data peribadi yang dimuat naik atau diterbitkan secara tersilap oleh Entiti, diakibatkan oleh akses dan penggunaan Platform oleh Entiti dan Perkhidmatan, dan/atau kegagalan Entiti untuk menggunakan, atau keputusan untuk nyahaktif, sebarang ciri yang meningkatkan privasi Perkhidmatan atau alatan adalah atas risiko dan liabiliti Entiti itu sendiri. 

Pelanggan Komersial bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhir Pelanggan Komersial mereka dan bertanggungjawab untuk memastikan Pengguna Akhir Pelanggan Komersial mereka mematuhi Terma ini dan sebarang tatakelakuan atau terma lain yang ditetapkan pada Perkhidmatan.  

YURAN  

Sorotan: Jika anda pilih Pelan berbayar, anda mesti membayar untuk Pelan tersebut. Anda boleh naik taraf dan turun taraf Pelan anda. Jika yuran kami berubah, kami akan memberitahu anda dalam tempoh 30 hari sebelum ini. Anda berhak untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan jika anda tidak bersetuju dengan perubahan yuran. Jika anda tidak membayar untuk Pelan anda atau jika anda melanggar Terma ini, kami mungkin menggantung Akaun anda selepas memberikan peluang yang munasabah untuk anda membayar yuran atau membetulkan pelanggaran tersebut, kecuali jika ia melanggar Tatakelakuan dalam Lampiran 3. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, dan kecuali yang dinyatakan secara jelas dalam Terma ini, Yuran Pelan tidak boleh dikembalikan.  

Butiran:  

 • Yuran Pelan: Untuk menerima Perkhidmatan yang digariskan dalam Pelan anda, anda mesti membayar kami yuran yang ditetapkan pada Platform berhubung dengan Pelan pilihan anda (Yuran Pelan), jika ada. Jika anda telah memilih Pelan Tahunan, anda mesti membayar Yuran Pelan terlebih dahulu pada tahun berikutnya daripada kad kredit atau akaun bank yang menggunakan sistem pembayaran yang ditetapkan pada Platform (Tarikh Pembayaran Tahunan).  Jika anda telah memilih Pelan Bulanan, anda mesti membayar Yuran Pelan terlebih dahulu pada bulan berikutnya daripada kad kredit atau akaun bank (Tarikh Pembayaran Bulanan).  

 • Dasar Pembayaran Balik: Jika dikehendaki oleh bidang kuasa di mana anda berada, anda akan berhak kepada tempoh pembatalan ("Tempoh Bertenang") selama empat belas (14) hari dari hari pembelian, dengan atau tanpa sebab. Jika Perkhidmatan sebahagiannya dihantar pada masa pembatalan, anda akan mendapat bayaran balik pro rata. Anda mengakui bahawa Tempoh Bertenang tamat pada masa Perkhidmatan dihantar sepenuhnya kepada anda, selepas itu pembelian anda tidak boleh dikembalikan. Apabila anda membeli kandungan digital daripada kami, hak anda untuk membatalkannya ditamatkan dari saat anda memulakan muat turun. Melainkan sebaliknya disediakan oleh undang-undang yang terpakai atau oleh tawaran Perkhidmatan tertentu, semua pembelian adalah muktamad dan tidak akan dibayar balik. Jika anda percaya bahawa kami telah mengenakan caj secara tersilap kepada anda, anda mesti menghubungi kami dan kami akan menyiasat caj tersebut. Jika kami mengeluarkan pembayaran balik atau kredit, kami bukan di bawah sebarang obligasi untuk mengeluarkan pembayaran balik yang sama atau serupa pada masa hadapan. Dasar bayaran balik ini tidak menjejaskan sebarang hak di bawah undang-undang yang terpakai. Untuk mendapatkan maklumat bayaran balik lanjut, sila lawati topik bantuan kami (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).  

 • Naik taraf dan turun taraf: Anda boleh naik taraf atau turun taraf Pelan anda melalui e-mel atau melalui Platform. 

 • Naik taraf dan turun taraf Pelan Tahunan: Untuk Pelan Tahunan: (1) sebarang bayaran tambahan untuk naik taraf akan dibilkan kepada anda secara pro rata untuk baki tempoh sebelum Tarikh Pembayaran Tahunan anda yang seterusnya dan naik taraf anda akan berkuat kuasa. Anda kemudiannya mesti membayar kepada kami Yuran Pelan baharu pada setiap Tarikh Pembayaran Tahunan selepas itu; dan (2) sebarang turun taraf akan berkuat kuasa pada Tarikh Pembayaran Tahunan anda yang seterusnya dan anda mesti membayar kepada kami Yuran Pelan baharu pada setiap Tarikh Pembayaran Tahunan selepas itu. 

 • Naik taraf dan turun taraf Pelan Bulanan: Untuk Pelan Bulanan: (1) sebarang bayaran tambahan untuk naik taraf akan dibilkan kepada anda secara pro rata untuk baki tempoh sebelum Tarikh Pembayaran Bulanan anda yang seterusnya dan naik taraf anda akan berkuat kuasa. Anda kemudiannya mesti membayar kepada kami Yuran Pelan baharu pada setiap Tarikh Pembayaran Bulanan selepas itu; dan (2) sebarang turun taraf akan berkuat kuasa pada Tarikh Pembayaran Bulanan anda yang seterusnya dan anda mesti membayar kepada kami Yuran Pelan baharu pada setiap Tarikh Pembayaran Tahunan selepas itu. 

 • Percubaan: Pelan anda mungkin bermula dengan percubaan. Tempoh percubaan Pelan anda akan berlangsung selama tempoh yang dinyatakan pada Perkhidmatan. Kami menentukan terma mana-mana percubaan, termasuk kelayakan percubaan mengikut budi bicara mutlak kami sendiri dan kami mungkin mengehadkan kelayakan untuk mencegah penyalahgunaan percubaan. Kami berhak untuk membatalkan percubaan dan menggantung Akaun anda pada bila-bila masa sekiranya kami menentukan bahawa anda tidak layak. Jika anda tidak membatalkan dalam tempoh percubaan, kami akan mengenakan bayaran Pelan secara automatik kepada anda untuk Pelan yang telah anda pilih kepada kaedah pembayaran pilihan anda pada tarikh tamat percubaan (Tarikh Pembayaran). Jika anda tidak membayar Yuran Pelan pada Tarikh Pembayaran, capaian anda kepada manfaat Pelan akan tamat pada penghujung tempoh percubaan.  

