ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CLIPCHAMP (FR.O.M. 22-05-01)  

FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA SATSEN OM BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH UNDANTAGET FÖR GRUPPTALAN NEDAN GÄLLA. LÄS DET, EFTERSOM DET PÅVERKAR HUR TVISTER MELLAN PARTERNA KOMMER ATT LÖSAS. 

ClipchampPty Ltd (ACN 162516556), ett dotterbolag till Microsoft Corporation, (”Clipchamp”,”vi”,”oss” eller ”vår”) tillhandahåller en online-plattform som finns tillgänglig på https://clipchamp.com (”Plattformen”) och via Clipchampsmobilapp (”Appen” vilka gemensamt benämns ”Tjänsterna”). Våra Tjänster erbjuds till både enskilda författare (var och en, en ”Konsumentkund”) och företag (vart och ett, en ”Affärskund”eller ”Clipchamps affärskund”). Uppgifter kan delas och behandlas av tredje parter i enlighet med vår sekretesspolicy på Sekretesspolicy | Clipchamp om vi är personuppgiftsansvariga och vårt tillägg med avseende på integritet och databehandling som anges i Bilaga 2 (”Databehandlingsavtal”, Data ProcessingAgreement, ”DPA”) om vi är ett personuppgiftsbiträde. Referenser till ”du” och ”din” i dessa allmänna villkor (”Villkor”) avser Konsumentkunder, Affärskunder och användare som har åtkomst till eller använder Tjänsterna på uppdrag av eller på en Affärskunds vägnar (vardera en ”Affärskunds slutanvändare”), enligt vad som är tillämpligt. Clipchamp och du är var för sig en ”part” och, sammantaget, ”parterna”. Dessa Villkor och eventuella regler för uppförande eller andra villkor som anges i Tjänsterna (inklusive, utan begränsning, eventuella uppdateringar av dessa Villkor) styr din åtkomst till användningen av Tjänsterna. För att förtydliga, du är bara en Clipchamps affärskund om du tidigare undertecknat ett separat beställningsformulär eller ingått ett annat avtal med Clipchamp.

Genom att ansluta till eller använda Tjänsterna godkänner du dessa Villkor och eventuella användningsvillkor från tredje part som reglerar innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till Storyblocks licensavtal med FootageFirmInc för slutanvändare enligt vad som anges i Bilaga 1. Om du är en Affärskund samtycker du dessutom till vårt tillägg om databehandling. Om du är en Konsumentkund förklarar vi hur Clipchamp hanterar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy.  

Du intygar och garanterar att du har rättskapacitet att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss. Om du är under 18 år eller under myndighetsåldern där du bor (”Minderårig”) har du din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att ansluta till och använda Tjänsterna och de har samtyckt till Villkoren på dina vägnar. Om du är en Affärskunds slutanvändare intygar och garanterar du att du har laglig rätt att binda Affärskunden till dessa Villkor.     

VEM KAN ANVÄNDA CLIPCHAMP  

Huvudpunkter: För att kunna använda Tjänsterna måste du vara minst 13 år eller ha uppnått den minimiålder där föräldrarnas samtycke inte krävs för att använda Tjänsterna enligt lagarna i ditt land.  

Detaljer: Om du är en förälder eller vårdnadshavare till en Minderårig, samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor med avseende på den Minderåriges användning av Tjänsterna och du samtycker till att: (1) övervaka den Minderåriges användning av Tjänsterna och hans/hennes konto (2) säkerställa att innehållet i Tjänsterna är lämpligt för den Minderårige (3) säkerställa att all information som skickas till oss av den Minderårige är korrekt (4) tillhandahålla de samtycken, intyganden och garantier som anges i Villkoren, på den Minderåriges vägnar. 

REGISTRERA DIG FÖR TJÄNSTERNA  

Huvudpunkter: För att kunna använda Tjänsterna måste du registrera dig för ett konto hos oss (vardera är ett ”Konto”) och du kan välja att registrera dig för ett prenumerationsavtal via våra Tjänster (vart och ett är ett Prenumerationsavtal”). Våra Prenumerationsavtal inkluderar prenumerationer för personligt bruk och prenumerationer för kommersiellt bruk.

Detaljer: 

 • Prenumerationsavtal: Vi erbjuder flera olika Prenumerationsavtal med olika innehåll, priser och faktureringsalternativ som du kan välja mellan. Vi erbjuder även kostnadsfri användning av Tjänsterna med begränsad funktionalitet. 

 • Konto: För att skapa ett Konto måste du förse oss med uppgifter om dig själv, såsom ditt namn och din e-postadress eller så kan Teamets kontoinnehavare registrera kontot och du kan välja att acceptera det. Du måste tillhandahålla korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter under registreringsprocessen och du måste uppdatera sådana uppgifter för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga. Vi kan efter eget gottfinnande vägra att tillåta en person att registrera ett Konto.  

Kontoinnehavare: Om du väljer ett Prenumerationsavtal och registrerar dig för ett Konto blir du en Kontoinnehavare och är därmed ansvarig för ditt Konto, enligt vad som anges i dessa Villkor.  

Huvudpunkter: Det finns en Team-funktion inom vissa Prenumerationsavtal.  För att skapa eller gå med i ett Team måste du vara en Kontoinnehavare.  För vissa Prenumerationsavtal kan man utse en Team-administratör. Team-administratörer är användare som enligt vissa Prenumerationsavtal är auktoriserade att skapa ett Team och de är ansvariga för att betala för dessa ytterligare användare i det angivna Prenumerationsavtalet. Team-funktionen kan inaktiveras eller tas bort från användares konton enligt Clipchamps eget gottfinnande, med eller utan underrättelse till berörda användare. Clipchampansvarar inte för tvister mellan användare som härrör från din användning av Tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, Team-funktionen. 

Detaljer: 

 • Team-funktion: Ditt Prenumerationsavtal kan tillåta Kontoinnehavare att skapa en sluten miljö (ett ”Team”) till vilken Kontoinnehavaren kan bjuda in andra Kontoinnehavare och inom vilken Kontoinnehavare kan dela videor med varandra (varje Kontoinnehavare inom den slutna gruppmiljön är en ”Team-medlem”.  Vi kan enligt vårt gottfinnande vägra att tillåta en Kontoinnehavare att ansluta sig till eller fortsätta att vara en del av ett Team. Teammedlemmar kan när som helst lämna ett Team. Clipchamp övervakar eller modererar inte Teammedlemmars interaktioner med varandra eller efterlevnad av kollegiala förväntningar på Team som använder våra Tjänster.  Clipchampär inte ansvarigt för Teammedlemmars eller några användares tvister som härrör från användningen av våra Tjänster. 

Team-administratör: Ett Prenumerationsavtal kan tillåta att en Team-administratör utses för ett Team.  Om en Team-administratör har utsetts kommer Team-administratören att vara den enda Teammedlem som kan lägga till och ta bort Teammedlemmar från Teamet. Team-administratören kan också hantera tillgång till Prenumerationsavtal (inklusive prenumerationstyp), hantera fakturering (om någon), avbryta Prenumerationsavtal och/eller ta bort Teamet.   

Huvudpunkter: Det finns ett antal olika användartyper baserat på plattform och formfaktor från vilken användaren ansluter till Clipchamp.   

