ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CLIPCHAMP (TẠI NGÀY 05-01-2022)

NGOẠI TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, ĐIỀU KHOẢN PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ DƯỚI ĐÂY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ BỞI ĐIỀU KHOẢN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁC BÊN.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), một công ty con của Microsoft Corporation, (“Clipchamp,” “chúng tôi,” “cho chúng tôi,” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp một nền tảng trực tuyến sẵn có tại địa chỉ https://clipchamp.com (“Nền tảng”) và qua ứng dụng di động Clipchamp (“Ứng dụng” và gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp cho cả người sáng tạo cá nhân (gọi riêng là “Khách hàng Tiêu dùng”) và doanh nghiệp (gọi riêng là “Khách hàng Thương mại” hoặc “Khách hàng Clipchamp Thương mại”). Dữ liệu có thể được chia sẻ và xử lý bởi bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại Chính sách Bảo mật | Clipchamp khi chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu và Phụ lục về Quyền riêng tư và Xử lý Dữ liệu được quy định trong Phụ lục 2 (“Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu” hay “DPA”) khi chúng tôi là bên xử lý dữ liệu. Các tham chiếu đến “bạn” và “của bạn” trong các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) đề cập đến Khách hàng Tiêu dùng, Khách hàng Thương mại và người dùng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo hướng dẫn hoặc thay mặt cho Khách hàng Thương mại (gọi riêng là “Người dùng Cuối của Khách hàng Thương mại”), tùy từng trường hợp. Clipchamp và bạn gọi riêng là “bên” và gọi chung là “các bên.” Điều khoản này và mọi quy tắc ứng xử hoặc các điều khoản khác được quy định trong Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ cập nhật nào đối với các Điều khoản này) điều chỉnh quyền truy cập để sử dụng Dịch vụ của bạn. Cụ thể hơn, bạn chỉ được coi là Khách hàng Clipchamp Thương mại nếu trước đó bạn đã tham gia vào một đơn đặt hàng đã được ký riêng hoặc thỏa thuận đã được ký khác với Clipchamp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận Điều khoản này và bất kỳ điều khoản sử dụng nào của bên thứ ba điều chỉnh nội dung sẵn có thông qua Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của Storyblocks với Footage Firm Inc như được nêu trong Phụ lục 1. Ngoài ra, nếu bạn là Khách hàng Thương mại, bạn đồng ý với Phụ lục Xử lý Dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn là Khách hàng Tiêu dùng, chúng tôi giải thích cách Clipchamp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong Chính sách Bảo mật của mình.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc chưa đủ tuổi thành niên hợp pháp tại nơi bạn sống (“Trẻ vị thành niên”), bạn được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép truy cập và sử dụng Dịch vụ và họ đã đồng ý với các Điều khoản thay mặt bạn. Nếu bạn là Người dùng Cuối Thương mại, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc Khách hàng Thương mại với các Điều khoản này.

AI CÓ THỂ SỬ DỤNG CLIPCHAMP

Những điểm nổi bật: Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải từ 13 tuổi trở lên hoặc độ tuổi tối thiểu mà luật pháp ở quốc gia của bạn không yêu cầu phải có sự đồng ý của cha mẹ để sử dụng Dịch vụ.

Chi tiết: Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên, thì bạn đồng ý bị ràng buộc với các Điều khoản này liên quan đến việc Trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý: (1) giám sát việc Trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ và tài khoản của họ; (2) đảm bảo rằng nội dung trên Dịch vụ phù hợp với Trẻ vị thành niên; (3) đảm bảo tất cả thông tin mà Trẻ vị thành niên gửi cho chúng tôi là chính xác; và (4) thay mặt cho Trẻ vị thành niên đưa ra sự đồng ý, tuyên bố và bảo đảm có trong các Điều khoản.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Những điểm nổi bật: Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản với chúng tôi (gọi riêng là “Tài khoản”) và có thể chọn đăng ký một gói thuê bao thông qua Dịch vụ của chúng tôi (gọi riêng là “Gói”). Gói của chúng tôi bao gồm đăng ký cho mục đích sử dụng cá nhân và đăng ký cho mục đích thương mại.

Chi tiết:

 • Gói: Chúng tôi cung cấp nhiều Gói với các tùy chọn khác nhau về phạm vi, giá và thanh toán để bạn lựa chọn. Chúng tôi cũng cấp quyền sử dụng miễn phí Dịch vụ với tính năng hạn chế.

 • Tài khoản: Để tạo Tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bạn, chẳng hạn như tên và email của bạn hoặc Chủ Tài khoản Nhóm đăng ký tài khoản và bạn chọn chấp nhận. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ trong quá trình đăng ký và bạn phải cập nhật thông tin đó để đảm bảo tính chính xác, cập nhật và đầy đủ. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối cho phép bất kỳ người nào đăng ký Tài khoản.

 • Chủ Tài khoản: Khi bạn chọn Gói và đăng ký Tài khoản, bạn là Chủ Tài khoản và bạn chịu trách nhiệm về Tài khoản của mình, như được nêu trong các Điều khoản này.

Những điểm nổi bật: Có chức năng Nhóm trong một số Gói nhất định. Để tạo hoặc tham gia Nhóm, bạn phải là Chủ Tài khoản. Theo một số Gói, bạn có thể chỉ định Quản trị viên Nhóm. Quản trị viên Nhóm là người dùng được ủy quyền trong Gói được chọn để tạo Nhóm và chịu trách nhiệm thanh toán cho những người dùng bổ sung ở cấp Gói nhất định; tính năng Nhóm có thể bị tạm ngưng hoặc gỡ bỏ khỏi tài khoản người dùng theo quyết định riêng của Clipchamp, có hoặc không có thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng. Clipchamp không chịu trách nhiệm về các tranh chấp giữa người dùng phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chức năng Nhóm.

