ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CLIPCHAMP (PER 01-05-22)

BEHALVE INDIEN VERBODEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE ONDERSTAANDE BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN VAN TOEPASSING. LEES DE CLAUSULE, AANGEZIEN DEZE VAN INVLOED IS OP DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN TUSSEN DE PARTIJEN.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), een dochteronderneming van Microsoft Corporation, ("Clipchamp,""wij,""ons" of "onze") biedt een online platform dat beschikbaar is op https://clipchamp.com (het "Platform") en via de mobiele applicatie van Clipchamp (de "App" en tezamen de "Diensten"). Onze Diensten worden aangeboden aan zowel individuele gebruikers (elk, een "Consumentenklant") als aan bedrijven (elk, een "Commerciële Klant" of "Commerciële Clipchamp Klant"). Gegevens kunnen worden gedeeld en verwerkt door derden in overeenstemming met ons Privacybeleid op Privacybeleid | Clipchamp wanneer wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn en ons Addendum met betrekking tot Privacy en Gegevensverwerking uiteengezet in Appendix 2 ("Gegevensverwerkingsovereenkomst" of "GVO") wanneer wij een gegevensverwerker zijn. Verwijzingen naar "u" en "uw" in deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") verwijzen naar, al naargelang het geval, Consumentenklanten, Commerciële Klanten en gebruikers die toegang hebben tot of gebruik maken van de Diensten op aanwijzing van of namens een Commerciële Klant (elk een "Eindgebruiker van een Commerciële Klant"). Clipchamp en u zijn individueel een "partij" en gezamenlijk de "partijen".Deze Voorwaarden en eventuele gedragscodes of andere voorwaarden die in de Diensten zijn opgenomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele updates van deze Voorwaarden) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Voor alle duidelijkheid, u bent alleen een Commerciële Clipchamp Klant als u eerder een aparte ondertekende bestelbon of andere ondertekende overeenkomst met Clipchamp bent aangegaan.

Door de Diensten te openen of te gebruiken, accepteert u deze Voorwaarden en alle gebruiksvoorwaarden van derden die van toepassing zijn op content die beschikbaar is via de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Storyblocks Eindgebruikerslicentieovereenkomst met Footage Firm Inc zoals uiteengezet in Appendix 1. Indien u een Commerciële Klant bent, gaat u bovendien akkoord met ons Addendum Gegevensverwerking. Indien u een Consumentenklant bent, leggen wij in ons Privacybeleid uit hoe Clipchamp met uw persoonsgegevens omgaat.

U verklaart en garandeert dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een wettelijk bindende overeenkomst met ons aan te gaan. Indien u jonger bent dan 18 jaar of minderjarig waar u woont ("Minderjarige"), hebt u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en hebben zij in uw naam ingestemd met de Voorwaarden. Indien u een Eindgebruiker van een Commerciële Klant bent, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om de Commerciële Klant aan deze Voorwaarden te binden.

WIE MAG CLIPCHAMP GEBRUIKEN

Hoofdpunten: Om de Diensten te gebruiken, moet u ten minste 13 jaar oud zijn of de minimumleeftijd waar ouderlijke toestemming niet vereist is voor het gebruik van de Diensten door de wetten van uw land.

Meer informatie: Indien u een ouder of wettelijke voogd bent van een Minderjarige, dan gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door die Minderjarige, en gaat u ermee akkoord om: (1) toezicht te houden op het gebruik door de Minderjarige van de Diensten en zijn account; (2) ervoor te zorgen dat de inhoud van de Diensten geschikt is voor de Minderjarige; (3) ervoor te zorgen dat alle informatie die door de Minderjarige aan ons wordt verstrekt juist is; en (4) namens de Minderjarige de toestemmingen, verklaringen en garanties te verstrekken die in de Voorwaarden zijn vervat.

AANMELDEN VOOR DE DIENSTEN

Hoofdpunten: Om de Diensten te gebruiken, moet u zich registreren voor een account bij ons (elk, een "Account") en kunt u ervoor kiezen om u te abonneren op een plan via onze Diensten (elk, een "Plan"). Onze Plannen omvatten abonnementen voor persoonlijk gebruik en abonnementen voor commercieel gebruik.

Meer informatie:

 • Plannen: Wij bieden een verscheidenheid van Plannen met verschillende onderdelen, prijzen en factureringsopties waaruit u kunt kiezen. Wij bieden ook gratis gebruik van de Diensten met beperkte functionaliteit.

 • Account: Om een Account aan te maken, vragen wij dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw naam en e-mail, of dat de Team Accounteigenaar zich aanmeldt voor de account en u ervoor kiest om te accepteren. U moet nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken tijdens het registratieproces en u moet deze informatie actualiseren zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijft. Wij kunnen naar eigen goeddunken weigeren dat iemand een Account registreert. 

 • Accounteigenaar: Wanneer u een Plan kiest en zich registreert voor een Account, bent u de Accounteigenaar en bent u verantwoordelijk voor uw Account, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. 

Hoofdpunten: Er is een Team-functie binnen bepaalde Plannen.  Om een Team aan te maken of er lid van te worden, moet u Accounteigenaar zijn.  In sommige Plannen kan een Team Administrator worden toegewezen. Team Administrators zijn gebruikers die onder geselecteerde Plannen gemachtigd zijn om een Team te creëren en zijn verantwoordelijk voor het betalen voor die extra gebruikers op het gegeven Plan-niveau; Team-functionaliteit kan worden opgeschort of verwijderd van accounts van de gebruiker(s) naar eigen goeddunken van Clipchamp met of zonder kennisgeving aan de betrokken gebruikers. Clipchamp is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen gebruikers die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot, de Team-functie.

Meer informatie:

 • Team-functie: Uw Plan kan toestaan dat Accounteigenaren een besloten omgeving (een "Team") creëren waarvoor de Accounteigenaar andere Accounteigenaren kan uitnodigen en waarbinnen Accounteigenaren video's met elkaar kunnen delen (elke Accounteigenaar binnen de besloten groepsomgeving, een "Teamlid"). Wij kunnen naar eigen goeddunken weigeren dat een Accounteigenaar deel uitmaakt van een Team of daar deel van blijft uitmaken. Teamleden kunnen een Team op elk moment verlaten. Clipchamp houdt geen toezicht op of modereert geen interacties van Team leden met elkaar of de naleving van collegiale verwachtingen van Teams die gebruik maken van onze Diensten. Clipchamp is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen Teamleden of andere gebruikers die voortvloeien uit het gebruik van onze Diensten.

 • Team Administrator: Een Plan kan toestaan dat een Team Administrator aan een Team wordt toegewezen. Wanneer een Team Administrator is toegewezen, zal de Team Administrator het enige Teamlid zijn dat Teamleden kan toevoegen aan en verwijderen uit het Team. De Team Administrator kan ook de toegang tot het Plan beheren (inclusief abonnementstype), de facturering beheren (indien van toepassing), Plan-abonnementen annuleren en/of het Team verwijderen.

Hoofdpunten: Er zijn een aantal verschillende gebruikerstypes op basis van platform en vormfactor van waaruit de gebruiker toegang heeft tot Clipchamp.