 • Cukai: Melainkan dinyatakan sebaliknya, Yuran Pelan untuk Pemilik Akaun termasuk GST. Anda bertanggungjawab ke atas semua cukai, levi atau duti lain yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai di negara anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab untuk membayarnya. Kami tidak bertanggungjawab kepada mereka bagi pihak anda.  

 • Mata wang: Semua transaksi diproses dalam dolar AS oleh penyedia pembayaran tempatan dan antarabangsa kecuali, jika anda berada di Australia, transaksi diproses dalam dolar Australia. Anda bersetuju bahawa yuran pemprosesan pembayaran antarabangsa mungkin dikenakan daripada institusi kewangan anda. Kami tidak mempunyai liabiliti kepada anda untuk sebarang yuran pemprosesan pembayaran antarabangsa. 

 • Perubahan yuran: Jika terdapat syarat dan harga tetap untuk tawaran Perkhidmatan anda, harga tersebut akan kekal berkuat kuasa untuk tempoh yang tetap. Anda perlu bersetuju untuk menerima sebarang tawaran dan harga baharu jika anda ingin terus menerima Perkhidmatan. Jika Perkhidmatan anda adalah secara berkala (contohnya, bulanan), tanpa tempoh masa tertentu dan bukan tawaran percubaan, kami boleh tukar Yuran Pelan dari semasa ke semasa, seperti jika kami tambah ciri Perkhidmatan baharu atau dipertingkatkan, setakat kos menyediakan Perkhidmatan telah meningkat dengan sewajarnya, atau sebagai tindak balas kepada perubahan pasaran (contohnya, disebabkan oleh kos buruh, turun naik mata wang, perubahan dalam cukai/peraturan, inflasi, yuran lesen, kos infrastruktur dan pentadbiran). Kami akan memaklumkan anda sekurang-kurangnya tempoh 14 hari sebelum perubahan harga berkuat kuasa, melainkan tempoh notis yang lebih panjang diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai. Yuran Pelan baharu akan dikenakan pada bayaran seterusnya yang perlu dibayar selepas tempoh notis. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan harga, anda mesti membatalkan dan berhenti menggunakan Perkhidmatan sebelum perubahan harga berkuat kuasa mengikut dasar bayaran balik kami di atas. Apabila kami memaklumkan anda tentang perubahan harga, jika dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kami juga akan memaklumkan anda tentang sebab dan skop kenaikan harga dan bahawa harga baharu akan berkuat kuasa jika anda tidak membatalkan Perkhidmatan, dan kami juga akan mengingatkan anda tentang cara anda boleh membatalkan Perkhidmatan. 

 • Kegagalan membayar tepat pada masanya: Jika sebarang pembayaran tidak dibuat mengikut Terma ini, kami boleh (mengikut budi bicara mutlak kami), dengan memberikan notis yang munasabah kepada anda, gantung pembekalan capaian Perkhidmatan kepada anda.  

 • Pembayaran Berulang. Apabila anda membeli Perkhidmatan secara langganan (cth., bulanan), anda bersetuju bahawa anda memberi kebenaran kepada pembayaran berulang, dan pembayaran akan dibuat melalui kaedah dan yang anda telah pilih pada selang masa yang berulang-ulang yang anda telah persetujui, sehingga langganan bagi Perkhidmatan tersebut ditamatkan oleh anda atau oleh Microsoft. Anda mesti batal Perkhidmatan anda sebelum tarikh pengebilan seterusnya untuk hentikan caj seterusnya kepada Perkhidmatan anda. Kami memberikan arahan kepada anda mengenai cara anda boleh membatalkan Perkhidmatan. Dengan mengizinkan pembayaran berulang, anda membenarkan Clipchamp untuk menyimpan instrumen pembayaran anda dan memproses pembayaran tersebut. 

PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA 

Sorotan: Perkhidmatan menggunakan pembekal perkhidmatan luar yang dikontrak untuk menyediakan perkhidmatan tertentu bagi pihak Clipchamp. Terdapat juga pilihan untuk anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga melalui Perkhidmatan yang mungkin ditadbir urus oleh terma  penggunaan pihak ketiga tersebut dan tertakluk kepada amalan privasi pihak ketiga tersebut.  Laman web kami juga mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang amalannya tidak dikawal oleh kami. 

 Butiran:  

 • Kualiti video: Perkhidmatan menyokong bilangan codec video yang terhad sebagai input dan output untuk transkoding (penukaran). Semasa kami bekerja keras untuk melaksanakan codec video tambahan, Perkhidmatan disediakan seperti sedia ada dan terhad kepada tawaran semasa. Kualiti hasil mungkin berbeza-beza dan boleh bergantung pada sumber video. 

 • Input Pihak Ketiga: Anda bersetuju bahawa: (1) Perkhidmatan mungkin termasuk pihak ketiga yang antara muka, atau saling kendali dengan, Perkhidmatan (“Input Pihak Ketiga”); dan (2) penyediaan Perkhidmatan mungkin bergantung kepada, atau dipengaruhi oleh, Input Pihak Ketiga tersebut (sebagai contoh, Platform kami mungkin menggunakan atau bergantung pada teknologi pihak ketiga). 

 • Pihak Ketiga Bersepadu: Perkhidmatan juga mungkin menawarkan peluang penyepaduan pilihan dengan pihak ketiga ("Pihak Ketiga Bersepadu"). Setakat yang anda pilih untuk antara muka atau saling kendali Perkhidmatan dengan Pihak Ketiga Bersepadu, anda bertanggungjawab untuk: (1) pembelian; (2) keperluan; dan (2) kewajipan pelesenan, berkaitan dengan Pihak Ketiga Bersepadu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa manfaat antara muka Perkhidmatan Pihak Ketiga Bersepadu, atau saling kendali dengan, Perkhidmatan, adalah tertakluk kepada pematuhan anda terhadap fasal ini.  

 • Hiperpautan: Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga, seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata, kami tidak mengawal, mengendors atau meluluskan dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan di laman web tersebut atau amalan privasi laman web tersebut. Anda harus membuat penyiasatan anda sendiri berkenaan dengan kesesuaian laman web tersebut.   

 • Maklumat umum sahaja: Kandungan tidak menyeluruh dan adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Walaupun kami menggunakan percubaan yang munasabah untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan Kandungan, kami tidak mewakili atau membuat jaminan mengenainya, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kandungan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Walau bagaimanapun, kami tidak berjanji untuk memastikan Platform kami dikemas kini dan kami tidak bertanggungjawab jika mana-mana Kandungan tidak tepat atau lapuk. 

JAMINAN PENGGUNA  

Sorotan: Terma ini tidak mengubah sebarang hak pengguna yang mungkin anda miliki di bawah undang-undang yang terpakai. 