 Detaljer:  Användartyper: Olika Prenumerationsavtal tillåter olika användartyper. Användartyperna inkluderar: 

 • Clipchamps webbanvändare. En Clipchamps webbanvändare har tillgång till Clipchampsvideoredigerare online som tillhandahålls via Plattformen. Detta inkluderar alla webbaserade användare (inklusive, utan begränsning, de som ansluter till Plattformen via webbappen). Clipchamps webbanvändare kan även kallas ursprungliga Clipchamp-användare. 

 • Mobil Clipchamp-användare. En mobil Clipchamp-användare har tillgång till ett begränsat urval av Tjänster via Clipchamp-Appen, vilket kan inkludera ClipchampiOS och Clipchamp Android.  

Din användartyp kommer att avgöra vilken typ av åtkomst du har till Tjänsterna. Du kan klassificeras som mer än en användartyp. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Huvudpunkter: Vi äger Tjänsterna.  Du måste använda allt ljud- och videomaterial som vi gör tillgängligt för dig som en del av Tjänsterna (”Innehållet”) enligt Innehållets licenser.  Vissa Tjänster kräveratt du registrerar ett Konto hos oss.   

Detaljer: 

 • Våra rättigheter med avseende på Tjänsterna: Om inget annat anges äger vi eller våra licensgivare alla rättigheter, äganderätter och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i våra Tjänster och alla ljud- och videotillgångar som vi gör tillgängliga för dig som Innehåll. Din användning av vår Tjänst och din användning av och åtkomst till något Innehåll beviljar eller överför inte några rättigheter, äganderätt eller intresse i relation till vår Tjänst eller Innehållet till dig. 

 • Förbjuden användning av Innehåll: Du får inte, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor, utan föregående skriftligt medgivande från oss själva eller, i förekommande fall, Innehållets ägare: (1) kopiera eller använda, helt eller delvis, något Innehåll (2) reproducera, sända på nytt, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända ut eller cirkulera något Innehåll till någon tredje part. 

 • Licens att använda Tjänsterna: Vi beviljar följande licenser för att använda Tjänsterna till följande användartyper (vardera en ”Licens”): 

  • Clipchamps webbanvändarlicens: Under förutsättning att dessa Villkor efterlevs beviljar vi Clipchamps webbanvändare en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig, världsomspännande licens att använda Tjänsterna via Plattformen. För Konsumentkunder med Prenumerationsavtal Bas är denna licens endast avsedd för icke-kommersiella ändamål. 

  • Licens för Clipchamps mobilanvändare: Under förutsättning att dessa Villkor efterlevs beviljar vi Clipchamps mobilanvändare en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, global licens att använda ett begränsat urval av Tjänster via Appen. För Konsumentkunder med Prenumerationsavtal Bas är denna licens endast avsedd för icke-kommersiella ändamål. Clipchamp Mobil kan inkludera ClipchampiOS och Clipchamp Android. 

 • För att skydda distributionen av Tjänsten måste vi fastställa vissa begränsningar för de licensierade rättigheter vi beviljar dig. Du får inte: (a) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat kommersiellt sätt utnyttja Tjänsterna, helt eller delvis (b) ändra, göra härledda verk av, ta isär koden för, kompilera eller utföra reverseengineering på någon del av Tjänsterna, förutom vad som tillåts med avseende på Innehåll (c) få tillgång till Tjänsterna för att bygga en liknande eller konkurrerande webbplats, app, produkt, eller tjänst eller (d) förutom vad som uttryckligen anges häri, kopiera, reproducera, distribuera, återutge, ladda ner, visa, publicera eller överföra någon del av Tjänsterna i någon form eller på något sätt. Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt på Tjänsterna (eller på något Innehåll) måste behållas. 

 • All annan användning är förbjuden utan vårt föregående skriftliga medgivande.  

 • Licens till Innehållet: Innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna eller som köps via Tjänsterna får endast användas med Tjänsterna och omfattas av villkoren i deras tillämpliga licens.  

Huvudpunkter: Du får endast ladda upp och använda Användarinnehåll som tillhör dig eller som du har tillstånd att använda.  Användarinnehåll, förutom kommentarer till Tjänsterna, kommer att förbli din egendom.  Kommentarer eller feedback som du lämnar till Clipchamp kommer att bli vår egendom. 

Detaljer: 

 • Kommentarer: Eventuella kommentarer, feedback, idéer eller förslag (”Kommentarer”) som du lämnar till oss via Tjänsterna eller på annat sätt, blir vår egendom. Du samtycker till att vi har rätt att använda dina Kommentarer för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål (såsom att förbättra Tjänsterna, marknadsföra Tjänsterna, skapa nya Tjänster) utan ersättning eller skyldighet gentemot dig eller någon annan person som har överfört dina Kommentarer. Om du skickar Kommentarer till oss, bekräftar du att du är ansvarig för och har behörighet att tillhandahålla innehållet i sådana Kommentarer till oss, inklusive med avseende på deras laglighet, originalitet och upphovsrätt. 

 • Användarinnehåll: Exklusive Kommentarer, förblir all information eller allt innehåll som du tillhandahåller oss, publicerar, laddar upp, eller skickar in via våra Tjänster (”Användarinnehåll”) din egendom. Genom att tillhandahålla Användarinnehåll till oss eller göra något Användarinnehåll tillgängligt på eller via Tjänsterna, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri licens att använda, titta på, reproducera, skapa härledda verk av, kopiera, behålla, överföra, omformatera, visa, distribuera och ändra sådant Användarinnehåll. Du intygar och garanterar att: (1) du är antingen ensam och exklusiv ägare till allt Användarinnehåll eller har alla rättigheter, licenser, samtycken och frisläppanden från relevant tredje part som är nödvändiga för att ge oss rättigheterna till sådant Användarinnehåll som avses i dessa Villkor (2) varken Användarinnehållet eller din användning, transkodning (konvertering), publicering, uppladdning, offentliggörande, insändning, redigering eller överföring av Användarinnehållet (enligt vad som tillåts av licensen ovan) gör intrång, röjer en företagshemlighet eller bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter, eller rätt till publicitet eller integritet, eller leder till brott mot någon tillämplig lag eller förordning. Vi varken stödjer eller godkänner något Användarinnehåll och vi tar inget ansvar för det. Vi kan, när som helst, efter eget gottfinnande, ta bort ett Användarinnehåll, utan att underrätta dig i förväg. 

 • Olagligt innehåll: Du får inte använda Tjänsterna för att bearbeta något Användarinnehåll med olagligt innehåll. Olagligt innehåll är allt innehåll som bryter mot de lagar som är gäller för oss, för Tjänsterna eller för dig. Om vi får kännedom om någon användning av Tjänsterna för olagliga ändamål kan vi informera och samarbeta med relevanta brottsbekämpande myndigheter för att säkerställa att nödvändiga juridiska åtgärder vidtas. 

SEKRETESS 

Huvudpunkter: Om du är en Konsumentkund förklarar vi hur Clipchamp hanterar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy.  Du bör läsa vår sekretesspolicy för att få information om hur vi kommer att hantera dina personuppgifter.  

AFFÄRSKUNDS SLUTANVÄNDARE  

Huvudpunkter: Affärskunder är ansvariga för sina slutanvändares användning av Tjänsterna. 

