Dodatek dotyczący przetwarzania danych

Niniejszy Dodatek dotyczący przetwarzania danych („DPA”) wchodzi w życie z dniem 27 września, 2021 r., lub datą wejścia w życie (zwaną dalej „Datą wejścia w życie”), w którym Państwo jako klient komercyjny („Państwo” lub „Klient”) zamawiają usługi (zdefiniowane poniżej) od Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), podmiotu zależnego od Microsoft Corporation („Clipchamp”, „my”, „nas”, „nasz”,lub„Usługodawca”), i stanowi część wszelkich umów (w tym bez ograniczeń, Warunków (zdefiniowanych poniżej)), zamówień zakupu, zestawienia prac i innych dokumentów umownych pomiędzy stronami (indywidualnie i łącznie, „Umowa”). Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych została zawarta przez firmę Clipchamp i/lub wszystkie powiązane Podmioty stowarzyszone (zgodnie z poniższą definicją) świadczące Usługi na rzecz Klienta i Klienta i/lub wszelkie powiązane Podmioty stowarzyszone (zgodnie z poniższą definicją) zamawiające Usługi od firmy Clipchamp na mocy Umowy. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych ma zastosowanie w zakresie, w jakim Usługodawca otrzymuje, przechowuje lub przetwarza Dane osobowe w imieniu Klienta w związku z Usługami. Clipchamp i Klient indywidualnie dalej zwani są „stroną”, a łącznie „stronami” tej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa wyraźnie zawiera niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych a postanowieniami Umowy, Umowa będzie miała znaczenie nadrzędne w zakresie kontroli (z wyjątkiem ograniczonego zakresu, w jakim postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych są wymagane na mocy przepisów obowiązującego prawa, w którym to przypadku odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych będą miały znaczenie nadrzędne w zakresie wystąpienia konfliktu). Wszystkie terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które nie zostały zdefiniowane w niniejszej DPA, mają znaczenia przypisane im w Umowie.

1. DEFINICJE.

Poniższe pojęcia mają znaczenie określone poniżej wyłącznie dla celów Umowy powierzenia przetwarzania danych i nie mają zastosowania do Warunków korzystania z platformy Clipchamp („Warunki”). Inne pojęcia mogą być zdefiniowane w niniejszej Umowie o powierzenia przetwarzania danych.

1.1 „Podmioty stowarzyszone” oznaczają podmioty, które posiadają, są własnością lub są współwłasnością którejkolwiek ze stron.

1.2 „Działalność biznesowa” obejmuje następujące elementy, z których każdy stanowi zdarzenie związane ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta: (1) rozliczanie i zarządzanie kontami; (2) wynagrodzenie (np. obliczanie prowizji pracowników i premii dla partnerów); (3) raportowanie wewnętrzne i modelowanie biznesowe (np. prognozowanie, przychody, planowanie wydajności, strategii produktowej); (4) zwalczanie oszustw, cyberprzestępczości lub cyberataków, które mogą mieć wpływ na Usługi świadczone przez Clipchamp lub produkty i usługi jej Podmiotów stowarzyszonych; (5) poprawa podstawowej funkcjonalności dostępności, ochrony prywatności lub energooszczędności; oraz (6) sprawozdawczość finansowa i przestrzeganie zobowiązań prawnych (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących ujawniania Przetwarzanych Danych określonych w punkcie 2.9 poniżej).

1.3 „Administrator Danych” oznacza podmiot, który określa cele i środki Przetwarzania Danych Osobowych.

1.4 „Przepisy o ochronie danych” oznaczają wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mające zastosowanie do Przetwarzania Danych osobowych na mocy Umowy, w tym, w stosownych przypadkach, Przepisy UE o ochronie danych i australijską ustawę o ochronie prywatności z 1988 r. (Cth).

1.5 „Osoba, której dane dotyczą” oznacza osobę, której dotyczą Dane osobowe.

1.6 „Przepisy UE o ochronie danych” oznaczają (i) przed 25 maja 2018 r. Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („Dyrektywa”); (ii) po dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”); oraz (iii) Dyrektywę i RODO przełożone na ustawodawstwo krajowe każdego państwa członkowskiego.

1.7 „Standardowe klauzule umowne” oznaczają obowiązujące standardowe klauzule umowne dla Podmiotów przetwarzających zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zostały włączone do niniejszej Umowy o powierzenie przetwarzania.

1.8 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które Klient przekazuje Usługodawcy w ramach Usług.

1.9 „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych.

1.10 „Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych przez stronę na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy w sposób automatyczny, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

1.11 „Przetwarzane dane” oznaczają: (a) Dane Klienta; (b) Dane dotyczące usług profesjonalnych; (c) Dane osobowe; oraz (d) wszelkie inne dane przetwarzane przez Clipchamp w związku z Usługami, które stanowią informacje poufne Klienta na mocy Umowy.

1.12 „Podmiot Przetwarzający” oznacza podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora danych.

1.13 „Usługi profesjonalne” oznaczają następujące usługi: (a) usługi doradcze firmy Clipchamp, składające się z planowania, porad, wskazówek, migracji danych, usług wdrażania i rozwoju rozwiązań/oprogramowania świadczonych w ramach zlecenia usługi Clipchamp, które obejmuje niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych przez odniesienie; oraz (b) usługi wsparcia technicznego świadczone przez firmę Clipchamp, które pomagają klientom identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące Usług, w tym wsparcie techniczne świadczone w ramach usług wsparcia technicznego firmy Clipchamp oraz wszelkie inne usługi wsparcia technicznego.

1.14 „Dane dotyczące usług profesjonalnych” oznaczają wszelkie dane, w tym wszelkie teksty, dźwięki, filmy, pliki graficzne lub oprogramowanie, które są dostarczane do Clipchamp przez Klienta lub w jego imieniu (lub do uzyskania których z Usług Clipchamp upoważnia Klienta) lub w inny sposób uzyskiwane lub przetwarzane przez lub w imieniu Clipchamp w ramach współpracy z Clipchamp w celu uzyskania Usług profesjonalnych.