Meer informatie: 

Gebruikerstypes: Verschillende Plannen maken verschillende gebruikerstypes mogelijk. De gebruikerstypes omvatten:

 • Clipchamp Webgebruiker. Een Clipchamp Webgebruiker heeft toegang tot de online video-editor van Clipchamp die via het Platform wordt aangeboden. Dit omvat alle web-gebaseerde gebruikers (met inbegrip van, zonder beperking, degenen die toegang hebben tot het Platform via de webtoepassing). Clipchamp Webgebruiker kan ook Clipchamp Native Gebruiker worden genoemd.

 • Clipchamp Mobiele Gebruiker. Een Clipchamp Mobiele Gebruiker heeft toegang tot een beperkte selectie van Diensten via de Clipchamp App, die kan bestaan uit Clipchamp iOS en Clipchamp Android. 

Uw gebruikerstype bepaalt het type toegang tot de Diensten. U kunt als meer dan één gebruikerstype worden ingedeeld.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Hoofdpunten: Wij zijn eigenaar van de Diensten.  U dient alle audio- en videomateriaal dat door ons aan u ter beschikking wordt gesteld als onderdeel van de Diensten (de "Content") te gebruiken in overeenstemming met de Content-licenties.  Voor sommige Diensten moet u een Account bij ons registreren.

Meer informatie:

 • Onze rechten met betrekking tot de Diensten: Tenzij anders aangegeven, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van alle rechten, titels en belangen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot onze Diensten en alle audio- en videobestanden die door ons aan u ter beschikking worden gesteld als Content. Uw gebruik van onze Dienst en uw gebruik van en toegang tot enige Content verleent of draagt geen rechten, titels of belangen met betrekking tot onze Dienst of de Content aan u over.

 • Verboden gebruik van Content: U mag niet, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van onszelf of de eigenaar van de Content (al naar gelang van toepassing): (1) Content geheel of gedeeltelijk kopiëren of gebruiken; (2) Content reproduceren, heruitzenden, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of verspreiden aan derden.

 • Licentie om de Diensten te gebruiken: Wij verlenen de volgende licenties voor het gebruik van de Diensten aan de volgende gebruikerstypes (elk, een "Licentie"):

  • Clipchamp Licentie voor Webgebruikers: Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij Clipchamp Webgebruikers een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, wereldwijde licentie om gebruik te maken van de Diensten via het Platform. Voor Consumentenklanten van het Basisplan is deze licentie alleen voor niet-commerciële doeleinden.

  • Clipchamp Licentie voor Mobiele Gebruikers: Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij Clipchamp Mobiele Gebruikers een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, wereldwijde licentie om een beperkte selectie van Diensten via de App te gebruiken. Voor Consumentenklanten van het Basisplan is deze licentie alleen voor niet-commerciële doeleinden. Clipchamp Mobile kan bestaan uit Clipchamp iOS en Clipchamp Android.

 • Om de verspreiding van de Dienst te beschermen, moeten wij bepaalde beperkingen stellen aan de licentierechten die wij aan u verlenen. U zult niet: (a) de Diensten in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren, hetzij geheel of gedeeltelijk; (b) enig deel van de Diensten wijzigen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse compileren of reverse engineeren, behalve zoals toegestaan met betrekking tot Content; (c) toegang verkrijgen tot de Diensten om een gelijkaardige of concurrerende website, app, product of dienst te bouwen; of (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, enig deel van de Diensten kopiëren, reproduceren, distribueren, herpubliceren, downloaden, weergeven, posten of overdragen in welke vorm of op welke manier dan ook. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de Diensten (of op enige Content) moeten behouden blijven.

 • Elk ander gebruik is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 • Licentie op de Content: Content toegankelijk via de Diensten of aangekocht via de Diensten is uitsluitend voor gebruik met de Diensten en is onderworpen aan de voorwaarden van hun toepasselijke licentie.

Hoofdpunten: U mag alleen Gebruikerscontent uploaden en gebruiken die aan u toebehoort of waarvoor u toestemming hebt om deze te gebruiken.  Gebruikerscontent, anders dan opmerkingen op de Diensten, blijft uw eigendom.  Alle opmerkingen of feedback die u aan Clipchamp geeft, worden ons eigendom.

Meer informatie:

 • Opmerkingen: Alle opmerkingen, feedback, ideeën of suggesties ("Opmerkingen") die u aan ons verstrekt via de Diensten of op een andere manier, worden ons eigendom. U stemt ermee in dat wij het recht hebben uw Opmerkingen te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden (zoals het verbeteren van de Diensten, het promoten van de Diensten, het creëren van nieuwe diensten) zonder vergoeding of verplichting aan u of aan een andere persoon die uw Opmerkingen heeft doorgegeven. Indien u ons Opmerkingen verstrekt, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor en de bevoegdheid hebt om de inhoud van dergelijke Opmerkingen aan ons te verstrekken, inclusief met betrekking tot hun wettigheid, originaliteit en auteursrecht.

 • Gebruikerscontent: Met uitzondering van Opmerkingen, blijft alle informatie of content die u aan ons verstrekt, plaatst, uploadt of indient via onze Diensten ("Gebruikerscontent") uw eigendom. Door Gebruikerscontent aan ons te verstrekken of door Gebruikerscontent op of via de Diensten beschikbaar te stellen, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te bekijken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren, te bewaren, te verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven, te distribueren en te wijzigen. U verklaart en garandeert dat: (1) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikerscontent of dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijstellingen van de desbetreffende derde partij die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikerscontent te verlenen zoals beoogd door deze Voorwaarden; en (2) noch de Gebruikerscontent, noch het gebruik, de transcodering (omzetting), het posten, uploaden, publiceren, indienen, bewerken of verzenden van de Gebruikerscontent door u aan ons (zoals toegestaan door de licentie hierboven)

  inbreuk zal maken op, onrechtmatig gebruik zal vormen van of een schending zal zijn van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of de publiciteits- of privacyrechten, of zal resulteren in de overtreding van enige toepasselijke wet- of regelgeving. Wij onderschrijven of keuren Gebruikerscontent niet goed en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor. Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken Gebruikerscontent verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 • Illegale content: U mag de Diensten niet gebruiken om Gebruikerscontent met illegale inhoud te verwerken. Illegale inhoud is alle inhoud die in strijd is met de wetten die van toepassing zijn op ons, op de Diensten of op u. Indien wij ons bewust worden van het gebruik van de Diensten voor illegale doeleinden, kunnen wij de relevante wetshandhavingsinstanties informeren en met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat de nodige juridische stappen worden ondernomen.

PRIVACY

Hoofdpunten: Indien u een Consumentenklant bent, leggen wij in ons Privacybeleid uit hoe Clipchamp met uw persoonsgegevens omgaat.  U dient ons Privacybeleid te raadplegen voor informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

EINDGEBRUIKER VAN EEN COMMERCIËLE KLANT

Hoofdpunten: Commerciële Klanten zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door hun Eindgebruikers van een Commerciële Klant.

Meer informatie:

 • Commerciële Klanten (elk een "Entiteit") zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van de toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder:

  • Van de Entiteit kan worden verlangd dat zij een passende "verklaring inzake gegevensverzameling" (ook wel "privacykennisgeving" genoemd) verstrekt overeenkomstig de privacywetgeving die op de Entiteit van toepassing is, en

  • Gelet op de "verklaring inzake gegevensverzameling" van de Entiteit, mag de Entiteit persoonsgegevens alleen gebruiken of openbaar maken op een wijze die strookt met de gegevensbeschermingswetgeving die op de Entiteit van toepassing is, en

  • Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving die op de Entiteit van toepassing is, kan de Entiteit verplicht zijn een passende vorm van toestemming te vragen voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van bepaalde persoonsgegevens, en

  • Wanneer een Entiteit persoonsgegevens van een kind verzamelt en verwerkt, is de Entiteit verantwoordelijk voor het in kennis stellen en verkrijgen van passende ouderlijke toestemming.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of verlies van Gebruikerscontent of enige persoonsgegevens die per ongeluk zijn geüpload of gepubliceerd door de Entiteit als gevolg van de toegang tot en het gebruik van het Platform en de Diensten door de Entiteit, en/of het niet gebruiken door de Entiteit, of een beslissing om privacyverhogende functies van de Diensten of tools uit te schakelen, is voor eigen risico en aansprakelijkheid van de Entiteit.