Butiran: Perundangan tertentu, seperti Undang-undang Pengguna Australia (ACL) dalam Akta Persaingan dan Pengguna 2010 (Cth), dan undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna lain yang serupa mungkin, jika terpakai, memberikan anda hak, waranti, jaminan dan remedi yang berkaitan dengan peruntukan kami bagi Perkhidmatan kami yang tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai (“Hak Berkanun”). 

Tiada apa-apa dalam Terma ini yang mengecualikan Hak Berkanun anda sebagai seorang pengguna.  

PENGECUALIAN KEPADA LIABILITI   

Sorotan: Clipchamp tidak bertanggungjawab terhadap cara anda atau orang lain menggunakan Perkhidmatan kami; perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan yang mungkin disepadukan dengan Perkhidmatan kami tetapi menyediakan perkhidmatan mereka terus kepada anda; atau kerana Perkhidmatan tidak tersedia. 

Butiran: Walaupun apa-apa yang bertentangan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh Hak Berkanun anda atau undang-undang yang terpakai, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas, dan anda mengetepikan dan membebaskan kami daripada dan terhadap, sebarang Liabiliti yang disebabkan atau disumbangkan oleh, timbul daripada atau berkaitan dengan: (1) perbuatan atau pengabaian anda; (2) sebarang penggunaan atau pemakaian Perkhidmatan yang tidak mengikut Terma ini; (3) apa-apa kerja, perkhidmatan, barangan, bahan atau item yang tidak membentuk sebahagian daripada Perkhidmatan, atau yang belum disediakan oleh kami, termasuk apa-apa Kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga, Input Pihak Ketiga, Pihak Ketiga Bersepadu, Komen dan Kandungan Pengguna; (4) sebarang kecacatan, kesilapan, pengabaian atau kekurangan kefungsian atau kesesuaian (atau ketiadaan, atau pengurangan, apa-apa keputusan, hasil atau faedah yang dijangkakan) berkenaan dengan Perkhidmatan; (5) Perkhidmatan tidak tersedia, atau sebarang kelewatan dalam penyediaan Perkhidmatan oleh kami kepada anda, atas apa jua sebab; (6) sebarang kejadian di luar kawalan munasabah kami, termasuk berkaitan dengan apa-apa ribut, banjir, kebakaran, gempa bumi, wabak, pandemik, COVID-19 dan sekatan dan perintah yang diluluskan oleh Kerajaan, sama ada diketahui atau tidak diketahui pada masa bersetuju kepada Terma ini (Peristiwa ForceMajeure); atau (7) interaksi anda dengan pengguna lain. 

Ketersediaan Perkhidmatan: Perkhidmatan atau bahan atau produk yang ditawarkan melalui Perkhidmatan mungkin tidak tersedia dari semasa ke semasa, atau mungkin berbeza bergantung pada rantau atau peranti anda. Kami berusaha untuk memastikan Perkhidmatan boleh digunakan; walau bagaimanapun, semua perkhidmatan dalam talian sesekali menghadapi gangguan dan kegendalaan. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh Hak Berkanun anda atau undang-undang yang terpakai, Clipchamp tidak bertanggungjawab untuk sebarang gangguan atau kerugian yang mungkin anda alami akibatnya. Sekiranya berlaku gangguan, anda mungkin tidak dapat ambil semula beberapa maklumat yang anda telah simpan. Kami mengesyorkan bahawa anda perlu membuat sandaran kandungan yang anda simpan dalam Perkhidmatan ini secara kerap. 

KECUALI SEPERTI YANG DIBERIKAN DENGAN NYATA DALAM SYARAT INI, CLIPCHAMP DAN SEKUTU KAMI, (SECARA KOLEKTIF, "PIHAK CLIPCHAMP"), TIDAK MEMBUAT WARANTI, TERNYATA ATAU TERSIRAT, JAMINAN ATAU SYARAT BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA. ANDA MEMAHAMI BAHAWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ADALAH PADA RISIKO ANDA SENDIRI DAN BAHAWA, TERTAKLUK KEPADA HAK BERKANUN ANDA, KAMI MEMBERIKAN PERKHIDMATAN BERDASARKAN "SEPERTI TERSEDIA" "DENGAN SEMUA KEROSAKAN" DAN "SEPERTI TERSEDIA." ANDA MENANGGUNG SELURUH RISIKO APABILA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN. PIHAK CLIPCHAMP TIDAK MENJAMIN KETEPATAN ATAU KETEPATAN MASA PERKHIDMATAN. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA DAN TERTAKLUK KEPADA HAK BERKANUN ANDA, KAMI MENGECUALIKAN SEBARANG JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK UNTUK KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, USAHA YANG BAIK DAN BUKAN PENCEROBOHAN. ANDA MEMPERAKUI BAHAWA KOMPUTER DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI TIDAK BEBAS KESILAPAN DAN TEMPOH MASA ROSAK BERLAKU SEKALI-SEKALA. KAMI TIDAK MENJAMIN PERKHIDMATAN TIDAK AKAN DIGANGGU, MENEPATI MASA, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT ATAU KEHILANGAN KANDUNGAN TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU, KAMI TIDAK MENJAMINKAN SEBARANG SAMBUNGAN KEPADA ATAU PENGHANTARAN DARI RANGKAIAN KOMPUTER. 

Butiran: Walaupun apa-apa yang bertentangan, tertakluk kepada Hak Berkanun anda dan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang jika anda mempunyai sebarang asas untuk mendapatkan semula ganti rugi, sama ada di bawah statut, kontrak, ekuiti, tort (termasuk kecuaian), indemniti atau sebaliknya remedi eksklusif anda adalah untuk mendapatkan semula daripada Pihak Clipchamp: Liabiliti agregat maksimum, yang ditakrifkan di bawah, untuk ganti rugi langsung yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini akan dihadkan kepada (A) kami membekalkan semula Perkhidmatan kami kepada anda atau, mengikut budi bicara kami sendiri, bagi kami membayar balik kepada anda amaun Yuran Pelan yang dibayar oleh anda kepada kami berkenaan dengan pembekalan Perkhidmatan relevan yang berkaitan dengan Liabiliti tersebut, atau (B) jika tiada Yuran Pelan telah dibayar oleh anda sehingga $100. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk kerugian tidak langsung, berbangkit atau khas, sebarang kehilangan keuntungan (termasuk keuntungan yang dijangkakan), kehilangan manfaat (termasuk faedah yang dijangkakan), kehilangan hasil, kehilangan perniagaan, kehilangan nama baik, kehilangan peluang, kehilangan simpanan (termasuk simpanan yang dijangkakan), kehilangan reputasi, kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerosakan data.  