1.15 „Usługi” oznaczają, indywidualnie i łącznie, wszelkie produkty, usługi lub dokumentację dostarczane Klientowi przez Usługodawcę na mocy Umowy.

1.16 „Podwykonawca przetwarzania” oznacza dowolny Podmiot przetwarzający wykorzystywany lub zaangażowany przez Usługodawcę lub dowolnego członka jego grupy spółek, który przetwarza Dane Klienta, Dane dotyczące usług profesjonalnych i/lub Dane osobowe zgodnie z Umową, jak opisano w art. 28 RODO. Podwykonawca przetwarzania może obejmować osoby trzecie lub dowolnego członka grupy spółek Usługodawcy (tj. Jednostki stowarzyszone Usługodawcy).

1.17 „Do świadczenia Usług” składa się z jednego lub kilku z następujących elementów: (a) dostarczanie funkcji zgodnie z licencją, konfiguracją i użytkowaniem przez Klienta i jego użytkowników, w tym zapewnianie spersonalizowanych doświadczeń użytkownika; (b) rozwiązywanie problemów (zapobieganie, wykrywanie i naprawa problemów); oraz (c) ciągłe ulepszanie (instalowanie najnowszych aktualizacji i wprowadzanie ulepszeń w zakresie produktywności, niezawodności, skuteczności, jakości i bezpieczeństwa użytkownika).

1.18 „Do świadczenia Profesjonalnych usług” składa się z co najmniej jednego z następujących elementów: (a) świadczenie Profesjonalnych usług, w tym zapewnianie wsparcia technicznego, profesjonalnego planowania, porad, wskazówek, migracji danych, wdrożenia i usługi opracowania rozwiązań/oprogramowania; (b) rozwiązywanie problemów (zapobieganie, wykrywanie, badanie, łagodzenie, i naprawianie problemów, w tym Incydentów związanych z bezpieczeństwem i problemów zidentyfikowanych w Usługach profesjonalnych lub odpowiednim Produkcie (Produktach) podczas świadczenia Usług profesjonalnych); oraz (c) ciągłe doskonalenie (poprawa dostaw, skuteczność, jakość, oraz bezpieczeństwo Profesjonalnych usług i leżącego u ich podstaw Produktu (Produktów) w oparciu o problemy zidentyfikowane podczas świadczenia Profesjonalnych usług, w tym instalowanie najnowszych aktualizacji i usuwanie usterek oprogramowania).

2. ZAKRES, ROLE, PRZETWARZANIE I WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

2.1 Zakres. Dla jasności niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych ma zastosowanie wyłącznie do Przetwarzania danych w środowiskach kontrolowanych przez Dalszych Przetwarzających Clipchamp i Clipchamp, w których Clipchamp działa jako Podmiot przetwarzający zgodnie z obowiązującym prawem. Tak więc, niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych ma zastosowanie do stosunku umownego stron, jeżeli Dane Klienta, Dane osobowe, i/lub Dane dotyczące usług profesjonalnych są wykorzystywane i przesyłane do Clipchamp przez Klienta, ale nie ma zastosowania, jeśli (a) dane nie obejmują Danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie), (b) Dane Klienta, Dane osobowe, i Dane dotyczące usług profesjonalnych przez cały czas w trakcie i w celu świadczenia Usług pozostają na terenie Klienta lub w wybranych przez Klienta środowiskach operacyjnych podmiotów zewnętrznych lub (c) Clipchamp działa jako Administrator danych w ramach obowiązującego prawa w zakresie świadczenia Usług. Jeżeli Clipchamp jest Administratorem danych na mocy obowiązującego prawa w celu świadczenia Usług lub jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa, strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że polityka prywatności Clipchamp dostępna pod adresem https://clipchamp.com/en/privacy/ będzie miała zastosowanie do przetwarzania danych związanych z Usługami zamiast niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto Klient rozumie i zgadza się, że prywatne wersje zapoznawcze, publiczne wersje zapoznawcze i wszelkie inne testy beta funkcji, narzędzi lub funkcjonalności (indywidualnie i łącznie „Wersje zapoznawcze”)mogą charakteryzować się mniejszymi lub innymi środkami ochrony prywatności i bezpieczeństwa niż zwykle obecnymi w Usługach. O ile nie zaznaczono inaczej, Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. W przypadku Usług poniższe pojęcia w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych nie mają zastosowania do Wersji zapoznawczych: Przetwarzanie Danych Osobowych; RODO, CCPA i Bezpieczeństwo danych.

2.2 Role stron.  Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2.9 (Przetwarzanie w celach biznesowych) strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w odniesieniu do Przetwarzania Danych osobowych na mocy niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych Klient może działać jako Administrator lub Podmiot przetwarzający, a Usługodawca może działać jako Podmiot przetwarzający lub Podwykonawca przetwarzania. Punkt 2.9 określa ograniczone okoliczności, w których Clipchamp może działać w charakterze niezależnego Administratora danych z Klientem.

2.3 Przetwarzanie danych osobowych przez Klienta.  Podczas korzystania z Usług Klient będzie przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania przez niego Danych osobowych oraz wszelkich instrukcji przetwarzania, które wyda Usługodawcy. Klient oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienia niezbędne Usługodawcy do Przetwarzania Danych osobowych w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z Umową. W celu uniknięcia wątpliwości we wszystkich przypadkach, w których zastosowanie mają Przepisy UE o ochronie danych, a Klient jest Podmiotem przetwarzającym, Klient oświadcza i zapewnia Clipchamp, że polecenia Klienta, w tym wyznaczenie Clipchamp na Podmiot przetwarzający lub Podwykonawcę przetwarzania, zostały zatwierdzone przez odpowiedniego Administratora danych.

