WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA PLATFORMIE CLIPCHAMP (NA DZIEŃ 05-01-22)

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY JEST TO ZABRONIONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZASTOSOWANIE MAJĄ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO PONIŻEJ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI, PONIEWAŻ WPŁYWA TO NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIĘDZY STRONAMI.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), spółka zależna Microsoft Corporation,(„Clipchamp”,„my”,„nas” lub „nasz”) jest dostawcą platformy online dostępnej pod adresem https://clipchamp.com („Platforma”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Clipchamp („Aplikacja” i łącznie „Usługi”). Nasze Usługi są oferowane zarówno indywidualnym twórcom (każdy z nich zwany dalej „Klientem konsumenckim”), jak i firmom (każda z nich zwana dalej „Klientem komercyjnym” lub „Klientem komercyjnym Clipchamp”). Dane mogą być udostępniane i przetwarzane przez osoby trzecie zgodnie z naszą Polityką prywatności dostępną w zakładce Polityka prywatności | Clipchamp, gdy jesteśmy administratorem danych, i naszym Dodatkiem w odniesieniu do prywatności i przetwarzania danych określonym w Załączniku 2 („Umowa powierzenia przetwarzania danych” lub „DPA”), gdy jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane. Termin „Użytkownik” i „Użytkownika” w niniejszych Warunkach („Warunki”) odnosi się do Klientów konsumenckich, Klientów komercyjnych i użytkowników uzyskujących dostęp do Usług lub korzystających z nich na polecenie lub w imieniu Klienta komercyjnego (każdy z nich zwany dalej „Użytkownikiem końcowym – klientem komercyjnym”) w zależności od przypadku. Clipchamp i Użytkownik indywidualnie dalej zwani są „stroną”, a łącznie „stronami”. Niniejsze Warunki oraz wszelkie kodeksy postępowania lub inne warunki określone w Usługach (w tym w szczególności wszelkie aktualizacje niniejszych Warunków) regulują dostęp Użytkownika do Usług. Dla jasności Użytkownik jest Klientem komercyjnym Clipchamp, wyłącznie jeśli wcześniej podpisał oddzielny formularz zamówienia lub inną umowę z Clipchamp. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i wszelkie Warunki osób trzecich.

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki oraz wszelkie warunki użytkowania osób trzecich, które regulują treści dostępne za pośrednictwem Usług, w tym w szczególności Umowę licencyjną użytkownika końcowego Storyblocks z Footage Firm Inc., jak określono w Załączniku 1. Ponadto, jeśli Użytkownik jest Klientem komercyjnym, zgadza się z zapisami naszego Dodatku dotyczącego przetwarzania danych. Jeśli Użytkownik jest Klientem konsumenckim, wyjaśniamy, w jaki sposób firma Clipchamp przetwarza jego dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat lub nie osiągnął wieku pełnoletności w miejscu zamieszkania („Osoba niepełnoletnia”), ma zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp do Usług i korzystanie z nich, a osoba ta wyraziła zgodę na Warunki w jego imieniu. Jeśli Użytkownik jest Komercyjnym użytkownikiem końcowym, oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do związania Klienta komercyjnego niniejszymi Warunkami.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z CLIPCHAMP

Najważniejsze informacje: Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat lub osiągnąć minimalny wiek, w którym nie jest wymagana zgoda rodziców na korzystanie z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju Użytkownika.

Szczegóły: Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym Osoby niepełnoletniej, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków w odniesieniu do korzystania z Usług przez tę Osobę niepełnoletnią i zobowiązuje się: (1) nadzorować korzystanie z Usług i konta przez Osobę niepełnoletnią; (2) zapewnić, że treści dostępne w Usługach są odpowiednie dla Osoby niepełnoletniej; (3) zapewnić, że wszystkie informacje przekazane nam przez Osobę niepełnoletnią są dokładne; oraz (4) udzielać zgód, oświadczeń i gwarancji zawartych w Warunkach w imieniu Osoby niepełnoletniej.

REJESTRACJA W USŁUGACH

Najważniejsze informacje: Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi zarejestrować u nas konto (każde z nich zwane jest dalej „Kontem”) i może zarejestrować się w planie subskrypcji za pośrednictwem naszych Usług (każda z nich zwana dalej Planem). Nasze Plany obejmują subskrypcje do użytku osobistego oraz subskrypcje do użytku komercyjnego.

Szczegóły:

 • Plany: Oferujemy różnorodne plany z różnymi opcjami włączenia, wyceny i fakturowania do wyboru. Oferujemy również bezpłatne korzystanie z Usług z ograniczoną funkcjonalnością.

 • Konto: Aby utworzyć Konto, wymagamy podania nam informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, lub zarejestrowania Konta przez Właściciela konta zespołu, który wyrazi na to zgodę. Podczas procesu rejestracji należy podać dokładne, aktualne i kompletne informacje oraz aktualizować je, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Możemy według własnego uznania odmówić zezwolenia dowolnej osobie na zarejestrowanie Konta. 

 • Właściciel konta: Wybierając Plan i rejestrując Konto, Użytkownik jest Właścicielem konta i ponosi odpowiedzialność za swoje Konto, jak określono w niniejszych Warunkach. 

Najważniejsze informacje: W niektórych Planach istnieje funkcja Zespołu.  Aby utworzyć lub dołączyć do Zespołu, musisz być Właścicielem konta.  W ramach niektórych Planów można przypisać Administratora zespołu. Administratorzy zespołu to użytkownicy upoważnieni na mocy wybranych Planów do tworzenia Zespołu, którzy są odpowiedzialni za zapłatę za tych dodatkowych użytkowników na danym poziomie Planu; funkcjonalność Zespołu może zostać zawieszona lub usunięta z kont użytkowników według wyłącznego uznania Clipchamp, po lub bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, których to dotyczy. Clipchamp nie ponosiodpowiedzialności za spory między użytkownikami wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym między innymi z funkcji Zespołu.

Szczegóły:

 • Funkcja zespołu: Plan wybrany przez Użytkownika może umożliwić Właścicielom konta tworzenie zamkniętego środowiska („Zespołu”), do którego Właściciel konta może zapraszać innych Właścicieli konta i w którym Właściciele konta mogą udostępniać sobie nawzajem materiały wideo (każdy Właściciel konta w zamkniętym środowisku grupowym zwany jest dalej „Członkiem zespołu. Możemy według naszego wyłącznego uznania odmówić zgody Właścicielowi konta na dołączenie do Zespołu lub kontynuowanie członkostwa w nim. Członkowie zespołu mogą opuścić zespół w dowolnym momencie. Clipchamp nie monitoruje, ani nie moderuje interakcji Członków zespołu ze sobą, ani nie przestrzega oczekiwań koleżeńskich wobec Zespołów, które korzystają z naszych Usług.  Clipchamp nie ponosi odpowiedzialności za Członków zespołu ani za żadne spory użytkowników wynikające z korzystania z naszych Usług.

 • Administrator zespołu: Plan może umożliwiać przypisanie Administratora zespołu do Zespołu.  Jeśli przypisano Administratora zespołu, będzie on jedynym Członkiem zespołu, który może dodawać i usuwać Członka zespołu. Administrator zespołu może również zarządzać dostępem do Planu (w tym typem subskrypcji), zarządzać rozliczeniami (jeśli dotyczy), anulować subskrypcje Planu i/lub usunąć Zespół.

Najważniejsze informacje: Istnieje wiele różnych typów użytkowników w oparciu o platformę i format, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Clipchampa.

Szczegóły: 

Typy użytkowników: Różne Plany dopuszczają różne typy użytkowników. Typy użytkowników obejmują:

 • Użytkownika strony internetowej Clipchamp. Użytkownik strony internetowej Clipchamp ma dostęp do internetowego edytora wideo Clipchamp dostępnego za pośrednictwem Platformy. Dotyczy to wszystkich użytkowników internetowych (w tym w szczególności osób uzyskujących dostęp do Platformy za pośrednictwem aplikacji internetowej). Użytkownik strony internetowej Clipchamp może być również nazywany Użytkownikiem natywnym Clipchamp.