“Liabiliti” bermaksud apa-apa perbelanjaan, kos, liabiliti, kerugian, ganti rugi, tuntutan, notis, kelayakan, penyiasatan, tuntutan, prosiding atau penghakiman (sama ada di bawah statut, kontrak, ekuiti, tort (termasuk kecuaian), indemniti atau sebaliknya), walau apa pun yang timbul , sama ada secara langsung atau tidak langsung dan/atau sama ada semasa, tidak dapat dipastikan, masa depan atau tidak diduga dan sama ada melibatkan pihak ketiga, satu pihak atau sebaliknya.  

TANGGUNG RUGI 

Sorotan: Anda menanggung rugi kami untuk Liabiliti yang timbul daripada pelanggaran IP dan hak privasi anda, undang-undang yang terpakai, dan sebarang tuntutan terhadap kami berkaitan dengan Kandungan Pengguna anda dan penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan. 

Butiran: Tanggung Rugi: Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, anda melindungi kami, dan tidak mempertanggungjawabkan kami,  terhadap sebarang Liabiliti yang kami alami yang timbul daripada: (1) sebarang pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga (termasuk hak harta intelek dan hak privasi) oleh anda; (2) sebarang pelanggaran mana-mana undang-undang yang terpakai oleh anda; atau (3) sebarang tuntutan pihak ketiga terhadap kami berhubung dengan Kandungan Pengguna anda atau penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan. Tanggung rugi ini adalah kewajipan berterusan, bebas daripada kewajipan lain di bawah Terma ini, dan berterusan selepas Terma ini berakhir. Kami tidak perlu menderita atau menanggung sebarang Liabiliti sebelum menguatkuasakan hak tanggung rugi di bawah Terma ini.  

Fasal ini akan kekal selepas penamatan atau tamat tempoh Terma ini. 

PENAMATAN  

Sorotan: Jika anda merupakan seorang ahli Pasukan, anda boleh meninggalkan Pasukan pada bila-bila masa melalui pautan dalam Akaun dalam talian anda. Anda boleh nyahaktif atau padam Akaun anda pada bila-bila masa dengan mengikuti proses yang ditetapkan dalam Dasar Privasi kami atau dengan menghubungi kami.  Jika anda pilih untuk padamkan Akaun anda pastikan anda telah menyimpan Kandungan Pengguna dan video anda ke peranti anda kerana kami tidak diperlukan untuk menyimpan salinan Kandungan Pengguna anda.  Kami boleh gantung atau padam Akaun anda jika anda tidak menggunakan Perkhidmatan mengikut Terma ini.   

Butiran:  

 • Pembatalan Ahli Pasukan: Sebagai seorang Ahli Pasukan, anda boleh meninggalkan Pasukan pada bila-bila masa melalui ciri "Tinggal" (atau serupa) pada Platform atau dengan menghubungi kami di sini.  

 • Penamatan Pemilik Akaun untuk kemudahan: Kami menyediakan proses untuk nyahaktif dan padam Akaun anda dalam Dasar Privasi kami. Anda boleh tamatkan Akaun anda dan tamatkan Terma ini pada bila-bila masa melalui ciri "Batal Akaun" (atau serupa) pada Platform kami atau dengan menghubungi kami di sini. Selepas membatalkan Akaun anda, Terma ini dan Akaun anda akan dibatalkan pada Tarikh Pembayaran Tahunan atau Tarikh Pembayaran Bulanan anda yang seterusnya (seperti yang berkenaan), melainkan anda berada dalam tempoh percubaan dalam kes ini, Terma ini dan Akaun anda akan dibatalkan pada penghujung tempoh percubaan. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, tiada bayaran balik akan dibuat selepas pembatalan mengikut fasal ini.  

 • Pembatalan Pemilik Akaun untuk pelanggaran: Anda boleh batalkan Akaun anda dan Terma ini dengan serta-merta jika kami melanggar Terma ini secara material dan anda memberikan notis kepada kami tentang pelanggaran material ini dan dalam tempoh 10 hari selepas menerima notis tersebut daripada anda, kami tidak membetulkan pelanggaran material tersebut. Di mana anda batalkan mengikut fasal ini, Akaun anda juga akan dibatalkan dan kami akan memberikan anda bayaran balik pro rata bagi mana-mana Yuran Pelan yang dibayar terlebih dahulu oleh anda berkaitan dengan bahagian Perkhidmatan yang tidak digunakan. 

 • Pembatalan oleh kami untuk kemudahan: Kami juga boleh batalkan log masuk, Akaun, dan Terma ini tanpa sebab dengan memberi anda notis 14 hari. Jika kami berbuat demikian, kami akan memberikan anda bayaran balik pro rata bagi mana-mana Yuran Pelan yang anda bayar terlebih dahulu berkaitan dengan bahagian Perkhidmatan yang tidak digunakan.  

 • Penamatan disebabkan pelanggaran: Kami mungkin gantung log masuk atau Akaun anda, atau batalkan log masuk, Akaun anda dan Terma ini dengan serta-merta dengan notis jika: (1) anda melanggar Terma ini (termasuk kerana tidak membayar Yuran Pelan), sebarang undang-undang, peraturan atau hak pihak ketiga yang terpakai (termasuk hak harta intelek dan hak privasi); (2) anda melanggar Terma ini dan anda gagal untuk membetulkan pelanggaran tersebut dalam tempoh 10 hari selepas menerima notis daripada kami tentang pelanggaran tersebut; atau (3) sebagai seorang Pemilik Akaun, anda tidak dapat membayar hutang anda apabila pembayaran dijangka. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, tiada bayaran balik akan dibuat selepas pembatalan oleh kami mengikut fasal ini. 

 • Selepas pembatalan: Apabila Terma ini tamat atau dibatalkan: (1) kami akan berhenti menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan anda mesti segera berhenti menggunakan Perkhidmatan, termasuk Platform dan Kandungan; dan (2) anda tidak akan berhak untuk menerima salinan mana-mana Kandungan Pengguna dan kami tidak akan berkewajipan untuk mengekalkan Kandungan Pengguna anda. 

Walaupun selepas hak anda di bawah Terma ini dibatalkan, semua peruntukan Terma ini yang mengikut sifatnya harus terus wujud, akan wujud, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, notis penafian waranti, had liabiliti, ganti rugi, pelepasan dan timbang tara yang mengikat dan penepian tindakan kelas . 

NOTIS 

Sorotan: Clipchamp menghormati harta intelek orang lain dan meminta Pengguna melakukan perkara yang sama. 