Chi tiết:

 • Tính năng Nhóm: Gói của bạn có thể cho phép Chủ Tài khoản tạo một môi trường kín (“Nhóm”) mà Chủ Tài khoản có thể mời các Chủ Tài khoản khác tham gia, và trong đó các Chủ Tài khoản có thể chia sẻ video với nhau (mỗi Chủ Tài khoản trong môi trường nhóm kín gọi là “Thành viên Nhóm.Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối cho phép bất kỳ Chủ Tài khoản nào tham gia hoặc tiếp tục là thành viên của một Nhóm. Thành viên Nhóm có thể rời khỏi Nhóm bất kỳ lúc nào. Clipchamp không giám sát hay kiểm duyệt tương tác của các Thành viên Nhóm với nhau hoặc việc tuân thủ kỳ vọng chung của các Nhóm sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  Clipchamp không chịu trách nhiệm trước Thành viên Nhóm hay về bất kỳ tranh chấp nào của người dùng phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Quản trị viên Nhóm: Gói có thể cho phép chỉ định một Quản trị viên Nhóm cho một Nhóm.  Khi đã được chỉ định, Quản trị viên Nhóm sẽ là Thành viên Nhóm duy nhất có thể thêm/xóa Thành viên Nhóm vào/khỏi Nhóm. Quản trị viên Nhóm cũng có thể quản lý quyền truy cập Gói (bao gồm cả loại đăng ký), quản lý thanh toán (nếu có), hủy đăng ký Gói và/hoặc xóa Nhóm.

Những điểm nổi bật: Có một số loại người dùng khác nhau dựa trên nền tảng và yếu tố hình thức mà từ đó người dùng truy cập Clipchamp.

Chi tiết: 

Loại người dùng: Các Gói khác nhau cho phép các loại người dùng khác nhau. Có các loại người dùng sau:

 • Người dùng Web Clipchamp. Người dùng Web Clipchamp có quyền truy cập vào trình chỉnh sửa video trực tuyến của Clipchamp được cung cấp qua Nền tảng. Loại này bao gồm tất cả các người dùng dựa trên nền web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, người truy cập Nền tảng thông qua ứng dụng web). Người dùng Web Clipchamp cũng có thể được gọi là Người dùng Gốc Clipchamp.

 • Người dùng Clipchamp Mobile. Người dùng Clipchamp Mobile có quyền truy cập vào một số Dịch vụ có hạn thông qua Ứng dụng Clipchamp, có thể bao gồm Clipchamp iOS và Clipchamp Android. 

Loại người dùng của bạn sẽ xác định loại quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn có thể được phân loại vào nhiều hơn một loại người dùng.

TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Những điểm nổi bật: Chúng tôi sở hữu Dịch vụ.  Bạn phải sử dụng tất cả tài nguyên lưu trữ âm thanh và video do chúng tôi cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ (“Nội dung”) theo giấy phép Nội dung.  Một số Dịch vụ yêu cầu bạn đăng ký Tài khoản với chúng tôi.

Chi tiết:

 • Các quyền của chúng tôi trong Dịch vụ: Trừ khi có chỉ định khác, chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) trong Dịch vụ của chúng tôi và tất cả các tài nguyên lưu trữ âm thanh và video mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng Nội dung. Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như việc bạn sử dụng và truy cập vào bất kỳ Nội dung nào không cấp hay chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc Nội dung.

 • Các mục đích sử dụng Nội dung bị cấm: Trừ khi các Điều khoản này cho phép rõ ràng, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu của Nội dung (nếu có), bạn không được: (1) sao chép hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Nội dung nào; (2) tái sản xuất, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Giấy phép sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cấp các giấy phép sau để sử dụng Dịch vụ cho các loại người dùng sau (gọi riêng là “Giấy phép”):

  • Giấy phép Người dùng Web Clipchamp: Để tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho Người dùng Web Clipchamp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạng tử, áp dụng trên toàn thế giới để sử dụng Dịch vụ thông qua Nền tảng. Đối với Khách hàng Tiêu dùng của Gói Cơ bản, giấy phép này chỉ dùng cho mục đích phi thương mại.

  • Giấy phép Người dùng Clipchamp Mobile: Để tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho Người dùng Clipchamp Mobile giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạng tử, áp dụng trên toàn thế giới để sử dụng một số Dịch vụ có hạn thông qua Ứng dụng. Đối với Khách hàng Tiêu dùng của Gói Cơ bản, giấy phép này chỉ dùng cho mục đích phi thương mại. Clipchamp Mobile có thể bao gồm Clipchamp iOS và Clipchamp Android.

 • Để bảo vệ việc phân phối Dịch vụ, chúng tôi phải vạch ra một số giới hạn nhất định đối với các quyền được cấp phép mà chúng tôi cấp cho bạn. Bạn sẽ không được: (a) cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, nhượng lại, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ, dù là toàn bộ hay một phần; (b) sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh từ, tháo rời, biên dịch ngược hoặc áp dụng kỹ thuật đảo ngược cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ, trừ khi được phép đối với Nội dung; (c) truy cập Dịch vụ để xây dựng trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; hoặc (d) trừ khi có quy định rõ ràng tại đây, sao chép, tái sản xuất, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Tất cả thông báo bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác trên Dịch vụ (hoặc trên bất kỳ Nội dung nào) đều phải được giữ lại.

 • Tất cả các mục đích sử dụng khác đều bị cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 • Giấy phép cho Nội dung: Nội dung có thể truy cập qua Dịch vụ hoặc được mua qua Dịch vụ chỉ để sử dụng với Dịch vụ và tuân theo các điều khoản của giấy phép hiện hành.

Những điểm nổi bật: Bạn chỉ được tải lên và sử dụng Nội dung Người dùng thuộc về bạn hoặc bạn được phép sử dụng.  Nội dung Người dùng, ngoài các nhận xét về Dịch vụ, sẽ vẫn là tài sản của bạn.  Bất kỳ nhận xét hoặc phản hồi nào mà bạn cung cấp cho Clipchamp sẽ trở thành tài sản của chúng tôi.

Chi tiết:

 • Nhận xét: Mọi nhận xét, phản hồi, ý tưởng hoặc đề xuất (“Nhận xét”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ hoặc theo cách khác, đều trở thành tài sản của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng Nhận xét của bạn cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào (chẳng hạn như cải thiện Dịch vụ, quảng bá Dịch vụ, tạo dịch vụ mới) mà không phải đền bù hoặc có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác đã gửi Nhận xét của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Nhận xét, bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm và có quyền cung cấp nội dung của Nhận xét đó cho chúng tôi, kể cả về tính hợp pháp, tính nguyên bản và bản quyền của chúng.