 • Użytkownika aplikacji mobilnej Clipchamp. Użytkownik aplikacji mobilnej Clipchamp ma dostęp do ograniczonego wyboru Usług za pośrednictwem aplikacji Clipchamp: Clipchamp iOS lub Clipchamp Android. 

Rodzaj użytkownika określa rodzaj dostępu do Usług. Użytkownik może zostać sklasyfikowany jako więcej niż jeden typ użytkownika.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Najważniejsze informacje: Korzystanie z Usług.   Użytkownik musi korzystać ze wszystkich udostępnianych przez nas materiałów audio i wideo w ramach Usług („Treści”) zgodnie z licencjami na Treści.  Niektóre Usługi wymagają rejestracji Konta u nas.  

Szczegóły:

 • Nasze prawa do Usług: O ile nie wskazano inaczej, my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami wszystkich praw, tytułów własności i udziałów (w tym praw własności intelektualnej) w naszych Usługach oraz wszystkich udostępnianych przez nas materiałów audio i wideo jako Treści. Korzystanie przez Użytkownika z naszej Usługi oraz korzystanie i dostęp do jakichkolwiek Treści nie daje Użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w związku z naszą Usługą lub Treścią.

 • Niedozwolone Treści: Za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszych Warunków Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub właściciela Treści (w zależności od przypadku): (1) kopiować ani wykorzystywać, w całości lub w części, jakichkolwiek Treści; (2) powielać, retransmitować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, nadawać ani rozpowszechniać jakichkolwiek Treści wśród osób trzecich.

 • Licencja na korzystanie z Usług: Udzielamy następujących licencji na korzystanie z Usług następującym typom użytkowników (każda z nich zwana dalej „Licencją”):

  • Licencja Użytkownika internetowego Clipchamp: Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków udzielamy Użytkownikowi strony internetowej Clipchamp niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, obowiązującej na całym świecie licencji na korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy. W przypadku Klientów konsumenckich Planu podstawowego licencja ta służy wyłącznie celom niekomercyjnym.

  • Licencja Użytkownika aplikacji mobilnej Clipchamp: Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków udzielamy Użytkownikom aplikacji mobilnej Clipchamp niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej, obowiązującej na całym świecie licencji na korzystanie z ograniczonego wyboru Usług za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku klientów konsumenckich Planu podstawowego niniejsza licencja służy wyłącznie celom niekomercyjnym. Aplikacja mobilna Clipchamp może obejmować aplikację Clipchamp iOS i Clipchamp Android.

 • Aby chronić dystrybucję Usługi, musimy określić pewne ograniczenia praw licencyjnych, które udzielamy Użytkownikowi. Użytkownikowi nie wolno: (a) licencjonować, sprzedać, wynajmować, przenosić, przypisywać, rozpowszechniać ani hostować, ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Usług, w całości lub w części; (b) modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, demontować, kompilować lub odtwarzać kod źródłowy jakiejkolwiek części Usług, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w odniesieniu do Treści; (c) uzyskiwać dostępu do Usług w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej, aplikacji, produktu lub usługi; lub (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, kopiować, powielać, rozpowszechniać, ponownie opublikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Usług w jakiejkolwiek formie ani jakimikolwiek środkami. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Usługach (lub w Treściach) muszą być zachowane.

 • Wszelkie inne zastosowania są zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

 • Licencja na Treści: Treści dostępne za pośrednictwem Usług lub zakupione za pośrednictwem Usług są przeznaczone wyłącznie do użytku z Usługami i podlegają warunkom ich obowiązującej licencji.

Najważniejsze informacje: Użytkownik może przesyłać i wykorzystywać tylko te Treści użytkownika, które należą do niego lub do których ma uprawnienia.  Treści użytkownika, inne niż komentarze do Usług, pozostaną własnością Użytkownika.  Wszelkie komentarze lub opinie przekazane firmie Clipchamp staną się naszą własnością.

Szczegóły:

 • Uwagi: Wszelkie komentarze, opinie, pomysły lub sugestie („Komentarze”) przekazywane nam za pośrednictwem Usług lub w inny sposób stają się naszą własnością. Użytkownik zgadza się, że jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania jego Komentarzy w jakimkolwiek celu komercyjnym lub niekomercyjnym (takim jak ulepszanie Usług, promowanie Usług, tworzenie nowych Usług) bez wynagrodzenia lub zobowiązania wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, która przesłała Komentarze Użytkownika. W przypadku przekazania nam Komentarzy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za ich treść i jest upoważniony do ich przekazywania, w tym w odniesieniu do ich legalności, oryginalności i praw autorskich.

 • Treści Użytkownika: Z wyłączeniem Komentarzy, wszelkie informacje lub treści, które Użytkownik nam przekazuje, postuje, przesyła lub wysyła za pośrednictwem naszych Usług „(Treści Użytkownika”) pozostają własnością Użytkownika. Udostępniając nam Treści Użytkownika lub udostępniając jakiekolwiek Treści Użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem, Użytkownik przyznaje nam na całym świecie nieodwołalną, wieczystą, niewyłączną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu i pozbawioną honorariów autorskich licencję na wykorzystanie, wyświetlanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, kopiowanie, przechowywanie, przenoszenie, ponowne formatowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie takich Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszystkich Treści Użytkownika lub ma wszelkie prawa, licencje i zgody od odpowiedniej strony trzeciej, która jest niezbędna do przyznania nam praw do takich Treści Użytkownika, jak przewidziano w niniejszych Warunkach; oraz że (2) ani Treści Użytkownika, ani ich wykorzystanie, transkodowanie (konwertowanie), publikowanie, przesyłanie, publikacja, zgłoszenie, edytowanie lub przesyłanie przez Użytkownika lub nas (zgodnie z powyższą licencją) nie będą stanowić naruszenia, przywłaszczenia lub naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej, lub prawa do wizerunku lub prywatności ani skutkować naruszeniem obowiązującego prawa lub regulacji. Nie popieramy, ani nie zatwierdzamy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika. Możemy, w dowolnym momencie według własnego uznania, usunąć wszelkie Treści Użytkownika według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

 • Niedozwolone treści: Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu przetwarzania jakichkolwiek Treści Użytkownika zawierających treści niezgodne z prawem. Treści niezgodne z prawem to wszelkie treści, które naruszają przepisy prawa obowiązujące nas, Usługi lub Użytkownika. Jeśli dowiemy się o korzystaniu z Usług w celach niezgodnych z prawem, możemy poinformować odpowiednie organy ścigania i współpracować z nimi w celu zapewnienia podjęcia wszelkich niezbędnych kroków prawnych.

PRYWATNOŚĆ

Najważniejsze informacje: Jeśli Użytkownik jest Klientem konsumenckim, wyjaśniamy, w jaki sposób firma Clipchamp przetwarza jego dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności.  Aby uzyskać informacje na temat tego, jak będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY – KLIENT KOMERCYJNY

Najważniejsze informacje: Klienci komercyjni są odpowiedzialni za korzystanie z Usług przez ich Użytkowników końcowych – Klientów komercyjnych.