Butiran:  Notis Pelanggaran.  Jika anda ingin menghantar notis pelanggaran harta intelektual, termasuk tuntutan pelanggaran hak cipta, sila gunakan prosedur kami untuk menghantar Notis Pelanggaran. HANYA PERTANYAAN YANG BERKAITAN DENGAN PROSEDUR INI AKAN MENERIMA JAWAPAN. 

Climpchamp menggunakan proses-proses yang ditetapkan dalam Title 17, United StatesCode, Section 512 untuk membalas notis pelanggaran hak cipta. Dalam keadaan sewajarnya, kami juga boleh menyahdayakan atau menamatkan akaun pengguna Perkhidmatan yang merupakan pelanggar berulang. 

Notis Hak Cipta. Perkhidmatan ialah hak cipta © 2021 Microsoft Corporation dan/atau ahli gabungan atau pembekalnya. Hak cipta terpelihara. 

PERTIKAIAN - TIMBANG TARA YANG TERIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS

Sorotan: Jika terdapat pertikaian antara kami dan anda, kami ingin berjumpa dengan anda dan cuba menyelesaikan pertikaian tersebut. Jika kami tidak dapat menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi, melainkan jika dihadkan oleh undang-undang yang terpakai, anda dan kami bersetuju untuk timbang tara individu yang mengikat dan tidak akan mendakwa di mahkamah di hadapan hakim atau juri.  

 • UNTUK PENGGUNA AUSTRALIA: 

Butiran: Sekiranya berlaku sebarang pertikaian yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma (Pertikaian) ini, pihak yang mendakwa terdapat Pertikaian boleh memberi notis bertulis kepada pihak lain yang menetapkan butiran Pertikaian dan mencadangkan resolusi. Dalam tempoh 7 hari selepas menerima notis, para pihak mesti bertemu sekurang-kurangnya sekali untuk cuba menyelesaikan Pertikaian atau bersetuju dengan kaedah menyelesaikan Pertikaian menggunakan cara lain, dengan niat baik.  Semua aspek setiap persidangan sedemikian, kecuali mengikut fakta persidangan itu berlakunya, ialah hak istimewa. Jika para pihak tidak menyelesaikan Pertikaian atau (jika Pertikaian tidak diselesaikan) bersetuju dengan kaedah alternatif untuk menyelesaikan Pertikaian, dalam tempoh 21 hari selepas penerimaan notis, Pertikaian boleh dirujuk oleh mana-mana pihak (melalui notis bertulis kepada pihak yang satu lagi) kepada timbang tara yang ditadbir oleh AustralianCentreforInternationalCommercialArbitration (ACICA), dengan timbang tara tersebut akan dijalankan di Brisbane, Queensland, dalam bahasa Inggeris dan mengikut Peraturan Timbang Tara ACICA. Kos timbang tara akan dikongsi sama rata antara pihak dan penentuan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat. 

 • UNTUK PENGGUNA AMERIKA SYARIKAT: 

  • Timbang Tara Mengikat dan Penepian Tindakan Kelas Jika Anda Tinggal Di (atau, Jika Perniagaan, Tempat Perniagaan Utama Anda Di) Amerika Syarikat. Kami berharap kami tidak mempunyai pertikaian, tetapi jika kami ada, anda dan kami bersetuju untuk mencuba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara tidak rasmi. Jika kami tidak boleh, anda dan kami bersetuju dengan timbang tara individu yang mengikat dengan AmericanArbitrationAssociation (“AAA”) di bawah Federal ArbitrationAct (“FAA”) dan tidak menyaman di mahkamah di hadapan hakim atau juri. Sebaliknya, penimbang tara neutral akan membuat keputusan dan keputusan penimbang tara adalah muktamad kecuali untuk hak ulasan terhad di bawah FAA. Tuntutan mahkamah tindakan kelas, timbang tara seluruh kelas, tindakan peguam umum persendirian dan sebarang prosiding lain apabila seseorang bertindak dalam kapasiti wakil tidak dibenarkan. Menggabungkan prosiding individu tanpa keizinan semua pihak juga tidak dibenarkan.  

  • Dalam bahagian ini, “kita”, “kami” dan “milik kami” merangkumi Clipchamp dan ahli gabungannya, termasuk Microsoft.  

  • Pertikaian yang Diliputi—segala-galanya kecuali IP. Istilah “pertikaian” adalah seluas yang boleh. Ia termasuk apa-apa tuntutan atau kontroversi antara anda dan kami mengenai Perkhidmatan, perisian berkaitan dengan Perkhidmatan, harga Perkhidmatan atau perisian, akaun anda, pengiklanan, pemasaran, komunikasi, transaksi pembelian anda, pengebilan, atau Terma ini, di bawah mana-mana teori undang-undang termasuk kontrak, waranti, tort, statut atau peraturan, kecuali pertikaian yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau kesahihan hak harta intelektual anda, pelesen anda, kami, atau pelesen kami. 

  • Poskan Notis Pertikaian Terlebih Dahulu. Jika anda mempunyai pertikaian dan wakil khidmat pelanggan kami tidak dapat menyelesaikannya, hantarkan Notis Pertikaian melalui Pos A.S. kepada Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Maklumkan kami nama, alamat anda, cara untuk menghubungi anda, masalah dan apa yang anda perlukan. Borang tersedia di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Kami akan melakukan perkara yang sama jika kami mempunyai pertikaian dengan anda. Selepas 60 hari, anda atau kami boleh memulakan timbang tara jika pertikaian tidak diselesaikan. 

  • Pilihan Mahkamah Tuntutan Kecil. Sebagai alternatif kepada penghantaran Notis Pertikaian, anda boleh menyaman kami di mahkamah tuntutan kecil di daerah yang anda menetap (atau, jika sebuah perniagaan, tempat utama perniagaan anda) atau KingCounty, Washington, A.S. sekiranya anda memenuhi keperluan mahkamah. 

  • Prosedur Penimbangtaraan. Pihak AAA akan menjalankan sebarang timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara Komersial (atau jika anda seorang individu dan menggunakan Perkhidmatan ini untuk kegunaan peribadi atau isi rumah, atau jika nilai pertikaian ialah $75,000 atau kurang, tidak kira sama ada anda seorang individu atau cara anda menggunakan Perkhidmatan ini, Peraturan Timbang Tara Pengguna akan diguna pakai). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat www.adr.org atau hubungi 1-800-778-7879. Dalam pertikaian yang melibatkan $25,000 atau kurang, sebarang perbicaraan akan dalam bentuk telefonik melainkan penimbang tara mempunyai sebab yang baik untuk sebaliknya mengadakan perbicaraan secara peribadi. Mana-mana perbicaraan secara peribadi akan diadakan di negara kediaman anda (atau, jika perniagaan, tempat utama perniagaan anda) atau dalam KingCounty, Washington. Anda boleh memilih. Penimbang tara boleh menganugerahkan ganti rugi yang sama kepada anda secara individu seperti yang boleh dilakukan oleh mahkamah. Penimbang tara boleh memberi relief perisytiharan atau injunktif hanya kepada anda sebagai individu untuk memenuhi tuntutan individu anda. Di bawah Peraturan AAA, penimbang tara berkuasa dalam bidang kuasanya sendiri, termasuk timbang tara bagi apa-apa tuntutan. Namun begitu, mahkamah mempunyai kuasa eksklusif untuk menguatkuasakan larangan timbang tara dalam seluruh kelas atau dalam kapasiti yang mewakili. 