2.4 Przetwarzanie Danych osobowych przez Usługodawcę.  Usługodawca będzie wykorzystywał i w inny sposób przetwarzał Dane Klienta, Dane dotyczące usług profesjonalnych i Dane osobowe wyłącznie w sposób opisany i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej (a) w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Klienta oraz (b) w celu realizacji działań biznesowych związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta. Niezależnie od tego Klient zleca Usługodawcy Przetwarzanie Danych Klienta, Danych dotyczących usług profesjonalnych i Danych osobowych: (i) zgodnie z Umową, (ii) w ramach Przetwarzania zainicjowanego przez Klienta podczas korzystania z Usług, (iii) w celu przestrzegania innych uzasadnionych instrukcji Klienta w zakresie, w jakim są one zgodne z warunkami Umowy oraz (iv) zgodnie z prawami i obowiązkami związanymi z Danymi osobowymi. Przetwarzanie Danych klienta, Danych dotyczących usług profesjonalnych i/lub Danych Osobowych poza zakresem Umowy będzie wymagało uprzedniej pisemnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem w drodze pisemnego aneksu do Umowy. Za pisemnym powiadomieniem Klient może rozwiązać Umowę, jeśli Usługodawca odmówi przestrzegania uzasadnionych instrukcji Klienta, które wykraczają poza uzgodnione w zakresie świadczenia Usług, w zakresie, w jakim takie instrukcje są niezbędne do zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych. Usługodawca powiadomi Klienta, jeśli nie będzie już mógł przestrzegać praw i obowiązków związanych z Danymi osobowymi i niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania takich Danych osobowych oraz podejmie kroki niezbędne do skorygowania wszelkiego nieautoryzowanego przetwarzania.

2.5 Żądania Osób, Których Dotyczą Dane.  Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie powiadomić Klienta o wszelkich wnioskach Osób, których dane dotyczą, o dostęp, korektę, zmianę lub usunięcie ich Danych osobowych. W zakresie, w jakim Klient nie ma dostępu do takich Danych osobowych poprzez korzystanie z Usług w celu udzielenia odpowiedzi na taki wniosek Usługodawca zapewni Klientowi komercyjnie uzasadnioną współpracę i pomoc w celu odpowiedzi na wniosek Osoby, której dane dotyczą, dotyczący dostępu do jej Danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty wynikające ze świadczenia takiej pomocy przez Usługodawcę.

2.6 Czas trwania.  Okres Przetwarzania na mocy Umowy będzie trwał do momentu zakończenia świadczenia odpowiednich Usług zgodnie z postanowieniami Umowy.

2.7 Cel.  Celem Przetwarzania jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z Umową i jak określono we wszelkich zamówieniach usług zawartych na mocy Umowy.

2.8 Własność.  W ramach umowy między stronami Klient zachowuje wszelkie prawa, tytuł prawny i interes prawny do Danych Klienta. Clipchamp nie nabywa żadnych praw do Danych Klienta, poza prawami, które Klient przyznaje Clipchamp w Umowie lub niniejszym punkcie 2.8 Umowy powierzenia przetwarzania danych. Niezależnie od tego niniejszy punkt 2.8 nie wpływa na prawa Clipchamp do oprogramowania lub usług, które Clipchamp licencjonuje Klientowi.

2.9 Przetwarzanie w celach biznesowych. W przypadku Przetwarzania w celach biznesowych Clipchamp będzie stosować zasady minimalizacji danych i nie będzie wykorzystywać ani w inny sposób przetwarzać Danych klienta, Danych dotyczących usług profesjonalnych ani Danych osobowych w celu: (a) profilowania użytkownika, (b) reklam lub do podobnych celów komercyjnych niezwiązanych z Usługami lub (c) do jakichkolwiek innych celów niż cele określone w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych. W zakresie, w jakim Clipchamp wykorzystuje lub w inny sposób przetwarza Dane osobowe podlegające Przepisom UE o ochronie danych w działalności biznesowej w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta, Clipchamp będzie przestrzegać zobowiązań niezależnego administratora danych wynikających z przepisów UE dotyczących ochrony danych mających zastosowanie w takich ograniczonych okolicznościach. W celu uniknięcia wątpliwości firma Clipchamp przyjmuje dodatkowe obowiązki „administratora” danych wynikające z Przepisów UE o ochronie danych w zakresie Przetwarzania w związku z jej działalnością biznesową w celu: (a) działania zgodnego z wymogami regulacyjnymi w zakresie wymaganym przez Przepisy UE o ochronie danych; oraz (b) zapewnienia Klientowi większej przejrzystości i potwierdzenia odpowiedzialności Clipchamp za takie Przetwarzanie. Clipchamp stosuje zabezpieczenia w celu ochrony Danych Klienta, Danych dotyczących usług profesjonalnych i Danych osobowych podczas Przetwarzania, w tym tych określonych w niniejszej Umowie o ochronie danych oraz tych przewidzianych w art. 6(4) RODO. W odniesieniu do Przetwarzania Danych osobowych na mocy niniejszego punktu Clipchamp podejmuje zobowiązania określone w punkcie Dodatkowe środki bezpieczeństwa. W tych celach (i) każde ujawnienie Danych osobowych przez Clipchamp, zgodnie z opisem w Załączniku II do Załącznika I (Środki techniczne i organizacyjne, w tym Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych) (indywidualnie i łącznie „Dodatkowe środki bezpieczeństwa”), które zostały przekazane w związku z Operacją biznesową, uznaje się za „Istotne ujawnienie” oraz (ii) zobowiązania zawarte w Dodatkowych środkach bezpieczeństwa mają zastosowanie do takich Danych osobowych.