Detaljer:  

 • Affärskunder (var och en, en ”Organisation”) är ansvariga för att säkerställa sin egen efterlevnad av tillämpliga sekretesslagar, i synnerhet följande: 

  • Organisationen kan vara skyldig att utfärda ett lämplig ”meddelande om insamling” (även kallat ett ”integritetsmeddelande”) i enlighet med den integritetslagstiftning som gäller för Organisationen, och 

  • Med avseende på Organisationens ”meddelande on insamling” bör Organisationen endast använda eller lämna ut personuppgifter på ett sätt som är förenligt med den dataskyddslag som gäller för Organisationen, och 

  • Enligt den dataskyddslag som gäller för Organisationen kan Organisationen behöva erhålla ett lämpligt samtycke till insamlingen, användningen eller utlämnandet av vissa personuppgifter, och 

  • Om en Organisation samlar in och behandlar ett barns personuppgifter är Organisationen ansvarig för att meddela och erhålla ett adekvat föräldrasamtycke. 

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga för obehörig åtkomst, användning, avslöjande eller förlust av Användarinnehåll eller några personuppgifter som har laddats upp eller publicerats felaktigt av Organisationen, som härrör från Organisationens åtkomst och användning av Plattformen och Tjänsterna, och/eller en Organisations underlåtenhet att använda, eller ett beslut att inaktivera, eventuella funktioner eller verktyg som förbättrar integriteten i Tjänsterna eller verktygen, verkställs på Organisationens egen risk och ansvar. 

Affärskunder är ansvariga för sina slutanvändares användning av Tjänsterna och är ansvariga för att säkerställa att deras slutanvändare följer dessa Villkor och eventuella regler för uppförande eller andra villkor som anges i Tjänsterna.  

AVGIFTER 

Huvudpunkter: Om du väljer ett avgiftsbelagt Prenumerationsavtal måste du betala för det Prenumerationsavtalet. Du kan uppgradera och nedgradera ditt Prenumerationsavtal. Om våra avgifter ändras kommer vi att meddela dig 30 dagar i förväg. Du har rätt att sluta använda Tjänsten om du inte samtycker till avgiftsändringen. Om du inte betalar för ditt Prenumerationsavtal eller om du bryter mot dessa Villkor kan vi inaktivera ditt Konto efter att ha gett dig en rimlig möjlighet att betala avgifterna eller åtgärda överträdelsen, förutom när det är en överträdelse av Uppförandekoden i Bilaga 3. I den maximala utsträckning som medges enligt lag är Prenumerationsavgifter inte återbetalningsbara om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor.  

Detaljer:  

 • Prenumerationsavgifter: För att få de Tjänster som anges i ditt Prenumerationsavtal måste du betala de avgifter som anges på Plattformen i förhållande till ditt valda Prenumerationsavtal (Prenumerationsavgift), om sådana finns. Om du har valt att betala per år måste du betala Prenumerationsavgiften i förskott för nästa år från ett kreditkort eller bankkonto med hjälp av de angivna betalningssystemen på Plattformen (årligt betalningsdatum).  Om du har valt att betala per månad måste du betala Prenumerationsavgiften i förskott för nästa månad från ett kreditkort eller bankkonto (månatligt betalningsdatum).  

 • Återbetalningspolicy: Om det krävs av den jurisdiktion där du befinner dig har du rätt att ångra dig (en ”Ångerperiod”) inom fjorton (14) dagar från inköpsdatumet, med eller utan orsak. Om Tjänsterna delvis levererats när du meddelar att du ångrar dig får du en proportionell återbetalning. Du bekräftar att Ångerperioden slutar när Tjänsterna helt levererats till dig och ditt köp kan då inte återbetalas. När du köper digitalt innehåll från oss upphör din uppsägningsrätt när du påbörjar hämtningen. Om inget annat föreskrivs av tillämplig lag eller tillhandahålls enligt ett särskilt tjänsteerbjudande är alla köp slutgiltiga och ej återbetalningsbara. Om du anser att vi har feldebiterat dig måste du kontakta oss så att vi kan undersöka debiteringen. Om vi utfärdar en återbetalning eller kredit har vi ingen skyldighet att utfärda samma eller liknande återbetalning i framtiden. Denna återbetalningspolicy påverkar inte dina rättigheter enligt tillämplig lag. För mer information om återbetalningar, besök vårt hjälpavsnitt (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).  

 • Uppgraderingar och nedgraderingar: Du kan uppgradera eller nedgradera ditt Prenumerationsavtal via e-post eller via Plattformen. 

 • Uppgraderingar och nedgraderingar av årligt Prenumerationsavtal: För årliga Prenumerationsavtal: (1) eventuella tillkommande avgifter för en uppgradering kommer att faktureras till dig proportionellt för den återstående perioden före ditt nästa årliga betalningsdatum för att din uppgradering ska träda i kraft. Du måste sedan betala de nya Prenumerationsavgifterna till oss på varje årligt betalningsdatum därefter och (2) eventuella nedgraderingar kommer att träda i kraft på ditt nästa årliga betalningsdatum och du måste sedan betala de nya Prenumerationsavgifterna på varje årligt betalningsdatum därefter. 

 • Uppgraderingar och nedgraderingar av månatligt Prenumerationsavtal: För månatliga Prenumerationsavtal: (1) eventuella tillkommande avgifter för en uppgradering kommer att faktureras till dig proportionellt för den återstående perioden före ditt nästa månatliga betalningsdatum för att din uppgradering ska träda i kraft. Du måste sedan betala de nya Prenumerationsavgifterna till oss på varje månatligt betalningsdatum därefter och (2) eventuella nedgraderingar kommer att träda i kraft på ditt nästa månatliga betalningsdatum och du måste sedan betala de nya Prenumerationsavgifterna på varje månatligt betalningsdatum därefter. 

 • Utvärderingar: Ditt Prenumerationsavtal kan börja med en utvärdering. Ditt Prenumerationsavtals utvärderingsperiod kommer att pågå under den period som anges på Tjänsterna. Vi fastställer villkoren för alla utvärderingar, inklusive att du är behörig till utvärderingen, enligt vårt eget gottfinnande, och vi kan begränsa behörigheten för att förhindra missbruk av utvärderingar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla utvärderingen och inaktivera ditt Konto om vi fastställer att du inte är behörig. Om du inte avbryter utvärderingsperioden kommer vi automatiskt att debitera Prenumerationsavgifterna för det Prenumerationsavtal du har valt på din valda betalningsmetod, det datum då utvärderingsperioden upphör (Betalningsdatum). Om du inte betalar Prenumerationsavgiften på Betalningsdatumet kommer din tillgång till Prenumerationsförmåner att avslutas i slutet av Utvärderingsperioden.  

 • Skatter: Om inget annat anges ingår moms i Prenumerationsavgiften för Kontoinnehavare. Du ansvarar för alla andra skatter, pålagor eller avgifter som åläggs av skattemyndigheter i ditt eget land och du ansvarar för betalning av dem. Vi har inget ansvar gentemot dem för din räkning.  

 • Valuta: Alla transaktioner bearbetas i USA-dollar av lokala och internationella betalningsförmedlare, förutom om du befinner dig i Australien, då transaktionerna bearbetas i australiska dollar. Du accepterar att internationella avgifter för att bearbeta betalningar kan tillkomma från din bank. Vi har inget ansvar gentemot dig för några internationella avgifter för att bearbeta betalningar. 