 • Nội dung Người dùng: Ngoại trừ Nhận xét, bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn cung cấp cho chúng tôi, đăng, tải lên hoặc gửi thông qua Dịch vụ của chúng tôi (“Nội dung Người dùng”) vẫn là tài sản của bạn. Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng cho chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để sử dụng, xem, tái sản xuất, tạo sản phẩm phái sinh của, sao chép, giữ lại, truyền tải, định dạng lại, hiển thị, phân phối và sửa đổi Nội dung Người dùng đó. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả Nội dung Người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và miễn trừ từ bên thứ ba có liên quan cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền trong Nội dung Người dùng đó như quy định trong các Điều khoản này; và (2) Nội dung Người dùng cũng như việc sử dụng, chuyển mã (chuyển đổi), đăng, tải lên, xuất bản, gửi, chỉnh sửa hoặc truyền tải Nội dung Người dùng mà bạn cho chúng tôi (theo sự cho phép trong giấy phép nêu trên) sẽ không xâm phạm, lạm dụng hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Vào bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

 • Nội dung bất hợp pháp: Bạn không được sử dụng Dịch vụ để xử lý bất kỳ Nội dung Người dùng nào có nội dung bất hợp pháp. Nội dung bất hợp pháp là bất kỳ nội dung nào vi phạm luật áp dụng với chúng tôi, Dịch vụ hoặc bạn. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ việc trường hợp sử dụng Dịch vụ nào cho mục đích bất hợp pháp, chúng tôi có thể thông báo và cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để đảm bảo thực hiện mọi bước pháp lý cần thiết.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Những điểm nổi bật: Nếu bạn là Khách hàng Tiêu dùng, chúng tôi giải thích cách Clipchamp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong Chính sách Bảo mật của mình.  Bạn nên xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA KHÁCH HÀNG THƯƠNG MẠI

Những điểm nổi bật: Khách hàng Thương mại chịu trách nhiệm về việc Người dùng cuối của Khách hàng Thương mại sử dụng Dịch vụ.

Chi tiết:

 • Khách hàng Thương mại (gọi riêng là “Thực thể”) có trách nhiệm đảm bảo tình trạng tuân thủ của chính họ đối với pháp luật hiện hành về quyền riêng tư, cụ thể là:

  • Thực thể có thể được yêu cầu đưa ra một ‘tuyên bố thu thập’ thích hợp (còn được gọi là ‘thông báo về quyền riêng tư’) theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư áp dụng cho Thực thể, và

  • Liên quan đến ‘tuyên bố thu thập' của Thực thể, Thực thể chỉ nên sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân theo cách phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho Thực thể, và

  • Theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho Thực thể, Thực thể có thể được yêu cầu thu thập một mẫu đồng ý thích hợp cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định và

  • Trong trường hợp Thực thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Thực thể có trách nhiệm thông báo và nhận được sự đồng ý đầy đủ của cha mẹ.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc làm mất Nội dung Người dùng hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do Thực thể tải lên hoặc xuất bản do nhầm lẫn, phát sinh từ việc Thực thể truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ và/hoặc việc Thực thể không sử dụng, hoặc quyết định vô hiệu hóa, bất kỳ tính năng tăng cường quyền riêng tư nào của Dịch vụ hoặc công cụ đều thuộc rủi ro và trách nhiệm pháp lý của riêng Thực thể.

Khách hàng Thương mại chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ bởi Người dùng Cuối của Khách hàng Thương mại và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Người dùng Cuối của Khách hàng Thương mại tuân thủ Điều khoản này và mọi quy tắc ứng xử hoặc các điều khoản khác quy định trên Dịch vụ.

PHÍ

Những điểm nổi bật: Nếu bạn chọn Gói trả phí, bạn phải trả phí cho Gói đó. Bạn có thể nâng cấp và hạ cấp Gói của mình. Nếu phí của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày. Bạn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với việc thay đổi phí. Nếu bạn không thanh toán cho Gói của mình hoặc nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản của bạn sau khi tạo cơ hội hợp lý để bạn thanh toán phí hoặc khắc phục vi phạm, trừ trường hợp vi phạm Quy tắc Ứng xử trong Phụ lục 3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và trừ khi có quy định rõ ràng trong Điều khoản này, Phí gói sẽ không được hoàn lại.

Chi tiết:

 • Phí gói: Để nhận được các Dịch vụ nêu trong Gói của mình, bạn phải trả cho chúng tôi các khoản phí quy định trên Nền tảng liên quan đến Gói bạn đã chọn (Phí gói), nếu có. Nếu bạn đã chọn Gói Hàng năm, bạn phải thanh toán trước Phí gói cho năm tiếp theo từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán được chỉ định trên Nền tảng (Ngày Thanh toán Hàng năm). Khi bạn đã chọn Gói Hàng tháng, bạn phải thanh toán trước Phí gói của tháng tiếp theo từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng (Ngày Thanh toán Hàng tháng).

 • Chính sách Hoàn trả: Nếu được yêu cầu bởi khu vực tài phán ở nơi bạn ở, bạn sẽ được áp dụng khoảng thời gian hủy bỏ (“Thời gian Chờ đợi”) là mười bốn (14) ngày kể từ ngày mua, có hoặc không có lý do. Nếu Dịch vụ đã được phân phối một phần tại thời điểm hủy, bạn sẽ được hoàn lại tiền theo tỷ lệ. Bạn xác nhận rằng Thời gian Chờ đợi kết thúc vào thời điểm Dịch vụ được giao đầy đủ cho bạn, sau đó giao dịch mua của bạn không thể được hoàn lại. Khi bạn mua nội dung kỹ thuật số từ chúng tôi, bạn sẽ không còn quyền hủy bỏ kể từ thời điểm bắt đầu tải xuống. Trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành hoặc theo một đề nghị cung cấp Dịch vụ cụ thể, tất cả các lần mua đều là cuối cùng và không được hoàn lại tiền. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã tính phí nhầm cho bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều tra khoản phí đó. Nếu chúng tôi cấp khoản hoàn trả hoặc tín dụng, chúng tôi không có nghĩa vụ cấp khoản hoàn trả tương tự trong tương lai. Chính sách hoàn tiền này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin về việc hoàn lại tiền, vui lòng xem chủ đề trợ giúp của chúng tôi (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Nâng cấp và hạ cấp: Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp Gói của mình qua email hoặc qua Nền tảng.