2.10 Przetwarzanie danych osobowych; Rozporządzenie. Wszystkie Dane osobowe przetwarzane przez Clipchamp w związku ze świadczeniem Usług są uzyskiwane w ramach (a) Danych Klienta, (b) Danych dotyczących usług profesjonalnych lub (c) danych wygenerowanych, uzyskanych lub zebranych przez Clipchamp w celu świadczenia Usług (w tym danych wysyłanych do Clipchamp w wyniku korzystania przez Klienta z funkcji usługowych lub uzyskanych przez Clipchamp z lokalnie zainstalowanego oprogramowania). Dane osobowe przekazywane firmie Clipchamp przez Klienta lub w jego imieniu w ramach korzystania z Usług są również Danymi Klienta. Dane osobowe przekazywane firmie Clipchamp przez Klienta lub w jego imieniu w ramach korzystania z Usług profesjonalnych są również Danymi dotyczącymi usług profesjonalnych. Dane przetwarzane przez Clipchamp w związku ze świadczeniem Usług mogą zawierać pseudonimizowane identyfikatory, a także stanowić Dane osobowe. Wszelkie Dane osobowe poddane pseudonimizacji lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, ale nie zanonimizowane, lub Dane osobowe uzyskane z Danych osobowych są również Danymi osobowymi.

2.11 Ujawnianie Przetwarzanych danych. Clipchamp nie ujawni, ani nie zapewni dostępu do żadnych Przetwarzanych danych, z wyjątkiem: (1) zgodnie z poleceniami Klienta; (2) zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych; lub (3) zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Wszelkie Przetwarzanie Przetwarzanych danych podlega obowiązkowi zachowania poufności przez Clipchamp na mocy Umowy. Clipchamp nie ujawni, ani nie zapewni dostępu do żadnych Przetwarzanych danych organom ścigania, chyba że będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. Jeśli organ ochrony porządku publicznego zażąda od Clipchamp Danych Klienta, Clipchamp podejmie próbę skierowania go z takim żądaniem bezpośrednio do Klienta. Jeżeli firma Clipchamp będzie zmuszona ujawnić lub udostępnić jakiekolwiek Przetwarzane dane organom ścigania, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i przekaże kopię żądania, chyba że firma Clipchamp nie jest lub w uzasadniony sposób uzna, że nie jest do tego upoważniona zgodnie z prawem. Z chwilą otrzymania od jakiejkolwiek innej osoby trzeciej żądania dostępu do Przetwarzanych danych Clipchamp niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, chyba że jest to zabronione przez przepisy prawa. O ile przepisy prawa nie wymagają od Clipchamp spełnienia takiego żądania, Clipchamp zobowiązuje się odrzucać takie żądania. Jeśli żądanie jest ważne, Clipchamp podejmie próbę skierowania osoby trzeciej wysuwającej takie żądanie ujawnienia danych bezpośrednio do Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Clipchamp nie zapewni żadnej osobie trzeciej (a) bezpośredniego, pośredniego, nieograniczonego ani swobodnego dostępu do Przetwarzanych danych; (b) kluczy szyfrowania platformy używanych do zabezpieczenia Przetwarzanych Danych ani możliwości złamania takiego szyfrowania ani (c) dostępu do Przetwarzanych danych, jeżeli Microsoft będzie mieć świadomość, że dane te mają być użyte w celach innych niż wskazane w żądaniu przekazanym przez daną osobę trzecią. Dążąc do wywiązania się z powyższego zobowiązania, Clipchamp może udostępnić danej osobie trzeciej podstawowe informacje kontaktowe Klienta.

3. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH.

3.1 Korzystanie z usług Dalszych Przetwarzających.  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) jednostki stowarzyszone Usługodawcy i zewnętrzni usługodawcy mogą być zaangażowani jako Dalsi Przetwarzający w związku ze świadczeniem Usług. Tacy Dalsi Przetwarzający będą uprawnieni do uzyskania Danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Usług zleconych przez Usługodawcę i nie będą mogli korzystać z Danych osobowych w żadnych innych celach. Usługodawca zawarł pisemną umowę z każdym Podwykonawcą przetwarzania zawierającą zobowiązania dotyczące ochrony danych zgodne z postanowieniami Umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie mającym zastosowanie do charakteru usług świadczonych przez Podwykonawcę przetwarzania.

3.2 Odpowiedzialność za Dalszych Przetwarzających.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich Dalszych Przetwarzających w takim samym zakresie, w jakim Usługodawca byłby odpowiedzialny, jeśli świadczyłby usługi Dalszego Przetwarzającego bezpośrednio na mocy niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie.

3.3 Sprzeciw wobec Dalszych Przetwarzających.  Na żądanie Usługodawca przedstawi aktualną listę Dalszych Przetwarzających dla Usług, do których dostęp uzyskuje Klient. W przypadku, gdy Klient w uzasadniony sposób sprzeciwi się Podwykonawcy przetwarzania, Usługodawca powiadomi Klienta o wszelkich dostępnych alternatywach zmiany Usług lub otrzymania Usług od alternatywnego Podwykonawcy przetwarzania, wraz z wszelkimi stosownymi opłatami lub zmianami warunków. Jeśli alternatywa akceptowalna dla Klienta nie jest dostępna w rozsądnym terminie, Klient może wypowiedzieć Usługi, których Usługodawca nie może świadczyć bez budzącego wątpliwości Podwykonawcy przetwarzania, i otrzymać proporcjonalny zwrot pieniędzy za pozostały niewykorzystany okres świadczenia Usług.