 • Avgiftsändringar: Om du har fast pris och löptid för ditt Tjänsteerbjudande gäller detta pris fortsatt under den fasta löptiden. Du måste godkänna det nya erbjudandet och priset om du vill fortsätta använda Tjänsterna. Om dina Tjänster är på periodisk basis (t.ex. per månad), utan någon specifik löptid, och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Prenumerationsgifterna från tid till annan, t.ex. om vi lägger till nya eller förbättrade funktioner i Tjänsten, i den utsträckning kostnaderna för att tillhandahålla Tjänsterna har ökat i enlighet därmed, eller som svar på marknadsförändringar (t.ex. för personalkostnader, valutafluktuationer, ändringar i skatter/förordningar, inflation, licensavgifter, infrastruktur och administrativa kostnader). Vi kommer att informera dig minst 14 dagar innan prisändringen träder i kraft, såvida inte en längre uppsägningstid krävs enligt tillämplig lag. De nya Prenumerationsavgifterna kommer att gälla för din nästa betalning efter uppsägningstiden. Om du inte samtycker till prisändringen måste du avbryta och sluta använda Tjänsterna innan prisändringen träder ikraft, enligt vår återbetalningspolicy ovan. När vi meddelar dig om prisändringen, om det krävs enligt tillämplig lag, kommer vi också att informera dig om orsakerna till och omfattningen av prisökningen och att det nya priset kommer att träda ikraft om du inte avbryter Tjänsterna, och vi kommer också att påminna dig om hur du kan avbryta Tjänsterna. 

 • Underlåtenhet att betala i tid: Om en betalning inte görs enligt dessa Villkor kan vi (efter vårt eget gottfinnande) genom att underrätta dig inom rimlig tid, inaktivera din tillgång till Tjänsterna.  

 • Återkommande betalningar. Om du köper Tjänsterna på prenumerationsbasis (t.ex. per månad) samtycker du till att du godkänner återkommande betalningar, och att betalningar kommer göras med den metod och de återkommande intervall som du har godkänt, tills prenumerationen på den Tjänsten sägs upp av dig eller oss. Du måste säga upp dina Tjänster före nästa faktureringsdatum för att sluta debiteras för fortsatta Tjänster. Vi tillhandahåller dig instruktioner för hur du säger upp Tjänsterna. Genom att godkänna återkommande betalningar godkänner du att Clipchamp lagrar ditt betalningsmedel och bearbetar sådana betalningar. 

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART 

Huvudpunkter: Tjänsterna använder kontrakterade externa tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vissa tjänster på Clipchamps vägnar. Det finns också alternativ för dig att använda tredje parts tjänster via Tjänsterna som kan styras av dessa tredje parters användningsvillkor och vara föremål för dessa tredje parters sekretessrutiner.  Vår webbplats kan också innehålla länkar till andra webbplatser vars rutiner vi inte har någon kontroll över. 

 Detaljer:  

 • Videokvalitet: Tjänsterna stöder ett begränsat antal videokodekar som ingångar och utgångar för transkodning (konvertering). Även om vi arbetar hårt med att implementera ytterligare videokodekar, tillhandahålls Tjänsterna i befintligt skick och är begränsade till det aktuella erbjudandet. Resultatets kvalitet kan variera och kan vara beroende av källvideon. 

 • Tredje parts indata: Du samtycker till att: (1) tredje parter kan ansluta till eller samverka med Tjänsterna (”Tredje parts indata”); (2) tillhandahållandet av Tjänsterna kan vara beroende av eller påverkas av sådana Tredje parts indata (till exempel kan vår Plattform använda eller förlita sig på teknik från tredje part). 

 • Integrerade tredje parter: Tjänsterna kan också erbjuda valfria integrationsmöjligheter med tredje parter (”Integrerade tredje parter”). I den utsträckning du väljer att ansluta till eller låta Tjänsterna samverka med Integrerade tredje parter ansvarar du för: (1) inköpet av (2) kraven och (2) licensieringsskyldigheterna relaterade till den Integrerade tredje parten. Du bekräftar och samtycker till att de förmåner som följer av den Integrerade tredje partens anslutning eller samverkan med Tjänsterna, är beroende av att du följer denna sats.  

 • Hyperlänkar: Tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje parter, såsom Facebook, Instagram och Twitter. Om inget annat uttryckligen anges kontrollerar, stödjer eller godkänner vi inte och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller deras sekretessrutiner. Du bör göra dina egna undersökningar med avseende på dessa webbplatsers lämplighet.   

 • Endast allmän information: Innehållet är inte heltäckande och är endast avsett för allmänna informationsändamål. Även om vi gör rimliga försök att säkerställa Innehållets riktighet och fullständighet gör vi inga utfästelser och lämnar inga garantier avseende detta, i den utsträckning som medges enligt lag. Innehållet kan ändras utan föregående underrättelse. Vi åtar oss dock inte att hålla vår Plattform uppdaterad och vi är inte ansvariga om något Innehåll är felaktigt eller inaktuellt. 

KONSUMENTGARANTIER 

Huvudpunkter: Dessa Villkor ändrar inte några konsumenträttigheter som du kan ha enligt tillämplig lag. 

Detaljer: Viss lagstiftning, t.ex. den australiska konsumentlagen (ACL) i Competition and ConsumerAct 2010(Cth), och andra liknande lagar och andra föreskrifter för konsumenter kan, om tillämpligt, ge dig rättigheter, garantier och rättsmedel som rör vårt tillhandahållande av våra Tjänster och som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras (”Lagstadgade rättigheter”). 

Ingenting i dessa Villkor utesluter dina Lagstadgade rättigheter som konsument.  

UNDANTAG FRÅN ANSVAR  

Huvudpunkter: Clipchamp ansvarar inte för hur du eller någon annan person använder våra Tjänster, de tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som kan vara integrerade med våra Tjänster men tillhandahåller sina tjänster direkt till dig, eller för att Tjänsterna inte är tillgängliga.  

Detaljer: Oavsett någon annan lydelse, i den maximala utsträckning det medges enligt dina Lagstadgade rättigheter eller tillämplig lag, kommer vi inte att vara ansvariga för, och du avstår från och friskriver oss från och mot, ansvar som orsakats av eller bidragits till, härrör från eller har samband med (1) dina handlingar eller försummelser (2) någon användning eller tillämpning av Tjänsterna som inte överensstämmer med dessa Villkor (3) eventuella verk, tjänster, varor. material eller föremål som inte ingår i Tjänsterna, eller som inte har tillhandahållits av oss, inklusive allt Innehåll som tillhandahållits av en tredje part, Tredje parts indata, Integrerade tredje parter, Kommentarer och Användarinnehåll (4) eventuella defekter, fel, utelämnad eller brist på funktionalitet eller lämplighet (eller frånvaro av, eller minskning av, alla förväntade resultat, utfall eller fördelar) med avseende på Tjänsterna (5) att Tjänsterna inte är tillgängliga, eller eventuella förseningar i vårt tillhandahållande av Tjänsterna till dig, oavsett orsak (6) alla händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive i samband med storm, översvämning, brand, jordbävning. epidemi, pandemi, COVID-19 och restriktioner som sanktionerats av myndigheter, kända eller okända vid tidpunkten för ingåendet av dessa Villkor (Force Majeure-händelser) (7) dina interaktioner med andra användare. 

Tjänstens tillgänglighet: Tjänsterna eller materialet eller produkterna som erbjuds via Tjänsterna kan vara otillgängliga från tid till annan, eller kan variera beroende på din region eller enhet. Vi bemödar oss om att hålla i gång och köra Tjänsterna, men alla onlinetjänster kan ibland drabbas av störningar och driftavbrott. I den utsträckning det medges av dina Lagstadgade rättigheter eller tillämplig lag är Clipchamp inte ansvarigt för någon störning eller förlust som du kan drabbas av som ett resultat av detta. I händelse av ett strömavbrott kanske du inte kan hämta en del av den information du har lagrat. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar den information du lagrar på Tjänsterna. 