Szczegóły:

Klienci komercyjni (każdy z nich zwany dalej „Podmiotem”) są odpowiedzialni za zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w szczególności:

Podmiot może być zobowiązany do wydania odpowiedniego „oświadczenia o gromadzeniu danych” (zwanego również „oświadczeniem o ochronie danych osobowych”) zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, które mają zastosowanie do Podmiotu, oraz

Mając na uwadze oświadczenie Podmiotu dotyczące gromadzenia danych, Podmiot powinien wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Podmiotu, oraz

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Podmiotu, Podmiot może być zobowiązany do zebrania odpowiedniej formy zgody na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie określonych danych osobowych oraz

W przypadku, gdy Podmiot gromadzi i przetwarza dane osobowe dziecka, jest on odpowiedzialny za powiadomienie i uzyskanie odpowiedniej zgody rodzicielskiej.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp, wykorzystanie, ujawnienie lub utratę Treści Użytkownika lub jakichkolwiek danych osobowych przesłanych lub opublikowanych przez Podmiot omyłkowo, wynikających z dostępu i korzystania przez Podmiot z Platformy i Usług i/lub niekorzystania przez Podmiot lub decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek funkcji poprawiających prywatność Usług lub narzędzi na własne ryzyko i odpowiedzialność Podmiotu.

Klienci komercyjni są odpowiedzialni za korzystanie z Usług przez ich Użytkowników końcowych – Klientów komercyjnych oraz za zapewnienie, że ich Użytkownicy końcowi – Klienci komercyjni przestrzegają niniejszych Warunków oraz wszelkich kodeksów postępowania lub innych warunków określonych w Usługach.

WYNAGRODZENIA 

Najważniejsze informacje: Jeżeli Użytkownik wybierze płatny Plan, musi za niego zapłacić. Istnieje możliwość uaktualniania lub powrotu do starszej wersji swojego Planu. Jeśli nasze opłaty ulegną zmianie, powiadomimy o tym Użytkownika 30 dni wcześniej. Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z Usługi, jeśli nie wyrazi zgody na zmianę opłaty. Jeśli Użytkownik nie zapłaci za swój Plan lub naruszy niniejsze Warunki, możemy zawiesić jego Konto po zapewnieniu rozsądnej możliwości uiszczenia opłat lub naprawienia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowi to naruszenie Kodeksu postępowania w Załączniku 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Opłaty za Plan nie podlegają zwrotowi. 

Szczegóły: 

 • Opłaty za Plan: Aby móc korzystać z Usług określonych w Planie wybranym przez Użytkownika, musi on uiścić ewentualne opłaty określone na Platformie w związku z wybranym Planem (Opłata za Plan). W przypadku wybrania Planu rocznego należy uiścić Opłatę za plan z góry na następny rok z karty kredytowej lub konta bankowego za pomocą wyznaczonych systemów płatności na Platformie (Roczna data płatności).  W przypadku wybrania Planu miesięcznego należy uiścić Opłatę za plan z wyprzedzeniem następnego miesiąca z karty kredytowej lub konta bankowego (Miesięczna data płatności).

 • Zasady zwrotu pieniędzy: Jeśli wymaga tego jurysdykcja, w której znajduje się Użytkownik, przysługuje mu prawo do okresu na odstąpienie od umowy („

  Okres na Odstąpienie od Umowy

  ”) trwającego czternaście (14) dni od daty zakupu (z podaniem lub bez podania przyczyny). Jeśli w momencie anulowania Usługi zostały częściowo dostarczone, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty. Użytkownik zgadza się, że Okres na Odstąpienie od Umowy upływa w momencie pełnego dostarczenia Usług Użytkownikowi, w którym to przypadku zakup Użytkownika nie podlega zwrotowi pieniędzy. Gdy Użytkownik kupuje w Microsoft treści cyfrowe, prawo Użytkownika do anulowania zakupu przestanie obowiązywać w momencie rozpoczęcia pobierania. Jeśli obowiązujące przepisy prawa lub określona oferta Usług nie stanowią inaczej, wszelkie zakupy są ostateczne i nie podlegają zwrotom. Jeśli zdaniem Użytkownika błędnie naliczyliśmy opłatę, Użytkownik musi skontaktować się z nami w tej sprawie, abyśmy sprawdzili wysokość opłaty. Jeśli Microsoft zwróci pieniądze lub zastosuje inną formę rekompensaty, Microsoft nie będzie już zobowiązany do zwrotu takiej samej lub podobnej kwoty pieniędzy ani zastosowania takiej samej lub podobnej formy rekompensaty. Niniejsze zasady zwrotu pieniędzy nie wpływają na żadne uprawnienia przysługujące na mocy prawa właściwego. Więcej informacji o zwrocie pieniędzy można znaleźć w temacie Pomocy (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Uaktualnienia/Powrót do starszych wersji: Użytkownik może uaktualnić lub wrócić do starszej wersji swojego Planu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy.

 • Aktualizacje i powrót do starszej wersji Planu rocznego: W przypadku Planów rocznych: (1) wszelkie dodatkowe opłaty za aktualizację zostaną naliczone proporcjonalnie za pozostały okres przed kolejną Datą płatności rocznej, a aktualizacja wejdzie w życie. Następnie Użytkownik musi uiścić na naszą rzecz nowe Opłaty w ramach Planu w każdym kolejnym Dniu płatności rocznej; oraz (2) wszelkie obniżone stawki wejdą w życie w kolejnym Dniu płatności rocznej, a następnie Użytkownik będzie musiał uiścić na naszą rzecz nowe Opłaty w ramach Planu w każdym kolejnym Dniu płatności rocznej.

 • Aktualizacje i powrót do starszej wersji Planu miesięcznego: W przypadku Planów miesięcznych: (1) wszelkie dodatkowe opłaty za podwyższenie standardu zostaną naliczone proporcjonalnie za pozostały okres przed kolejną Datą płatności miesięcznej, a aktualizacja wejdzie w życie. Następnie Użytkownik musi uiścić na naszą rzecz nowe Opłaty w ramach Planu w każdym kolejnym Dniu płatności miesięcznej; oraz (2) wszelkie obniżone stawki wejdą w życie w kolejnym Dniu płatności miesięcznej, a następnie Użytkownik będzie musiał uiścić na naszą rzecz nowe Opłaty w ramach Planu w każdym kolejnym Dniu płatności miesięcznej.

 • Wersje próbne: Korzystanie z wybranego Planu można rozpocząć od wersji próbnej. Okres próbny Planu będzie trwał przez okres określony w Usługach. Określamy warunki każdego okresu próbnego, w tym kwalifikowalność do okresu próbnego, według naszego wyłącznego uznania i możemy ograniczyć kwalifikowalność, aby zapobiec nadużyciom okresu próbnego. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia okresu próbnego i zawieszenia Konta w dowolnym momencie w przypadku, gdy stwierdzimy, że Użytkownik nie kwalifikuje się do skorzystania z okresu próbnego. Jeśli Użytkownik nie anuluje Planu w okresie próbnym, automatycznie obciążymy go Opłatami za Plan w ramach wybranego przez niego planu i wybranej metody płatności w dniu zakończenia okresu próbnego (Data płatności). Jeśli Użytkownik nie uiści Opłaty za plan w Dniu płatności, jego dostęp do świadczeń w ramach planu wygaśnie po zakończeniu okresu próbnego. 

 • Podatki: O ile nie określono inaczej, Opłata za plan dla Właścicieli konta obejmuje podatek od towarów i usług (GST). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie inne podatki, opłaty lub cła nałożone przez organy podatkowe w jego kraju oraz za ich opłacenie. Nie ponosimy wobec nich żadnej odpowiedzialności w imieniu Użytkownika. 

 • Waluta: Wszystkie transakcje są przetwarzane w dolarach amerykańskich przez lokalnych i międzynarodowych dostawców płatności, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik znajduje się w Australii, transakcje są przetwarzane w dolarach australijskich. Użytkownik akceptuje fakt, że jego instytucja finansowa może obciążyć go opłatami za przetwarzanie płatności międzynarodowych. Nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty za przetwarzanie płatności międzynarodowych.