4. OCHRONA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO.

4.1 Środki bezpieczeństwa stosowane przez Usługodawcę.  Usługodawca prowadzi pisemny program bezpieczeństwa w celu ochrony przed Naruszeniami ochrony danych osobowych oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług, zgodnie z Przepisami o ochronie danych. Program bezpieczeństwa Usługodawcy obejmuje programy administracyjne, zabezpieczenia techniczne i fizyczne odpowiednie dla wielkości i zasobów Usługodawcy oraz rodzajów informacji przetwarzanych przez Usługodawcę. Usługodawca może okresowo aktualizować stosowane środki bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, pod warunkiem, że takie aktualizacje i modyfikacje nie spowodują pogorszenia bezpieczeństwa Usług. W przypadku Usług, w odniesieniu do których Usługodawca uzyska certyfikaty lub audyty podmiotów zewnętrznych, na żądanie Usługodawca przekaże kopię najnowszej certyfikacji lub audytu podmiotów zewnętrznych Usługodawcy, w zależności od okoliczności, które Usługodawca zasadniczo udostępnia swoim klientom w momencie składania wniosku.

4.2 Personel Usługodawcy.  Usługodawca dopilnuje, aby dostęp personelu Usługodawcy do Danych osobowych był ograniczony do personelu Usługodawcy, który potrzebuje takiego dostępu do realizacji Umowy. Personel Usługodawcy uzyskujący dostęp do Danych osobowych zostanie poinformowany o poufnym charakterze Danych osobowych, podlega pisemnym zobowiązaniom do zachowania poufności i przeszedł szkolenie odpowiednie do swoich obowiązków i charakteru Danych osobowych.

4.3 Środki bezpieczeństwa stosowane przez Klienta.  Usługa może udostępniać funkcje i zabezpieczenia, z których Klient może korzystać (na przykład szyfrowanie danych podczas przesyłania). W zakresie, w jakim Usługa zapewnia Klientowi środki kontroli i funkcje umożliwiające mu zarządzanie Usługą, Klient jest odpowiedzialny za odpowiednią konfigurację Usługi i stosowanie dostępnych środków kontroli, które uzna za odpowiednie do utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa, ochrony, usuwania i tworzenia kopii zapasowych Danych osobowych. Klient jest również odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych związanych z korzystaniem z Usług w sposób umożliwiający Klientowi przestrzeganie Przepisów o ochronie danych.

5. REAKCJA NA NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie powiadomić Klienta o każdym nieuprawnionym ujawnieniu lub utracie Danych osobowych, zgodnie z wymogami Przepisów o ochronie danych i odpowiednimi postanowieniami Umowy. Usługodawca podejmie odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania i naprawienia przyczyny takiego nieupoważnionego ujawnienia lub utraty oraz dostarczy informacje dotyczące Naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z uzasadnionym żądaniem Klienta. Powiadomienia będą dostarczane administratorom Usługi Klienta w zwykły sposób, z wyjątkiem tego, że ze względu na czas, który ma kluczowe znaczenie w tej sytuacji, wiadomości e-mail będą wysyłane na adres e-mail Klienta przechowywany przez Clipchamp. Klient ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie aktualnych i dokładnych informacji kontaktowych w odpowiedniej konsoli Usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie powiadomi Klienta o nieudanych próbach naruszenia bezpieczeństwa, które nie skutkują nieuprawnionym dostępem lub utratą Danych osobowych.

6. PRZENOSZENIE I EKSPORT DANYCH.

6.1 Przenoszenie danych.  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przekazywanie przez Usługodawcę Danych osobowych (w tym, jeśli Klient ma siedzibę w Europie, poza EOG i Szwajcarią zgodnie z punktem 6.2 poniżej oraz jeśli Klient ma siedzibę w Australii, poza Australią), z zastrzeżeniem przestrzegania przez Usługodawcę obowiązujących Przepisów o ochronie danych i wymogów niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

6.2 Przenoszenie danych z EOG i Szwajcarii.  O ile Usługodawca nie zapewnił odpowiedniego alternatywnego mechanizmu przenoszenia danych (uznanego w Przepisach o ochronie danych) dla danego kraju lub Usługodawca występuje w charakterze Podwykonawcy przetwarzania, Standardowe klauzule umowne będą miały zastosowanie do Danych osobowych przenoszonych przez Usługodawcę z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i/lub Szwajcarii do kraju nieuznanego przez Komisję Europejską lub Szwajcarski Federalny Urząd Ochrony Danych za zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. Takie przekazywanie Danych osobowych poza EOG lub Szwajcarię będzie podlegać Modułowi 2 Standardowych klauzul umownych, który jest dostępny pod adresem http://danych.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj („Nowe SKU”), a przenoszenie Danych osobowych poza Wielką Brytanię podlega standardowym klauzulom umownym dostępnym pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 („SKU dotyczące praw”). Nowe SKU i starsze SKU są włączone do niniejszej Umowy o przetwarzanie danych i stanowią jej część. W Nowych SKU i Starszych SKU termin „podmiot odbierający dane” oznacza Usługodawcę, a termin „podmiot przekazujący dane” oznacza Klienta i jego Podmioty stowarzyszone. Niezależnie od powyższego, na potrzeby Standardowych klauzul umownych:

 • nie będzie mieć zastosowania opcjonalna Klauzula 7 Nowych SKU,

 • opcja 1 Klauzuli 9(a) Nowych SKU będzie mieć zastosowanie, a okres będzie określony jako 30 dni;

 • opcja 1 Klauzuli 17 Nowych SKU będzie mieć zastosowanie i będzie odnosić się do Republiki Irlandii;

 • nie będzie mieć zastosowania sformułowanie opcjonalne zawarte w Klauzuli 11 lit. (a) Nowych SKU;

 • Załączniki I, II i III do Nowych SKU oraz Załącznik I do Starszych SKU zostaną zastąpione w całości Załącznikiem 1 załączonym do niniejszego dokumentu.

6.3 Alternatywny mechanizm eksportu danych. Jeżeli Usługodawca przyjmie inny alternatywny mechanizm eksportu danych (uznany na mocy Przepisów o ochronie danych), Standardowe klauzule umowne przestaną obowiązywać od dnia wdrożenia przez Usługodawcę takiego nowego mechanizmu eksportu danych. 

