ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CLIPCHAMP (ณวันที่ 05-01-22) 

หากกฎหมายที่มีบังคับใช้ไม่ได้ระบุข้อห้ามไว้ข้อสัญญาด้านการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกกันและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้านล่างจะมีผลบังคับใช้โปรดอ่านเอกสารนี้เนื่องจากเนื้อหาความในเอกสารมีผลต่อวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย 

ClipchampPtyLtd (ACN 162516556) บริษัทย่อยของ Microsoft Corporation, (“Clipchamp”“เรา”“พวกเรา”หรือ“ของเรา”) คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ https://clipchamp.com (“แพลตฟอร์ม”) และผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือClipchamp (“แอป”และจะเรียกรวมกันว่า“บริการ”) บริการของเราได้รับการนำเสนอต่อทั้งผู้สร้างที่เป็นบุคคล (เรียกแต่ละบุคคลว่า“ลูกค้าผู้บริโภค”) และองค์กรธุรกิจ (เรียกแต่ละองค์กรธุรกิจว่า“ลูกค้าพาณิชย์”หรือลูกค้า Clipchamp เชิงพาณิชย์) ทั้งนี้อาจมีการแบ่งปันและประมวลข้อมูลโดยบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว | Clipchamp เมื่อเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและตามเอกสารต่อท้ายของเราในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการประมวลข้อมูลดังที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 2 (“ข้อตกลงการประมวลข้อมูล”หรือ“DPA”) เมื่อเราคือผู้ประมวลข้อมูลการอ้างถึงคำว่า“คุณ”และ“ของคุณ”ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“เงื่อนไข”) จะหมายถึงลูกค้าผู้บริโภคลูกค้าพาณิชย์และผู้ใช้ที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามคำสั่งหรือการกระทำการในนามของลูกค้าพาณิชย์ (เรียกแต่ละรายว่า“ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นลูกค้าพาณิชย์”) ตามแต่กรณีClipchampและคุณต่างเป็น“คู่สัญญา”แต่ละฝ่ายและจะเรียกรวมกันว่าเป็น“คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”เงื่อนไขเหล่านี้และหลักจรรยาบรรณใดๆหรือเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุไว้ในบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การอัปเดตใดๆในเงื่อนไขเหล่านี้) จะกำกับควบคุมการเข้าถึงเพื่อใช้บริการโดยคุณ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน คุณจะเป็นลูกค้า Clipchampเชิงพาณิชย์ก็ต่อเมื่อคุณเคยลงนามในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่แยกต่างหาก 

หรือลงนามในข้อตกลงอื่น ๆ กับ Clipchamp 

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการจะหมายความว่าคุณยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขการใช้งานของบุคคลที่สามใดๆที่กำกับควบคุมเนื้อหาที่มีในบริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของStoryblocksที่ทำกับFootageFirm Inc ดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1นอกจากนี้หากคุณเป็นลูกค้าพาณิชย์คุณยังต้องตกลงยอมรับในเอกสารต่อท้ายสำหรับการประมวลข้อมูลของเราหากคุณเป็นลูกค้าผู้บริโภคนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายให้ทราบว่าClipchampใช้วิธีใดในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีความสามารถในทางกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับเราหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมีอายุไม่ถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะของประเทศที่คุณอยู่อาศัย (“ผู้เยาว์”) คุณต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณในการเข้าถึงและใช้บริการและพวกเขาต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขในนามของคุณหาคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางในเชิงพาณิชย์คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจอันชอบธรรมในการผูกพันลูกค้าพาณิชย์กับเงื่อนไขเหล่านี้  

ใครบ้างที่ใช้บริการClipchampได้  

ประเด็นสำคัญ: ในการใช้บริการคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีหรือมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับการใช้บริการตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศของคุณ 

รายละเอียด: หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์คุณต้องตกลงที่จะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผู้เยาว์และคุณตกลงที่จะ: (1) กำกับควบคุมการใช้บริการและการใช้บัญชีของพวกเขาโดยผู้เยาว์ (2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาในบริการนั้นเหมาะสำหรับผู้เยาว์ (3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เยาว์ส่งให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (4) ให้ความยินยอมให้การรับรองและให้การรับประกันตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแทนผู้เยาว์ 

การสมัครใช้บริการ 

ประเด็นสำคัญ: ในการใช้บริการคุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับเรา (การลงทะเบียนแต่ละรายการจะเรียกว่า“บัญชี”) และอาจเลือกสมัครแพคเกจใช้งานผ่านบริการของเรา (การสมัครแต่ละครั้งจะเรียกว่าแพคเกจ) แพคเกจของเราจะรวมถึงการสมัครเพื่อใช้งานส่วนบุคคลและการสมัครเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์  

รายละเอียด: 

 • แพคเกจ: เราจัดให้มีแพคเกจหลายรูปแบบพร้อมราคาและตัวเลือกการเก็บเงินที่หลากหลายให้คุณเลือกนอกจากนี้เรายังมีข้อเสนอการใช้บริการฟรีพร้อมฟังก์ชันที่จำกัด 

 • บัญชี: ในการสร้างบัญชีคุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้เราทราบเช่นชื่อของคุณและอีเมลหรือเจ้าของบัญชีทีมของคุณต้องสมัครเปิดบัญชีและเชิญให้คุณยอมรับคุณต้องแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนในขั้นตอนการลงทะเบียนและคุณต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนอยู่เสมอเราอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้บุคคลลงทะเบียนบัญชีได้เช่นกันโดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

 • เจ้าของบัญชี: เมื่อคุณเลือกแพคเกจและลงทะเบียนเปิดบัญชีคุณจะเป็นเจ้าของบัญชีและต้องรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ 

ประเด็นสำคัญ: เรามีฟังก์ชันสำหรับทีมภายในแพคเกจบางแพคเกจในการสร้างหรือเข้าร่วมทีมคุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีก่อนภายใต้แพคเกจบางแพคเกจคุณอาจสามารถผู้ดูแลระบบของทีมได้ผู้ดูแลระบบของทีมคือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้แพคเกจที่เลือกให้สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้และต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่มเข้ามาตามระดับของแพคเกจฟังก์ชันสำหรับทีมอาจถูกระงับหรือถอดออกจากบัญชีของผู้ใช้ได้ตามดุลยพินิจของClipchampโดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบClipchampจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้อันเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการโดยจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ฟังก์ชันสำหรับทีม 

รายละเอียด: 

 • ฟีเจอร์สำหรับทีม: แพคเกจของคุณจะอนุญาตให้เจ้าของบัญชีสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบปิด (“ทีม”) ซึ่งเจ้าของบัญชีสามารถเชิญเจ้าของบัญชีรายอื่นๆมาเข้าร่วมได้และเจ้าของบัญชีจะสามารถแบ่งปันวิดีโอให้กันและกันได้ (เราจะเรียกเจ้าของบัญชีแต่ละฝ่ายภายในสภาพแวดล้อมของกลุ่มแบบปิดว่า“สมาชิกในทีม”ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เจ้าของบัญชีใดๆเข้าร่วมหรืออยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไปได้ตามดุลยพินิจของเราสมาชิกในทีมสามารถออกจากทีมได้ทุกเมื่อClipchampจะไม่ตรวจติดตามหรือควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในทีมหรือการเฝ้าสังเกตผลความคาดหมายในเชิงการศึกษาของทีมที่ใช้บริการของเราClipchampจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทของสมาชิกในทีมหรือผู้ใช้ใดๆ  อันเกิดขึ้นมาจากการใช้บริการของเรา 

 • ผู้ดูแลระบบของทีมแพคเกจอาจอนุญาตให้แต่งตั้งผู้ดูแลระบบของทีมให้แก่ทีมได้เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบของทีมผู้ดูแลระบบของทีมจะเป็นสมาชิกในทีมเพียงรายเดียวที่สามารถเพิ่มและลบสมาชิกในทีมเข้าหรือออกจากทีมได้ผู้ดูแลระบบของทีมจะสามารถจัดการการเข้าถึงแพคเกจ (รวมถึงประเภทของการสมัครบริการ) จัดการการเรียกเก็บเงิน (หากมี) ยกเลิกการสมัครแพคเกจและ/หรือทีม 

ประเด็นสำคัญ: เรามีผู้ใช้มากมายหลายประเภทบนแพลตฟอร์มและปัจจัยรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงClipchampได้   