 • Nâng cấp và hạ cấp Gói Hàng năm: Đối với Gói Hàng năm: (1) mọi khoản phí bổ sung cho việc nâng cấp sẽ được thanh toán cho bạn theo tỷ lệ trong khoảng thời gian còn lại trước Ngày Thanh toán Hàng năm tiếp theo của bạn và nâng cấp của bạn sẽ có hiệu lực. Sau đó, bạn phải thanh toán cho chúng tôi Phí gói mới vào mỗi Ngày Thanh toán Hàng năm sau đó; và (2) mọi trường hợp hạ cấp sẽ có hiệu lực vào Ngày Thanh toán Hàng năm tiếp theo của bạn và sau đó bạn phải thanh toán cho chúng tôi Phí gói mới vào mỗi Ngày Thanh toán Hàng năm sau đó.

 • Nâng cấp và hạ cấp Gói Hàng tháng: Đối với Gói Hàng tháng: (1) mọi khoản phí bổ sung cho việc nâng cấp sẽ được thanh toán cho bạn theo tỷ lệ trong khoảng thời gian còn lại trước Ngày Thanh toán Hàng tháng tiếp theo của bạn và nâng cấp của bạn sẽ có hiệu lực. Sau đó, bạn phải thanh toán cho chúng tôi Phí gói mới vào mỗi Ngày Thanh toán Hàng tháng sau đó; và (2) mọi trường hợp hạ cấp sẽ có hiệu lực vào Ngày Thanh toán Hàng tháng tiếp theo của bạn và sau đó bạn phải thanh toán cho chúng tôi Phí gói mới vào mỗi Ngày Thanh toán Hàng tháng sau đó.

 • Dùng thử: Gói của bạn có thể bắt đầu bằng bản dùng thử. Thời gian dùng thử Gói của bạn sẽ kéo dài trong khoảng thời gian được chỉ định trên Dịch vụ. Chúng tôi xác định các điều khoản của bất kỳ bản dùng thử nào, bao gồm cả phạm vi đủ điều kiện dùng thử, theo quyết định riêng của chúng tôi, và chúng tôi có thể giới hạn phạm vi đủ điều kiện để ngăn chặn việc lạm dụng bản dùng thử. Chúng tôi có quyền thu hồi bản dùng thử và tạm ngưng Tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Nếu bạn không hủy trong thời gian dùng thử, chúng tôi sẽ tự động tính Phí gói cho Gói bạn đã chọn theo phương thức thanh toán đã chọn vào ngày thời gian dùng thử kết thúc (Ngày Thanh toán). Nếu bạn không thanh toán Phí gói vào Ngày Thanh toán, quyền truy cập của bạn vào các quyền lợi của Gói sẽ kết thúc vào cuối thời gian dùng thử.

 • Thuế: Trừ khi có quy định khác, Phí gói dành cho Chủ Tài khoản bao gồm GST. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, khoản thu hoặc nghĩa vụ khác do cơ quan thuế tại quốc gia của bạn áp đặt và bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản này thay cho bạn.

 • Tiền tệ: Tất cả các giao dịch được xử lý bằng đô-la Mỹ bởi các nhà cung cấp thanh toán trong nước và quốc tế, ngoại trừ, nếu bạn ở Úc, giao dịch được xử lý bằng đô-la Úc. Bạn chấp nhận rằng tổ chức tài chính của bạn có thể áp dụng phí xử lý thanh toán quốc tế. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ khoản phí xử lý thanh toán quốc tế nào.

 • Thay đổi phí: Nếu trong đề nghị cung cấp Dịch vụ của bạn có ấn định về thời gian hiệu lực và giá thì giá đó sẽ vẫn có hiệu lực cho hết thời gian cố định đó. Bạn sẽ cần phải đồng ý với bất kỳ đề nghị và mức giá mới nào nếu muốn tiếp tục Dịch vụ. Nếu Dịch vụ của bạn mang tính định kỳ (ví dụ: hàng tháng), không có khoảng thời gian cụ thể và không phải là đề nghị dùng thử, vậy thì đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Phí gói, chẳng hạn như nếu chúng tôi bổ sung tính năng Dịch vụ mới hoặc cải tiến, trong phạm vi chi phí cung cấp Dịch vụ đã tăng lên tương ứng hoặc để đáp ứng các thay đổi của thị trường (ví dụ: do chi phí lao động, biến động tiền tệ, thay đổi về thuế/quy định, lạm phát, phí giấy phép, cơ sở hạ tầng và chi phí hành chính). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 14 ngày trước khi việc thay đổi giá có hiệu lực, trừ khi pháp luật hiện hành yêu cầu thời gian thông báo trước sớm hơn. Phí gói mới sẽ áp dụng cho khoản thanh toán tiếp theo của bạn phải trả sau thời gian thông báo. Nếu bạn không đồng ý với việc thay đổi giá, bạn phải hủy và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi việc thay đổi giá có hiệu lực theo chính sách hoàn tiền của chúng tôi ở trên. Khi chúng tôi thông báo cho bạn về thay đổi giá, nếu luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn lý do và phạm vi tăng giá, giá mới sẽ có hiệu lực nếu bạn không hủy Dịch vụ và chúng tôi cũng sẽ nhắc bạn về cách bạn có thể hủy Dịch vụ.

 • Không thanh toán đúng hạn: Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào không được thực hiện theo các Điều khoản này, chúng tôi có thể (theo quyết định tuyệt đối của mình), bằng cách gửi thông báo hợp lý cho bạn, tạm ngừng cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ.