Commerciële Klanten zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door hun Eindgebruikers van een Commerciële Klant en zijn er verantwoordelijk voor dat hun Eindgebruikers van een Commerciële Klant deze Voorwaarden en eventuele gedragscodes of andere voorwaarden die op de Diensten vermeld zijn, naleven.

VERGOEDINGEN 

Hoofdpunten: Als u een betaald Plan kiest, moet u voor dat Plan betalen. U kunt uw Plan upgraden en downgraden. Indien onze tarieven veranderen, zullen wij u 30 dagen van tevoren op de hoogte brengen. U hebt het recht om te stoppen met het gebruik van de Dienst als u niet akkoord gaat met de tariefwijziging. Als u niet betaalt voor uw Plan of als u deze Voorwaarden schendt, kunnen wij uw Account opschorten nadat u een redelijke gelegenheid hebt gekregen om de vergoedingen te betalen of de schending ongedaan te maken, behalve als het gaat om een schending van de Gedragscode in Appendix 3. Voor zover wettelijk toegestaan, en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, worden de Vergoedingen voor het Plan niet terugbetaald. 

Meer informatie: 

 • Vergoedingen voor het Plan: Om de in uw Plan beschreven Diensten te ontvangen, dient u ons de vergoedingen te betalen die op het Platform worden vermeld in verband met het door u gekozen Plan (Vergoeding voor het Plan), indien van toepassing. Wanneer u een Jaarlijks Plan heeft gekozen, dient u de Vergoeding voor het Plan voorafgaand aan het volgende jaar te betalen met een creditcard of bankrekening via de daarvoor bestemde betaalsystemen op het Platform (Jaarlijkse Betaaldatum).  Wanneer u een Maandelijks Plan heeft gekozen, dient u de Vergoeding voor het Plan voorafgaand aan de volgende maand te betalen met een creditcard of bankrekening (Maandelijkse Betaaldatum).

 • Restitutiebeleid: Indien vereist door het rechtsgebied waarin u zich bevindt, hebt u recht op een bedenktijd (een "Afkoelingsperiode") van veertien (14) dagen vanaf de aankoopdatum, waarbinnen u met of zonder opgaaf van reden kunt opzeggen. Indien de Diensten op het moment van opzegging deels zijn geleverd, ontvangt u een verhoudingsgewijze restitutie. U erkent dat de Afkoelingsperiode eindigt op het moment dat de Diensten volledig aan u zijn geleverd. Daarna kan uw aankoop niet meer worden gerestitueerd. Wanneer u digitale content van ons aanschaft, vervalt uw recht op opzegging zodra u begint met downloaden. Tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Diensten, zijn alle aankopen onherroepelijk en wordt geen restitutie verleend. Indien u gelooft dat we u ten onrechte kosten in rekening hebben gebracht, dient u contact op te nemen met ons en zullen we de kwestie onderzoeken. Indien we restitutie of een tegoed bieden, zijn we niet verplicht in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare restitutie te bieden. Dit restitutiebeleid doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van het toepasselijk recht. Voor meer informatie over restituties, ga naar ons help-onderwerp (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Upgrades en downgrades: U kunt uw Plan upgraden of downgraden via e-mail of via het Platform.

 • Upgrades en downgrades van Jaarlijkse Plannen: Voor Jaarlijkse Plannen: (1) eventuele extra kosten voor een upgrade zullen u pro rata worden gefactureerd voor de resterende periode vóór uw volgende Jaarlijkse Betaaldatum en uw upgrade zal van kracht worden. U dient ons dan de nieuwe Vergoedingen voor het Plan te betalen op elke volgende Jaarlijkse Betaaldatum; en (2) een downgrade wordt van kracht op uw volgende Jaarlijkse Betaaldatum en u dient ons dan de nieuwe Vergoedingen voor het Plan te betalen op elke volgende Jaarlijkse Betaaldatum.

 • Upgrades en downgrades van Maandelijkse Plannen: Voor Maandelijkse Plannen: (1) eventuele extra kosten voor een upgrade zullen u pro rata worden gefactureerd voor de resterende periode vóór uw volgende Maandelijkse Betaaldatum en uw upgrade zal van kracht worden. U dient ons dan de nieuwe Vergoedingen voor het Plan te betalen op elke volgende Maandelijkse Betaaldatum; en (2) een downgrade wordt van kracht op uw volgende Maandelijkse Betaaldatum en u dient ons dan de nieuwe Vergoedingen voor het Plan te betalen op elke volgende Maandelijkse Betaaldatum.

 • Proefversies: Uw Plan kan beginnen met een proefversie. De proefperiode van uw Plan duurt gedurende de periode die op de Diensten is aangegeven. Wij bepalen naar eigen goeddunken de voorwaarden van elke proefversie, inclusief de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de proefversie, en wij kunnen deze voorwaarden beperken om misbruik van de proefversie te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om de proefversie te allen tijde in te trekken en uw Account op te schorten indien wij vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Indien u niet annuleert tijdens de proefperiode, zullen wij u automatisch de Vergoedingen voor het Plan dat u hebt gekozen in rekening brengen op de door u gekozen betalingswijze op de datum waarop de proefperiode eindigt (Betaaldatum). Indien u de Vergoeding voor het Plan niet betaalt op de Betaaldatum zal uw toegang tot de voordelen van het Plan eindigen op het einde van de proefperiode. 

 • Belastingen: Tenzij anders vermeld, is de Vergoeding voor Accounteigenaren inclusief GST. U bent verantwoordelijk voor alle andere belastingen, heffingen of rechten die door de belastingautoriteiten in uw eigen land worden opgelegd en u bent verantwoordelijk voor de betaling daarvan. Wij hebben geen verantwoordelijkheid jegens hen in uw naam. 

 • Valuta: Alle transacties worden verwerkt in Amerikaanse dollars door lokale en internationale betalingsproviders, behalve als u zich in Australië bevindt, waar transacties worden verwerkt in Australische dollars. U aanvaardt dat uw financiële instelling kosten in rekening kan brengen voor de verwerking van internationale betalingen. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor eventuele internationale betalingsverwerkingskosten.