 รายละเอียด:  ประเภทของผู้ใช้: แพคเกจแบบต่างๆจะให้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ต่างประเภทกันประเภทของผู้ใช้จะได้แก่: 

 • ClipchampWebUserClipchampWebUserมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือตัดต่อวิดีโอของClipchampทางออนไลน์ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยจะรวมถึงผู้ใช้งานผ่านเว็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ผู้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มทางเว็บแอปพลิเคชัน) เราอาจเรียกClipchampWebUserว่าClipchampNativeUserได้เช่นกัน 

 • ClipchampMobileUserClipchampMobileUserมีสิทธิ์เข้าถึงตัวเลือกบริการได้แบบจำกัดผ่านทางแอปClipchampซึ่งอาจจะรวมถึงClipchampiOSและClipchampAndroid 

ประเภทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดประเภทสิทธิ์ใช้งานในบริการคุณอาจถูกจำแนกให้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งประเภท  

ทรัพย์สินทางปัญญา  

ประเด็นสำคัญ: เราคือเจ้าของบริการคุณต้องใช้สินทรัพย์ไฟล์เสียงและวิดีโอทั้งหมดที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (“เนื้อหา”) ตามใบอนุญาตการใช้เนื้อหาบริการบางอย่างกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับเรา 

รายละเอียด: 

 • สิทธิ์ของเราที่มีในบริการเว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราคือผู้ถือครองสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งปวง (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในบริการของเราและในสินทรัพย์ไฟล์เสียงและวิดีโอทั้งหมดที่เราอนุญาตให้คุณเข้าในรูปแบบของเนื้อหาการที่คุณใช้บริการของเราและการที่คุณใช้และเข้าถึงเนื้อหาใดๆไม่ได้เป็นการมอบหรือถ่ายโอนสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเราหรือเนื้อหาให้แก่คุณ 

 • การใช้งานเนื้อหาที่เป็นข้อห้าม: เว้นแต่เงื่อนไขเหล่านี้จะอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งคุณต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราและเจ้าของเนื้อหา (ตามความเกี่ยวข้อง): (1) คัดลอกหรือใช้เนื้อหาใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (2) ผลิตซ้ำส่งต่อเผยแพร่แยกส่วนขายตีพิมพ์ออกอากาศหรือส่งเวียนเนื้อหาใดๆไปให้บุคคลที่สามใดๆ  

 • ใบอนุญาตสำหรับการใช้บริการ: เราขอมอบใบอนุญาตดังต่อไปนี้สำหรับการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้ในประเภทดังต่อไปนี้ (เราจะเรียกการมอบใบอนุญาตแต่ละอย่างว่า“ใบอนุญาต”): 

  • ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานClipchampบนเว็บเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้เราขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดไม่สามารถโอนย้ายเปลี่ยนมือได้เพิกถอนมิได้มีผลใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ClipchampWebUserสำหรับการใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าผู้บริโภคของแพคเกจพื้นฐานใบอนุญาตนี้จะมอบให้เพื่อการใช้งานที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น 

  • ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้Clipchampบนมือถือ: เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้เราขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดไม่สามารถโอนย้ายเปลี่ยนมือได้เพิกถอนมิได้มีผลใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ClipchampMobileUserสำหรับการใช้บริการในรูปแบบที่จำกัดผ่านทางแอปสำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้แพคเกจพื้นฐานใบอนุญาตนี้จะมอบให้เพื่อการใช้งานที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้นClipchampMobileอาจรวมถึงClipchampiOSและClipchampAndroid 

 • ในการปกป้องการเผยแพร่บริการเราต้องกำหนดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เรามอบใบอนุญาตให้แก่คุณคุณจะต้องไม่: (ก) ออกใบอนุญาตขายให้เช่าให้เช่าซื้อถ่ายโอนมอบโอนสิทธิ์เผยแพร่โฮสต์หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากบริการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน (ข) ดัดแปลงสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องแยกส่วนนำส่วนต่างๆประกอบคืนหรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดก็ตามของบริการยกเว้นตามที่อนุญาตไว้ในการให้ความยินยอม (ค) เข้าถึงบริการเพื่อสร้างเว็บไซต์แอปผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นคู่แข่งหรือ (ง) คัดลอกผลิตซ้ำเผยแพร่ตีพิมพ์ซ้ำดาวน์โหลดแสดงโพสต์หรือส่งต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้คำประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดบนบริการ (หรือเนื้อหาใด) ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ 

 • การใช้งานในลักษณะอื่นๆถือเป็นเรื่องต้องห้ามหากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 

 • ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหา: เนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านทางบริการหรือมีการซื้อผ่านทางบริการจะมีไว้เพื่อใช้งานกับบริการเท่านั้นและจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นสำคัญ: คุณต้องอัปโหลดและใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นของคุณหรือคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้นเนื้อหาของผู้ใช้นอกเหนือจากความคิดเห็นที่มีต่อบริการจะยังคงเป็นทรัพย์สินของคุณความคิดเห็นหรือฟีดแบคใดๆที่คุณมอบให้แก่Clipchampจะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา  

รายละเอียด: 

 • ความคิดเห็น: ความคิดเห็นฟีดแบคแนวคิดหรือคำแนะนำใดๆ (“ความคิดเห็น”) ที่คุณมอบให้เราผ่านทางบริการหรือช่องทางอื่นๆจะถือเป็นทรัพย์สินของเราคุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ใช้ความคิดเห็นของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใดๆ (เช่นการพัฒนาปรับปรุงบริการการส่งเสริมบริการการสร้างบริการใหม่) โดยปราศจากค่าตอบแทนหรือภาระผูกพันต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่ได้ส่งต่อความคิดเห็นของคุณเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นต่อเราจะหมายความว่าคุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อและมีอำนาจในการมอบเนื้อหาในความคิดเห็นดังกล่าวให้แก่เรารวมถึงในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายการสร้างสรรค์ด้วยตนเองและลิขสิทธิ์ 

 • เนื้อหาของผู้ใช้: ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่คุณมอบให้เราโพสต์อัปโหลดหรือส่งผ่านบริการของเรา (“เนื้อหาของผู้ใช้”) โดยที่ไม่รวมความคิดเห็นของคุณจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราเมื่อมอบเนื้อหาของผู้ใช้ให้เราหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆบนหรือผ่านบริการจะหมายความว่าคุณมอบใบอนุญาตที่มีผลใช้ได้ทั่วโลกเพิกถอนมิได้คงอยู่ตลอดไปไม่ใช่สิทธิ์ขาดโอนย้ายเปลี่ยนมือได้ออกใบอนุญาตช่วงได้และปราศจากค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ดูผลิตซ้ำสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องคัดลอกเก็บรักษาส่งต่อปรับเปลี่ยนรูปแบบแสดงเผยแพร่และดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวคุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดและมีสิทธิ์ขาดในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวหรือคุณได้รับสิทธิ์ใบอนุญาตความยินยอมและการปลดเปลื้องทั้งหมดจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการมอบสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวให้แก่เราตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้และ (2) ทั้งเนื้อหาของผู้ใช้และการใช้งานการแปลงรหัส (การแปลง) การโพสต์การอัปโหลดการเผยแพร่การส่งการแก้ไขหรือการส่งต่อเนื้อหาของผู้ใช้โดยคุณ (ตามใบอนุญาตข้างต้น) จะไม่ละเมิดยักยอกหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัวหรือส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆที่มีบังคับใช้เราไม่รับรองหรืออนุมัติและเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ  เราอาจลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆออกได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย: คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเนื้อหาที่ผิดกฎหมายคือเนื้อหาใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่มีบังคับใช้กับเรากับบริการหรือกับคุณหากเราทราบถึงการใช้บริการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเราอาจแจ้งและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งปวงที่จำเป็น 

ความเป็นส่วนตัว  

ประเด็นสำคัญ: หากคุณเป็นลูกค้าผู้บริโภคนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายให้ทราบว่าClipchampใช้วิธีใดในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรตรวจสอบข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับวิธีการที่เราดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นลูกค้าพาณิชย์ 

ประเด็นสำคัญ: ลูกค้าพาณิชย์ต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการโดยผู้ใช้ปลายทางที่เป็นลูกค้าพาณิชย์ของตน 

รายละเอียด: 

 • ลูกค้าพาณิชย์ (เรียกแต่ละรายว่า“นิติบุคคล”) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบให้แน่ใจลูกค้ามีการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: 