 • Thanh toán Định kỳ. Khi bạn mua Dịch vụ theo đăng ký (ví dụ: hàng tháng), bạn đồng ý rằng bạn đang ủy quyền thanh toán định kỳ và bạn sẽ thực hiện thanh toán bằng phương thức và vào khoảng thời gian định kỳ mà bạn đã đồng ý, cho tới khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt đăng ký cho Dịch vụ đó. Bạn phải hủy Dịch vụ của mình trước ngày thanh toán tiếp theo để không bị tính phí tiếp tục Dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về cách bạn có thể hủy Dịch vụ. Bằng cách cho phép các khoản thanh toán định kỳ, bạn cho phép Clipchamp lưu trữ công cụ thanh toán của bạn và xử lý các khoản thanh toán đó.

DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Những điểm nổi bật: Dịch vụ sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đã ký hợp đồng để cung cấp một số dịch vụ nhất định thay mặt cho Clipchamp. Ngoài ra còn có các tùy chọn để bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba thông qua Dịch vụ mà có thể được điều chỉnh bởi điều khoản sử dụng của của bên thứ ba đó và tuân theo các thực tiễn về quyền riêng tư của bên thứ ba đó .  Trang web của chúng tôi cũng có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát được biện pháp thực hành của họ.

Chi tiết:

 • Chất lượng video: Dịch vụ hỗ trợ một số lượng giới hạn codec video làm đầu vào và đầu ra để chuyển mã (chuyển đổi). Mặc dù chúng tôi đang nỗ lực triển khai các codec video bổ sung, nhưng Dịch vụ vẫn được cung cấp như nguyên trạng và được giới hạn trong phạm vi cung cấp hiện tại. Chất lượng của kết quả có thể thay đổi và có thể phụ thuộc vào video nguồn.

 • Đầu vào của Bên thứ ba: Bạn đồng ý rằng: (1) Dịch vụ có thể bao gồm các bên thứ ba có giao tiếp hoặc tương tác với Dịch vụ (“Đầu vào của Bên thứ ba”); và (2) việc cung cấp Dịch vụ có thể phụ thuộc hoặc bị tác động bởi Đầu vào của Bên thứ ba đó (ví dụ: Nền tảng của chúng tôi có thể sử dụng hoặc dựa vào công nghệ của bên thứ ba).

 • Bên thứ ba Tích hợp: Dịch vụ cũng có thể cung cấp cơ hội tích hợp tùy chọn với bên thứ ba (“Bên thứ ba Tích hợp”). Trong phạm vi bạn chọn giao tiếp hoặc tương tác giữa Dịch vụ với Bên thứ ba Tích hợp, bạn chịu trách nhiệm về: (1) việc mua; (2) yêu cầu; và (2) nghĩa vụ cấp phép, liên quan đến Bên thứ ba Tích hợp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng lợi ích của giao diện Dịch vụ Bên thứ ba Tích hợp, hoặc việc tương tác với Dịch vụ, tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ điều khoản này.

 • Siêu liên kết: Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành, chẳng hạn như Facebook, Instagram và Twitter. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, chúng tôi không kiểm soát, xác nhận hay phê duyệt và không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web đó hoặc biện pháp thực hành về quyền riêng tư của trang web đó. Bạn nên tự thực hiện điều tra về tính phù hợp của các trang web đó.

 • Thông tin chung: Nội dung không bao quát tất cả và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của Nội dung, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về nội dung đó, trong phạm vi được pháp luật cho phép. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết cập nhật Nền tảng của mình và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ Nội dung nào không chính xác hoặc lỗi thời.

BẢO ĐẢM VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Những điểm nổi bật: Các Điều khoản này không thay đổi bất kỳ quyền nào của người tiêu dùng mà bạn có thể có theo pháp luật hiện hành.

Chi tiết: Một số luật nhất định, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc (Australian Consumer Law, ACL) trong Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010 (Cth), cũng như các luật và quy định tương tự khác về bảo vệ người tiêu dùng, nếu có, có thể trao cho bạn các quyền, bảo đảm, bảo hành và biện pháp khắc phục liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi mà không thể bị loại trừ, hạn chế hay sửa đổi (“Quyền Pháp định”).

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này loại trừ Quyền Pháp định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Những điểm nổi bật: Clipchamp không chịu trách nhiệm pháp lý về cách bạn hoặc người khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; dịch vụ được cung cấp bởi dịch vụ mà có thể được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi nhưng cung cấp dịch vụ của họ trực tiếp cho bạn; hoặc đối với Dịch vụ không khả dụng.

Chi tiết: Không kể bất kỳ quy định nào trái ngược, trong phạm vi tối đa được Quyền Pháp định của bạn hoặc pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về, và bạn từ bỏ và miễn cho chúng tôi mọi Trách nhiệm pháp lý gây ra hoặc góp phần gây ra bởi, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) hành vi hoặc thiếu sót của bạn; (2) bất kỳ mục đích sử dụng hoặc ứng dụng Dịch vụ nào không phù hợp với Điều khoản này; (3) bất kỳ công việc, dịch vụ, hàng hóa, tài liệu hoặc vật phẩm nào không phải là một phần của Dịch vụ hoặc không được cung cấp bởi chúng tôi, bao gồm bất kỳ Nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba, Đầu vào của Bên thứ ba, Bên thứ ba Tích hợp, Nhận xét và Nội dung Người dùng; (4) bất kỳ khiếm khuyết, lỗi, thiếu sót hoặc tình trạng thiếu chức năng hoặc tính phù hợp (hoặc không có, hoặc suy giảm, bất kỳ kết quả, kết cục hay lợi ích dự kiến nào) liên quan đến Dịch vụ; (5) Dịch vụ không khả dụng hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, vì bất kỳ lý do gì; (6) bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm liên quan đến bão, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, dịch bệnh, đại dịch, COVID-19 và các biện pháp hạn chế và lệnh của Chính phủ, dù đã biết hay chưa biết tại thời điểm ký kết Điều khoản này (Sự kiện Bất khả kháng); hoặc (7) tương tác của bạn với những người dùng khác.