 • Wijzigingen in de tarieven: Als een vaste looptijd en prijs geldt voor de geboden Dienst, dan blijft deze prijs gedurende de vaste looptijd van kracht. Als u wilt doorgaan met de Diensten, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Indien uw Diensten op periodieke basis zijn (bijvoorbeeld maandelijks), zonder specifieke tijdsduur, en geen proefaanbod betreft, kunnen wij de Vergoedingen van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld indien wij nieuwe of verbeterde functies van de Diensten toevoegen, voor zover de kosten van het verlenen van de Diensten dienovereenkomstig zijn gestegen, of als reactie op marktwijzigingen (bijvoorbeeld als gevolg van arbeidskosten, valutaschommelingen, wijzigingen in belastingen/regelgeving, inflatie, licentiekosten, infrastructuur en administratieve kosten). Wij zullen u ten minste 14 dagen voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte stellen, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere kennisgevingstermijn voorschrijft. De nieuwe Vergoedingen voor het Plan zijn van toepassing op uw eerstvolgende betaling die na de kennisgevingstermijn verschuldigd is. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijziging, dient u de Diensten te annuleren en het gebruik ervan te staken voordat de prijswijziging van kracht wordt, in overeenstemming met ons bovenstaande restitutiebeleid. Wanneer we u op de hoogte brengen van de prijswijziging, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u ook op de hoogte brengen van de redenen en de omvang van de prijsverhoging en dat de nieuwe prijs van kracht zal worden als u de Diensten niet annuleert, en we zullen u er ook aan herinneren hoe u de Diensten kunt annuleren.

 • Niet tijdig betalen: Indien enige betaling niet wordt verricht in overeenstemming met deze Voorwaarden, kunnen wij (naar ons absoluut goeddunken) door middel van een redelijke kennisgeving aan u de verlening van toegang tot de Diensten opschorten. 

 • Terugkerende betalingen. Wanneer u de Diensten aanschaft op abonnementsbasis (bijvoorbeeld maandelijks), stemt u ermee in dat u een machtiging verstrekt voor terugkerende betalingen en dat betalingen zullen worden verricht door middel van de betaalwijze die u hebt gekozen op de terugkerende intervallen waarmee u hebt ingestemd, totdat het abonnement op de Dienst door u of ons wordt beëindigd. U moet uw Diensten vóór de volgende factureringsdatum annuleren om niet langer in rekening te worden gebracht voor voortzetting van uw Diensten. We zullen u instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. Door terugkerende betalingen te autoriseren, machtigt u Clipchamp om uw betaalinstrument op te slaan en dergelijke betalingen te verwerken.

DIENSTEN VAN DERDEN

Hoofdpunten: De Diensten maken gebruik van gecontracteerde externe dienstverleners om bepaalde diensten te verlenen namens Clipchamp. Er zijn ook opties voor u om diensten van derden te gebruiken via de Diensten die kunnen worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden van die derden en die onderworpen kunnen zijn aan de privacypraktijken van die derden.  Onze website kan ook links bevatten naar andere websites over wier praktijken wij geen controle hebben.

Meer informatie: 

 • Videokwaliteit: De Diensten ondersteunen een beperkt aantal videocodecs als in- en uitgangen voor transcodering (conversie). Hoewel we hard werken aan de implementatie van extra videocodecs, worden de Diensten geleverd zoals ze zijn en zijn ze beperkt tot het huidige aanbod. De kwaliteit van het resultaat kan variëren en kan afhankelijk zijn van de bronvideo.

 • Inputs van Derden: U stemt ermee in dat: (1) de Diensten derden kunnen omvatten die een interface vormen of samenwerken met de Diensten ("Inputs van Derden"); en (2) de levering van de Diensten afhankelijk kan zijn van, of beïnvloed kan worden door, dergelijke Inputs van Derden (bijvoorbeeld, ons Platform kan gebruik maken van of vertrouwen op technologie van derden).

 • Geïntegreerde Derden: De Diensten kunnen ook optionele integratiemogelijkheden bieden met derden ("Geïntegreerde Derden"). Voor zover u ervoor kiest om de Diensten te koppelen aan of te laten samenwerken met Geïntegreerde Derden, bent u verantwoordelijk voor: (1) de aankoop; (2) de vereisten; en (2) de licentieverplichtingen met betrekking tot de Geïntegreerde Derden. U erkent en stemt ermee in dat het voordeel van de interface van de dienst van een Geïntegreerde Derde, of de interoperabiliteit met de Diensten, afhankelijk is van uw naleving van deze clausule. 

 • Hyperlinks: De Diensten kunnen links bevatten naar websites die door derden worden beheerd, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, controleren, onderschrijven of keuren wij de inhoud van die websites of de privacypraktijken van die websites niet goed en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. U dient zelf de geschiktheid van deze websites te onderzoeken.  

 • Uitsluitend algemene informatie: De Content is niet volledig en dient slechts ter algemene informatie. Hoewel wij redelijke pogingen ondernemen om de juistheid en volledigheid van de Content te verzekeren, geven wij er geen verklaring of garantie over, voor zover de wet dat toestaat. De Content kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij verbinden ons er echter niet toe ons Platform up-to-date te houden en wij zijn niet aansprakelijk indien enige Content onjuist of verouderd is.

CONSUMENTENGARANTIES

Hoofdpunten: Deze Voorwaarden veranderen niets aan de consumentenrechten die u mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving.

Meer informatie: Bepaalde wetgeving, zoals de Australische Consumer Law (ACL) in de Competition and Consumer Act 2010 (Cth), en andere gelijksoortige wetten en regelgevingen inzake consumentenbescherming kunnen u, indien van toepassing, rechten, garanties, waarborgen en rechtsmiddelen verlenen met betrekking tot onze levering van onze Diensten die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd ("Wettelijke Rechten").

Niets in deze Voorwaarden sluit uw Wettelijke Rechten als consument uit. 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Hoofdpunten: Clipchamp is niet aansprakelijk voor de wijze waarop u of een andere persoon gebruik maakt van onze Diensten, de diensten die worden geleverd door diensten die mogelijk zijn geïntegreerd met onze Diensten maar hun diensten rechtstreeks aan u leveren, of voor het niet beschikbaar zijn van de Diensten.

Meer informatie: Ondanks enige andersluidende bepaling, voor zover maximaal is toegestaan door uw Wettelijke Rechten of de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor, en doet u afstand van en ontheft u ons van, enige Aansprakelijkheid veroorzaakt of mede veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met: (1) uw handelen of nalaten; (2) enig gebruik of toepassing van de Diensten die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden; (3) alle werken, diensten, goederen, materialen of items die geen deel uitmaken van de Diensten, of die niet door ons zijn geleverd, met inbegrip van enige Content geleverd door een derde partij, Inputs van Derden, Geïntegreerde Derden, Opmerkingen en Gebruikerscontent; (4) enig defect, fout, weglating of gebrek aan functionaliteit of geschiktheid (of de afwezigheid van, of vermindering van, enig verwacht resultaat, uitkomst of voordeel) met betrekking tot de Diensten; (5) het niet beschikbaar zijn van de Diensten, of enige vertraging in onze levering van de Diensten aan u, om welke reden dan ook; (6) elke gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief in verband met storm, overstroming, brand, aardbeving, epidemie, pandemie, COVID-19 en door de Overheid opgelegde beperkingen en bevelen, al dan niet bekend op het moment van het aangaan van deze Voorwaarden (Geval van Overmacht); of (7) uw interacties met andere gebruikers.