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR, GER CLIPCHAMP OCH VÅRA KONCERNBOLAG (SAMMANTAGET ”CLIPCHAMP-PARTERNA”) INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ELLER TILLSTÅND MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. DU FÖRSTÅR ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT VI, MED FÖRBEHÅLL FÖR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. DU BÄR HELA RISKEN MED ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. CLIPCHAMP-PARTERNA GARANTERAR INTE TJÄNSTERNAS RIKTIGHET ELLER AKTUALITET. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET, OCH MED FÖRBEHÅLL FÖR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, UTESLUTER VI UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, PUNKTLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT INNEHÅLLSFÖRLUST INTE KOMMER ATT INTRÄFFA, OCH VI GARANTERAR INTE HELLER NÅGON ANSLUTNING TILL ELLER ÖVERFÖRING FRÅN DATORNÄTVERKEN. 

Detaljer: Oavsett någon annan lydelse, med förbehåll för dina lagstadgade rättigheter och i den maximala utsträckning som medges enligt lag, om du har någon grund för att få skadestånd, oavsett i enlighet med författning, kontrakt, rättvisa, utomkontraktuellt skadestånd (inklusive vårdslöshet), gottgörelse eller annat, är den enda ersättning du kan få från Clipchamp-parterna: en maximal sammanlagd ersättning, som definieras nedan, för direkta skador som härrör från eller har samband med dessa Villkor som begränsas till (A) att vi tillhandahåller våra Tjänster till dig på nytt eller, efter vårt eget gottfinnande, att vi återbetalar beloppet för de Prenumerationsavgifter som du har betalat till oss med avseende på leveransen av de relevanta Tjänster som avses, eller (B) om inga Prenumerationsavgifter har betalats av dig, 100 USD. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för indirekt, följd- eller särskild förlust, förlust av vinst (inklusive förväntad vinst), förlust av fördel (inklusive förväntad fördel), förlust av intäkter, förlust av affärer, förlust av goodwill, förlust av möjligheter, förlust av besparingar (inklusive förväntade besparingar), förlust av anseende, förlust av användning och/eller förlust av eller skadade data.  

”Ansvar” avser utgifter, kostnader, ansvar, förlust, skada, anspråk, uppsägning, rättighet, utredning, krav, förfaranden eller domar (oavsett om de sker enligt författning, kontrakt, rättvisa, utomkontraktuellt skadestånd (inklusive vårdslöshet), gottgörelse eller annat), oavsett om de uppstår direkt eller indirekt och/eller om de är närvarande, ovissa, framtida eller villkorade och oavsett om de involverar en tredje part, en part eller på annat sätt.  

GOTTGÖRELSER 

Huvudpunkter: Du ska hålla oss skadeslösa för Ansvar som härrör från ditt brott mot IP-rättigheter och integritetsrättigheter, tillämpliga lagar och alla anspråk mot oss i samband med ditt Användarinnehåll och din användning och åtkomst till Tjänsterna. 

Detaljer: Gottgörelse: I den maximala utsträckning som lagen medger, ska du gottgöra oss och hålla oss skadeslösa mot allt Ansvar som vi påläggs som härrör från: (1) ditt brott mot någon tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter) (2) ditt brott mot någon tillämplig lag (3) anspråk från tredje part mot oss i samband med ditt Användarinnehåll eller din användning och åtkomst till Tjänsterna. Denna gottgörelse är en fortlöpande skyldighet, oberoende av de andra skyldigheterna enligt dessa Villkor, och fortsätter att gälla efter att dessa Villkor upphör. Det är inte nödvändigt för oss att lida eller ådra oss något Ansvar innan vi genomdriver en rätt till gottgörelse enligt dessa Villkor.  

Denna sats kommer att överleva uppsägningen eller upphörandet av dessa Villkor. 

UPPSÄGNING 

Huvudpunkter: Om du är medlem i ett Team kan du när som helst lämna Teamet via länken i ditt onlinekonto. Du kan när som helst inaktivera eller radera ditt Konto genom att följa den process som anges i vår sekretesspolicy eller genom att kontakta oss.  Om du väljer att radera ditt Konto, se till att du har sparat ditt Användarinnehåll och dina videor på din enhet, eftersom det inte krävs av oss att vi behåller en kopia av ditt Användarinnehåll.  Vi kan inaktivera eller radera ditt Konto om du inte använder Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor.   

Detaljer:  

 • Teammedlems uppsägning: Som Teammedlem kan du när som helst lämna ett Team via funktionen ”Lämna” (eller liknande) på Plattformen eller genom att kontakta oss här.  

 • Kontoinnehavarens uppsägning enligt önskemål: Vi tillhandahåller processen för att inaktivera och ta bort ditt Konto i vår sekretesspolicy. Du kan när som helst säga upp ditt Konto och dessa Villkor via funktionen ”Avbryt konto” (eller liknande) på vår Plattform eller genom att kontakta oss här. Efter att du har sagt upp ditt Konto kommer dessa Villkor och ditt Konto att avslutas på ditt nästa årliga betalningsdatum eller månatliga betalningsdatum (beroende på vad som är tillämpligt), såvida du inte har en utvärderingsperiod, i vilket fall dessa Villkor och ditt Konto kommer att avslutas när utvärderingsperioden löpt ut. I den maximala utsträckning som lagen medger kommer inga återbetalningar att göras vid uppsägning enligt denna sats.  

 • Kontoinnehavarens uppsägning vid avtalsbrott: Du kan omedelbart säga upp ditt Konto och dessa Villkor om vi väsentligt bryter mot dessa Villkor och du underrättar oss om detta väsentliga avtalsbrott och om vi inte har åtgärdat det väsentliga avtalsbrottet inom 10 dagar efter att vi mottagit sådan underrättelse från dig. Om du skickar en uppsägning enligt denna sats kommer ditt Konto också att avslutas och vi kommer att ge dig en proportionell återbetalning av alla Prenumerationsavgifter som du har betalat i förskott i förbindelse med den oanvända delen av Tjänsterna. 

 • Vår uppsägning enligt vårt önskemål: Vi kan också säga upp din inloggning, ditt Konto och dessa Villkor utan orsak, genom att underrätta dig 14 dagar i förväg. Om vi gör det kommer vi att ge dig en proportionell återbetalning av alla Prenumerationsavgifter du har betalat i förskott i förbindelse med den oanvända delen av Tjänsterna.  

 • Vår uppsägning på grund av avtalsbrott: Vi kan omedelbart inaktivera din inloggning eller ditt Konto, eller avsluta din inloggning, ditt Konto och dessa Villkor genom underrättelse om: (1) du väsentligen bryter mot dessa Villkor (inklusive för utebliven betalning av Prenumerationsavgifter), alla tillämpliga lagar, författningar eller tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter) (2) du bryter mot dessa Villkor och du underlåter att åtgärda ett sådant avtalsbrott inom 10 dagar efter att du har fått underrättelse från oss om ett sådant avtalsbrott (3) du som Kontoinnehavare, inte kan betala dina skulder när de förfaller till betalning. I den maximala utsträckning som lagen medger kommer inga återbetalningar att göras vid vår uppsägning enligt denna sats. 

 • Efter uppsägning: Vid upphörande eller uppsägning av dessa Villkor: (1) kommer vi att sluta tillhandahålla Tjänsterna till dig och du måste omedelbart sluta använda Tjänsterna, inklusive Plattformen och Innehållet (2) kommer du inte att ha rätt att få en kopia av något Användarinnehåll och vi kommer inte att ha någon skyldighet att lagra ditt Användarinnehåll. 