  • นิติบุคคลอาจถูกกำหนดให้ต้องออก ‘คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล’ ที่เหมาะสม (หรือเรียกว่า ‘ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว’) ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลใช้กับนิติบุคคลและ 

  • สำหรับ ‘คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล’ ของนิติบุคคลนั้นนิติบุคคลควรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลใช้กับนิติบุคคลและ 

  • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลใช้กับนิติบุคคลนิติบุคคลอาจถูกกำหนดให้ต้องขอความยินยอมในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและ 

  • หากนิติบุคคลมีการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนิติบุคคลต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งและขอความยินยอมที่เหมาะสมจากผู้ปกครอง 

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้งานการเปิดเผยหรือการสูญหายของเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่นิติบุคคลอัปโหลดหรือเผยแพร่ด้วยความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการโดยนิติบุคคลและ/หรือการที่นิติบุคคลไม่ได้ใช้หรือการตัดสินใจระงับการใช้งานฟีเจอร์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเป็นส่วนตัวใดๆของบริการหรือเครื่องมือจะถือเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของนิติบุคคลเอง 

ลูกค้าพาณิชย์ต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการโดยผู้ใช้ปลายทางที่เป็นลูกค้าพาณิชย์และต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลายทางที่เป็นลูกค้าพาณิชย์ของตนนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และหลักจรรยาบรรณหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ในบริการ  

ค่าธรรมเนียม 

ประเด็นสำคัญ: หากคุณเลือกแพคเกจแบบชำระเงินคุณต้องชำระค่าแพคเกจดังกล่าวคุณสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรดแพคเกจของคุณได้หากค่าธรรมเนียมของเรามีการเปลี่ยนแปลง  เราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 30 วันล่วงหน้าคุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้บริการหากคุณไม่เห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงหากคุณไม่ได้ชำระเงินสำหรับแพคเกจของคุณหรือหากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้เราอาจระงับบัญชีของคุณหลังจากให้โอกาสอันสมควรแก่คุณในการชำระค่าธรรมเนียมหรือแก้ไขการฝ่าฝืนเว้นแต่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณในภาคผนวก 3 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและเว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ค่าธรรมเนียมของแพคเกจจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ 

รายละเอียด:  

 • ค่าธรรมเนียมของแพคเกจ: ในการรับบริการที่ระบุไว้ในแพคเกจของคุณคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมให้เราตามที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์มสำหรับบริการส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจที่คุณเลือก (ค่าธรรมเนียมของแพคเกจ) หากมีหากคุณเลือกแพคเกจรายปีคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมของแพคเกจล่วงหน้าสำหรับปีถัดไปผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารโดยใช้ระบบการชำระเงินที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม (วันที่ชำระเงินรายปี)  หากคุณเลือกแพคเกจรายเดือนคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมของแพคเกจล่วงหน้าสำหรับเดือนถัดไปผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร (วันที่ชำระเงินรายเดือน)  

 • นโยบายการขอเงินคืน: หากเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณอยู่กำหนดไว้คุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ ("ระยะเวลายกเลิกสัญญา") ในช่วงสิบสี่ (14) วันหลังจากวันที่ซื้อไม่ว่าการยกเลิกจะมีสาเหตุหรือไม่ก็ตามหากบริการได้รับการส่งมอบแค่บางส่วนณเวลาที่มีการยกเลิกคุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของบริการที่คงเหลือคุณรับทราบว่าระยะเวลายกเลิกสัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งมอบบริการให้คุณครบถ้วนซึ่งหลังจากนั้นแล้วคุณจะไม่สามารถทำเรื่องขอเงินคืนจากยอดซื้อของคุณได้อีกเมื่อซื้อเนื้อหาดิจิทัลจากเราคุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญานับตั้งแต่คุณเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหาเว้นแต่กฎหมายหรือข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการซื้อทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้หากคุณเชื่อว่าเราเรียกเก็บเงินจากคุณด้วยความผิดพลาดคุณต้องติดต่อเราและเราจะตรวจสอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าวในกรณีที่เราคืนเงินหรือออกเครดิตเราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ใดๆที่จะต้องมีการคืนเงินแบบเดียวกันหรือในทำนองเดียวกันในอนาคตนโยบายการขอเงินคืนนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ใดๆภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเงินคืนโปรดเข้าไปที่หัวข้อความช่วยเหลือของเรา (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283)  

 • การอัปเกรดและการดาวน์เกรด: คุณสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรดแพคเกจของคุณได้ทางอีเมลหรือแพลตฟอร์ม 

 • การอัปเกรดและการดาวน์เกรดแพคเกจรายปี: สำหรับแพคเกจรายปี: (1) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆสำหรับการอัปเกรดจะถูกเรียกเก็บเงินไปที่คุณตามอัตราส่วนการใช้งานในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะถึงวันที่ชำระเงินรายปีของคุณและการอัปเกรดของคุณถึงจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแพคเกจใหม่ให้เราในวันที่ชำระเงินรายปีแต่ละรอบและ (2) การดาวน์เกรดใดๆจะมีผลใช้ได้ในวันที่ชำระเงินรายปีรอบถัดไปของคุณและคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแพคเกจใหม่ให้เราในวันที่ชำระเงินรายปีแต่ละรอบ 

 • การอัปเกรดและการดาวน์เกรดแพคเกจรายเดือน: สำหรับแพคเกจรายเดือน: (1) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆสำหรับการอัปเกรดจะถูกเรียกเก็บเงินไปที่คุณตามอัตราส่วนการใช้งานในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะถึงวันที่ชำระเงินรายเดือนของคุณและการอัปเกรดของคุณถึงจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแพคเกจใหม่ให้เราในวันที่ชำระเงินรายเดือนแต่ละรอบและ (2) การดาวน์เกรดใดๆจะมีผลใช้ได้ในวันที่ชำระเงินรายเดือนรอบถัดไปของคุณและคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแพคเกจใหม่ให้เราในวันที่ชำระเงินรายเดือนแต่ละรอบ 

 • การทดลองใช้: แพคเกจของคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ระยะเวลาทดลองใช้ของแพคเกจของคุณจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในบริการเราจะพิจารณาเงื่อนไขของการทดลองใช้ใดๆรวมถึงเกณฑ์การได้รับสิทธิ์ทดลองใช้โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราและเราอาจจำกัดเกณฑ์การได้รับสิทธิ์เพื่อป้องกันการนำสิทธิ์ทดลองใช้ไปใช้ในทางมิชอบเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ทดลองใช้และระงับบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อหากเราพิจารณาแล้วว่าคุณขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการระหว่างระยะเวลาทดลองใช้เราจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแพคเกจจากคุณสำหรับแพคเกจที่คุณเลือกจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกณวันที่การทดลองใช้สิ้นสุดลง (วันที่ชำระเงิน) หากคุณไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแพคเกจณวันที่ชำระเงินคุณจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากแพคเกจได้เมื่อระยะทดลองใช้ของคุณสิ้นสุดลง 

 • ภาษี: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นค่าธรรมเนียมแพคเกจสำหรับเจ้าของบัญชีจะเป็นอัตราที่รวม GST แล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีและอากรทั้งหมดที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานสรรพากรในประเทศของคุณและคุณต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าภาษีและอากรเหล่านั้นเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อภาษีและอากรดังกล่าวแทนคุณ 

 • สกุลเงิน: ธุรกรรมทั้งหมดจะได้รับการทำรายการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยผู้ให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศหากคุณอยู่ในออสเตรเลียธุรกรรมของคุณจะได้รับการทำรายการในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียคุณยอมรับว่าอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงินระหว่างประเทศโดยสถาบันการเงินของคุณเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงินระหว่างประเทศใดๆ  

 • การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม: หากมีการกำหนดระยะเวลาและราคาไว้สำหรับข้อเสนอบริการของคุณราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นั้นคุณต้องยอมรับในข้อเสนอและราคาใหม่ใดๆหากคุณต้องการใช้บริการต่อไปหากบริการของคุณเป็นการใช้งานตามช่วงเวลา (เช่นรายเดือน) โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่เจาะจงและไม่ใช้ข้อเสนอการทดลองใช้เราอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมแพคเกจเป็นระยะๆเช่นหากเราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หรือมีการปรับปรุงฟีเจอร์ของบริการภายใต้ขอบเขตที่ต้นทุนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นตามความเกี่ยวข้องหรือในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางตลาด (เช่นเนื่องด้วยต้นทุนค่าแรงความผันผวนของค่าเงินการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษี/ข้อบังคับภาวะเงินเฟ้อค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้นทุนค่าโครงสร้างพื้นฐานและการบริการจัดการ) เราจะแจ้งคุณอย่างน้อย 14 วันก่อนที่ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดระยะเวลาการแจ้งนานกว่านี้ค่าธรรมเนียมแพคเกจใหม่จะมีผลกับรอบการชำระเงินครั้งถัดไปของคุณหลังจากระยะเวลาที่แจ้งหากคุณไม่ยอมรับในราคาที่เปลี่ยนแปลงคุณต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้โดยจะเป็นไปตามนโยบายการขอเงินคืนของเราข้างต้นเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เราจะแจ้งให้คุณทราบเช่นกันถึงเหตุผลและขอบเขตที่มีการเพิ่มราคาและราคาใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้หากคุณไม่ยกเลิกบริการและเราจะเตือนให้คุณทราบเช่นกันถึงวิธีที่คุณสามารถยกเลิกบริการได้ 

 • การไม่ชำระเงินตรงเวลา: หากการชำระเงินใดๆไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้เราอาจ (โดยอาศัยดุลยพินิจของเรา) ระงับการอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการและจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผล 

 • การชำระเงินเป็นงวดเมื่อคุณซื้อบริการแบบสมัครสมาชิก (เช่นรายเดือน) คุณตกลงว่าคุณจะอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวดและการชำระเงินจะดำเนินการด้วยวิธีการและในช่วงเวลาระหว่างงวดซึ่งคุณได้ตกลงยอมรับทั้งนี้จนกว่าการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือเราคุณต้องยกเลิกบริการของคุณก่อนวันที่เรียกเก็บเงินในรอบถัดไปเพื่อให้ไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการต่อไปเราจะให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการในการอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวดจะหมายความว่าคุณอนุญาตให้Clipchampบันทึกวิธีการชำระเงินของคุณและทำรายการชำระเงินดังกล่าว 

บริการของบุคคลภายนอก 

ประเด็นสำคัญ: บริการจะใช้ผู้ให้บริการภายนอกตามสัญญาเพื่อให้บริการบางอย่างในนามของClipchampทั้งนี้คุณอาจจะมีทางเลือกในการใช้บริการของบุคคลที่สามผ่านทางบริการที่อาจอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเงื่อนไขการใช้งานของบุคคลที่สามเหล่านั้นและอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอาจจะมีหลักปฏิบัติที่เราไม่มีอำนาจควบคุม 

รายละเอียด:  

 • คุณภาพของวิดีโอ: บริการรองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอในจำนวนที่จำกัดสำหรับการเป็นอินพุตและเอาต์พุตสำหรับการแปลงรหัส (การแปลง) ถึงแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการนำตัวแปลงสัญญาณวิดีโอมาใช้เพิ่มเติมแต่บริการจะได้รับการมอบให้ตามที่เป็นและจะจำกัดอยู่เฉพาะข้อเสนอที่มอบให้ในปัจจุบันคุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับวิดีโอต้นทาง 

 • อินพุตของบุคคลที่สาม: คุณยอมรับว่า: (1) บริการอาจรวมถึงบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ต่อประสานหรือทำงานร่วมกับบริการต่างๆ (“อินพุตของบุคคลที่สาม”)  และ (2) การให้บริการอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากหรือได้รับผลกระทบจากอินพุตของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่นแพลตฟอร์มของเราอาจใช้หรืออาศัยเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม) 

 • บุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวม: บริการอาจนำเสนอโอกาสในการผนวกรวมที่เป็นทางเลือกกับบุคคลที่สามเช่นกัน (“บุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวม”)  ภายใต้ขอบเขตที่คุณเลือกต่อประสานหรือทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวมคุณต้องรับผิดชอบต่อ: (1) การซื้อ (2) ข้อกำหนดและ (3) ภาระผูกพันในการออกใบอนุญาตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวมคุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ของส่วนต่อประสานของบุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวมหรือการทำงานร่วมกันกับบริการจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อสัญญานี้ของคุณ 

 • ไฮเปอร์ลิงก์: บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามเช่นFacebook, InstagramและTwitter  เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นเราไม่ได้ควบคุมรับรองหรืออนุมัติและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นคุณควรตรวจสอบความเหมาะสมของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง 

 • ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น: เนื้อหาไม่ได้ครอบคลุมทุกด้านอย่างครบถ้วนและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้นถึงแม้เราจะพยายามดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาแต่เราจะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆต่อเนื้อหาตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องดูแลให้แพลตฟอร์มของเรามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอและเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย 

การรับประกันสำหรับผู้บริโภค 

ประเด็นสำคัญ: เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆของผู้บริโภคที่คุณพึงได้รับภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้  

รายละเอียด: กฎหมายบางฉบับเช่นกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย (ACL) ในรัฐบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภคค.ศ. 2010 (Cth) และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่คล้ายคลึงกันอื่นๆที่มีอาจกำหนดสิทธิ์การรับประกันการการันตีและการเยียวยาที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราซึ่งไม่อาจละเว้นจำกัดหรือปรับเปลี่ยนได้ (“สิทธิ์ตามกฎหมาย”

ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะกีดกันสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค 

การยกเว้นความรับผิด 

ประเด็นสำคัญ: Clipchampไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่คุณหรือบุคคลอื่นใช้บริการของเราบริการที่จัดหาให้โดยบริการซึ่งอาจถูกผนวกรวมเข้ากับบริการของเราแต่เป็นการให้บริการแก่คุณโดยตรงหรือสำหรับบริการที่งดให้บริการในขณะนี้ 

รายละเอียด: แม้ว่าเนื้อความจะขัดกันอย่างไรก็ตามแต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณหรือกฎหมายที่ใช้บังคับเราจะไม่รับผิดต่อการดำเนินการดังต่อไปนี้และคุณยอมสละสิทธิ์และปลดเปลื้องเราจากและต่อความรับผิดใดๆอันมีเหตุหรือเกิดขึ้นจากซึ่งเป็นผลมาจากหรือเชื่อมโยงกับ: (1) การกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของคุณ (2) การใช้หรือการนำบริการไปใช้ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ (3) งานบริการสินค้าวัสดุหรือวัตถุใดๆที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือเราไม่ได้มอบให้รวมถึงเนื้อหาใดๆที่ได้มาจากบุคคลที่สามอินพุตของบุคคลที่สามบุคคลที่สามที่ถูกผนวกรวมความคิดเห็นและเนื้อหาของผู้ใช้ (4) ความบกพร่องความผิดพลาดการละเว้นหรือการขาดความสามารถในการทำงานหรือความเหมาะสมใดๆ (หรือการขาดหายไปหรือการลดต่ำลงของผลลัพธ์ที่คาดหมายผลที่ตามมาหรือประโยชน์ใดๆ ) เกี่ยวกับบริการ (5) บริการไม่สามารถเข้าถึงได้หรือความล่าช้าใดๆในการให้บริการแก่คุณโดยเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (6) เหตุการณ์ใดก็ตามที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่เราจะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผลรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพายุน้ำท่วมเพลิงไหม้แผ่นดินไหวโรคระบาดการระบาดใหญ่ทั่วโลก COVID-19 และการจำกัดและคำสั่งลงโทษคว่ำบาตรของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่รับทราบหรือไม่ก็ตามณเวลาที่มีการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ (เหตุสุดวิสัย) หรือ (7) การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้รายอื่นๆ  

ความพร้อมใช้งานของบริการ: บริการหรือวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านบริการอาจจะไม่พร้อมใช้งานเป็นครั้งคราวหรืออาจจะแตกต่างกันตามภูมิภาคหรืออุปกรณ์ของคุณเราได้พยายามเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้อย่างไรก็ตามบริการออนไลน์ทั้งหมดอาจหยุดชะงักและงดให้บริการบ้างเป็นบางโอกาสภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตClipchampจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณจากเหตุเหล่านี้หากเกิดการงดให้บริการคุณอาจจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลบางอย่างที่คุณจัดเก็บเอาไว้ได้เราขอแนะนำให้คุณควรสำรองข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ในบริการอย่างสม่ำเสมอ 

เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้Clipchampและบริษัทในเครือของเรา (รวมเรียกว่า“คู่สัญญาฝ่ายของClipchamp”) ไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่การันตีหรือระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณคุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเราให้บริการบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี" คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งปวงจากการใช้บริการคู่สัญญาฝ่ายของClipchampไม่รับประกันถึงความถูกต้องหรือความเหมาะสมในแง่ของเวลาสำหรับบริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณอนุญาตและภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆรวมถึงการรับประกันสำหรับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้านประสิทธิผลในการใช้งานและการไม่ละเมิดคุณรับทราบว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้งเราไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากการรบกวนทำงานได้ในเวลาที่เหมาะสมมีความปลอดภัยหรือปลอดข้อผิดพลาดหรือจะไม่มีการสูญเสียเนื้อหาเกิดขึ้นและเราไม่รับประกันถึงการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านใดๆกับหรือจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียด: แม้ว่าจะมีเนื้อความใดขัดกันแต่ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตหากคุณมีมูลเหตุใดๆในการขอให้ชดใช้ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายสัญญาความเป็นธรรมการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การชดใช้ความเสียหายหรือการเยียวยาที่คุณได้รับสิทธิ์เฉพาะนั้นคือการได้รับชดใช้จากคู่สัญญาฝ่ายของClipchamp: ความรับผิดโดยรวมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ด้านล่างสำหรับความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนสัมพันธ์กับเงื่อนไขเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่ (ก) การที่เรามอบบริการให้แก่คุณอีกครั้งหรือจ่ายเงินคืนให้คุณตามยอดเงินของค่าธรรมเนียมแพคเกจที่คุณจ่ายให้เราสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกันโดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราหรือ (ข) ยอดเงิน $100 หากคุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแพคเกจเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นกรณีพิเศษรวมถึงการสูญเสียผลกำไร (รวมถึงผลกำไรที่คาดหมาย) การสูญเสียประโยชน์ (รวมถึงประโยชน์ที่คาดหมาย) การสูญเสียรายได้การสูญเสียธุรกิจการสูญเสียค่าความนิยมการสูญเสียโอกาสการสูญเสียเงินออม (รวมถึงเงินออมที่คาดหมาย) การสูญเสียชื่อเสียงการสูญเสียสิทธิ์ในการใช้และ/หรือการสูญเสียหรือความเสียหายในข้อมูล 

“ความรับผิด”หมายถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนความรับผิดความสูญเสียความเสียหายการฟ้องร้องการแจ้งสิทธิ์ที่พึงมีการตรวจสอบการเรียกร้องการดำเนินคดีหรือการตัดสินพิพากษา (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายสัญญาความเที่ยงธรรมการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การชดใช้ความเสียหายฯลฯ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจเกิดขึ้นในปัจจุบันมิได้กำหนดไว้แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือฝ่ายอื่นๆหรือไม่ก็ตาม   

การชดใช้ความเสียหาย  

ประเด็นสำคัญ: คุณต้องชดใช้ให้เราสำหรับความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัวกฎหมายที่ใช้บังคับและการฟ้องร้องใดๆต่อเราอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและการที่คุณใช้และเข้าถึงบริการ 

รายละเอียด: การชดใช้: ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตคุณต้องชดและใช้และปกป้องเราจากความรับผิดใดๆที่เราประสบอันมีเหตุมาจาก: (1) การละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว) โดยคุณ (2) การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆโดยคุณหรือ (3) การฟ้องร้องโดยบุคคลที่สามต่อเราซึ่งมีเหตุมาจากเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณหรือการที่คุณใช้และเข้าถึงบริการการชดใช้นี้จะเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นอิสระจากภาระผูกพันอื่นๆภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากที่เงื่อนไขเหล่านี้สิ้นสุดลงทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องประสบความลำบากหรือมีภาระรับผิดใดๆก่อนที่จะสามารถบังคับใช้สิทธิ์แห่งการได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 

ข้อสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุแล้วก็ตาม 

การสิ้นสุด  

ประเด็นสำคัญ: หากคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณสามารถออกจากทีมได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ในบัญชีออนไลน์ของคุณคุณสามารถปิดใช้งานหรือลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือโดยการติดต่อเราหากคุณเลือกลบบัญชีของคุณโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกเนื้อหาของผู้ใช้และวิดีโอของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณแล้วเนื่องจากเราไม่มีหน้าที่เก็บสำเนาเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไว้เราอาจระงับหรือลบบัญชีของคุณหากคุณไม่ได้ใช้บริการตามเงื่อนไขเหล่านี้ 

รายละเอียด:  

 • การสิ้นสุดสถานะของสมาชิกในทีม: ในฐานะสมาชิกในทีมคุณสามารถออกจากทีมได้ทุกเมื่อผ่านฟีเจอร์ “ออก” (หรือฟีเจอร์ท่ีคล้ายกัน) บนแพลตฟอร์มหรือโดยการติดต่อเราที่นี่ 

 • การบอกเลิกข้อตกลงโดยเจ้าของบัญชีตามความสะดวก: เราจัดให้มีกระบวนการปิดใช้งานและการลบบัญชีของคุณไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อผ่านฟีเจอร์ “ยกเลิกบัญชี” (หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกัน) บนแพลตฟอร์มของเราหรือโดยการติดต่อเราที่นี่หลังจากยกเลิกบัญชีของคุณเงื่อนไขเหล่านี้และบัญชีของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ชำระเงินรายปีหรือวันที่ชำระเงินรายเดือนรอบถัดไปของคุณ (ตามความเกี่ยวข้อง) เว้นแต่คุณจะอยู่ในระยะการทดลองใช้ซึ่งในกรณีนี้เงื่อนไขเหล่านี้และบัญชีของคุณจะสิ้นสุดลงณเวลาที่ระยะการทดลองใช้จบลงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตจะไม่มีการคืนเงินให้เมื่อมีการสิ้นสุดสถานะตามข้อสัญญานี้ 

 • การบอกเลิกข้อตกลงโดยเจ้าของบัญชีในกรณีที่มีการละเมิด: คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทันทีหากเราละเมิดสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้และคุณได้แจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดสาระสำคัญดังกล่าวและเราไม่ได้แก้ไขการละเมิดที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งจากคุณ  เมื่อคุณยกเลิกสถานะตามข้อสัญญานี้บัญชีของคุณจะสิ้นสุดสถานะด้วยเช่นกันและเราจะคืนเงินให้คุณตามอัตราส่วนของค่าธรรมเนียมแพคเกจใดๆที่คุณชำระล่วงหน้าตามสัดส่วนของบริการที่ไม่ได้ใช้ 

 • การบอกเลิกข้อตกลงโดยเราตามความสะดวก: เราอาจยกเลิกข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีสาเหตุโดยจะแจ้งให้คุณทราบ 14 วันล่วงหน้าหากเราเป็นผู้บอกเลิกเราจะคืนเงินให้คุณตามอัตราส่วนของค่าธรรมเนียมแพคเกจใดๆที่คุณชำระล่วงหน้าตามสัดส่วนของบริการที่ไม่ได้ใช้ 

 • การบอกเลิกข้อตกลงโดยเราในกรณีที่มีการละเมิด: เราอาจระงับข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือบัญชีของคุณหรือยกเลิกข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทันทีเมื่อแจ้งให้ทราบหาก: (1) คุณละเมิดสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียมแพคเกจ) กฎหมายที่ใช้บังคับระเบียบข้อบังคับหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว) (2) คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้และไม่สามารถเยียวยาแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเราถึงการละเมิดดังกล่าวหรือ (3) ในฐานะเจ้าของบัญชีคุณไม่สามารถหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตจะไม่มีการคืนเงินให้เมื่อเราเป็นผู้ยกเลิกตามข้อสัญญานี้ 

 • หลังจากสิ้นสุด: เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง: (1) เราจะหยุดให้บริการแก่คุณและคุณต้องยุติการใช้บริการซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มและเนื้อหาและ (2) คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสำเนาเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆและเราจะไม่มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ 

แม้ว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่บทบัญญัติทั้งหมดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่โดยลักษณะแล้วจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่บทบัญญัติด้านความเป็นเจ้าของข้อสงวนการรับประกันข้อจำกัดความรับผิดการชดใช้ความเสียหายการปลดเปลื้องและการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีเป็นกลุ่ม 

การบอกกล่าว  

ประเด็นสำคัญ: Clipchampเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้กระทำการในลักษณะเดียวกัน 

รายละเอียด:

การบอกกล่าวถึงการละเมิดหากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดเฉพาะข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เท่านั้นที่จะได้รับการตอบกลับ 

Clipchampจะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในลักษณะ 17 ของประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกามาตรา 512 เพื่อตอบสนองต่อกับคำบอกกล่าวกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่สมควรเราอาจปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการที่อาจกระทำการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

คำบอกกล่าวถึงลิขสิทธิ์บริการถือเป็นลิขสิทธิ์ © 2021 ของ Microsoft Corporation และ/หรือบริษัทในเครือหรือซัพพลายเออร์ของ Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ 

ข้อพิพาท - การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม 

ประเด็นสำคัญ: หากมีข้อพิพาทระหว่างเราและคุณเราประสงค์ที่จะนัดพบคุณและพยายามจัดการข้อพิพาทระหว่างกันด้วยตนเองหากเราไม่อาจระงับข้อพิพาทได้อย่างเป็นทางการเว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณและเราตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันและจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลเพื่อให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสิน 

 • สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย: รายละเอียด: ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆอันเป็นเหตุมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อพิพาท) คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นสามารถทำหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายได้โดยต้องระบุรายละเอียดของข้อพิพาทและเสนอวิธีการแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องนัดพบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อพยายามระงับข้อพิพาทหรือตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยช่องทางอื่นๆด้วยเจตนาบริสุทธิ์การประชุมนัดพบดังกล่าวในทุกแง่มุมเว้นแต่ข้อเท็จจริงของการมีนัดพบเพื่อประชุมดังกล่าวจะถือเป็นเอกสิทธิ์หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้หรือ (หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไข) ไม่อาจตกลงกันได้เกี่ยวกับวิธีการทางเลือกในการระงับข้อพิพาทภายใน 21 วันหลังจากที่ได้รับการบอกกล่าวคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งข้อพิพาท (โดยการทำหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย) เข้าสู่กระบวนอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (AustralianCentrefor International Commercial Arbitrationหรือ ACICA) โดยที่การอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษในเมืองบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์และต้องเป็นไปตามกฎการอนุญาโตตุลาการของ ACICA คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการเท่าๆกันและคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพัน 

 • สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา: 

  • การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มหากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากธุรกิจของคุณหรือที่อยู่หลักของธุรกิจของคุณอยู่ใน) สหรัฐอเมริกาเราหวังว่าเราจะไม่มีข้อพิพาทระหว่างกันแต่หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคุณและเราตกลงที่จะให้เวลา 60 วันในการระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการหากเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทนั้นได้คุณและเราตกลงว่าจะใช้การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลต่อหน้าสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ“AAA”) ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง (FederalArbitrationActหรือ“FAA”) และไม่ฟ้องร้องกันในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในทางกลับกันอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลางจะตัดสินใจและคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุดเว้นแต่ว่าจะมีการขอใช้สิทธิ์ในการทบทวนเรื่องที่มีอยู่จำกัดภายใต้ FAA. การฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่มการดำเนินการเสมือนทนายความของรัฐและการฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นๆที่มีผู้กระทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนจะไม่ได้รับอนุญาตการนำกระบวนพิจารณาที่เป็นเอกเทศมารวมกันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่ความทุกฝ่ายก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน  

  • ในหัวข้อนี้คำว่า“เรา”, “พวกเรา”และ“ของเรา”จะรวมถึงClipchampและบริษัทในเครือรวมถึง Microsoft  

  • ข้อพิพาทที่ครอบคลุม—ทุกประเด็นยกเว้น IP คำว่า“ข้อพิพาท”จะมีความหมายกว้างมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์หรือข้อโต้เถียงใดๆระหว่างคุณกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการราคาของซอฟต์แวร์หรือบริการบัญชี Microsoft ของคุณการโฆษณาการตลาดการสื่อสารธุรกรรมการซื้อของคุณการเรียกเก็บเงินหรือเงื่อนไขเหล่านี้ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆรวมถึงสัญญาการรับประกันการละเมิดบทกฎหมายหรือข้อบังคับยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือการมีผลของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเรา 

  • งไปรษณีย์คำบอกกล่าวข้อพิพาทเป็นลำดับแรกหากคุณมีข้อพิพาทและตัวแทนบริการลูกค้าของเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทนั้นได้ก็ให้ส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาททางไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาไปยัง Microsoft Corporation ถึง: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. แจ้งให้เราทราบชื่อและที่อยู่ของคุณวิธีติดต่อคุณปัญหาของคุณและสิ่งที่คุณต้องการโดยมีแบบฟอร์มให้ที่  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499 เราจะทำแบบเดียวกันในกรณีที่เรามีข้อพิพาทกับคุณหลังจากระยะเวลา 60 วันคุณหรือเราอาจเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการหากยังไม่ได้ระงับข้อพิพาทนั้น 

  • ตัวเลือกสำหรับศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยแทนที่จะส่งไปรษณีย์คำบอกกล่าวข้อพิพาทคุณก็อาจฟ้องเราในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่(หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ) หรือคิงเคาน์ตี้รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาหากกรณีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของศาล 

  • กระบวนการอนุญาโตตุลาการ AAA จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial ArbitrationRules) ของ AAA (หรือในกรณีที่คุณเป็นบุคคลและใช้บริการสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในครัวเรือนหรือในกรณีที่จำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือไม่หรือใช้บริการอย่างไรข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค (ConsumerArbitrationRules) ของ AAA ก็จะมีผลใช้บังคับด้วย) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.adr.orgหรือโทร 1-800-778-7879 ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐการพิจารณาคดีใดๆจะดำเนินการทางโทรศัพท์เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพบเหตุอันสมควรให้จัดการพิจารณาคดีต่อหน้าบุคคลแทนการพิจารณาคดีต่อหน้าบุคคลจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ) หรือคิงเคาน์ตี้รัฐวอชิงตันทางเลือกของคุณอนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินชี้ขาดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณเป็นรายบุคคลในจำนวนเดียวกับที่ศาลอาจตัดสินอนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินแสดงสิทธิหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับคุณเป็นรายบุคคลเท่านั้นเพื่อทำตามการเรียกร้องสิทธิของคุณภายใต้กฎ AAA กฎของอนุญาโตตุลาการตามอำนาจการตัดสินด้วยตัวเองของผู้ตัดสินรวมถึงเรื่องที่ชี้ขาดได้ของการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆก็ตามแต่ศาลจะมีอำนาจพิเศษในการบังคับใช้ข้อห้ามการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือในลักษณะของตัวแทน 

  • ค่าธรรมเนียมและการชำระเงินในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

  • ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐเราจะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณโดยทันทีและชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการหากคุณปฏิเสธข้อเสนอการประนีประนอมยอมความที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของเราซึ่งมีขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจากนั้นข้อพิพาทของคุณได้ผ่านกระบวนพิจารณาไปจนถึงการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า “คำชี้ขาด”) และอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้กับคุณมากกว่าข้อเสนอลายลักษณ์อักษรล่าสุดนี้ทางเราจะ: (i) ชำระตามคำชี้ขาดหรือชำระ $1,000 ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า (ii) ชำระค่าทนายความตามสมควรของคุณหากมีและ (iii) ชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เกิดขึ้นกับทนายความของคุณตามสมควรจากการสืบสวนการเตรียมคดีและการทำให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของคุณในการอนุญาโตตุลาการ 

  • ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์มากกว่า $75,000 กฎของ AAA จะใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องรวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ 

  • การขัดแย้งกับกฎของ AAA เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับจนถึงขอบเขตที่ขัดกับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าหรือข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของ AAA 

  • ต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปีคุณและเราจะต้องยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทใดๆในศาลคดีมโนสาเร่หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโปรดดูข้อย่อยข้อพิพาทที่ครอบคลุม—ทุกประเด็นยกเว้น IP ข้างต้น) ภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สามารถยื่นได้เป็นครั้งแรกมิฉะนั้นแล้วก็จะถูกห้ามมิให้ยื่นอีกเป็นการถาวร 

  • การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในอนาคตคุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เราทำกับหัวข้อนี้ได้ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่) โดยส่งการบอกกล่าวให้กับเราภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งทางไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาไปยังที่อยู่ข้างต้นหากคุณทำเช่นนี้เนื้อหาในฉบับล่าสุดก่อนการเปลี่ยนแปลงของหัวข้อนี้ที่คุณปฏิเสธจะมีผลใช้บังคับ 