Beschikbaarheid van de Dienst: De Diensten of materiaal of producten die via de Diensten worden aangeboden, kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn, of kunnen verschillen afhankelijk van uw regio of apparaat. We streven ernaar de Diensten altijd in bedrijf te houden. Bij alle online diensten doen zich echter zo nu en dan storingen en onderbrekingen voor. Voor zover maximaal is toegestaan door uw Wettelijke Rechten of de toepasselijke wetgeving, is Clipchamp niet aansprakelijk voor enige verstoring of verlies die u als gevolg daarvan kunt lijden. In geval van een onderbreking is het mogelijk dat u bepaalde informatie die u hebt opgeslagen, niet meer kunt ophalen. Wij raden u aan regelmatig een back-up te maken van de informatie die u opslaat op de Diensten.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN, GEVEN CLIPCHAMP EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (GEZAMENLIJK DE "CLIPCHAMP-PARTIJEN") GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U BEGRIJP DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO EN DAT, ONDER VOORBEHOUD VAN UW WETTELIJKE RECHTEN, WIJ DE DIENSTEN AANBIEDEN ‘IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN’, ‘MET ALLE TEKORTKOMINGEN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DE CLIPCHAMP-PARTIJEN STAAN NIET IN VOOR DE JUISTHEID OF TIJDIGHEID VAN DE DIENSTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING EN ONDER VOORBEHOUD VAN UW WETTELIJKE RECHTEN, SLUITEN WIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, WAARONDER DIE VAN VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PROFESSIONELE INSPANNING EN NIET-INBREUK. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN DAT ZICH ZO NU EN DAN PERIODES VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT ER GEEN VERLIES VAN CONTENT ZAL OPTREDEN, NOCH GARANDEREN WIJ ENIGE VERBINDING MET OF TRANSMISSIE VANUIT DE COMPUTERNETWERKEN.

Meer informatie: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, onder voorbehoud van uw Wettelijke Rechten en voor zover maximaal is toegestaan door de wet, indien u enige basis heeft voor het terugvorderen van schade, hetzij op grond van de wet, contract, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadeloosstelling of anderszins, is uw enige verhaalsmogelijkheid om de schade te verhalen op de Clipchamp-partijen: een maximale totale Aansprakelijkheid, zoals hieronder gedefinieerd, voor directe schade voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden zal worden beperkt tot (A) het door ons opnieuw leveren van onze Diensten aan u of, naar ons eigen goeddunken, tot het door ons aan u terugbetalen van het bedrag van de Vergoedingen voor het Plan dat door u aan ons is betaald met betrekking tot de levering van de relevante Diensten waarop de Aansprakelijkheid betrekking heeft, of (B) indien geen Vergoedingen voor het Plan door u zijn betaald, $100. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of speciale schade, verlies van winst (inclusief verwachte winst), verlies van voordeel (inclusief verwacht voordeel), verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen (inclusief verwachte besparingen), verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens. 

"Aansprakelijkheid" betekent elke uitgave, kost, aansprakelijkheid, verlies, schade, vordering, kennisgeving, aanspraak, onderzoek, eis, procedure of vonnis (hetzij krachtens wet, contract, billijkheid, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schadeloosstelling of anderszins), hoe dan ook ontstaan, direct of indirect en/of huidig, onzeker, toekomstig of voorwaardelijk en ongeacht of er een derde, een partij of iemand anders bij betrokken is.

SCHADELOOSSTELLINGEN

Hoofdpunten: U stelt ons schadeloos voor Aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw inbreuk op IP- en privacyrechten, toepasselijke wetten en elke vordering tegen ons in verband met uw Gebruikerscontent en uw gebruik van en toegang tot de Diensten.

Meer informatie: Schadeloosstelling: Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, stelt u ons schadeloos en vrijwaart u ons tegen elke Aansprakelijkheid die door ons wordt geleden als gevolg van: (1) een schending van rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) door u; (2) een schending van toepasselijke wetgeving door u; of (3) een vordering van derden tegen ons in verband met uw Gebruikerscontent of uw gebruik van en toegang tot de Diensten. Deze schadeloosstelling is een doorlopende verplichting, onafhankelijk van de andere verplichtingen onder deze Voorwaarden, en loopt door na het einde van deze Voorwaarden. Het is niet noodzakelijk voor ons om enige Aansprakelijkheid te lijden of op te lopen alvorens een recht op schadeloosstelling onder deze Voorwaarden te doen gelden. 

Deze clausule blijft van kracht na de beëindiging of afloop van deze Voorwaarden.

BEËINDIGING

Hoofdpunten: Indien u lid bent van een Team, kunt u het Team te allen tijde verlaten via de link in uw online Account.  U kunt uw Account te allen tijde deactiveren of verwijderen door de procedure te volgen die is beschreven in ons Privacybeleid of door contact met ons op te nemen.  Indien u ervoor kiest om uw Account te verwijderen, zorg er dan voor dat u uw Gebruikers content en video's op uw apparaat hebt opgeslagen, aangezien wij niet verplicht zijn om een kopie van uw Gebruikers content te bewaren.  Wij kunnen uw Account opschorten of verwijderen indien u de Diensten niet in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruikt.

Meer informatie: 

 • Beëindiging door Teamleden: Als Teamlid, kunt u op elk moment een Team verlaten via de "Verlaten"-functie (of gelijkaardig) op het Platform of door ons hier te contacteren. 

 • Beëindiging zonder opgaaf van reden door de Accounteigenaar: Wij bieden de procedure voor het deactiveren en verwijderen van uw Account in ons privacybeleid. U kunt uw Account beëindigen en deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen via de "Account annuleren"-functie (of gelijkaardig) op ons Platform of door ons hier te contacteren. Nadat u uw Account hebt geannuleerd, worden deze Voorwaarden en uw Account beëindigd op uw volgende Jaarlijkse Betaaldatum of Maandelijkse Betaaldatum (al naar gelang wat van toepassing is), tenzij u zich in een proefperiode bevindt, in welk geval deze Voorwaarden en uw Account aan het einde van de proefperiode worden beëindigd. Voor zover de wet dit toestaat, zal er geen restitutie plaatsvinden bij beëindiging overeenkomstig deze clausule. 

 • Beëindiging wegens inbreuk door de Accounteigenaar: U kunt uw Account en deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang beëindigen indien wij wezenlijk in strijd met deze Voorwaarden handelen en u ons van deze wezenlijke inbreuk in kennis stelt en wij binnen 10 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van u de wezenlijke inbreuk niet hebben verholpen. Wanneer u overeenkomstig deze clausule opzegt, wordt uw Account eveneens beëindigd en zullen wij u een pro-rata restitutie verschaffen van eventuele door u vooruitbetaalde Vergoedingen voor het Plan met betrekking tot het ongebruikte deel van de Diensten.

 • Onze beëindiging zonder opgaaf van reden: Wij kunnen uw login, Account en deze Voorwaarden ook zonder opgaaf van reden beëindigen door u daarvan 14 dagen van tevoren in kennis te stellen. Indien wij dit doen, zullen wij u een pro-rata restitutie verschaffen van eventuele door u vooruitbetaalde Vergoedingen voor het Plan met betrekking tot het ongebruikte deel van de Diensten. 

 • Onze beëindiging wegens inbreuk: Wij kunnen uw login of Account opschorten, of uw login, Account en deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigen met kennisgeving indien: (1) u wezenlijk in strijd handelt met deze Voorwaarden (inclusief voor niet-betaling van de Vergoedingen voor het Plan), toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten); (2) u in strijd handelt met deze Voorwaarden en u verzuimt een dergelijke schending te verhelpen binnen 10 dagen na ontvangst van een kennisgeving van ons van een dergelijke schending; of (3) u als Accounteigenaar niet in staat bent uw schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden. Voor zover de wet dit toestaat, zal er geen restitutie plaatsvinden na beëindiging door ons overeenkomstig deze clausule.