Även efter att dina rättigheter enligt dessa Villkor har sagts upp kommer alla bestämmelser i dessa Villkor, som till sin natur bör överleva, att överleva, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifriskrivning, ansvarsbegränsning, skadeersättning, frisläppande och bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan. 

UNDERRÄTTELSER 

Huvudpunkter: Clipchamp respekterar andras immateriella rättigheter och ber användare att göra detsamma. 

Detaljer:  Underrättelser om intrång.  Om du vill skicka en underrättelse om intrång i immateriella rättigheter, inklusive anspråk avseende intrång i upphovsrätt, följer du våra procedurer för att skicka Underrättelser om intrång. ENDAST FÖRFRÅGNINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR DENNA PROCEDUR KOMMER ATT BESVARAS. 

Clipchamp svarar på underrättelser om intrång i upphovsrätt enligt proceduren som fastställs i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512. När det är lämpligt kan vi även inaktivera eller säga upp konton som innehas av personer som använder Tjänsterna och som gör intrång upprepade gånger. 

Upphovsrättsmeddelande. Tjänsterna har copyright © 2021 avseende Microsoft Corporation och/eller dess koncernbolag eller leverantörer. Med ensamrätt. 

TVISTER – BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN 

Huvudpunkter: Om det uppstår en tvist mellan oss och dig skulle vi vilja ha ett möte med dig för att försöka lösa tvisten. Om vi inte kan lösa tvisten informellt, och om det inte begränsas av tillämplig lag, samtycker du och vi till bindande individuellt skiljeförfarande och att inte driva en process i domstol inför en domare eller jury.  

 • FÖR AUSTRALISKA ANVÄNDARE: Detaljer: I händelse av en tvist som härrör från eller har samband med dessa Villkor (Tvist), kan den part som hävdar att det finns en Tvist underrätta den andra parten skriftligen om detaljerna i Tvisten och föreslå en lösning. Inom sju (7) dagar efter att ha mottagit underrättelsen måste parterna mötas minst en gång för att försöka lösa Tvisten eller komma överens om metoden för att, i god anda, lösa Tvisten på annat sätt.  Alla aspekter av varje sådan dialog, förutom det faktum att dialogen äger rum, kommer att vara sekretessbelagda. Om parterna inte löser Tvisten eller (om Tvisten inte löses) kommer överens om en alternativ metod för att lösa Tvisten inom 21 dagar efter mottagandet av underrättelsen, kan Tvisten hänskjutas av endera parten (genom att skriftligen underrätta den andra parten) till skiljeförfarande som administreras av Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), och sådant skiljeförfarande som ska genomföras i Brisbane, Queensland, på engelska och enligt ACICA:s regler för skiljeförfarande. Kostnaderna för skiljeförfarandet ska delas lika mellan parterna och skiljedomarens fastställande ska vara slutgiltigt och bindande. 

 • FÖR ANVÄNDARE I USA: 

  • Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan, om du bor i (eller om det gäller ett företag, ditt huvudkontor ligger i) USA. Vi hoppas att vi aldrig har en tvist, men om vi har det samtycker du och vi till att försöka lösa den informellt under 60 dagar. Om vi inte lyckas samtycker du och vi till bindande enskilt skiljeförfarande inför AmericanArbitration Association (”AAA”) enligt Federal ArbitrationAct (”FAA”) och att inte driva en process i domstol inför en domare eller jury. Istället kommer en neutral skiljedomare att fatta beslut och skiljedomarens beslut kommer att vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till prövning enligt FAA. Grupptalan, gruppomfattande skiljeförfaranden, privata juridiska förfaranden och alla andra förfaranden där någon agerar i en representativ ställning är inte tillåtna. Det är ej heller tillåtet att kombinera enskilda processer utan att alla parter är överens.  

  • I detta avsnitt omfattar ”vi”,”oss” och ”vår”Clipchamp och dess koncernbolag, samt Microsoft.  

  • Tvister som avses – allt utom IP. Termen ”tvist” är så bred som den kan vara. Den omfattar alla krav eller kontroverser mellan dig och oss med avseende på Tjänsterna, programvaran som är relaterad till Tjänsterna, Tjänsternas eller programvarans pris, ditt konto, annonsering, marknadsföring, kommunikation, din inköpstransaktion, fakturering eller dessa Villkor, enligt varje juridisk teori, inklusive kontrakt, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, stadga eller författning, med undantag av tvister gällande verkställande eller giltigheten av dina, dina licensgivares, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter. 

  • Skicka först en underrättelse om Tvist. Om det uppstår en tvist och våra kundtjänstmedarbetare inte kan lösa den ska du skicka en underrättelse om Tvist via det amerikanska postverket till Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Ge oss ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter, en beskrivning av problemet och ditt syfte. Ett formulär för detta finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gör samma sak om vi har en tvist med dig. Efter 60 dagar kan du eller vi inleda ett skiljeförfarande om tvisten inte har lösts. 

  • Alternativet domstol för mindre mål (Small claimscourt). Istället för att skicka en underrättelse om Tvist kan du stämma oss i en domstol för mindre mål där du är bosatt (eller om det gäller ett företag, där huvudkontoret ligger) eller i King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en sådan domstol. 

  • Procedur för skiljeförfarande. AAA genomför alla skiljeförfaranden i enlighet med dess regler för kommersiella skiljeförfaranden (eller om du är en enskild person och använder Tjänsterna för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger 75 000 USD, oavsett om du är en enskild person eller ej eller hur du använder Tjänsterna, gäller AAA:s regler för skiljeförfarande avseende konsumenter). För mer information, se www.adr.org eller ring 1-800-778-7879. Vid tvister som inte överstiger 25 000 USD sker alla förhandlingar via telefon om inte skiljedomaren har goda skäl att hålla förhandling med målsägarna personligen. Personlig förhandling kommer att ske i det county där du bor (eller om det gäller företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) eller i King County, Washington. Du väljer. Skiljedomaren kan tilldöma dig samma skadestånd som en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan endast tilldöma dig personligen fastställande eller föreläggande lättnad för att säkerställa dina enskilda anspråk. Enligt AAA-reglerna har skiljedomaren jurisdiktion att fatta bindande beslut, inklusive huruvida en tvist kan avgöras genom skiljedom. Men en domstol har exklusiv behörighet att genomdriva ett förbud mot skiljedom i grupptalan eller agerande som representant. 

  • Arvoden och betalning för skiljeförfarande. 

  • Tvister som rör upp till 75 000 USD. Vi ersätter dig omgående för dina avgifter för framställan och betalar arvoden och utgifter för AAA och skiljedomare. Om du avvisar vårt senaste skriftliga förlikningserbjudande som lämnades innan skiljedomaren utsågs, går din tvist hela vägen till en skiljedomares beslut (som kallas ett ”tillerkännande”) och om skiljedomaren tillerkänner dig mer än detta sista skriftliga erbjudande kommer vi att: (i) betala det större av tillerkännandet eller 1 000 USD (ii) i förekommande fall betala dina rimliga advokatarvoden (iii) ersätta eventuella utgifter (inklusive expertvittnens arvoden och kostnader) som din advokat rimligen har ådragit sig för att utreda, förbereda och fullfölja din talan i skiljeförfarandet. 

  • Tvister som rör över 75 000 USD. AAA-reglerna ska styra betalningen av avgifterna för framställan och AAA:s och skiljedomarens arvoden och utgifter. 