  • การเป็นโมฆะแยกส่วนหากการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนข้อพิพาทส่วนเหล่านั้นก็จะไม่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่จะดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลโดยส่วนที่เหลือจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหากข้อกำหนดอื่นใดของหัวข้อนี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกแต่ส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้

บททั่วไป  

ประเด็นสำคัญ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเราอาจจะให้การสนับสนุนแก่คุณได้คุณสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ของเรา 

คู่แข่งทุกรายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้Clipchamp 

หากเราเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เราจะแจ้งให้คุณทราบเช่นด้วยการอัปเดตวันที่ “อัปเดตครั้งล่าสุด” ของเงื่อนไขเหล่านี้   

รายละเอียด:  

 • การสนับสนุน:หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคตามแพคเกจของคุณเราจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่คุณโดยมีข้อกำหนดว่าหากจำเป็นคุณต้องช่วยเหลือเราในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงของสาเหตุของปัญหาและต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (รวมถึงสิ่งที่คุณดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับปัญหา) 

 • การห้ามแข่งขัน:คุณต้องไม่ใช้บริการรวมถึงแพลตฟอร์มและเนื้อหาในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของเราหากคุณละเมิดเงื่อนไขนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เราได้รับและต้องรับผิดชอบในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตสำหรับผลกำไรใดๆที่คุณได้รับจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว 

 • การเปลี่ยนแปลง:เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวและจะมีการแจ้งให้คุณทราบเช่นโดยการอัปเดต “วันที่อัปเดตล่าสุด” ของเงื่อนไขเหล่านี้หรือผ่านการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มเมื่อใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนหากคุณไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนใดๆคุณจะต้องหยุดใช้บริการในกรณีที่คุณได้ชำระค่าแพคเกจรายปีแล้วและเราได้ทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบที่ทำให้คุณเสียเปรียบคุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณและเงื่อนไขเหล่านี้ได้และเราจะคืนเงินตามอัตราส่วนของค่าธรรมเนียมแพคเกจใดๆที่คุณจ่ายให้เราล่วงหน้าสำหรับบริการในส่วนที่คุณยังไม่ได้ใช้ 

 • การมอบโอนสิทธิ์:คุณต้องไม่มอบโอนหรือส่งต่อสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราทั้งนี้เราจะสามารถมอบโอนหรือส่งต่อสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยปราศจากข้อจำกัดหากเรามีการบอกกล่าวให้คุณทราบ 

 • เหตุสุดวิสัย:เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย 

 • การแยกออกจากกัน:บทบัญญัติของเงื่อนไขเหล่านี้จะแยกออกจากกันได้และหากบทบัญญัติใดๆของเงื่อนไขเหล่านี้ต้องตกเป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ผิดกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกแยกออกจากเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ได้บทบัญญัติส่วนที่เหลือหรือบทบัญญัติอื่นๆในเงื่อนไขเหล่านี้หัวข้อย่อยในเรื่องความสามารถในการแยกจากกันได้ในตอนท้ายของหัวข้อที่ว่าด้วยข้อพิพาทจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในหัวข้อที่ว่าด้วยข้อพิพาท (การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ถูกพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้หัวข้อที่ว่าด้วยข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้เหนือข้อนี้หากทั้งเนื้อความของสองหัวข้อขัดแย้งกัน 

 • การเลือกใช้กฎหมายและสถานที่ในการระงับข้อพิพาท

  • ทุกแห่งยกเว้นสหรัฐอเมริกาการใช้บริการโดยคุณและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียทั้งนี้คุณและเราให้ความยินยอมที่เพิกถอนมิได้ต่อเขตอำนาจทางกฎหมายและสถานที่ตั้งของศาลที่มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในรัฐควีนส์แลนด์และศาลรัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์สำหรับการไต่สวนข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการในศาล 

  • สหรัฐอเมริกาหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือในกรณีของธุรกิจจะหมายถึงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ) กฎหมายของรัฐที่คุณพำนักอยู่(หรือในกรณีของธุรกิจจะหมายถึงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ) จะกำกับควบคุมการใช้บริการโดยคุณเงื่อนไขเหล่านี้และการเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะมีความขัดกันกับหลักการแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตามเว้นแต่ว่ากฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะมีอำนาจกำกับควบคุมบทบัญญัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ  ทั้งนี้คุณและเราให้ความยินยอมที่เพิกถอนมิได้ต่อเขตอำนาจทางกฎหมายและสถานที่ตั้งของศาลประจำรัฐหรือรัฐบาลกลางที่มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในคิงเคาน์ตี้รัฐวอชิงตันสำหรับการไต่สวนข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการในศาล 

สำหรับคำถามหรือการแจ้งใดๆโปรดติดต่อเราได้ที่ 

Data Protection Officer 

Microsoft Corporation 

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556) 

Level 1 

TC Beirne Centre 

315 Brunswick Street 

FortitudeValley QLD 4006 

Australia 

หรือติดต่อทางprivacy@clipchamp.comหรือที่นี่ 

อัปเดตล่าสุดหรือเวอร์ชัน 3 29 ตุลาคม 2021 

เวอร์ชัน 2: 7 กันยายน 2021 

เวอร์ชัน 1: 30 กรกฎาคม 2020  

ภาคผนวก 1 

STORYBLOCKS EULA 

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง 

A. สิทธิ์ของคุณเรา (FootageFirm, Inc. ผู้ให้บริการstoryblocks.com, graphicstock.comและaudioblocks.com) ขอมอบสิทธิ์ที่คงอยู่ตลอดไปใช้ได้ทั่วโลกมีข้อจำกัดไม่ใช่สิทธิ์ขาดและโอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ในการนำStockFileที่คุณได้รับจากเราไปใช้ในผลงานที่คุณสร้างขึ้นมาคุณสามารถนำStockFileหรือเทมเพลตที่ประกอบขึ้นเป็นStockFileของเราไปใช้กับงานใดๆของคุณรวมถึงภาพยนตร์เรื่องยาวการเผยแพร่ออกอากาศโฆษณาการให้ความรู้สิ่งพิมพ์มัลติมีเดียเกมสินค้าและอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณนำStockFileไปใช้ในงานของคุณคุณสามารถแบ่งปันผลงานที่ทำเสร็จแล้วของคุณได้อย่างอิสระแต่คุณต้องไม่แบ่งปันStockFileแต่ละรายการที่มีอยู่ในลักษณะของไฟล์เดี่ยวกับบุคคลที่สาม (อย่างไรก็ตามคุณสามารถแบ่งปันStockFileกับลูกค้าของคุณหรือบุคคลที่สามอื่นๆได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดสำหรับการขอรับความช่วยเหลือจากพวกเขาในงานที่เฉพาะเจาะจงของคุณโดยมีการอนุมานว่าคุณต้องการเพิ่มคุณค่าที่สำคัญให้งานของคุณนอกเหนือจากการใช้StockFileมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานเป็นของตนเองนอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถของคุณในการดูแลรักษาStockFileให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามในลักษณะของการเป็นไฟล์แยกเดี่ยวแต่เนื่องจากการดำเนินการเช่นนี้มักจะเป็นไปได้ยากการที่คุณไม่สามารถป้องกันมิให้มีการคัดลอกไฟล์ไปใช้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ใช้งานนี้เพื่อความชัดเจนหากงานใดๆก็ตามของคุณที่ต้องใช้StockFileประกอบร่วมด้วยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเป็นงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้คุณจะได้รับมอบสิทธิ์ที่คงอยู่ตลอดไปและใช้ได้ทั่วโลกในการสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากStockFileเหล่านั้น 

ข. การรับประกันของเราเราให้คำมั่นว่าหากคุณใช้StockFileของเราตามที่อธิบายไว้ในสิทธิ์ใช้งานนี้การใช้งานของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ (เช่นลิขสิทธิ์) ของบุคคลที่สาม (”การรับประกันที่จำกัด”) นอกจากนี้เราจะรับรองถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้ที่จริงแล้วเราจะมอบเงินชดเชยให้คุณสูงสุดไม่เกิน $20,000 หากคุณได้รับความเสียหายโดยตรงใดๆจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามคำสัญญานี้เนื่องจากเงินจำนวนนี้เป็นยอดเงินที่ค่อนข้างสูงเราจึงจำเป็นต้องชี้แจงประเด็นบางอย่างให้ชัดเจนจึงขอเน้นข้อความดังต่อไปนี้เพื่อย้ำถึงความสำคัญไม่ว่าในกรณีใดก็ตามรวมถึงกรณีของความประมาทเลินเล่อเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราสำหรับการละเมิดการรับประกันที่จำกัดในทุกกรณีจะไม่เกินไปกว่ายอดความเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นโดยตรงกับคุณซึ่งมีเหตุโดยตรงมาจากการละเมิดดังกล่าวและในจำนวนเงินไม่เกินสองหมื่นดอลลาร์ 