  • Yuran dan Pembayaran Arbitrasi. 

  • Pertikaian yang melibatkan $75,000 atau Kurang. Kami akan membayar balik fipemfailan anda dengan segera dan membayar fi dan perbelanjaan AAA dan penimbang tara. Sekiranya anda menolak tawaran penyelesaian bertulis terakhir kami yang dilakukan sebelum seorang penimbang tara terlantik, pertikaian anda akan dibawa sehingga ke keputusan penimbang tara (dipanggil "keputusan"), dan penimbang tara memberi anda lebih daripada tawaran bertulis terakhir ini, kami akan: (i ) membayar lebih daripada keputusan tersebut atau $1,000; (ii) membayar yuran peguam anda yang munasabah, jika ada; dan (iii) membayar balik sebarang perbelanjaan (termasuk fi dan kos saksi pakar) yang terakru oleh peguam anda dengan sewajarnya untuk menyiasat, mempersiapkan, dan mengejar tuntutan anda dalam penimbangtaraan. 

  • Pertikaian yang Melibatkan Lebih Daripada $75,000. Peraturan AAA akan mentadbir pembayaran fi dan perbelanjaan pemfailan dan fi dan perbelanjaan penimbang tara dan AAA. 

  • Konflik dengan Peraturan AAA. Terma ini mentadbir setakat percanggahan konfliknya dengan Peraturan Penimbangtaraan Komersial AAA atau Peraturan Penimbangtaraan Pengguna. 

  • Mesti Difailkan Dalam Masa Setahun. Anda dan kami mesti memfailkan dalam mahkamah tuntutan kecil atau arbitrasi sebarang tuntutan atau pertikaian (kecuali pertikaian harta intelektual — lihat subseksyen mengenai Pertikaian yang Diliputi - Semua Kecuali IP, di atas) dalam masa setahun dari masa ia boleh difailkan buat pertama kali. Jika tidak, ia dihalang secara kekal. 

  • Menolak Perubahan Arbitrasi Masa Hadapan. Anda boleh menolak apa-apa perubahan yang kami buat pada seksyen ini dengan menghantarkan notis kepada kami dalam tempoh 30 hari dari perubahan tersebut melalui U.S. Mail ke alamat yang disenaraikan di atas. Jika anda berbuat demikian, versi terkini seksyen ini sebelum perubahan yang anda tolak akan berkuat kuasa. 

  • Kebolehasingan. Jika penepian tindakan kelas didapati melanggar undang-undang atau tidak dapat dikuatkuasakan pada keseluruhan atau sebahagian pertikaian, maka bahagian tersebut tidak akan ditimbang tara tetapi akan diteruskan dalam mahkamah dengan prosiding yang selebihnya dalam penimbangtaraan. Jika mana-mana peruntukan seksyen ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak dapat dikuatkuasakan, maka peruntukan tersebut akan diasingkan tetapi seksyen ini yang selebihnya kekal berkuat kuasa. 

UMUM  

Sorotan: Jika anda memerlukan bantuan dengan pengeditan video, kami mungkin dapat memberikan sokongan kepada anda.  Anda boleh menghubungi kami di laman web kami.  

Tiada pesaing diizinkan menggunakan Clipchamp. 

Jika kami mengubah Terma ini, kami akan memberitahu anda, sebagai contoh, dengan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" bagi Terma ini.    Butiran:  

 • Sokongan: Jika Pelan anda melayakkan anda mendapat sokongan teknikal, kami akan memberikan sokongan teknikal itu kepada anda, dengan syarat jika perlu, anda membantu kami dalam menyiasat dan memastikan punca kerosakan dan memberi kami akses kepada semua maklumat yang diperlukan yang berkaitan dengan kerosakan tersebut (termasuk apa yang telah anda lakukan berhubung dengan kerosakan itu). 

 • Tiada pesaing: Anda dilarang menggunakan Perkhidmatan, termasuk Platform dan Kandungan, dalam apa jua cara yang bersaing dengan perniagaan kami.  Jika anda melanggar terma ini, kami akan mempertanggungjawabkan anda untuk Liabiliti yang kami alami, dan mempertanggungjawabkan anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai untuk sebarang keuntungan yang mungkin anda peroleh daripada penggunaan yang tidak dibenarkan.  

 • Perbezaan: Kami mungkin mengubah suai Terma ini dari semasa ke semasa dan akan memberi anda notis, seperti dengan mengemas kini "Tarikh terakhir dikemas kini" pada Terma ini atau melalui pemberitahuan dalam Platform. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima terma yang diubah suai. Jika anda tidak bersetuju dengan pengubahsuaian tersebut, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan dengan segera. Sekiranya anda telah membayar untuk Pelan Tahunan dan kami mengubah suai Terma ini dan pengubahsuaian ini memberi kesan buruk kepada anda, anda boleh batalkan Akaun anda dan Terma ini dan kami akan memberikan bayaran balik pro rata kepada anda untuk sebarang Yuran Pelan yang dibayar terlebih dahulu oleh anda berkaitan dengan bahagian Perkhidmatan yang tidak digunakan.  

 • Penyerahan: Anda tidak boleh menyerahkan, memindahkan atau menguntukkan hak dan kewajipan anda di bawah Terma tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Kami boleh tanpa sekatan menyerahkan, memindahkan atau menguntukkan hak dan kewajipan kami di bawah Terma ini dengan pemberian notis kepada anda. 

 • ForceMajeure: Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah Terma ini jika kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh sebarang Peristiwa ForceMajeure. 

 • Pemisahan: Peruntukan Terma ini boleh dipisahkan dan jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap dibatalkan, tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu dipisahkan daripada Terma ini tanpa menjejaskan kesahihan atau kebolehkuatkuasaan baki peruntukan itu atau peruntukan lain dalam Terma ini. Subseksyen mengenai Kebolehpisahan di hujung bahagian Pertikaian menyatakan perkara yang berlaku jika bahagian dalam seksyen Pertikaian (timbang tara yang mengikat dan penepian tindakan kelas) didapati menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan. Seksyen Pertikaian mengatasi seksyen ini jika tidak konsisten dengannya.  