 • Na beëindiging: Bij afloop of beëindiging van deze Voorwaarden: (1) zullen wij stoppen met het leveren van de Diensten aan u en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Diensten, met inbegrip van het Platform en de Content; en (2) heeft u geen recht op het ontvangen van een kopie van enige Gebruikerscontent en hebben wij geen verplichting om uw Gebruikerscontent te bewaren.

Zelfs nadat uw rechten op grond van deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard van kracht dienen te blijven, van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, beperkingen van aansprakelijkheid, schadeloosstelling, vrijwaring en bindende arbitrage en verklaring van afstand van collectieve rechtsvorderingen.

MEDEDELINGEN

Hoofdpunten: Clipchamp respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt Gebruikers hetzelfde te doen.

Meer informatie: Meldingen van Inbreuk.  Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u onze procedures voor het indienen van Meldingen van Inbreuk te gebruiken. ENKEL VRAGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN BEANTWOORD.

Clipchamp gebruikt de procedures die uiteengezet zijn in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512 voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kunnen wij accounts van gebruikers van de Diensten die herhaaldelijk inbreuk plegen ook uitschakelen of beëindigen.

Mededeling inzake auteursrecht. De Diensten zijn auteursrechtelijk beschermd © 2021 Microsoft Corporation en/of haar gelieerde ondernemingen of leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

GESCHILLEN - BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN

Hoofdpunten: Indien er een geschil is tussen ons en u, willen wij graag met u overleggen en proberen het geschil op te lossen. Als we het geschil niet informeel kunnen oplossen, tenzij beperkt door de toepasselijke wetgeving, gaan u en wij akkoord met bindende individuele arbitrage en geen proces aan te spannen in de rechtbank ten overstaan van een rechter of jury.

VOOR AUSTRALISCHE GEBRUIKERS:

 • Meer informatie: In geval van een geschil voortvloeiend uit, of in verband met deze Voorwaarden (Geschil), kan de partij die beweert dat er een Geschil is, de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stellen met vermelding van de bijzonderheden van het Geschil en een voorstel voor een oplossing. Binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving moeten de partijen ten minste eenmaal bijeenkomen om te trachten het Geschil op te lossen of om overeenstemming te bereiken over de wijze waarop het Geschil op andere wijze, te goeder trouw, kan worden opgelost.  Alle aspecten van een dergelijke vergadering, behalve het feit dat de vergadering plaatsvindt, zullen vertrouwelijk zijn. Indien de partijen het Geschil niet oplossen of (indien het Geschil niet wordt opgelost) niet binnen 21 dagen na ontvangst van de kennisgeving overeenstemming bereiken over een alternatieve methode om het Geschil op te lossen, kan het Geschil door elk van de partijen (door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij) worden verwezen naar arbitrage die wordt beheerd door het Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) en die zal worden gevoerd in Brisbane, Queensland, in het Engels en overeenkomstig de ACICA Arbitration Rules. De kosten van de arbitrage zullen gelijkelijk over de partijen worden verdeeld en de uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn.

VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN:

 • Bindende arbitrage en afstand van collectieve rechtsvordering indien u in de Verenigde Staten woont (of, indien het een bedrijf betreft, uw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt). We hopen dat we nooit een geschil hebben, maar als we dat wel hebben, komen u en wij overeen om gedurende 60 dagen te proberen het informeel op te lossen. Als we daarin niet slagen, gaan u en wij akkoord met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen proces aan te spannen in de rechtbank ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan zal een neutrale arbiter beslissen en de beslissing van de arbiter zal definitief zijn, behalve een beperkt recht op herziening krachtens de FAA.  Collectieve rechtszaken, collectieve arbitrages, particuliere vorderingen van de procureur-generaal en alle andere procedures waarbij iemand als vertegenwoordiger optreedt, zijn niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan afzonderlijke processen te combineren zonder de instemming van alle betrokken partijen.

  • In dit gedeelte, omvatten "wij", "ons" en "onze" Clipchamp en haar gelieerde ondernemingen, waaronder Microsoft.

  • Gedekte Geschillen—Alles, behalve intellectueel eigendom. De term “geschil” wordt gebruikt in de breedst mogelijke betekenis. De term omvat elke vordering of controverse tussen u en ons met betrekking tot de Diensten, de software met betrekking tot de Diensten, de prijs van de Diensten of software, uw account, reclame, marketing, communicaties, uw aankooptransactie, facturering, of deze Voorwaarden, op grond van elk juridisch beginsel, met inbegrip van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of voorschrift, uitgezonderd geschillen met betrekking tot de afdwinging of geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten of die van uw licentiegevers, ons, of onze licentiegevers.

  • Stuur eerst een Kennisgeving van Geschil. Indien u een geschil hebt en onze vertegenwoordigers van klantenservice kunnen het niet oplossen, stuurt u per post een Kennisgeving van Geschil (Notice of Dispute) naar Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Vermeld uw naam en adres, hoe we contact met u kunnen opnemen, wat het probleem is en welke oplossing u wenst. Er is een formulier beschikbaar op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Wij doen hetzelfde als we een geschil hebben met u. Indien het geschil na 60 dagen nog niet is opgelost, mogen u en wij een arbitrage starten.

  • Rechtbank voor geringe vorderingen. In plaats van een Kennisgeving van Geschil te sturen, kunt u ons aanklagen in een rechtbank voor geringe vorderingen in de streek waar u woont (of, in geval van een bedrijf, waar het hoofdkantoor is gevestigd) of in King County, Washington, VS, indien u voldoet aan alle vereisten van de rechtbank.

  • Arbitrageprocedure. De AAA voert de arbitrage uit op grond van de regels voor commerciële arbitrage (of, indien u een natuurlijke persoon bent en de Diensten voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of indien de waarde van het geschil $ 75.000 of minder bedraagt, ongeacht de vraag of u een natuurlijke persoon bent en hoe u de Diensten gebruikt, de regels voor consumentenarbitrage). Zie www.adr.org of bel naar 1-800-778-7879 voor meer informatie. In een geschil van $ 25.000 of minder zal de behandeling telefonisch plaatsvinden, tenzij de arbiter goede gronden heeft om voor een persoonlijke behandeling te kiezen. Eventuele behandeling in persoon zal plaatsvinden in de county waar u woont (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt), of in King County, Washington. U kiest. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan alleen een uitspraak of voorlopige voorziening voor u persoonlijk doen om uw individuele eis te bevredigen. Volgens de AAA-regels beslist de arbiter over zijn of haar eigen rechtsgebied, inclusief de vatbaarheid voor arbitrage van een claim. Een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om het verbod op arbitrage op basis van een collectieve vordering of in een representatieve capaciteit af te dwingen.

  • Arbitragekosten en betalingen.

  • Geschillen over $ 75.000 of minder. Wij zullen u direct uw kosten voor het starten van de procedure vergoeden en de kosten van de AAA en de arbiter en hun onkosten betalen. Als u ons laatste schriftelijke aanbod tot schikking dat wij hebben gedaan voordat de arbiter werd benoemd, verwerpt, gaat uw geschil helemaal naar de beslissing van een arbiter (een "arbitrale uitspraak" genoemd), en als de arbiter u meer toekent dan dit laatste schriftelijke aanbod, zullen wij: (i) het bedrag van het vonnis of $ 1.000 betalen, als dit hoger is; (ii) uw eventuele redelijke advocaatkosten betalen; en (iii) alle kosten (met inbegrip van vergoedingen en kosten voor getuige-deskundigen) vergoeden die uw advocaat redelijkerwijs maakt voor het onderzoeken, voorbereiden en opvolgen van uw vordering in arbitrage.