 • Zmiany opłat: Jeśli

  świadczenie Usługi ma się odbywać przez określony w ofercie czas oraz po określonej cenie, cena ta będzie obowiązywać przez cały określony okres obowiązywania takiej oferty. Jeśli po tym okresie Użytkownik będzie chciał nadal używać Usług, będzie musiał zaakceptować nową ofertę i cenę. Jeśli Usługi są świadczone okresowo (na przykład co miesiąc), bez określonego czasu i nie stanowią oferty w ramach okresu próbnego, możemy okresowo zmieniać Opłaty za Plan, np. w przypadku dodania nowych lub ulepszonych funkcji Usługi, w zakresie, w jakim koszty świadczenia Usług odpowiednio wzrosły lub w odpowiedzi na zmiany rynkowe (na przykład ze względu na koszty pracy, wahania kursów walutowych, zmiany w podatkach/regulacjach, inflację, opłaty licencyjne, infrastrukturę i koszty administracyjne). Poinformujemy Użytkownika co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany ceny, chyba że na mocy obowiązującego prawa wymagany jest dłuższy okres wypowiedzenia. Nowe Opłaty za Plan będą miały zastosowanie do następnej płatności należnej po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny, musi anulować i zaprzestać korzystania z Usług przed wejściem zmiany ceny w życie zgodnie z powyższą polityką zwrotów. Gdy powiadomimy Użytkownika o zmianie ceny, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, poinformujemy go również o powodach i zakresie podwyżek cen oraz o tym, że nowa cena wejdzie w życie, jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, a także przypomnimy Użytkownikowi, w jaki sposób może anulować Usługi.

 • Brak terminowej płatności: Jeśli jakakolwiek płatność nie zostanie dokonana zgodnie z niniejszymi Warunkami, możemy (według własnego uznania) zawiesić świadczenie Usług poprzez powiadomienie Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Płatności uiszczane w regularnych odstępach czasu. Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu Usługi na zasadzie subskrypcji (np. miesięcznie), zezwala wówczas na stosowanie płatności cyklicznych oraz zgadza się, że płatności te będą uiszczane za pomocą wybranej przez Użytkownika formy płatności w wybranych przez niego cyklicznych okresach do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez nas subskrypcji na daną Usługę. Aby kontynuować korzystanie z Usług, Użytkownik musi anulować swoje Usługi przed kolejną datą rozliczenia. Przekażemy Użytkownikowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania Usług. Autoryzując płatności cykliczne, Użytkownik upoważnia Clipchamp do przechowywania swojego instrumentu płatniczego i przetwarzania takich płatności.

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Najważniejsze informacje: Usługi korzystają z usług zakontraktowanych usługodawców zewnętrznych w celu świadczenia określonych usług w imieniu Clipchamp. Istnieją również możliwości korzystania z usług osób trzecich za pośrednictwem Usług, które mogą podlegać warunkom korzystania tych osób trzecich i praktykom prywatności tych osób trzecich.  Nasza strona internetowa może również zawierać łącza do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli.

Szczegóły: 

 • Jakość wideo: Usługi obsługują ograniczoną liczbę kodeków wideo jako wejść i wyjść do transkodowania (konwersji). Ciężko pracujemy nad wdrożeniem dodatkowych kodeków wideo, a w tym czasie Usługi są świadczone w stanie obecnym i ograniczają się do aktualnej oferty. Jakość wyniku może się różnić i może zależeć od źródłowego filmu wideo.

 • Dane wejściowe osób trzecich: Użytkownik zgadza się, że: (1) Usługi mogą obejmować osoby trzecie, które łączą się z Usługami lub współpracują z Usługami

  („Dane wejściowe osób trzecich”); oraz (2) świadczenie Usług może być uzależnione od takich Danych wejściowych osób trzecich lub może mieć na nie wpływ (na przykład nasza Platforma może wykorzystywać lub polegać na technologii osób trzecich).

 • Zintegrowane osoby trzecie: Usługi mogą również oferować opcjonalne możliwości integracji z osobami trzecimi („integrowane osoby trzecie”). W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się połączyć Usługi ze Zintegrowanymi osobami trzecimi lub współpracować z nimi, ponosi odpowiedzialność za: (1) zakup; (2) wymagania; oraz (2) zobowiązania licencyjne związane ze Zintegrowanymi osobami trzecimi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzyści płynące z interfejsu Zintegrowanej osoby trzeciej lub współpracy z Usługami podlegają przestrzeganiu przez niego postanowień niniejszego ustępu. 

 • Hiperłącza: Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. O ile wyraźnie nie określono inaczej, nie kontrolujemy, nie popieramy, ani nie zatwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści na tych stronach internetowych ani praktyki w zakresie prywatności tych stron internetowych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne dochodzenia w odniesieniu do przydatności tych stron internetowych.  

 • Wyłącznie informacje ogólne: Treść nie jest wyczerpująca i służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność i kompletność Treści, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w zakresie dozwolonym przez prawo. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się jednak do aktualizowania naszej Platformy i nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek Treści są niedokładne lub nieaktualne.

GWARANCJE KONSUMENCKIE

Najważniejsze informacje: Niniejsze Warunki nie zmieniają żadnych praw konsumenckich przysługujących Użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

Szczegóły: Niektóre przepisy prawa, takie jak Australijskie Prawo Konsumenckie (ACL) w Ustawie o Konkurencji i Konsumpcji z 2010 r.(Cth) oraz inne podobne przepisy prawa i regulacje dotyczące ochrony konsumentów, w stosownych przypadkach, mogą przyznawać użytkownikowi prawa, gwarancje i środki prawne związane ze świadczeniem przez nas naszych Usług, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować („Prawa ustawowe”)).

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza Praw ustawowych konsumenta. 

WYŁĄCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Najważniejsze informacje: Clipchamp nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik lub inna osoba korzysta z naszych Usług; usługi świadczone przez usługi, które mogą być zintegrowane z naszymi Usługami, ale świadczą ich usługi bezpośrednio Użytkownikowi; lub za niedostępność Usług.

Szczegóły: Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez Prawa ustawowe lub obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności, a Użytkownik zrzeka się i zwalnia nas z odpowiedzialności, spowodowanej, wynikającej lub związanej z: (1) działaniami lub zaniechaniem Użytkownika; (2) korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami; (3) wszelkimi pracami, usługami, towarami, materiałami lub przedmiotami, które nie stanowią części Usług, lub które nie zostały przez nas dostarczone, w tym wszelkimi Treściami dostarczonymi przez osobę trzecią, Danymi wejściowymi osób trzecich, Zintegrowanymi osobami trzecimi, Komentarzami i Treściami użytkownika; (4) wszelkimi wadami, błędami, pominięciami lub brakiem funkcjonalności lub przydatności (lub brakiem, lub redukcją, przewidywanych wyników lub korzyści) w odniesieniu do Usług; (5) niedostępnymi Usługami lub opóźnieniami w świadczeniu przez nas Usług na rzecz Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu; (6) wszelkimi zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym w związku z każdą burzą, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi, epidemią, pandemią, ograniczeniami i nakazami nałożonymi w związki z COVID-19 oraz sankcjami rządowymi, znanymi lub nieznanymi w momencie zawierania niniejszych Warunków (zdarzenie siły wyższej); lub (7) interakcjami z innymi użytkownikami.