7. USUNIĘCIE DANYCH.

W trakcie obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu Usługodawca usunie lub zwróci Klientowi wszystkie Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą Usługodawcy, jak określono w Umowie, z wyjątkiem zakresu, w jakim Usługodawca jest zobowiązany przez obowiązujące prawo do zachowania określonych Danych osobowych (w którym to przypadku Usługodawca zarchiwizuje dane i wdroży uzasadnione środki, aby zapobiec dalszemu przetwarzaniu Danych osobowych). Postanowienia niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych będą nadal obowiązywać w odniesieniu do takich Danych osobowych.

8. WSPÓŁPRACA.

8.1 DPIA, dokumentacja działań związanych z przetwarzaniem i wcześniejsze konsultacje.  W zakresie wymaganym przez Przepisy UE o ochronie danych Usługodawca, po odpowiednim powiadomieniu i na koszt Klienta, przekaże zasadnie wymagane informacje dotyczące Usług, aby umożliwić Klientowi przeprowadzenie ocen skutków dla ochrony danych („DPIA”), dokumentację działań związanych z przetwarzaniem i/lub wcześniejsze konsultacje z organami ochrony danych. W celu uniknięcia wątpliwości Clipchamp (na żądanie) dostarczy Klientowi dokumentację i informacje oraz będzie przechowywać taką dokumentację i informacje w sposób dokładny i aktualny w zakresie wymaganym na mocy Przepisów UE o ochronie danych.

8.2 Wnioski o ujawnienie informacji uzasadnione prawnie.  Jeżeli Usługodawca otrzyma prawnie wiążący wniosek o ujawnienie Danych osobowych, który podlega niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych, taki wniosek zostanie niezwłocznie przekazany Klientowi, aby umożliwić mu podjęcie wszelkich procesów prawnych, które uzna za stosowne w odniesieniu do ochrony lub ujawniania Danych osobowych. Niezależnie od tego Clipchamp może udostępnić takie informacje organowi nadzorczemu, jeśli wymagają tego Przepisy o ochronie danych.

8.3 Audyty.  W odniesieniu do audytów opisanych w Klauzulach 5(f), 11 i 12(2) Wzorcowych klauzul UE Klient zgadza się, aby audyty były przeprowadzane zgodnie z następującymi specyfikacjami: Na żądanie podmiotu przekazującego dane i z zastrzeżeniem zobowiązań do zachowania poufności określonych w Umowie Usługodawca zobowiązuje się, w rozsądnym terminie po otrzymaniu takiego żądania, udostępniać podmiotowi przekazującemu dane (lub niezależnemu podmiotowi przekazującemu dane, audytorowi zewnętrznemu niebędącemu konkurentem Usługodawcy) informacje dotyczące przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych, które mogą mieć postać raportów i certyfikatów z audytów stron trzecich, w zakresie, w jakim Usługodawca posiada takie aktualne raporty lub certyfikaty i ogólnie udostępnia je klientom. Klient zwróci Usługodawcy wszelkie koszty poniesione w związku z audytem na miejscu według standardowych stawek za usługi profesjonalne. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek audytu Usługodawca i podmiot przekazujący dane uzgodnią zakres, termin i czas trwania audytu.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

9.1 Wyłączenie odpowiedzialności za szkody. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH LUB UMOWĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE WCZEŚNIEJ POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY.

9.2 Całkowita odpowiedzialność.  ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH PODLEGAJĄ OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONEMU W UMOWIE. JEŚLI W UMOWIE NIE OKREŚLONO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻADNEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU WSZYSTKICH PODSTAW POWÓDZTWA I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE PRZEKROCZY 1 (JEDNEGO) RAZA RZECZYWISTEJ KWOTY WYPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA USŁUGODAWCY W CIĄGU OSTATNICH 12 (DWUNASTU) MIESIĘCY NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

10.1 Modyfikacja i uzupełnienie.  Strony zgadzają się wspólnie ustalić i wprowadzić odpowiednie modyfikacje warunków niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, które nie zmieniają w istotny sposób ekonomii ani podziału ryzyka ustalonego w Umowie (i) jeżeli jest to wymagane przez organ nadzorczy lub inny organ rządowy lub regulacyjny, (ii) jeśli jest to konieczne w celu zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych, lub (iii) w celu wdrożenia lub przestrzegania zmienionych standardowych klauzul umownych, które mogą zostać wydane na mocy Przepisów o ochronie danych. W celu uniknięcia wątpliwości standardowe klauzule umowne określone w brytyjskiej umowie o międzynarodowym przekazywaniu danych („ITDA”) pod adresem https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4019483/international-data-transfer-addendum.pdf będą dotyczyły przekazywania danych osobowych z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji zapewniających nieodpowiedni poziom ochrony danych na mocy niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Dodatkowe warunki mogą zostać dodane jako Załącznik do niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli takie warunki mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Przepisami o ochronie danych w określonych krajach lub jurysdykcjach. Każda ze stron może powiadomić drugą stronę o takich zmianach, a zmodyfikowana Umowa powierzenia przetwarzania danych wejdzie w życie zgodnie z warunkami Umowy.

10.2 Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów. O ile nie jest to wymagane w celu zachowania zgodności z Przepisami dotyczącymi ochrony danych (w tym, między innymi, z Przepisami UE o ochronie danych), niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z Umową bez względu na normy kolizyjne („Obowiązujące przepisy prawa”). Każda ze stron zgadza się, że wszelkie pozwy lub inne postępowania oparte na niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych lub z niej wynikające (każdy z nich zwany jest „Sporem”) będą wnoszone i prowadzone zgodnie z Umową, a każda ze stron wyraża zgodę na obowiązkową jurysdykcję i właściwość miejscową takich arbitraży i sądów oraz zrzeka się wszelkich praw do sprzeciwu wobec jurysdykcji i właściwości miejscowej. Strona wygrywająca dowolny Spór będzie uprawniona do odzyskania uzasadnionych kosztów obsługi prawnej z wyjątkiem postępowania arbitrażowego, w którym zwrot kosztów obsługi prawnej będzie regulowany Umową i zasadami arbitrażu. Ustawa Uniform Computer Information Transactions Act oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszej Umowy o ochronie danych.