  • Oförenlighet med AAA:s regler. Dessa Villkor reglerar i den utsträckning de är oförenliga med AAA:s regler för kommersiella skiljeförfaranden (”Commercial ArbitrationRules”) eller regler för skiljeförfaranden avseende konsumenter (”ConsumerArbitrationRules”). 

  • Måste framställas inom ett år. Du och vi måste framställa alla anspråk eller tvister till en domstol för mindre mål eller skiljeförfarande (med undantag för tvister avseende immateriella rättigheter – se underavsnitt om Tvister som avses – allt utom IP, ovan) inom ett år från när de först kunde framställas. Annars är det för all framtid förbjudet att inleda sådan tvist. 

  • Avvisning av framtida ändringar av skiljeförfarande. Du har rätt att avvisa alla ändringar som vi gör i detta avsnitt genom att skicka ett meddelande till oss inom 30 dagar från och med ändringen via det amerikanska postverket till den ovan angivna adressen. Om du gör detta kommer den senaste versionen av detta avsnitt, före den avvisade ändringen, att gälla. 

  • Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om avståendet från grupptalan befinns vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska dessa delar inte behandlas i skiljeförfarande men kommer behandlas i domstol och resten behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i detta avsnitt är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av detta avsnitt ska fortsätta att gälla. 

ALLMÄNT  

Huvudpunkter: Om du behöver hjälp med videoredigering kan vi eventuellt ge dig support.  Du kan komma i kontakt med oss på vår webbplats.  

Inga konkurrenter får använda Clipchamp. 

Om vi ändrar dessa Villkor kommer vi att meddela dig till exempel genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterat” i dessa Villkor.    

Detaljer:  

 • Support: Om ditt Prenumerationsavtal berättigar dig till teknisk support kommer vi att ge dig den tekniska supporten, förutsatt att du vid behov hjälper oss att undersöka och fastställa orsaken till felet och ger oss tillgång till all nödvändig information som är relevant för felet (inklusive vad du har gjort i samband med felet). 

 • Inga konkurrenter: Du är förbjuden att använda Tjänsterna, inklusive Plattformen och Innehållet, på något sätt som konkurrerar med vårt företag.  Om du bryter mot detta villkor kommer vi att hålla dig ansvarig för den skada vi drabbas av och debitera dig, i den största utsträckning som medges enligt tillämplig lag, för eventuella vinster som du kan göra från icke-tillåten användning.  

 • Nya versioner: Vi kan, från tid till annan, komma att ändra dessa Villkor och kommer att meddela dig om detta, t.ex. genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterat” i dessa Villkor eller via ett meddelande på Plattformen. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du de ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda Tjänsterna. Om du har betalat för ett årligt Prenumerationsavtal och vi ändrar dessa Villkor och denna ändring har en negativ inverkan på dig, kan du säga upp ditt Konto och dessa Villkor och då kommer vi att ge dig en proportionell återbetalning för eventuella Prenumerationsavgifter som du har betalat förskott i förbindelse med den oanvända delen av Tjänsterna.  

 • Överlåtelse: Du får inte överlåta, överföra eller delegera dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi får utan begränsningar överlåta, överföra eller delegera våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor efter att vi underrättat dig. 

 • Force majeure: Vi kommer inte att ansvara för eventuell försening eller ett misslyckande med att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa Villkor om förseningen eller misslyckandet beror på en force majeure-händelse. 

 • Avskiljbarhet: Bestämmelserna i dessa Villkor är avskiljbara och om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara upphävd, ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, ska denna bestämmelse avskiljas från dessa Villkor utan att påverka giltigheten eller verkställbarheten för resten av den bestämmelsen eller de andra bestämmelserna i dessa Villkor. I underavsnittet avskiljbarhet i slutet av avsnittet Tvister anges vad som händer om delar av avsnittet Tvister (bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan) befinns vara olagliga eller icke verkställbara. Avsnittet om Tvister har företräde framför detta avsnitt, om avsnitten är oförenliga med varandra.  

 • Tillämplig lag och plats för Tvistlösning

  • Överallt med undantag av USA. Din användning av Tjänsterna och dessa Villkor styrs av lagarna i Queensland, Australien. Du och vi samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i staten Queensland och den federala domstolen i Australien belägen i Queensland, för alla tvister som härrör från eller relaterar till dessa Villkor eller de Tjänster som prövas i domstol. 

  • USA. Om du bor i (eller om det gäller ett företag, ditt huvudsakliga verksamhetsställe är i) USA, styr lagarna i den stat där du bor (eller, om det gäller ett företag, där ditt huvudsakliga verksamhetsställe finns) din användning av Tjänsterna, dessa Villkor, och alla anspråk, oavsett lagvalsprinciper, förutom att Federal ArbitrationAct reglerar alla bestämmelser om skiljeförfarande. Du och vi samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för de delstatliga eller federala domstolarna i King County, Washington för alla tvister som härrör från eller relaterar till dessa Villkor eller de Tjänster som prövas i domstol (exklusive skiljeförfarande och mål i domstol för mindre mål).  

För frågor och meddelanden, kontakta oss på 

Data Protection Officer 

Microsoft Corporation 

c/o ClipchampPty Ltd. (ACN 162516556) 

Level 1 

TC Beirne centrum 

315 Brunswick Street 

FortitudeValley QLD 4006 

Australien  

Eller kontakta oss på privacy@clipchamp.com eller här

Senast uppdaterad eller Version 3: 29 oktober 2021 

Version 2: 7 september 2021 

Version 1: 30 juli 2020  

BILAGA 1 

STORYBLOCKS EULA 

Licensavtal för slutanvändare (EULA) 

A. Dina rättigheter. Vi (FootageFirm, Inc., den som driver storyblocks.com, graphicstock.com och audioblocks.com) beviljar dig en evig, världsomspännande, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar rättighet att införliva de bildbanksfiler du erhåller från oss i ett verk du skapar. Du kan införliva våra bildbanksfiler eller mallar som innehåller våra bildbanksfiler i alla projekt, inklusive långfilmer, tv-sändningar, reklamfilmer, utbildningsmaterial, tryck, multimedia, spel, varor och internet. Om du har införlivat en bildbanksfil i ditt projekt kan du fritt dela ditt färdigställda projekt, men du får inte dela den underliggande enskilda bildbanksfilen som en fristående fil med en tredje part. (Du kan dock dela bildbanksfilerna med din klient eller annan tredje part i det begränsade syftet att få deras hjälp med ditt specifika projekt, förutsatt att du tillför projektet ett betydande värde utöver bildbanksfilerna. Annars behöver de en egen licens.) Du samtycker även till att göra ditt bästa för att skydda bildbanksfilen från att nås av en tredje part som en fristående fil, men eftersom det inte alltid är möjligt kommer det inte att betraktas som ett brott mot denna licens om du inte kan förhindra kopiering. För tydlighets skull, i den utsträckning som något av dina projekt som införlivar bildbanksfiler kvalificerar sig som ett härlett verk enligt tillämplig lag, beviljas du härmed en evig, världsomspännande rättighet att skapa härledda verk av dessa bildbanksfiler. 