Dostępność Usługi: Usługi, materiały lub produkty oferowane za pośrednictwem Usług mogą być okresowo niedostępne lub mogą się różnić w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezakłócone działanie Usług, jednak takie zakłócenia i awarie zdarzają się czasem w przypadku wszystkich usług online. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez Prawa ustawowe lub obowiązujące prawo Clipchamp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub straty, które Użytkownik może ponieść w związku z tym. W przypadku awarii może nie być możliwe odzyskanie niektórych przechowywanych informacji. Zalecamy, aby Użytkownik systematycznie wykonywał kopie zapasowe swoich treści przechowywanych w Usługach.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, CLIPCHAMP I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE (ZWANI ŁĄCZNIE „STRONAMI CLIPCHAMP”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ANI WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO I ŻE, PODLEGAJĄC PAŃSTWOWYM USTAWOWYM PRAWOM, ŚWIADCZYMY USŁUGI „TAK, JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO KORZYSTANIA Z USŁUG W WERSJI WSTĘPNEJ. STRONY CLIPCHAMP NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI ANI TERMINOWOŚCI USŁUG. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PODLEGAJĄC PAŃSTWOWYM USTAWOWYM PRAWOM, WYŁĄCZAMY WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM GWARANCJĘ LUB RĘKOJMIĘ DOTYCZĄCĄ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH I ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I CZASAMI MOGĄ WYSTĄPIĆ OKRESY PRZESTOJU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE NIE DOJDZIE DO UTRATY TREŚCI, ANI NIE GWARANTUJEMY ŻADNYCH POŁĄCZEŃ ANI TRANSMISJI Z SIECI KOMPUTEROWYCH.

Szczegóły: Niezależnie od wszelkich innych postanowień, z zastrzeżeniem praw ustawowych i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek podstawy do odzyskania odszkodowania, czy to na mocy ustawy, umowy, słuszności, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania lub w inny sposób, jego jedynym uprawnieniem jest uzyskanie od stron Clipchamp: maksymalna łączna odpowiedzialność, zdefiniowana poniżej, za szkody bezpośrednie wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będzie ograniczona do (A) ponownego świadczenia przez nas naszych Usług na rzecz Użytkownika lub według naszego wyłącznego uznania, spłaty Użytkownikowi kwoty Opłat za Plan wniesionych przez Użytkownika na naszą rzecz w związku ze świadczeniem odpowiednich Usług, których dotyczy Zobowiązanie, lub (B) jeśli Użytkownik nie uiścił żadnych Opłat za Plan do 100 USD. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za straty pośrednie, wynikowe lub szczególne, utratę zysków (w tym przewidywanego zysku), utratę korzyści (w tym przewidywanych korzyści), utratę przychodów, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę możliwości, utratę oszczędności (w tym przewidywanych oszczędności), utratę reputacji, utratę możliwości użytkowania i/lub utratę lub uszkodzenie danych. „Odpowiedzialność” oznacza wszelkie wydatki, koszty, odpowiedzialność, straty, szkody, roszczenia, powiadomienia, uprawnienia, dochodzenia, żądania, postępowania lub orzeczenia (niezależnie od tego, czy wynikają one z przepisów ustawowych, umów, zasad słuszności, czynów niedozwolonych (w tym z zaniedbania), zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej lub innych), niezależnie od tego, czy powstały bezpośrednio, czy pośrednio i/lub czy są obecne, niepewne, przyszłe czy warunkowe, niezależnie od tego, czy dotyczą osoby trzeciej, strony lub w inny sposób.

ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Najważniejsze informacje: Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez niego praw własności intelektualnej i praw do prywatności, obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich roszczeń wobec nas w związku z Treściami Użytkownika oraz korzystaniem przez niego z Usług i uzyskiwaniem do nich dostępu.

Szczegóły: Zabezpieczenie: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Użytkownik zwalnia nas z tytułu wszelkiej odpowiedzialności poniesionej przez nas w związku z: (1) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności); (2) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa; lub (3) roszczeniem osób trzecich wobec nas w związku z Treściami Użytkownika lub korzystaniem przez użytkownika z Usług i dostępem do nich. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności jest stałym zobowiązaniem, niezależnym od innych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i pozostaje w mocy po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków. Nie jest konieczne, abyśmy ponieśli jakąkolwiek odpowiedzialność przed wykonaniem prawa do zwolnienia z odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków. 

Niniejsza klauzula pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Najważniejsze informacje: Jeśli Użytkownik jest członkiem Zespołu, może opuścić Zespół w dowolnym momencie, korzystając z łącza na swoim Koncie online. Może dezaktywować lub usunąć swoje Konto w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procedurą określoną w naszej Polityce prywatności lub kontaktując się z nami.  Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć swoje Konto, musi upewnić się, że zapisał swoje Treści i filmy wideo na swoim urządzeniu, ponieważ nie mamy obowiązku przechowywania kopii Treści Użytkownika.  Możemy zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, jeśli nie będzie korzystać z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Szczegóły: 

 • Rozwiązanie stosunku pracy z Członkiem zespołu: Jako Członek zespołu Użytkownik może opuścić Zespół w dowolnym momencie za pośrednictwem funkcji „Opuść” (lub podobnej) na Platformie lub kontaktując się z nami tutaj.

 • Rozwiązanie umowy z Właścicielem konta dla wygody: W naszej Polityce prywatności zapewniamy proces dezaktywacji i usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik może zamknąć swoje Konto i rozwiązać niniejsze Warunki w dowolnym momencie za pośrednictwem funkcji „Anuluj konto” (lub podobnej) na naszej Platformie lub kontaktując się z nami tutaj. Po anulowaniu Konta, niniejsze Warunki i Konto Użytkownika wygasną w następnym Dniu płatności rocznej lub Dniu płatności miesięcznej (w stosownych przypadkach), chyba że Użytkownik jest na okresie próbnym, w którym to przypadku niniejsze Warunki i Konto Użytkownika wygasną po zakończeniu okresu próbnego. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo po rozwiązaniu Umowy nie będą dokonywane żadne zwroty kosztów zgodnie z niniejszym ustępem. 

 • Rozwiązanie umowy z Właścicielem konta z powodu naruszenia: Użytkownik może niezwłocznie zamknąć swoje Konto i niniejsze Warunki, jeśli dopuścimy się istotnego naruszenia niniejszych Warunków i powiadomi nas o tym istotnym naruszeniu, a w ciągu 10 dni od otrzymania od niego takiego powiadomienia nie naprawimy istotnego naruszenia. W przypadku, gdy Użytkownik zrezygnuje zgodnie z niniejszym punktem, jego Konto również zostanie zamknięte, a my zapewnimy Użytkownikowi proporcjonalny zwrot wszelkich Opłat za plan uiszczonych z góry przez Użytkownika w związku z niewykorzystaną częścią Usług.

 • Wypowiedzenie bez podania przyczyn: Możemy również uniemożliwić logowanie, zamknąć Konto, i wypowiedzieć niniejsze Warunki bez podania przyczyny za 14-dniowym wypowiedzeniem. W takim przypadku zapewnimy Użytkownikowi proporcjonalny zwrot wszelkich Opłat za Plan uiszczonych z góry przez niego w związku z niewykorzystaną częścią Usług. 

 • Wypowiedzenie w przypadku naruszenia przez Użytkownika: Możemy zawiesić logowanie lub Konto Użytkownika, lub wypowiedzieć logowanie, Konto i niniejsze Warunki ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem, jeśli: (1) Użytkownik dopuścił się istotnego naruszenia niniejszych Warunków (w tym nieuiszczenia Opłat za Plan), wszelkich obowiązujących przepisów prawa, przepisów lub praw osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności); (2) Użytkownik narusza niniejsze Warunki i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu 10 dni od otrzymania od nas powiadomienia o takim naruszeniu; lub (3) jako Właściciel konta, nie możesz spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo po rozwiązaniu przez nas Umowy Użytkownik nie otrzyma żadnego zwrotu kosztów zgodnie z niniejszym ustępem.

 • Po wypowiedzeniu: Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków: (1) przestaniemy świadczyć Usługi Użytkownikowi, a Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z Usług, w tym Platformy i Treści; oraz (2) Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania kopii żadnych Treści Użytkownika i nie będziemy zobowiązani do zachowania jego Treści Użytkownika.

Nawet po wygaśnięciu praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy, pozostaną w mocy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia z odpowiedzialności i wiążącego arbitrażu oraz zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego.

POWIADOMIENIA

Najważniejsze informacje: Clipchamp szanuje własność intelektualną innych osób i prosi, aby Użytkownicy robili to samo.