10.3 Różne. Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych wszelkie zdefiniowane pojęcia odnoszące się do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie. Z wyjątkiem przypadków, w których pomiędzy stronami została lub zostanie zawarta inna Umowa powierzenia przetwarzania danych, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie propozycje, ustne lub pisemne, wszelkie negocjacje, rozmowy lub dyskusje pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych i wszystkich wcześniejszych transakcji, norm branżowych lub zwyczajów.

10.4 Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA). Jeśli Clipchamp przetwarza Dane osobowe w ramach CCPA, podejmuje następujące dodatkowe zobowiązania wobec Klienta. Clipchamp będzie przetwarzać Dane Klienta, Dane dotyczące usług profesjonalnych i Dane osobowe w imieniu Klienta i nie będzie przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać tych danych w żadnym innym celu niż cele określone w Umowie powierzenia przetwarzania danych i w zakresie dozwolonym na mocy CCPA, w tym na mocy wszelkich „wyjątków” dotyczących sprzedaży. W żadnym wypadku Clipchamp nie będzie sprzedawać takich danych. Niniejsze Postanowienia wynikające z CCPA nie ograniczają zobowiązań dotyczących ochrony danych, które Clipchamp podjął wobec Klienta w Umowie powierzenia przetwarzania danych i/lub Umowie zawartej pomiędzy Clipchamp a Klientem. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo do Usług będzie mieć zastosowanie Dodatek CCPA załączony jako Załącznik 2 do niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

10.5 Dane biometryczne. Jeżeli Klient korzysta z Usług w celu przetwarzania Danych biometrycznych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Klient jest odpowiedzialny za: (i) powiadomienie osób, których dane dotyczą, w tym o okresach przechowywania i niszczeniu danych; (ii) uzyskanie zgody od osób, których dane dotyczą; oraz (iii) usunięcie Danych biometrycznych, w zależności od potrzeb i obowiązujących Wymogów dotyczących ochrony danych. Clipchamp będzie przetwarzać Dane biometryczne zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Klienta (zgodnie z opisem w punkcie „Zakres, role, przetwarzanie i żądania osób, których dane dotyczą” powyżej) i będzie chronić te Dane biometryczne zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i ochrony danych wynikającymi z niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Na potrzeby niniejszego punktu „Dane biometryczne” będą miały znaczenie określone w art. 4 RODO oraz, w stosownych przypadkach, równoważnych pojęć określonych w innych Przepisach dotyczących ochrony danych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK I

A. LISTA STRON

Eksporter danych:

Imię i nazwisko: Klient lub podmioty stowarzyszone Klienta lub ich odpowiedni klienci i podmioty stowarzyszone Klienta, którzy są użytkownikami produktów lub usług Usługodawcy („Rozwiązania dla Usługodawców”) i znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Adres: Adres określony w Umowie.

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu: Jak opisano w Umowie; jeżeli nie opisano w Umowie, wówczas sygnatariusz Umowy.

Telefonicznie: Jak opisano w części Umowy dotyczącej powiadomień; jeśli nie opisano w Umowie, wówczas „Nie dotyczy”. E-mail: Jak opisano w części Umowy dotyczącej powiadomień; jeśli nie opisano w Umowie, wówczas „Nie dotyczy”.

Działania związane z danymi przekazywanymi na mocy niniejszych Klauzul:

Korzystanie z Usług Clipchamp w sposób opisany w Umowie.

Podpis i data: Ten sam sygnatariusz i data jak w Umowie.

Rola (administrator/podmiot przetwarzający): Administrator

Podmiot odbierający dane:

Imię i nazwisko: Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Adres: Level 1, 315 Brunswick Street, Fortitude Valley QLD 4006, Australia

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu: Clipchamp Pty Ltd, c/o Microsoft Corporation, Attn: Chief Privacy Officer, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Telefon: brak e-mail: privacy@clipchamp.com

Działania związane z danymi przekazywanymi na mocy niniejszych Klauzul:

Korzystanie z Usług Clipchamp w sposób opisany w Umowie.

Podpis i data: Ten sam sygnatariusz i data jak w Umowie.

Rola (administrator/podmiot przetwarzający): Podmiot przetwarzający

B. OPIS PRZENOSZENIA

Klient jako podmiot przekazujący dane może przekazywać dane osobowe do Clipchamp (podmiotu odbierającego dane), których zakres jest określany i kontrolowany przez podmiot przekazujący dane według własnego uznania i który może obejmować między innymi następujące kategorie osób, których dane dotyczą, których dane są przenoszone:

 • Potencjalni klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy i pracownicy podmiotu przekazującego dane (będące osobami fizycznymi)

 • Pracownicy lub osoby kontaktowe podmiotu przekazującego dane i/lub potencjalni klienci, partnerzy biznesowi i dostawcy podmiotu przekazującego dane

 • Użytkownicy podmiotów przekazujących dane upoważnieni przez podmiot przekazujący dane do korzystania z Usług

 • Osoby, których wizerunek może pojawić się w filmach przesyłanych przez użytkowników podmiotów przekazujących dane

Klient jako podmiot przekazujący dane może przekazywać dane osobowe do Clipchamp (podmiotu odbierającego dane), których zakres jest określany i kontrolowany przez podmiot przekazujący dane według własnego uznania i który może obejmować między innymi następujące kategorie danych osobowych, które są przenoszone:

 • Dane kontaktowe, informacje o zatrudnieniu i wykształceniu, adres IP, dane dotyczące połączenia, dane lokalizacyjne i dane osobowe zawarte w treściach utworzonych przez użytkownika lub dotyczących użytkownika (w tym między innymi filmy i obrazy pojawiające się w filmach przesyłanych przez użytkowników podmiotów przekazujących dane).