โปรดทราบว่าเครื่องหมายการค้าโลโก้หรือลิขสิทธิ์ที่เห็นได้ในStockFileของเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันนี้ตัวอย่างเช่นหากหนึ่งในวิดีโอของเราแสดงให้เห็นคนกำลังถือเครื่องดื่มที่มีตราสินค้าฉลากสินค้าดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและคุณควรใช้งานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงของคุณเอง (เราไม่อยากให้คุณคิดว่าสิทธิ์ใช้งานนี้อนุญาตให้คุณทำสำเนาการพิมพ์กระป๋องCoca-Colaได้) 

ค. ข้อจำกัดเราได้กำหนดข้อจำกัดอื่นๆไว้อีกบางส่วนเพื่อปกป้องศิลปินของเราและลูกค้าคนอื่นๆ  

 1. คุณต้องไม่ขายมอบสิทธิ์ใช้งานหรือเผยแพร่StockFileซ้ำได้และคุณต้องไม้สร้างเว็บไซต์สื่อสต็อกของคุณเองด้วยไฟล์ของเราคุณต้องไม่สร้างเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้จากStockFileของเราคุณต้องไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเช่นสคริปต์คอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดหรือ ‘กวาดเก็บ’ StockFileจำนวนมากของเราสุดท้ายก็คือคุณต้องไม่ใช้StockFileเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์เพื่อส่งเสริมความรุนแรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการหมิ่นประมาท 

 2. สำหรับStockFileที่แสดงถึงบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (“บุคคลที่เป็นแบบ”) คุณต้องไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นแบบดังกล่าวในลักษณะที่วิญญูชนทั่วไปจะรู้สึกไม่พอใจทั้งนี้เพื่อความชัดเจนประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ว่าการแสดงถึงตัวบุคคลที่เป็นแบบนั้นได้สร้างความไม่พอใจหรือไม่ไม่ใช่ว่าผลงานโดยรวมของคุณสร้างความไม่พอใจหรือไม่ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้StockFileกับบุคคลที่เป็นแบบในผลงานสารคดีเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ที่พบได้ยากและน่าอับอายแต่คุณไม่ควรแสดงภาพลักษณ์ของบุคคลที่เป็นแบบในลักษณะที่สื่อว่าพวกเขามีอาการเป็นการส่วนตัวเว้นแต่คลิปวิดีโอจะสื่อถึงพวกเขาในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว 

 3. สำหรับStockFileเสียงสิทธิ์ใช้งานของคุณไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของคุณในการแสดงผลงานต่อสาธารณะแต่อาจจะต้องมีใบแสดงลำดับการใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการจัดการสิทธิ์การแสดง (PerformanceRightsOrganizationsหรือ“PRO”) นอกจากนี้สิทธิ์ใช้งานนี้ยังอนุญาตให้คุณใช้คลิปเสียงในวิดีโอYouTubeได้เช่นกันแต่เนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับYouTubeเราจึงไม่อาจป้องกันไม่ให้ผู้อื่นร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้องได้ว่าวิดีโอของคุณละเมิดลิขสิทธิ์หากคุณได้รับการร้องเรียนดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาทั้งนี้แพลตฟอร์มอย่างเช่นYouTubeก็ยังอาจปิดกั้นเนื้อหาของคุณด้วยเหตุผลที่เราไม่อาจควบคุมได้ 

 4. StockFileบางอย่างอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเช่น “สำหรับใช้เป็นภาพข่าวเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น” ซึ่งจะมีระบุไว้ในรายละเอียดของคลิป 

ง. บทบัญญัติทางกฎหมายอื่นๆ  เนื้อหาในส่วนนี้อ่านยากต่อการทำความเข้าใจแต่ก็ยังเป็นเนื้อหาสำคัญ 

 1. ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งรัฐเดลาแวร์โดยไม่ได้รวมถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดกันของกฎหมายและกฎหมายลิขสิทธิ์หากบทบัญญัติใดๆในข้อตกลงฉบับนี้ต้องตกเป็นโมฆะบทบัญญัติอื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบ 

 2. ยกเว้นการฟ้องร้องในศาลคดีมโนสาเร่ข้อพิพาททั้งปวงเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้จะต้องได้รับการระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกา (American Arbitration Association หรือ“AAA”) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางข้อพิพาทอาจจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้โดย JAMS หรือ AAA  ดังนั้นคุณต้องสละสิทธิ์ของคุณในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอใช้หรือปกป้องสิทธิ์ของคุณยกเว้นในกรณีที่อาจยื่นเรื่องต่อศาลคดีมโนสาเร่ได้การพิจารณาสิทธิ์ของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางและไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนคุณมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่เป็นธรรมแต่ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการจะซับซ้อนน้อยกว่าและมีข้อจำกัดมากกว่าการกฎระเบียบที่ใช้ในศาลผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าสามารถบังคับใช้ได้เสมือนคำสั่งศาลใดๆและจะต้องได้รับการทบทวนในกรณีที่จำกัดอย่างยิ่งโดยศาล 

ภาคผนวก 2 

เอกสารต่อท้ายเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล 

ดู: เอกสารต่อท้ายเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล

ภาคผนวก 3 

หลักจรรยาบรรณ 

ก. โดยการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้จะหมายความว่าคุณตกลงว่าขณะใช้งานบริการคุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้: 

i. ห้ามกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย 

ii. ห้ามกระทำกิจกรรมใดๆที่แสวงหาประโยชน์เป็นอันตรายหรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก 

iii. ห้ามส่งสแปมหรือมีส่วนร่วมในการฟิชชิ่งสแปมคืออีเมลจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้เรียกร้องโพสต์คำขอเพิ่มรายชื่อ SMS (ข้อความตัวอักษร) ข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันการฟิชชิ่งคือการส่งอีเมลหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อชักจูงโดยการหลอกลวงหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดหมายเลขประกันสังคมหมายเลขหนังสือเดินทางข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆหรือเพื่อเข้าถึงบัญชีหรือบันทึกการลักลอบถ่ายโอนเอกสารหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆการชำระเงินและ/หรือผลประโยชน์ทางการเงิน 

iv. ห้ามแสดงหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เหมาะสม (เช่นเนื้อหาที่มีการเปลือยกายการสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์ภาพอนาจารการใช้ภาษาที่ก้าวร้าวภาพที่มีความรุนแรงหรือการกระทำผิดในทางอาญา) 

v. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่นการขอเงินโดยการสวมรอยการปลอมตัวเป็นผู้อื่นการควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่นหรือให้มีผลต่อการจัดอันดับการให้คะแนนหรือความคิดเห็น) 

vi. ห้ามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดใดๆในการเข้าถึงหรือความพร้อมใช้งานของบริการ 

vii. ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณบริการหรือบุคคลอื่น (เช่นส่งไวรัสการสะกดรอยตามการโพสต์เนื้อหาก่อการร้ายหรือเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหัวรุนแรงการสื่อสารข้อความที่สร้างความเกลียดชังหรือแสดงความรุนแรงต่อผู้อื่น) 

viii. ห้ามละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่นการแบ่งปันเพลงลิขสิทธิ์หรือข้อมูลลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตการจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายแผนที่หรือภาพ Bing โดยไม่ได้รับอนุญาต) 

ix. ห้ามกระทำกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 

x. ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการฝ่าฝืนกฎระเบียบเหล่านี้ 

b. การบังคับใช้หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้เราอาจหยุดให้บริการแก่คุณหรือเราอาจปิดบัญชี Microsoft ของคุณนอกจากนี้เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (เช่นอีเมลการแบ่งปันไฟล์หรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังหรือจากบริการโดยเป็นความพยายามที่จะบังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้หรือเราอาจลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อมีการสอบสวนข้อกล่าวอ้างว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเนื้อหาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดได้และจะพยายามดำเนินการเช่นนั้น 

It looks like your preferred language is English