Szczegóły: Powiadomienia o naruszeniu.  Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik powinien skorzystać z naszej procedury dotyczącej przesyłania powiadomień związanych z naruszeniem prawa autorskiego. ODPOWIEMY JEDYNIE NA ZAPYTANIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA TEJ PROCEDURY.

Clipchamp odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeku Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach możemy również wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników Usługi, którzy mogą powtórnie naruszać prawa osób trzecich.

Informacja o prawach autorskich.Usługi są objęte prawami autorskimi © 2021 Microsoft Corporation i/lub jego podmiotów stowarzyszonych lub dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPORY – WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE I ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY

Najważniejsze informacje: W przypadku sporu między nami a Użytkownikiem chcielibyśmy spotkać się z Użytkownikiem i spróbować rozwiązać spór. Jeśli nie możemy rozwiązać sporu nieformalnie, chyba że jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, Użytkownik i my zobowiązujemy się do wiążącego indywidualnego arbitrażu i niepozywania przed sędzią lub ławą przysięgłych.

AUSTRALIJSCY UŻYTKOWNICY:

Szczegóły: W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych Warunków (Spór) lub w związku z nim strona zgłaszająca Spór może przekazać drugiej stronie pisemne powiadomienie określające szczegóły Sporu i proponujące rozwiązanie. W ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia strony muszą spotkać się co najmniej raz w celu podjęcia próby rozstrzygnięcia Sporu lub uzgodnienia w dobrej wierze sposobu rozstrzygnięcia Sporu w inny sposób.  Wszystkie aspekty każdej takiej konferencji, z wyjątkiem faktu jej wystąpienia, będą uprzywilejowane. Jeśli strony nie rozwiążą Sporu lub (jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty) uzgodnią inny sposób rozstrzygnięcia Sporu w ciągu 21 dni od otrzymania powiadomienia, Spór może zostać skierowany przez każdą ze stron (za pisemnym powiadomieniem drugiej strony) do arbitrażu prowadzonego przez Australijskie Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego (ACICA), przy czym taki arbitraż będzie prowadzony w Brisbane w stanie Queensland w języku angielskim i zgodnie z Regulaminem Arbitrażu ACICA. Koszty arbitrażu zostaną jednakowo podzielone pomiędzy strony, a ustalenie arbitra będzie ostateczne i wiążące.

UŻYTKOWNICY W STANACH ZJEDNOCZONYCH:

 • Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych (lub jeśli jest firmą, główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Stanach Zjednoczonych).Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy mieć sporu, ale jeśli tak się stanie, wspólnie z Użytkownikiem zobowiążemy się spróbować rozwiązać ten spór w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się to niemożliwe, Użytkownik i my wyrażamy zgodę na indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”), zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act – „FAA”) i zrzekamy się prawa do składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Zamiast tego neutralny arbiter podejmie decyzję, a decyzja arbitra będzie ostateczna, z wyjątkiem ograniczonego prawa do weryfikacji na mocy FAA.  Pozwy zbiorowe, arbitraże w całej grupie, prywatne działania ogólne adwokackie i wszelkie inne postępowania, w których ktoś działa w charakterze przedstawiciela, są niedozwolone. Nie zezwala się także na łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania na to zgody wszystkich stron.

  • W tej sekcji „my”,„nas” i „nasz” obejmują firmę Clipchamp i jej podmioty stowarzyszone, w tym firmę Microsoft.

  • Spory objęte postanowieniami: wszystkie oprócz sporów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Termin „spór” jest wyjątkowo szeroki. Może odnosić się do wszelkich roszczeń lub kontrowersji pomiędzy Użytkownikiem a nami w zakresie Usług, oprogramowania związanego z Usługami, ceny Usług lub oprogramowania, konta Użytkownika, reklamy, marketingu, komunikacji, transakcji zakupu Użytkownika, rachunków czy niniejszych postanowień, wynikających z dowolnej podstawy prawnej, takiej jak umowa, rękojmia, czyn niedozwolony, ustawa, rozporządzenie, oprócz sporów związanych z egzekwowaniem lub ważnością praw własności intelektualnej Użytkownika, jego licencjodawców, nas czy naszych licencjodawców.

  • Najpierw należy wysłać pocztą powiadomienie o sporze. Jeżeli Użytkownik zgłosił spór, który nie został skutecznie rozwiązany przez przedstawicieli obsługi klienta Microsoft, powinien wysłać Powiadomienie o sporze za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) na adres: Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Powiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jego adres, sposób kontaktu oraz opis problemu i roszczenia. Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Postąpimy identycznie w przypadku sporu z Użytkownikiem. Po upływie 60 dni Użytkownik lub my możemy wszcząć postępowanie polubowne, jeśli spór nie został rozwiązany.

  • Opcja sądu właściwego ds. drobnych roszczeń cywilnych. Zamiast wysyłać Powiadomienie o sporze, Użytkownik może również wnieść pozew do sądu właściwego ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie zamieszkania Użytkownika (lub w przypadku firmy – w hrabstwie siedziby głównej) lub w hrabstwie King w stanie Washington, USA, o ile spór może być przez taki sąd rozstrzygany.

  • Postępowanie polubowne. Postępowanie polubowne będzie prowadzone przed American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z regułami arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules) (lub jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług do użytku własnego lub w ramach gospodarstwa domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD, bez względu na sposób używania oprogramowania lub formę prawną Licencjobiorcy, zgodnie z regułami arbitrażu konsumenckiego (ang. Consumer Arbitration Rules). Więcej informacji można uzyskać w witrynie www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 25,000 tys. USD, posiedzenia będą się odbywały wyłącznie w formie telefonicznej, o ile arbiter nie zdecyduje inaczej w oparciu o zasadne przesłanki. Wszelkie posiedzenia w obecności osób zainteresowanych będą odbywały się w hrabstwie zamieszkania Użytkownika (lub w przypadku firmy – w hrabstwie siedziby głównej) lub w hrabstwie King w stanie Washington. Wybór należy do Użytkownika. Arbiter ma takie same uprawnienia jak sąd do przyznania odszkodowania. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób, w zakresie wymaganym do zaspokojenia poszczególnych roszczeń. Zgodnie z regułami AAA, arbiter orzeka w przedmiocie swojej własnej właściwości, w tym o możliwości polubownego rozstrzygnięcia jakiegokolwiek roszczenia na drodze arbitrażu. Jednakże sąd ma wyłączne uprawnienia do egzekwowania zakazu postępowania polubownego w ramach powództwa zbiorowego lub upoważnienia.

  • Opłaty związane z postępowaniem przed sądem polubownym i inne płatności.

  • Spory, których wartość nie przekracza kwoty 75 tys. USD. Niezwłocznie zwrócimy Użytkownikowi koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria arbitrów. Jeśli Użytkownik odrzuci ostatni projekt ugody, jaki został sporządzony przez nas na piśmie przed wyznaczeniem arbitra, a spór przejdzie w całości do rozpoznania przez arbitra („orzeczenie”) i arbiter wyda orzeczenie na rzecz Użytkownika o wartości wykraczającej poza ramy zakładane w tym ostatnim pisemnym projekcie ugody, wówczas: (i) zapłacimy większą z następujących kwot: kwotę wynikającą z orzeczenia albo 1 tys. USD; (ii) zapłacimy zasadne honorarium prawnika Użytkownika (jeśli ma to zastosowanie); and (iii) zwrócimy wszelkie koszty (w tym koszty powołania biegłych) zasadnie poniesione przez prawnika Użytkownika w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przed sądem polubownym.

  • Spory, których wartość przekracza kwotę 75 tys. USD. Koszty złożenia pozwu, opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów określone są w regułach AAA.