Przekazywane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz zastosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi ryzyko, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp tylko dla personelu, który ukończył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dalszego przenoszenia lub dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • Od Daty wejścia w życie Umowy strony nie przewidują szczególnych kategorii przenoszonych danych osobowych. Niezależnie od tego Klient jako podmiot przekazujący dane może przekazywać do Clipchamp (podmiotu odbierającego dane) szczególne kategorie danych, których zakres jest określany i kontrolowany przez podmiot przekazujący dane według własnego uznania, poprzez przesyłanie filmów, pól tekstowych lub innych treści, i które dla jasności mogą ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych i/lub zdrowie lub życie seksualne.

Częstotliwość przenoszenia (np. czy dane są przenoszone jednorazowo, czy w sposób ciągły):

Ciągły.

Charakter przetwarzania:

 • W celu świadczenia Usług w sposób opisany w Umowie.

Cel(e) przenoszenia danych i dalszego przetwarzania:

W celu świadczenia Usług w sposób opisany w Umowie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli jego wskazanie nie jest możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu:

 • Na czas obowiązywania Umowy.

W przypadku przenoszenia danych do (podwykonawców przetwarzania) należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania:

 • Zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych podmiot otrzymujący dane może zaangażować inne spółki do świadczenia w imieniu importera danych ograniczonego zakresu usług, w tym usług pomocy technicznej. Każdy taki podwykonawca może uzyskać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług zleconych przez podmiot przyjmujący dane i nie będzie mógł z nich korzystać w żadnych innych celach.

C. WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Właściwym organem nadzorczym jest:

 • Organ nadzorczy Republiki Irlandii

ZAŁĄCZNIK II –

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Clipchamp stosuje udokumentowane polityki bezpieczeństwa dla odpowiednich Usług, które są dostępne dla Klienta w Załączniku na warunkach poufności Umowy.

Dalsi Przetwarzający

Lista zatwierdzonych Dalszych Przetwarzających Clipchamp jest dostępna na mocy warunków poufności Umowy poprzez wysłanie wniosku do przedstawiciela handlowego Clipchamp. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie takie listy Dalszych Przetwarzających mogą być aktualizowane przez Clipchamp zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Dodatek do Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii

Niniejszy Dodatek dotyczący CCPA („Dodatek”) z dnia Daty wejścia w życie Umowy (zgodnie z poniższą definicją) zostaje włączony do zamówienia zakupu, umowy i/lub umowy/załącznika o ochronie danych zawartej pomiędzy Clipchamp i/lub Podmiotami stowarzyszonymi firmy określonymi poniżej („Usługodawca”) i Klientem i/lub jego Podmiotami stowarzyszonymi na potrzeby Umowy i stanowi ich część. Usługodawca i Klient są oddzielnie „stroną”, a łącznie „stronami”. Na potrzeby niniejszego Dodatku „Podmioty stowarzyszone” oznaczają każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest własnością lub podlega kontroli strony, gdzie „kontrola” jest definiowana jako posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do kontroli lub sprawowania kontroli nad zarządzaniem i politykami podmiotu, czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych z prawem głosu, na mocy umowy, czy w inny sposób. O ile nie określono inaczej w niniejszym Dodatku, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w Umowie.

Niniejszy Dodatek określa warunki dotyczące zgodności z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r., kal. Kodeks cywilny §1798.100 i następne oraz powiązane przepisy („CCPA”) z późniejszymi zmianami. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Dodatkiem a Umową, niniejszy Dodatek będzie miał moc nadrzędną w stosownych przypadkach. Pojęcia pisane wielką literą określone w niniejszym Dodatku będą miały takie samo znaczenie, jak pojęcia zdefiniowane w CCPA, chyba że zaznaczono inaczej.

Strony uzgadniają, co następuje:

 1. W stosownym zakresie Usługodawca będzie zawsze przestrzegać postanowień CCPA, w tym wszelkich aneksów. Ponadto, w zakresie, w jakim Dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w CCPA) („Dane osobowe”) są gromadzone przez Usługodawcę w wyniku niniejszej Umowy, Usługodawca nie będzie przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać Danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie Usług określonych w Umowie. W szczególności Usługodawca nie będzie przechowywał, wykorzystywał ani ujawniał Danych osobowych w celach innych niż dozwolone na mocy Umowy.

 2. Przechowywać, używać lub ujawniać Dane osobowe poza bezpośrednią relacją biznesową pomiędzy Usługodawcą a Klientem; pod warunkiem, jednak, że Usługodawca może ujawnić Dane osobowe i zezwolić na przetwarzanie Danych osobowych przez usługodawców świadczących usługi na rzecz Usługodawcy lub w jego imieniu, pod warunkiem, że usługodawcy ci podlegają równoważnym wymogom umownym w odniesieniu do Danych osobowych, które mają zastosowanie do Usługodawcy na mocy Umowy i niniejszego Dodatku. Usługodawca pozostanie odpowiedzialny za działania swoich usługodawców.

Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Umowy strony uzgadniają, że wszelkie przekazywanie przez Klienta Usługodawcom Danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu biznesowego i nie jest częścią ani nie jest wyraźnie wyłączone z wymiany wynagrodzenia ani innych wartościowych rzeczy między stronami.

Jeśli z powodu zmiany przepisów lub regulacji dotyczących ochrony danych wymagana jest jakakolwiek modyfikacja niniejszego Dodatku, każda ze stron może powiadomić drugą stronę na piśmie o takiej zmianie przepisów prawa. Strony omówią i wynegocjują w dobrej wierze wszelkie niezbędne poprawki do niniejszego Dodatku, aby jak najszybciej zareagować na taką zmianę.

It looks like your preferred language is English