 • Pilihan Undang-undang dan Tempat untuk Menyelesaikan Pertikaian

  • Di mana-mana Kecuali Amerika Syarikat. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan Terma ini ditadbir urus oleh undang-undang Queensland, Australia. Anda dan kami bersetuju secara muktamad kepada bidang kuasa dan tempat eksklusif mahkamah negeri Queensland dan Mahkamah Persekutuan Australia yang bersidang di Queensland, untuk semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma atau Perkhidmatan ini yang dibicarakan di mahkamah. 

  • Amerika Syarikat. Jika anda tinggal di (atau, jika perniagaan, tempat perniagaan utama anda adalah di) Amerika Syarikat, undang-undang negeri tempat anda tinggal (atau, jika perniagaan, di mana tempat perniagaan utama anda berada) mentadbir urus penggunaan  Perkhidmatan oleh anda, Terma ini dan semua tuntutan, tanpa mengira percanggahan prinsip undang-undang, kecuali Akta Timbang Tara Persekutuan mentadbir urus semua peruntukan yang berkaitan dengan timbang tara. Anda dan kami bersetuju secara muktamad kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah negeri atau persekutuan di KingCounty, Washington, untuk semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma atau Perkhidmatan ini yang dibicarakan di mahkamah (tidak termasuk mahkamah timbang tara dan tuntutan kecil).  

Untuk sebarang pertanyaan dan notis, sila hubungi kami di 

Pegawai Perlindungan Data 

Microsoft Corporation 

c/o ClipchampPtyLtd (ACN 162516556) 

Level 1 

TC BeirneCentre 

315 BrunswickStreet 

FortitudeValley QLD 4006 

Australia 

Atau hubungi kami di privacy@clipchamp.com atau di sini

Kemas kini terakhir atau Versi 3: 29 Oktober 2021 

Versi 2: 7 September 2021 

Versi 1: 30 Julai 2020  

LAMPIRAN 1 

STORYBLOCKS EULA 

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir 

A. Hak Anda. Kami (FootageFirm, Inc., pengendali storyblocks.com, graphicstock.com dan audioblocks.com) memberikan anda hak yang berterusan, di seluruh dunia, terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk memasukkan Fail Stok yang anda peroleh daripada kami ke dalam karya yang anda cipta. Anda boleh memasukkan Fail Stok atau templat kami yang menggabungkan Fail Stok kami ke dalam mana-mana projek, termasuk filem cereka, penyiaran, komersial, pendidikan, cetakan, multimedia, permainan, barangan dan internet. Sebaik sahaja anda memasukkan Fail Stok ke dalam projek anda, anda boleh berkongsi projek selesai anda secara bebas, tetapi anda tidak boleh kongsi Fail Stok individu asas sebagai fail kendiri dengan pihak ketiga. (Walau bagaimanapun, anda boleh kongsi Fail Stok dengan pelanggan anda atau pihak ketiga yang lain untuk tujuan terhad untuk mendapatkan bantuan mereka dengan projek khusus anda, dengan mengandaikan anda menambah nilai yang besar kepada projek selain daripada Fail Stok. Jika tidak, mereka memerlukan lesen mereka sendiri.) Anda juga bersetuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk melindungi Fail Stok daripada diakses oleh pihak ketiga sebagai fail kendiri, tetapi kerana itu tidak selalu mungkin, ketidakupayaan anda untuk menghalang penyalinan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Lesen ini. Untuk kejelasan, setakat mana-mana projek anda yang menggabungkan Fail Stok layak sebagai karya terbitan di bawah undang-undang yang terpakai, anda dengan ini diberikan hak yang berkekalan di seluruh dunia untuk mencipta karya terbitan bagi Fail Stok tersebut. 

B. Jaminan Kami. Kami janji bahawa jika anda menggunakan Fail Stok kami seperti yang diterangkan dalam Lesen ini, penggunaan anda tidak akan melanggar hak (seperti hak cipta) pihak ketiga ("Waranti Terhad"). Kami adalah komited kepada Jaminan Kami. Malah, kami akan memberikan anda sehingga $20,000 sebagai ganti rugi jika anda menanggung sebarang ganti rugi langsung daripada kami jika kami melanggar janji ini. Kerana itu merupakan jumlah yang besar, kita perlu menjelaskan beberapa perkara, jadi di sini ialah beberapa huruf besar. DALAM APA PUN, TERMASUK KECUAIAN, KAMI AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAS APA-APA JENIS GANTI RUGI SAMPINGAN, TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT. LIABILITI AGREGAT MAKSIMUM KAMI BAGI SEMUA PELANGGARAN WARANTI TERHAD AKAN TERHAD KEPADA YANG LEBIH RENDAH DARIPADA GANTI RUGI SEBENAR, LANGSUNG YANG DITANGGUNG OLEH ANDA SECARA LANGSUNG TIMBUL DARIPADA PELANGGARAN TERSEBUT DAN SEBANYAK DUA PULUH RIBU DOLAR. 

Ambil perhatian bahawa tanda dagangan, logo atau hak cipta yang ditunjukkan dalam Fail Stok kami tidak dilindungi oleh jaminan ini. Contohnya, jika salah satu video kami menggambarkan seseorang yang memegang minuman berjenama, label itu mungkin dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan harus digunakan atas risiko anda sendiri. (Kami tidak mahu anda berfikir bahawa Lesen ini membolehkan anda mencetak semula tin Coca-Cola.) 

C. Batasan. Terdapat beberapa batasan lain yang kami telah sediakan untuk melindungi artis kami dan pelanggan lain: 

 1. Anda tidak boleh menjual, melesenkan atau mengagihkan semula Fail Stok kami, dan anda juga tidak boleh membina tapak media stok anda sendiri dengan fail kami. Anda tidak boleh cipta tanda dagangan atau logo berdasarkan Fail Stok kami. Anda tidak boleh menggunakan automasi, seperti skrip komputer, untuk muat turun atau "mengikis" volum tinggi Fail Stok kami. Akhir sekali, anda tidak boleh menggunakan Fail Stok untuk membahayakan kanak-kanak bawah umur, untuk menggalakkan keganasan atau untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, seperti fitnah. 