  • Geschillen over meer dan $ 75.000. De AAA-regels zijn van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter.

  • Conflict met AAA-regels. Waar deze Voorwaarden in strijd zijn met het reglement voor commerciële arbitrage of het reglement voor consumentenarbitrage van de AAA, prevaleren deze Voorwaarden.

  • Indienen binnen een jaar. U en wij dienen een vordering of geschil (uitgezonderd geschillen betreffende intellectueel eigendom – zie het bovenstaande gedeelte over Gedekte Geschillen—Alles, behalve intellectueel eigendom) binnen een jaar vanaf het moment waarop indiening mogelijk was in te dienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen of voor te leggen ter arbitrage. Anders is dit onherroepelijk verjaard.

  • Afwijzing van toekomstige wijzigingen in de arbitrageprocedure. U kunt eventuele wijzigingen die we aanbrengen in dit gedeelte afwijzen door ons binnen 30 dagen van de wijziging per post een kennisgeving toe te zenden via het hierboven genoemde adres. Indien u dit doet, blijft voor u de meest recente versie van dit gedeelte gelden die van kracht was voor de door u afgewezen wijziging.

  • Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand van collectieve rechtsvorderingen wordt bevonden onwettig of niet-afdwingbaar te zijn voor alle een sommige onderdelen van een geschil, worden deze onderdelen niet gearbitreerd maar voorgelegd aan de rechtbank, en worden de resterende onderdelen gearbitreerd. Indien een andere bepaling van dit gedeelte onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geschrapt maar blijft het resterende deel van dit gedeelte van kracht.

ALGEMEEN

Hoofdpunten: Als u hulp nodig hebt bij het bewerken van video's, kunnen wij u wellicht ondersteuning bieden.  U kunt met ons in contact komen via onze website.

Concurrenten mogen geen gebruik maken van Clipchamp.

Als we deze Voorwaarden wijzigen, zullen we u dat laten weten, bijvoorbeeld door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Voorwaarden aan te passen. 

Meer informatie: 

 • Ondersteuning: Indien uw Plan u recht geeft op technische ondersteuning, zullen wij die technische ondersteuning aan u verlenen, op voorwaarde dat u ons, waar nodig, helpt bij het onderzoeken en vaststellen van de oorzaak van de storing en ons toegang verschaft tot alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de storing (met inbegrip van wat u in verband met de storing hebt gedaan).

 • Geen concurrenten: Het is u verboden de Diensten, inclusief het Platform en de Content, te gebruiken op een manier die concurreert met onze activiteiten.  Indien u deze voorwaarde schendt, zullen wij u verantwoordelijk stellen voor Aansprakelijkheid die wij lijden, en zullen wij u aansprakelijk stellen in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving voor alle winsten die u mogelijk maakt uit niet-toegestaan gebruik. 

 • Wijziging: Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door de "Laatst bijgewerkt"-datum op deze Voorwaarden bij te werken of via een kennisgeving op het Platform. Door gebruik te blijven maken van de Diensten, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u het gebruik van de Dienst staken. In het geval dat u hebt betaald voor een Jaarlijks Plan en wij deze Voorwaarden wijzigen en deze wijziging een nadelige invloed op u heeft, kunt u uw Account en deze Voorwaarden beëindigen en zullen wij u een pro-rata restitutie verschaffen voor eventuele door u vooruitbetaalde Vergoedingen voor het Plan met betrekking tot het ongebruikte deel van de Diensten. 

 • Toewijzing: U mag uw rechten en verplichtingen onder de Voorwaarden niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder beperking toewijzen, overdragen of delegeren met kennisgeving aan u.

 • Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of tekortkoming te wijten is aan een Geval van Overmacht.

 • Scheidbaarheid: De bepalingen van deze Voorwaarden zijn scheidbaar en indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling uit deze Voorwaarden geschrapt zonder de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van die bepaling of de andere bepalingen in deze Voorwaarden te beïnvloeden. In de paragraaf over Scheidbaarheid aan het eind van het gedeelte Geschillen staat wat er gebeurt als delen van het gedeelte Geschillen (bindende arbitrage en verklaring van afstand van collectieve rechtsvorderingen) onwettig of niet afdwingbaar worden geacht. Het gedeelte Geschillen prevaleert over dit artikel bij eventuele strijdigheden.

 • Rechtskeuze en plaats van beslechting van geschillen:

  • Overal behalve de Verenigde Staten. Uw gebruik van de Diensten en deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Queensland, Australië. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van de staat Queensland en het Federal Court of Australia in Queensland voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Diensten die in de rechtbank worden behandeld.

  • Verenigde Staten. Indien u in de Verenigde Staten woont (of, indien het een bedrijf betreft, uw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt), zijn de wetten van de staat waar u woont (of, indien het een bedrijf betreft, waar uw hoofdvestiging zich bevindt) van toepassing op uw gebruik van de Diensten, deze Voorwaarden en alle vorderingen, ongeacht de beginselen met betrekking tot conflictenrecht, behalve dat de Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en rechtsbevoegdheid van de staats- of federale rechtbanken in King County, Washington, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Diensten die in de rechtbank worden behandeld (met uitzondering van arbitrage en de rechtbank voor geringe vorderingen). 

Voor vragen en kennisgevingen kunt u ons bereiken op

Data Protection Officer

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Level 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Australië

Of neem contact met ons op via privacy@clipchamp.com of hier.

Laatst bijgewerkt of versie 3: 29 oktober 2021

Versie 2: 7 september 2021

Versie 1: 30 juli 2020 

APPENDIX 1

STORYBLOCKS EULA

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

A. Uw rechten. Wij (Footage Firm, Inc., de exploitant van storyblocks.com, graphicstock.com en audioblocks.com) verlenen u een eeuwigdurend, wereldwijd, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Stockbestanden die u van ons verkrijgt op te nemen in een werk dat u maakt. U kunt onze Stockbestanden of sjablonen waarin onze Stockbestanden zijn opgenomen opnemen in elk project, met inbegrip van speelfilms, uitzendingen, commercieel materiaal, educatief materiaal, drukwerk, multimedia, games, merchandise en het internet. Zodra u een Stockbestand in uw project opneemt, kunt u uw voltooide project vrijelijk delen, maar u mag het onderliggende individuele Stockbestand niet als een op zichzelf staand bestand delen met een derde partij. (U kunt de Stockbestanden echter wel delen met uw klant of een andere derde partij voor het beperkte doel om hun hulp te krijgen bij uw specifieke project, ervan uitgaande dat u een substantiële waarde toevoegt aan het project los van de Stockbestanden. Anders hebben zij hun eigen licentie nodig). U stemt er ook mee in om naar beste vermogen ervoor te zorgen dat een derde geen toegang krijgt tot het Stockbestand als een op zichzelf staand bestand, maar aangezien dat niet altijd mogelijk is, zal uw onvermogen om het kopiëren te voorkomen niet worden beschouwd als een schending van deze Licentie. Voor alle duidelijkheid, voor zover uw projecten waarin Stockbestanden zijn opgenomen volgens de toepasselijke wetgeving als afgeleide werken kunnen worden aangemerkt, wordt u hierbij een eeuwigdurend, wereldwijd recht verleend om afgeleide werken van deze Stockbestanden te maken.