Tính khả dụng của dịch vụ: Dịch vụ hoặc tài liệu hay sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể không khả dụng theo từng thời điểm, hoặc có thể thay đổi tùy vào khu vực hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi cố gắng duy trì Dịch vụ luôn ở trong tình trạng hoạt động; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đôi lúc sẽ bị gián đoạn và mất dịch vụ. Trong phạm vi tối đa được Quyền Pháp định của bạn hoặc pháp luật hiện hành cho phép, Clipchamp không chịu trách nhiệm về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do những gián đoạn hoặc mất mát do dịch vụ đó gây ra. Trong trường hợp ngừng hoạt động, bạn có thể truy xuất một số thông tin mà bạn đã lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sao lưu nội dung mà bạn lưu trên các Dịch vụ.

TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CLIPCHAMP VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CLIPCHAMP, (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN CLIPCHAMP”), KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BẢO LÃNH HAY ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ BẠN PHẢI TỰ MÌNH GÁNH CHỊU RỦI RO, TÙY THUỘC VÀO QUYỀN PHÁP ĐỊNH CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀY TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, "CÒN CÓ LỖI" VÀ “SẴN CÓ”. BẠN TỰ CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÁC BÊN CLIPCHAMP KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP VÀ TÙY THUỘC VÀO QUYỀN PHÁP ĐỊNH CỦA BẠN, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ KHÔNG VI PHẠM. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HOẶC VIỆC MẤT NỘI DUNG SẼ KHÔNG XẢY RA. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM MỌI KẾT NỐI VỚI HOẶC TRUYỀN TỪ MẠNG MÁY TÍNH.

Chi tiết: Bất kể điều gì trái ngược, tùy thuộc vào Quyền Pháp định của bạn và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, nếu bạn có bất kỳ cơ sở nào để đòi bồi thường thiệt hại, dù theo luật định, hợp đồng, lẽ công bằng, hành vi sai phạm dân sự (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hay khác, biện pháp khắc phục riêng của bạn là đòi bồi thường từ các Bên Clipchamp: tổng Trách nhiệm pháp lý tối đa, theo định nghĩa bên dưới,đối với thiệt hại trực tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giới hạn ở (A) việc chúng tôi cung cấp lại Dịch vụ của mình cho bạn hoặc, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi hoàn trả cho bạn Phí gói mà bạn phải trả cho chúng tôi liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ liên quan đến Trách nhiệm pháp lý, hoặc (B) số tiền $100 nếu bạn chưa thanh toán Phí gói. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về tổn thất gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận (bao gồm cả lợi nhuận dự kiến), mất lợi ích (bao gồm cả lợi ích dự kiến), mất doanh thu, mất hoạt động kinh doanh, mất lợi thế thương mại, mất cơ hội, mất khoản tiết kiệm (bao gồm cả khoản tiết kiệm dự kiến), mất danh tiếng, mất quyền sử dụng và/hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu.

“Trách nhiệm pháp lý” có nghĩa là mọi chi phí, lệ phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, thông báo, quyền lợi, điều tra, yêu cầu, thủ tục tố tụng hoặc phán quyết (cho dù theo luật định, hợp đồng, lẽ công bằng, hành vi vi phạm dân sự (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hoặc cách khác), dù phát sinh như thế nào, trực tiếp hay gián tiếp và/hoặc dù ở hiện tại, không xác định, tương lai hay ngẫu nhiên, và dù có liên quan đến bên thứ ba, một bên hay bằng cách khác hay không.

BỒI THƯỜNG

Những điểm nổi bật: Bạn bồi thường cho chúng tôi về Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, luật hiện hành và bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi liên quan đến Nội dung Người dùng cũng như việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ.

Chi tiết: Bồi thường: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn bồi thường cho chúng tôi và đảm bảo chúng tôi không bị thiệt hại trước bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi phải gánh chịu phát sinh từ: (1) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư); (2) bất kỳ hành vi vi phạm luật hiện hành nào của bạn; hoặc (3) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba chống lại chúng tôi liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn hoặc việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ. Nghĩa vụ bồi thường này là nghĩa vụ liên tục, độc lập với các nghĩa vụ khác theo Điều khoản này và vẫn tiếp tục sau khi Điều khoản này kết thúc. Chúng tôi không cần thiết phải chịu hoặc chịu bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào trước khi thực thi quyền bồi thường theo Điều khoản này. Quy định tại khoản này sẽ vẫn áp dụng sau khi Điều khoản này chấm dứt hoặc hết hạn.

CHẤM DỨT

Những điểm nổi bật: Nếu bạn là thành viên của Nhóm, bạn có thể rời Nhóm bất kỳ lúc nào thông qua liên kết trong Tài khoản trực tuyến của mình. Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo quy trình nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn chọn xóa Tài khoản của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu Nội dung Người dùng và video vào thiết bị của mình, vì chúng tôi sẽ không bắt buộc phải giữ bản sao Nội dung Người dùng của bạn. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc xóa Tài khoản của bạn nếu bạn không sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản này.

Chi tiết:

 • Chấm dứt Thành viên Nhóm: Với tư cách là Thành viên Nhóm, bạn có thể rời Nhóm bất kỳ lúc nào thông qua tính năng “Rời khỏi” (hoặc tương tự) trên Nền tảng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.

 • Chủ Tài khoản chấm dứt cho tiện: Chúng tôi có nêu quy trình hủy kích hoạt và xóa Tài khoản của bạn trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt Tài khoản của mình và chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào thông qua tính năng “Hủy Tài khoản” (hoặc tương tự) trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây. Sau khi hủy Tài khoản của bạn, các Điều khoản này và Tài khoản của bạn sẽ chấm dứt vào Ngày Thanh toán Hàng năm tiếp theo hoặc Ngày Thanh toán Hàng tháng (nếu có), trừ khi bạn đang trong thời gian dùng thử, trong trường hợp đó, các Điều khoản này và Tài khoản của bạn sẽ chấm dứt vào cuối thời gian dùng thử. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn sẽ không được hoàn lại tiền khi chấm dứt theo điều khoản này.