  • Sprzeczność z regułami AAA. Niniejsze postanowienia obowiązują w zakresie, w jakim nie stoją w sprzeczności z regułami arbitrażu handlowego oraz regułami arbitrażu konsumenckiego AAA.

  • Wymóg składania pozwów w ciągu jednego roku. Wszelkie pozwy w sprawie roszczeń lub sporów (z wyłączeniem sporów o własność intelektualną – patrz podpunkt Objęte sporami – Wszystko z wyjątkiem Własności intelektualnej – muszą być składane przez Użytkownika i nas w sądzie właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych lub w sądzie polubownym ciągu jednego roku od momentu pierwszego możliwego terminu wniesienia pozwu. W przeciwnym razie sprawa ulega przedawnieniu.

  • Odrzucanie przyszłych zmian dotyczących postępowania przed sądem polubownym. Użytkownik może odrzucić zmiany wprowadzone przez nas w tym punkcie (poza zmianami adresu), wysyłając do nas w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany powiadomienie za pośrednictwem U.S. Mail na adres podany powyżej. W takim przypadku będzie obowiązywać ta wersja punktu, która istniała przed odrzuconą zmianą.

  • Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego okaże się nielegalne lub niewykonalne w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas spory dotyczące tych części nie będą podlegały postępowaniu przed sądem polubownym, ale zostaną rozwiązane przed sądem, podczas gdy pozostałe zostaną rozwiązane na drodze polubownej. Jeśli którekolwiek postanowienie tego punktu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia tego punktu pozostaną w mocy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Najważniejsze informacje: Jeśli Użytkownik potrzebuje pomocy przy edycji wideo, możemy zapewnić mu wsparcie.  Użytkownik może skontaktować się z nami na naszej stronie internetowej.

Żaden konkurent nie może używać Clipchampa.

W przypadku zmiany niniejszych Warunków poinformujemy o tym Użytkownika, na przykład aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków. 

Szczegóły: 

 • Pomoc techniczna: Jeżeli Plan wybrany przez Użytkownika upoważnia go do skorzystania z pomocy technicznej, zapewnimy tę pomoc techniczną, pod warunkiem, że w razie potrzeby Użytkownik pomoże nam w zbadaniu i ustaleniu przyczyny usterki oraz umożliwi nam dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dotyczących usterki (w tym działań podjętych przez niego w związku z usterką).

 • Brak konkurentów: Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług, w tym Platformy i Treści, w sposób konkurujący z naszą działalnością.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika tego warunku będziemy pociągać go do odpowiedzialności za poniesione przez nas zobowiązania oraz pociągniemy do odpowiedzialności w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo za wszelkie zyski, które Użytkownik może osiągnąć z niedozwolonego wykorzystania. 

 • Zmienność: Możemy okresowo modyfikować niniejsze Warunki, o czym powiadomimy Użytkownika, na przykład aktualizując „Ostatnią datę” w niniejszych Warunkach lub za pośrednictwem powiadomienia na Platformie. Kontynuując korzystanie z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na takie modyfikacje, musi bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Usług. Jeśli Użytkownik zapłacił za Plan roczny i zmodyfikujemy niniejsze Warunki, a ta modyfikacja będzie miała niekorzystny wpływ na Użytkownika, może on zamknąć Konto i niniejsze Warunki, a my zwrócimy Klientowi proporcjonalną kwotę wszelkich Opłat za Plan uiszczonych z góry przez Użytkownika w związku z niewykorzystaną częścią Usług. 

 • Przeniesienie praw i zobowiązań: Użytkownik nie może dokonać cesji, przeniesienia ani delegować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy bez ograniczeń przypisać, przenieść lub przekazać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków za powiadomieniem Użytkownika.

 • Siła wyższa: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane jakąkolwiek siłą wyższą.

 • Rozdzielność: Postanowienia niniejszych Warunków są rozdzielne i jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wyłączone z niniejszych Warunków bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części tego postanowienia lub innych postanowień niniejszych Warunków. W podpunkcie dotyczącym rozdzielności postanowień na końcu punktu Spory wyjaśniono, co się stanie, jeśli części punktu Spory (wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego) zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne. W razie jakichkolwiek niezgodności postanowienia punktu Spory mają decydujące znaczenie.

 • Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

  • Wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. Korzystanie z Usług i niniejszych Warunków podlega prawu stanu Queensland w Australii. Użytkownik i my nieodwołalnie wyrażamy zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanu Queensland i sądu federalnego Australii z siedzibą w stanie Queensland w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub Usług lub z nimi związanych, które są rozpatrywane w sądzie.

  • Stany Zjednoczone. Jeśli Użytkownik mieszka (lub, jeśli firma, główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Stanach Zjednoczonych), prawa stanu, w którym Użytkownik mieszka (lub jeśli firma, gdzie znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności) regulują korzystanie z Usług przez Użytkownika, niniejsze Warunki, i wszelkie roszczenia, niezależnie od zasad dotyczących konfliktu praw, z wyjątkiem tego, że Federalna Ustawa o Arbitrażu reguluje wszystkie postanowienia dotyczące arbitrażu. Zarówno Użytkownik, jak i my nieodwołalnie wyrażamy zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie King, Waszyngton, w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub Usług lub z nimi związanych, które są rozpatrywane w sądzie (z wyłączeniem arbitrażu i sądu ds. drobnych roszczeń).

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt pod adresem

Pracownik ds. Ochrony Danych

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Poziom 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Australia

Użytkownik może również skontaktować się z nami pod adresem privacy@clipchamp.com lub tutaj.

Ostatnia aktualizacja lub Wersja 3: 29 października 2021 r.

Wersja 2: 7 września 2021 r.

Wersja 1: 30 lipca 2020 r. 

ZAŁĄCZNIK 1

STORYBLOCKS EULA

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (EULA)

A. Prawa Użytkownika. My (Footage Firm, Inc., operator storyblocks.com, graphicstock.com i audioblocks.com) udzielamy Użytkownikowi wieczystego, globalnego, ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do włączenia Plików stockowych uzyskanych od nas przez Użytkownika do tworzonego przez niego dzieła. Użytkownik może włączyć nasze Pliki stockowe lub szablony do dowolnego projektu, w tym filmów fabularnych, transmisji, reklamy, edukacji, druku, multimediów, gier, towarów i internetu. Po włączeniu Pliku stockowego do projektu można swobodnie udostępniać gotowy projekt, ale nie można udostępniać indywidualnego Pliku stockowego jako niezależnego pliku osobie trzeciej. (Można jednak udostępnić Pliki stockowe klientowi lub innej osobie trzeciej w ograniczonym celu uzyskania ich pomocy w konkretnym projekcie, zakładając, że Użytkownik dodaje znaczną wartość do projektu poza Plikami stockowymi. W przeciwnym razie potrzebuje własnej licencji). Użytkownik zgadza się również dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć Plik stockowy przed dostępem osoby trzeciej jako samodzielny plik, ale ponieważ nie zawsze jest to możliwe, niemożność zapobieżenia kopiowaniu nie zostanie uznana za naruszenie niniejszej Licencji. Dla jasności, w zakresie, w jakim dowolny z projektów obejmujących Pliki stockowe kwalifikuje się jako dzieła pochodne zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownikowi niniejszym udziela się wieczystego, globalnego prawa do tworzenia dzieł pochodnych tych Plików stockowych.

B. Nasza gwarancja. Obiecujemy, że w przypadku korzystania z naszych Plików stockowych w sposób opisany w niniejszej Licencji, korzystanie z nich nie będzie naruszać praw (takich jak prawa autorskie) osób trzecich („Ograniczona gwarancja”). Wprowadzimy również słowa w czyny. W rzeczywistości zapewnimy Użytkownikowi odszkodowanie w wysokości do 20 000 USD, jeśli poniesie jakiekolwiek bezpośrednie szkody w wyniku naruszenia przez nas tej obietnicy. Ponieważ jest to duża liczba, musimy wyjaśnić kilka rzeczy, więc oto kilka najważniejszych warunków. W ŻADNYM WYPADKU, W TYM Z POWODU ZANIEDBANIA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. NASZA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONA DO MNIEJSZEJ Z FAKTYCZNYCH, BEZPOŚREDNICH SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZPOŚREDNIO W WYNIKU TAKIEGO NARUSZENIA I KWOTY DWUDZIESTU TYSIĘCY DOLARÓW.

Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie obejmuje znaków towarowych, logo ani praw autorskich przedstawionych w naszych Plikach stockowych. Na przykład, jeśli jeden z naszych filmów przedstawia osobę trzymającą markowy napój, etykieta ta może być chroniona prawem autorskim i prawem dotyczącym znaków towarowych i powinna być używana na własne ryzyko. (Nie chcielibyśmy, aby Użytkownik sądził, że niniejsza licencja umożliwia ponowne wydrukowanie puszek Coca-Coli).

C. Ograniczenia. Istnieje kilka innych ograniczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony naszych artystów i innych klientów:

 1. Nie można sprzedawać, licencjonować ani redystrybuować naszych Plików stockowych, ani też tworzyć własnych witryn z mediami stockowymi przy użyciu naszych plików. Nie można utworzyć znaku towarowego ani logo na podstawie naszych Plików stockowych. Nie można korzystać z automatyzacji, takiej jak skrypty komputerowe, do pobierania lub „przechwytywania” dużych ilości naszych Plików stockowych. Wreszcie, nie wolno wykorzystywać Plików stockowych do krzywdzenia nieletnich, zachęcania do przemocy ani do niezgodnego z prawem celu, takiego jak zniesławienie.

 2. W przypadku Plików stockowych przedstawiających możliwe do zidentyfikowania osoby („Modele”) nie wolno przedstawiać Modeli w sposób, który rozsądna osoba uznałaby za obraźliwy. Dla jasności problem polega na tym, czy przedstawienie samych Modeli jest obraźliwe, a nie na tym, czy cały projekt może być obraźliwy. Na przykład można użyć Plików stockowych z modelami w filmie dokumentalnym dotyczącym rzadkiego i kłopotliwego schorzenia, ale nie należy przedstawiać modeli w sposób sugerujący, że osobiście chorują, chyba że nasz klip wideo już ich przedstawia w ten sposób.

 3. W przypadku naszych Plików stockowych licencja Użytkownika nie ogranicza prawa do publicznego działania, ale może być wymagany arkusz wskazówek, aby spełnić wymagania Organizacji Praw do Wyników (PRO). Ponadto niniejsza Licencja pozwoliła na korzystanie z naszych klipów audio w filmach YouTube, ale ponieważ nie jesteśmy powiązani z YouTube, nie możemy zapobiec błędnemu twierdzeniu przez inne osoby, że wideo Użytkownika narusza prawa autorskie. Jeśli Użytkownik otrzyma takie roszczenie, powinien nas o tym poinformować, a dołożymy wszelkich starań, aby pomóc rozwiązać problem. Jednak platformy takie jak YouTube mogą blokować treści Użytkownika z powodów niezależnych od nas.

 4. Niektóre Pliki stockowe mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak „wyłącznie do użytku redakcyjnego”, które zostaną odnotowane w szczegółach klipu.

D. Inne postanowienia prawne. Czytanie tej części może nie być przyjemne, ale jest ona ważna.

 1. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Delaware, z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych i praw autorskich. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia.

 2. Z wyjątkiem roszczeń wniesionych do sądu ds. drobnych roszczeń, wszystkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association (“AAA”), z zastrzeżeniem Federalnej Ustawy Arbitrażowej. Spór może być rozstrzygany przez JAMS lub AAA. W związku z tym UŻYTKOWNIK PRZYZNAJE SWOJE PRAWO DO WNIESIENIA POZWU w celu dochodzenia lub obrony swoich praw, Z WYJĄTKIEM spraw, które mogą być rozstrzygane przez sąd ds. drobnych roszczeń. Prawa Użytkownika zostaną określone przez ARBITRAŻ NEUTRALNY, a NIE przez sędziego lub ławę przysięgłych. Użytkownik ma prawo do SPRAWIEDLIWEJ ROZPRAWY, ALE procedury arbitrażowe są PROSTSZE I BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SĄDZIE. Decyzje arbitra są równie wykonalne jak wszelkie nakazy sądowe i podlegają BARDZO OGRANICZONEJ WERYFIKACJI PRZEZ SĄD.

ZAŁĄCZNIK 2

DODATEK DO PRZETWARZANIA DANYCH

Patrz: DODATEK DO PRZETWARZANIA DANYCH

ZAŁĄCZNIK 3

KODEKS POSTĘPOWANIA

a. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki, zgadza się, że w toku korzystania z Usług będzie przestrzegać następujących reguł:

i. Nie wolno podejmować żadnych nielegalnych działań.

ii. Nie wolno angażować się w działania związane z wykorzystywaniem, krzywdzeniem lub kierowaniem gróźb skrzywdzenia dzieci.

iii. Nie wolno wysyłać spamu ani angażować się w wyłudzanie informacji. Spam to niechciane wysyłane masowo wiadomości e-mail, wypowiedzi, prośby o nawiązanie kontaktu, wiadomości SMS (wiadomości tekstowe), wiadomości błyskawiczne lub podobne komunikaty elektroniczne. Wyłudzanie informacji to wysyłanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych w celu oszukańczego lub niezgodnego z prawem nakłonienia odbiorców do ujawnienia danych osobowych lub wrażliwych, takich jak hasła, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, numery paszportów, dane kart kredytowych, informacje finansowe lub inne informacje wrażliwe, bądź w celu uzyskania dostępu do kont lub rejestrów, wyfiltrowania dokumentów lub innych informacji wrażliwych, danych dotyczących płatności lub korzyści finansowych.

iv. Nie wolno korzystać z Usług do publicznego wyświetlania lub udostępniania niestosownych treści lub materiałów (przedstawiających m.in. nagość, bestialstwo, pornografię, wulgarny języka, przemoc lub działalność przestępczą).

v. Nie wolno prowadzić działań, które są oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd (np. wyłudzanie pieniędzy, podawanie się za kogoś innego, manipulowanie Usługami w celu zwiększenia liczby odtworzeń lub wpływanie na rankingi, oceny lub komentarze).

vi. Nie wolno obchodzić jakichkolwiek ograniczeń dostępności Usług.

vii. Nie wolno prowadzić działań szkodliwych dla Użytkownika, Usług lub innych osób (na przykład rozsyłać wirusów, nękać, publikować treści o charakterze terrorystycznym lub brutalnie ekstremistycznym, stosować wypowiedzi szerzących nienawiść ani nawoływać do przemocy wobec innych osób).

viii. Nie wolno naruszać praw innych osób (np. w sposób nieautoryzowany udostępniać utworów muzycznych lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, odsprzedawać lub w inny sposób rozpowszechniać map Bing lub zdjęć).

ix. Nie wolno prowadzić działań naruszających prywatność innych osób.

x. Nie wolno pomagać innym osobom w naruszaniu powyższych zasad.

b. Egzekwowanie postanowień. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków możemy zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub możemy zamknąć jego konto Microsoft. Możemy również zablokować dostarczanie wiadomości (takich jak wiadomości e-mail, udostępnianie plików lub wiadomości błyskawiczne) do Usługi lub z niej w celu wyegzekwowania niniejszych Postanowień lub możemy usunąć Treści Użytkownika lub odmówić ich publikacji z dowolnego powodu. Podczas badania domniemanych naruszeń Postanowień Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikacji Treści Użytkownika w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Nie możemy jednak monitorować wszystkich Usług i nie podejmuje takich prób.

It looks like your preferred language is English