B. Onze garantie. Wij beloven dat als u onze Stockbestanden gebruikt zoals beschreven in deze Licentie, uw gebruik geen inbreuk zal maken op de rechten (zoals auteursrechten) van een derde partij (de "Beperkte Garantie"). We zullen ook de daad bij het woord voegen. Sterker nog, wij zullen u tot $ 20.000 schadeloos stellen als u directe schade lijdt doordat wij deze belofte breken. Omdat dat een groot bedrag is, moeten we een paar dingen duidelijk maken, dus hier komen wat hoofdletters. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK. ONZE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHENDINGEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE IS BEPERKT TOT HET LAAGSTE BEDRAG VAN DE WERKELIJKE, DIRECTE DOOR U GELEDEN SCHADE DIE RECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE SCHENDING EN TWINTIGDUIZEND DOLLAR.

Merk op dat handelsmerken, logo's of auteursrechten die in onze Stockbestanden zijn afgebeeld niet onder deze garantie vallen. Als bijvoorbeeld in een van onze video's iemand te zien is die een drankje met een merknaam vasthoudt, kan dat etiket beschermd zijn door auteursrecht en handelsmerkrecht en moet de video op eigen risico worden gebruikt. (We willen niet dat u denkt dat u met deze Licentie Coca-Cola-blikjes kunt herdrukken.)

C. Beperkingen. Er zijn nog een paar andere beperkingen die wij hebben ingesteld om onze artiesten en andere klanten te beschermen:

 1. U mag onze Stockbestanden niet verkopen, in licentie geven of herverdelen, noch mag u uw eigen stockmediasite bouwen met onze bestanden. U mag geen handelsmerk of logo maken op basis van onze Stockbestanden. U mag geen gebruik maken van automatisering, zoals computerscripts, om grote hoeveelheden van onze Stockbestanden te downloaden of te "scrapen". Tot slot mag u de Stockbestanden niet gebruiken om minderjarigen te schaden, om geweld aan te moedigen of voor onwettige doeleinden, zoals laster.

 2. Voor Stockbestanden waarop identificeerbare personen zijn afgebeeld ("Modellen"), mag u de Modellen niet afbeelden op een manier die een redelijk persoon als beledigend zou ervaren. Voor alle duidelijkheid, het gaat erom of de afbeelding van de Modellen zelf aanstootgevend is, niet of uw project in zijn geheel aanstootgevend kan zijn. U zou bijvoorbeeld Stockbestanden met Modellen kunnen gebruiken in een documentaire over een zeldzame en gênante medische aandoening, maar u mag de Modellen niet afbeelden op een manier die suggereert dat zij persoonlijk drager zijn van de aandoening, tenzij onze videoclip hen reeds op die manier afbeeldt.

 3. Voor onze audio Stockbestanden beperkt uw licentie uw recht op openbare opvoering niet, maar een cue sheet kan vereist zijn om te voldoen aan de vereisten van de Performance Rights Organizations ("PRO's"). Deze Licentie staat u ook toe onze audioclips te gebruiken in YouTube-video's, maar aangezien wij niet verbonden zijn aan YouTube, kunnen wij niet voorkomen dat andere mensen ten onrechte beweren dat uw video een auteursrecht schendt. Als u een dergelijke claim krijgt, laat het ons dan weten, en wij zullen ons best doen om u te helpen het probleem op te lossen. Het is echter mogelijk dat platforms zoals YouTube uw content blokkeren om redenen waarover wij geen controle hebben.

 4. Sommige Stockbestanden kunnen extra beperkingen hebben, zoals "alleen redactioneel gebruik", die worden vermeld in de details van de clip.

D. Overige juridische bepalingen. Dit deel is misschien niet leuk om te lezen, maar het is toch belangrijk.

 1. Op deze Overeenkomst is het recht van de staat Delaware van toepassing, met uitsluiting van zijn rechtsregels met betrekking tot conflictenrecht en auteursrecht. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onaangetast.

 2. Met uitzondering van vorderingen die voor de rechtbank voor geringe vorderingen worden gebracht, zullen alle geschillen over deze Overeenkomst worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association ("AAA"), met inachtneming van de Federale Arbitragewet. Het geschil kan worden beslecht door JAMS of AAA. U doet dus AFSTAND VAN UW RECHT OM NAAR DE RECHTER TE STAPPEN om uw rechten te doen gelden of te verdedigen, BEHALVE voor zaken die voor de rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden gebracht. Uw rechten zullen worden bepaald door een NEUTRALE ARBITER en NIET door een rechter of jury. U hebt recht op een EERLIJKE HOORZITTING, MAAR de arbitrageprocedures zijn EENVOUDIGER EN BEPERKTER DAN DE REGELS DIE IN DE RECHTBANK TOEPASSELIJK ZIJN. Beslissingen van arbiters zijn even afdwingbaar als een rechterlijke beslissing en zijn onderworpen aan ZEER BEPERKTE HERZIENING DOOR EEN RECHTBANK.

APPENDIX 2

ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

Zie: ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

APPENDIX 3

GEDRAGSCODE

A. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u zich aan de volgende regels zult houden tijdens uw gebruik van de Diensten:

i. Verricht geen illegale handelingen.

ii. Onthoud u van activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen.

iii. Verstuur geen spam en doe niet aan phishing. Spam is ongewenste of ongevraagde, in grote aantallen verzonden e-mail, inzendingen, contactverzoeken, sms-berichten (tekstberichten), of expressberichten of soortgelijke elektronische communicatie. Phishing is het verzenden van e-mails of andere elektronische communicatie om ontvangers op frauduleuze of onwettige wijze ertoe te brengen persoonlijke of gevoelige informatie prijs te geven, zoals wachtwoorden, geboortedata, sofi-nummers, paspoortnummers, creditcardgegevens, financiële informatie of andere gevoelige informatie, of om toegang te krijgen tot accounts of bestanden, documenten of andere gevoelige informatie te achterhalen, te betalen en/of financieel voordeel te behalen.

iv. Vertoon of gebruik de Diensten niet openlijk voor het delen van ongepaste content of materialen (waarin bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie, grof taalgebruik, grof geweld of criminele activiteiten worden weergegeven).

v. Onthoud u van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld geld vragen onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die Diensten manipuleren om gamestatistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).

vi. Probeer beperkingen met betrekking tot de toegang tot of beschikbaarheid van de Diensten niet te omzeilen.

vii. Onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan u, aan de Diensten of aan anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van terroristische of gewelddadige extremistische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).

viii. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld het ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, of het doorverkopen of op andere wijze distribueren van Bing-kaarten of foto’s).

ix. Onthoud u van activiteiten die de privacy van anderen schenden.

x. Stel anderen niet in staat deze regels te breken.

B. Handhaving. Indien u deze Voorwaarden overtreedt, kunnen wij stoppen met het verlenen van Diensten aan u of kunnen wij uw Microsoft-account sluiten. We kunnen ook de levering van communicatie (zoals e-mail, het delen van bestanden of instant message) naar of van de Diensten blokkeren in een poging om deze Voorwaarden af te dwingen of we kunnen uw Content om welke reden dan ook verwijderen of weigeren te publiceren. Tijdens het onderzoeken van vermoede schendingen van deze Voorwaarden behoudt Microsoft zich het recht voor uw Content te bekijken om de zaak op te lossen. Wij kunnen echter niet de volledige Dienst volgen en doen ook geen poging daartoe.

It looks like your preferred language is English