 2. Untuk Fail Stok yang menggambarkan orang yang boleh dikenal pasti (“Model”), anda tidak boleh menggambarkan Model dengan cara yang akan menyinggung perasaan seorang yang munasabah. Untuk memastikan ia jelas, isunya ialah gambaran Model itu sendiri menyinggung perasaan, bukan sama ada projek anda secara keseluruhan mungkin menyinggung perasaan. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan Fail Stok dengan Model dalam dokumentari tentang keadaan perubatan yang luar biasa dan memalukan, tetapi anda tidak seharusnya menggambarkan Model dengan cara yang mencadangkan mereka mengalami keadaan itu secara peribadi, melainkan klip video kami sudah menggambarkannya seperti itu. 

 3. Untuk Fail Stok audio kami, lesen anda tidak menyekat hak anda untuk persembahan awam, tetapi helaian isyarat mungkin diperlukan untuk memenuhi keperluan Organisasi Hak Persembahan (“PRO”). Selain itu, Lesen ini izinkan anda menggunakan klip audio kami dalam video YouTube, tetapi memandangkan kami tidak berkaitan dengan YouTube, kami tidak boleh menghalang orang lain daripada mendakwa secara salah bahawa video anda melanggar hak cipta. Jika anda mendapat tuntutan sedemikian, beritahu kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu anda menyelesaikan masalah tersebut. Namun, platform seperti YouTube boleh sekat kandungan anda atas sebab di luar kawalan kami. 

 4. Sesetengah Fail Stok mungkin mempunyai sekatan tambahan, seperti "penggunaan editorial sahaja," yang akan dinyatakan dalam butiran klip. 

D. Peruntukan Undang-undang Lain. Bahagian ini mungkin tidak menyeronokkan untuk dibaca, tetapi ia penting. 

 1. Perjanjian ini akan ditadbir urus oleh undang-undang Negeri Delaware, tidak termasuk badan undang-undangnya yang berkaitan dengan konflik undang-undang dan undang-undang hak cipta. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah, peruntukan lain tidak akan terjejas. 

 2. Kecuali untuk tuntutan yang dibawa ke mahkamah tuntutan kecil, semua pertikaian tentang Perjanjian ini akan diselesaikan melalui timbang tara menurut peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika (“AAA”), tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan. Pertikaian boleh ditimbang tara oleh JAMS atau AAA. Oleh itu, anda MELEPASKAN HAK ANDA UNTUK KE MAHKAMAH bagi menegaskan atau mempertahankan hak anda KECUALI untuk perkara yang mungkin dibawa ke mahkamah tuntutan kecil. Hak anda akan ditentukan oleh PENIMBANG TARA NEUTRAL dan BUKANNYA hakim atau juri. Anda berhak mendapat PERBICARAAN YANG ADIL, TETAPI prosedur timbang tara ialah LEBIH MUDAH DAN LEBIH TERHAD DARIPADA PERATURAN YANG TERPAKAI DI MAHKAMAH. Keputusan penimbang tara boleh dikuat kuasakan seperti mana-mana perintah mahkamah dan tertakluk kepada SEMAKAN SANGAT TERHAD OLEH MAHKAMAH. 

LAMPIRAN 2 

TAMBAHAN PEMPROSESAN DATA 

Lihat: TAMBAHAN PEMPROSESAN DATA

LAMPIRAN 3 

TATAKELAKUAN 

a. Dengan menyetujui terma ini, anda bersetuju bahawa apabila menggunakan Perkhidmatan ini, anda akan mematuhi peraturan ini: 

i. Jangan melakukan apa-apa yang menyalahi undang-undang. 

ii. Jangan terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mengeksploitasi, memudaratkan, atau mengancam kanak-kanak. 

iii. Jangan hantar spam atau terlibat dalam pemancingan data. Spam ialah e-mel yang tidak diingini atau diminta, siaran, permintaan kenalan, SMS (mesej teks), mesej segera atau komunikasi elektronik yang serupa. Pemancingan data ialah menghantar e-mel atau komunikasi elektronik lain bagi mendorong penerima secara palsu atau menyalahi undang-undang untuk mendedahkan maklumat peribadi atau sensitif, seperti kata laluan, tarikh lahir, nombor Keselamatan Sosial, nombor pasport, maklumat kad kredit, maklumat kewangan atau maklumat sensitif lain, atau untuk mendapat capaian kepada akaun atau rekod, penyusupan keluar dokumen atau maklumat sensitif lain, pembayaran dan/atau manfaat kewangan. 

iv. Jangan memaparkan atau menggunakan Perkhidmatan secara awam untuk berkongsi kandungan atau bahan yang tidak wajar (contohnya, melibatkan unsur kebogelan, kebinatangan, pornografi, bahasa kesat, keganasan grafik atau aktiviti jenayah). 

v. Jangan terlibat dalam aktiviti penipuan, palsu atau yang mengelirukan (cth., meminta wang dengan berpura-pura, menyamar sebagai orang lain, memanipulasi Perkhidmatan untuk meningkatkan kiraan main atau mempengaruhi kedudukan, penarafan atau komen). 

vi. Jangan memintas apa-apa sekatan ke atas capaian atau ketersediaan Perkhidmatan. 

vii. Jangan terlibat dalam aktiviti yang memudaratkan anda, Perkhidmatan ini atau orang lain (cth., menghantar virus, menghendap, menyiarkan kandungan pengganas atau pelampau yang ganas, menyampaikan bicara kebencian, atau menggalakkan keganasan terhadap orang lain). 

viii. Jangan mencabuli hak orang lain (contohnya, perkongsian tanpa kebenaran bagi muzik yang berhak cipta atau bahan lain yang berhak cipta, penjualan semula atau pengedaran lain bagi peta Bing, atau fotograf). 

ix. Jangan terlibat dalam aktiviti yang mencabuli privasi orang lain. 

x. Jangan membantu orang lain melanggar peraturan-peraturan ini.  

b. Penguatkuasaan. Jika anda melanggar Terma ini, kami boleh berhenti menyediakan Perkhidmatan ini kepada anda atau kami boleh menutup akaun Microsoft anda. Kami juga boleh menyekat penghantaran sesuatu komunikasi (seperti e-mel, perkongsian fail atau mesej segera) ke atau daripada Perkhidmatan ini dalam usaha untuk menguatkuasakan Terma ini, atau kami mungkin mengeluarkan atau enggan menerbitkan Kandungan Anda atas apa jua sebab. Sewaktu menyiasat pelanggaran Terma ini yang didakwa, Microsoft berhak untuk semak Kandungan Anda untuk menyelesaikan isu ini. Walau bagaimanapun, kami tidak boleh memantau keseluruhan Perkhidmatan dan tidak mencuba untuk melakukan sedemikian. 

It looks like your preferred language is English