B. Vår garanti. Vi lovar att om du använder våra bildbanksfiler enligt beskrivningen i denna licens kommer din användning inte att inkräkta på tredje parts rättigheter (såsom upphovsrätter) (den ”Begränsade garantin”). Vi lovar att vår garanti inte är tomma ord. Faktum är att vi kommer att betala upp till 20 000 USD i skadestånd till dig om du ådrar dig några direkta skador för att vi brutit mot detta löfte. Eftersom det är ett högt belopp måste vi förtydliga några saker, så här kommer några versaler. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, SKA VI VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG. VÅRT MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR ALLA ÖVERTRÄDELSER AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN KOMMER ATT BEGRÄNSAS TILL DET MINSTA AV DE FAKTISKA, DIREKTA SKADOR SOM DU HAR LIDIT SOM DIREKT FÖLJD AV SÅDANA ÖVERTRÄDELSER OCH TJUGOTUSEN DOLLAR. 

Observera att varumärken, logotyper eller upphovsrätter som avbildas i våra bildbanksfiler inte täcks av denna garanti. Om till exempel en av våra videor visar någon som håller i en flaska med en etikett som visar ett varumärke, kan den etiketten skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och om du använder videon sker det på din egen risk. (Vi vill inte att du ska tro att denna licens låter dig skriva ut Coca-Cola-etiketter på nytt.)  

(C) Begränsningar. Det finns några andra begränsningar som vi har infört för att skydda våra artister och andra kunder: 

 1. Du får inte sälja, licensiera eller vidaredistribuera våra bildbanksfiler, och du får inte heller bygga din egen bildbankswebbplats med våra filer. Du får inte skapa ett varumärke eller en logotyp baserat på våra bildbanksfiler. Du får inte använda automatisering, t.ex. datorskript, för att ladda ner eller ”skrapa” stora volymer av våra bildbanksfiler. Slutligen får du inte använda bildbanksfilerna för att skada minderåriga, uppmuntra till våld eller för ett olagligt ändamål, t.ex. förtal. 

 2. För bildbanksfiler som avbildar identifierbara personer (”Modeller”) gäller, att du inte får använda Modellerna på ett sätt som rimligen kan anses vara stötande. Bara för att vara tydliga gäller frågan om ifall användningen av själva Modellerna är stötande, inte om ditt projekt som helhet kan vara stötande. Du kan till exempel använda bildbanksfiler med Modeller i en dokumentär om ett sällsynt och pinsamt medicinskt tillstånd, men du bör inte visa Modellerna på ett sätt som antyder att de personligen har detta tillstånd, såvida inte vårt videoklipp redan visar dem på det sättet. 

 3. För våra ljudbanksfiler begränsar din licens inte din rätt till offentligt framförande, men det kan krävas ett stack-ikon-blad (cuesheet) för att uppfylla upphovsrättsorganisationers krav (PerformanceRightsOrganizations, ”PRO:er”). Denna licens tillåter dig också att använda våra ljudklipp i YouTube-videor, men eftersom vi inte är associerade med YouTube, kan vi inte förhindra andra från att felaktigt hävda att din video bryter mot en upphovsrätt. Meddela oss om du får ett sådant anspråk, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig att lösa problemet. Plattformar som YouTube kan dock blockera ditt innehåll av skäl som ligger utanför vår kontroll. 

 4. Vissa bildbanksfiler kan ha ytterligare begränsningar, t.ex. ”endast för redaktionell användning”, vilket kommer att noteras i klippets detaljer. 

D. Andra rättsliga bestämmelser. Den här delen kanske inte är så rolig att läsa, men den är inte desto mindre viktig. 

 1. Detta Avtal regleras av lagarna i delstaten Delaware, exklusive dess lagsamling avseende lagkonflikter och upphovsrättslagar. Om någon bestämmelse i detta Avtal befinns vara ogiltig kommer övriga bestämmelser inte att påverkas. 

 2. Med undantag för anspråk i en domstol för mindre mål kommer alla tvister om detta Avtal att avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna i AmericanArbitration Association (”AAA”), med förbehåll för Federal ArbitrationAct. Tvisten kan avgöras antingen av JAMS eller AAA. Du GER DÄRFÖR UPP DIN RÄTT ATT GÅ TILL DOMSTOL för att hävda eller försvara dina rättigheter UTOM för ärenden som kan tas till en domstol för mindre mål. Dina rättigheter kommer att fastställas av en NEUTRAL SKILJEDOMARE och INTE av en domare eller jury. Du har rätt till en RÄTTVIS FÖRHANDLING, MEN skiljeförfarandena är ENKLARE OCH MER BEGRÄNSADE ÄN DE REGLER SOM GÄLLER I EN DOMSTOL. En skiljedomares beslut är lika verkställbara som ett domstolsbeslut och kan endast få en MYCKET BEGRÄNSAD PRÖVNING I DOMSTOL. 

BILAGA 2 

TILLÄGG OM DATABEHANDLING 

Se: TILLÄGG OM DATABEHANDLING

BILAGA 3 

UPPFÖRANDEKOD 

a. Genom att acceptera dessa Villkor accepterar du att följa dessa regler när du använder Tjänsterna: 

i. Gör ingenting som är olagligt. 

ii. Delta inte i aktiviteter som utnyttjar, skadar eller hotar att skada barn. 

iii. Skicka inte skräppost och ägna dig inte åt nätfiske. Skräppost är oönskade eller oombedda massutskick av e-post, inlägg, kontaktförfrågningar, sms (textmeddelanden) snabbmeddelanden eller liknande elektronisk kommunikation. Nätfiske är utskick av e-post eller annan elektronisk kommunikation för att bedrägligt eller olagligt förmå mottagare att avslöja personuppgifter eller känsliga uppgifter, såsom lösenord, födelsedatum, personnummer, passnummer, kreditkortsuppgifter, ekonomiska uppgifter eller andra känsliga uppgifter, eller försöka få tillgång till konton eller register, exfiltrera dokument eller annan känslig information, få betalning och/eller ekonomisk fördel. 

iv. Visa eller använd inte Tjänsterna för att dela olämpligt innehåll eller material offentligt (inklusive exempelvis nakenhet, grymhet, pornografi, kränkande språk, grovt våld eller kriminella aktiviteter). 

v. Delta inte i aktiviteter som är bedrägliga, falska eller vilseledande (t.ex. att be om pengar under falska förevändningar, utge sig för att vara någon annan, manipulera Tjänsterna för att öka antalet spel eller påverka rankningar, betyg eller kommentarer). 

vi. Kringgå inga begränsningar av tillgång till eller tillgänglighet för Tjänsterna. 

vii. Delta inte i någon aktivitet som är skadlig för dig, Tjänsterna eller andra (t.ex. överföra virus, förfölja, publicera terroristiskt eller våldsamt extremistiskt innehåll, skicka hatpropaganda eller förespråka våld mot andra). 

viii. Gör inte intrång på andras rättigheter (t.ex. obehörig delning av upphovsrättsligt skyddad musik eller annat upphovsrättsligt skyddat material, vidareförsäljning eller annan distribution av Bing-kartor eller fotografier). 

ix. Delta inte i aktiviteter som inkräktar på andras integritet. 

x. Hjälp inte andra att bryta mot dessa regler. 

b. Verkställighet. Om du bryter mot dessa Villkor kan vi sluta tillhandahålla Tjänster till dig eller så kan vi stänga ditt Microsoft-konto. Vi kan också blockera leverans av en kommunikation (som e-post, fildelning eller snabbmeddelande) till eller från Tjänsterna i syfte att genomdriva dessa Villkor eller så kan vi ta bort eller vägra att publicera ditt innehåll av någon anledning. Vid undersökning av misstänkta brott mot Villkoren förbehåller sig Microsoft rätten att granska ditt innehåll för att lösa problemet. Vi kan dock inte övervaka hela Tjänsten och försöker inte heller att göra det. 

It looks like your preferred language is English