 • Chấm dứt Chủ Tài khoản do vi phạm: Bạn có thể chấm dứt Tài khoản của mình và các Điều khoản này ngay lập tức nếu chúng tôi vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này và bạn thông báo cho chúng tôi về vi phạm nghiêm trọng này và trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đó từ bạn, chúng tôi chưa khắc phục vi phạm nghiêm trọng đó. Khi bạn chấm dứt theo điều khoản này, Tài khoản của bạn cũng sẽ chấm dứt và chúng tôi sẽ hoàn lại Phí gói cho bạn theo tỷ lệ mà bạn đã thanh toán trước liên quan đến phần Dịch vụ chưa sử dụng.

 • Chúng tôi chấm dứt cho tiện: Chúng tôi cũng có thể chấm dứt phiên đăng nhập của bạn, Tài khoản, và các Điều khoản này mà không có lý do bằng cách thông báo cho bạn trước 14 ngày. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ hoàn lại Phí gói cho bạn theo tỷ lệ mà bạn đã thanh toán trước liên quan đến phần Dịch vụ chưa sử dụng.

 • Chúng tôi chấm dứt vì vi phạm: Chúng tôi có thể tạm ngừng phiên đăng nhập hoặc Tài khoản của bạn, hoặc chấm dứt phiên đăng nhập của bạn, Tài khoản và các Điều khoản này ngay lập tức sau khi có thông báo nếu: (1) bạn vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này (bao gồm cả việc không thanh toán Phí gói), bất kỳ luật, quy định hiện hành hay quyền của bên thứ ba (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư) nào; (2) bạn vi phạm các Điều khoản này và bạn không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ chúng tôi về vi phạm đó; hoặc (3) với tư cách là Chủ Tài khoản, bạn không thể thanh toán các khoản nợ của mình khi đến hạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền khi chấm dứt theo điều khoản này.

 • Sau khi chấm dứt: Khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản này: (1) chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn và bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức, bao gồm cả Nền tảng và Nội dung; và (2) bạn sẽ không được quyền nhận bản sao của bất kỳ Nội dung Người dùng nào và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải giữ lại Nội dung Người dùng của bạn.

Ngay cả sau khi các quyền của bạn theo các Điều khoản này bị chấm dứt, tất cả các quy định trong các Điều khoản này về bản chất vẫn vẫn áp dụng, sẽ vẫn áp dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý, bồi thường, miễn trừ và phân xử trọng tài và khước từ vụ kiện tập thể.

THÔNG BÁO

Những điểm nổi bật: Clipchamp tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu Người dùng làm như vậy.

Chi tiết:

Thông báo Xâm phạm. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng sử dụng quy trình của chúng tôi để gửi Thông báo về Vi phạm. TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Clipchamp sử dụng các quy trình nêu trong Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512 để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng Dịch vụ có hành vi vi phạm nhiều lần.

Thông báo về Bản quyền. Dịch vụ có bản quyền năm 2021 thuộc Microsoft Corporation và/hoặc các bên liên kết hoặc nhà cung cấp của Microsoft Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

TRANH CHẤP - PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ

Những điểm nổi bật: Nếu có tranh chấp giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi muốn gặp bạn và cố gắng giải quyết tranh chấp. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp một cách không chính thức, trừ khi bị hạn chế bởi pháp luật hiện hành, bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo hình thức phân xử trọng tài ràng buộc và không kiện ra tòa trước thẩm phán hay bồi thẩm đoàn.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG ÚC:

 • Chi tiết: Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này (Tranh chấp), bên tuyên bố có Tranh chấp có thể thông báo bằng văn bản cho bên còn lại về các chi tiết của Tranh chấp và đề xuất giải pháp. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, các bên phải họp ít nhất một lần để tìm cách giải quyết Tranh chấp hoặc thống nhất phương thức giải quyết Tranh chấp bằng biện pháp khác một cách thiện chí. Tất cả các khía cạnh của mỗi buổi gặp như vậy, ngoại trừ thực tế là đã diễn ra buổi gặp, sẽ được ưu tiên. Nếu các bên không giải quyết Tranh chấp hoặc (nếu Tranh chấp không được giải quyết) thống nhất về một phương pháp thay thế để giải quyết Tranh chấp, trong vòng 21 ngày sau khi nhận được thông báo, một trong hai bên có thể chuyển Tranh chấp (bằng cách gửi văn bản thông báo tới bên kia) yêu cầu xét xử trọng tài do Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Úc (Australian Centre for International Commercial Arbitration, ACICA) tiến hành tại Brisbane, Queensland, bằng tiếng Anh và tuân theo Quy chế Trọng tài của ACICA. Chi phí xét xử trọng tài sẽ được chia đều giữa các bên và quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG Ở HOA KỲ:

 • Phân xử Trọng tài và Khước từ Vụ kiện Tập thể nếu bạn sống ở (hoặc, nếu là doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng là sẽ không có tranh chấp nào, nhưng nếu có, bạn và chúng tôi đồng ý giải quyết tranh chấp trong vòng 60 ngày một cách không chính thức. Nếu chúng ta không thể nhất trí, bạn và chúng tôi đồng ý phân xử bằng trọng tài cá nhân ràng buộc trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ (American Arbitration Association, “AAA”) theo Đạo luật Trọng tài Liên bang (Federal Arbitration Act, “FAA”) và không kiện ra tòa trước thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, một trọng tài trung lập sẽ quyết định và quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng ngoại trừ quyền xem xét hạn chế theo FAA. Các vụ kiện tập thể, xét xử trọng tài tập thể, khởi kiện riêng lên tổng chưởng lý và bất kỳ quy trình nào khác mà người nào đó hành động với tư cách đại diện đều không được cho phép. Cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên.

  • Trong phần này, “chúng tôi”, “cho chúng tôi” và “của chúng tôi” bao gồm Clipchamp và các bên liên kết của Clipchamp, bao gồm cả Microsoft.

  • Các tranh chấp được Giải quyết—mọi Tranh chấp Ngoại trừ IP. Thuật ngữ “tranh chấp” bao quát hết mức có thể. “Tranh chấp” bao gồm khiếu nại hoặc bất đồng giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, phần mềm liên quan đến Dịch vụ cũng như giá cả của Dịch vụ hoặc phần mềm, tài khoản của bạn, việc quảng cáo, tiếp thị, liên lạc, giao dịch mua, thanh toán hoặc các Điều khoản này, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, bao gồm hợp đồng, cam kết, sai sót cá nhân, quy chế hoặc quy định, ngoại trừ tranh chấp liên quan đến việc thi hành hay xác minh quyền sở hữu trí tuệ của bạn, của bên cấp phép của bạn, của chúng tôi hoặc của bên cấp phép của chúng tôi.

  • Gửi thư Thông báo về Tranh chấp Trước tiên. Nếu bạn có tranh chấp và đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp đó, hãy gửi Thông báo về Tranh chấp qua đường bưu điện của Hoa Kỳ tới Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Hãy cho chúng tôi biết tên, địa chỉ, cách liên lạc với bạn, vấn đề của bạn và điều bạn muốn. Biểu mẫu sẵn có tại https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự nếu chúng tôi có tranh chấp với bạn. Sau thời gian 60 ngày, bạn hay chúng tôi có thể bắt đầu phân xử bằng trọng tài nếu tranh chấp chưa được giải quyết.

  • Tùy chọn Tòa án xử các Vụ kiện Nhỏ. Thay vì gửi Thông báo về Tranh chấp qua đường bưu điện, bạn cũng có thể kiện chúng tôi ra tòa án xử các vụ kiện nhỏ ở hạt bạn cư trú (hoặc nếu là một doanh nghiệp, thì tại địa điểm kinh doanh chính của bạn) hoặc Hạt King, Washington, Hoa Kỳ nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tòa án.

  • Thủ tục phân xử bằng trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Mỹ (American Arbitration Association, AAA) sẽ tiến hành mọi phân xử bằng trọng tài theo Quy chế Trọng tài Thương mại (hoặc Quy chế Trọng tài Người tiêu dùng nếu bạn là một cá nhân và dùng Dịch vụ cho cá nhân hoặc cho mục đích sử dụng hộ gia đình hoặc nếu giá trị tranh chấp từ $75.000 trở xuống dù bạn là cá nhân hay không hoặc cách bạn sử dụng Dịch vụ như thế nào). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.adr.org hoặc gọi đến số 1-800-778-7879. Trong một vụ tranh chấp liên quan đến $25.000 trở xuống, mọi hoạt động xét xử sẽ được thực hiện qua điện thoại, trừ khi trọng tài có lý do chính đáng để tổ chức xét xử trực tiếp. Bất kỳ yêu cầu xét xử trực tiếp nào sẽ diễn ra ở hạt bạn cư trú (hoặc nếu là một doanh nghiệp thì tại địa điểm kinh doanh chính của bạn) hoặc Hạt King, Washington. Bạn lựa chọn. Trọng tài có thể phán quyết mức đền bù thiệt hại riêng cho bạn giống với tòa án. Trọng tài có thể phán quyết bồi thường với tính chất giải thích hoặc huấn thị riêng cho bạn để giải quyết khiếu nại riêng của bạn. Theo các Quy tắc của AAA, trọng tài viên quản lý trong phạm vi tài phán của họ, bao gồm cả khả năng phân xử bằng trọng tài của bất kỳ khiếu kiện nào. Nhưng tòa án có toàn quyền trong việc cưỡng chế cấm phân xử bằng trọng tài nếu tố tụng tập thể hoặc đại diện.

  • Lệ phí và khoản thanh toán phân xử bằng trọng tài.

  • Tranh chấp liên quan đến $75.000 trở xuống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả phí đệ trình của bạn và thanh toán lệ phí và chi phí cho trọng tài cũng như cho AAA. Nếu bạn từ chối đề nghị giải quyết bằng văn bản cuối cùng mà chúng tôi đưa ra trước khi trọng tài viên được chỉ định, thì tranh chấp của bạn sẽ hoàn toàn được quyết định bởi trọng tài viên (được gọi là “phán quyết”), và trọng tài quyết định đền bù cho bạn nhiều hơn so với văn bản đề nghị giải quyết cuối cùng này, chúng tôi sẽ: (i) trả số tiền lớn hơn theo phán quyết hoặc $1.000; (ii) trả phí luật sư hợp lý của bạn, nếu có; và (iii) hoàn trả mọi chi phí (bao gồm phí và chi phí nhân chứng chuyên gia) phát sinh hợp lý bởi luật sư của bạn trong quá trình điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu nại của bạn bằng trọng tài.

  • Tranh chấp Liên quan đến Hơn $75.000. Quy chế AAA sẽ chi phối việc thanh toán phí đệ trình cũng như thanh toán lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài.

  • Mâu thuẫn với Quy chế AAA. Các Điều khoản này sẽ được áp dụng trong phạm vi có mâu thuẫn với Quy chế Trọng tài Thương mại của AAA hoặc Quy chế Trọng tài cho Người tiêu dùng.

  • Phải đệ trình trong vòng một năm. Bạn và chúng tôi phải đệ trình lên tòa án xử các vụ kiện nhỏ hoặc trọng tài bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào (ngoại trừ các tranh chấp về sở hữu trí tuệ—xem mục Các tranh chấp được Giải quyết—mọi Tranh chấp Ngoại trừ IP ở trên) trong vòng một năm kể từ khi khiếu nại hoặc tranh chấp có thể được đệ trình lần đầu tiên. Nếu không, tranh chấp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

  • Từ chối Thay đổi Trọng tài trong Tương lai. Bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với mục này bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi qua đường Bưu điện tại Hoa Kỳ tới địa chỉ nêu trên. Nếu bị từ chối, phiên bản gần đây nhất của mục này trước thay đổi mà bạn từ chối sẽ được áp dụng.

  • Hiệu lực riêng phần. Nếu nhận thấy khước từ vụ kiện tập thể là trái pháp luật hoặc không thể thi hành đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp thì các phần đó sẽ không được phân xử bằng trọng tài nhưng sẽ tiếp tục xét xử ở tòa án với phần còn lại tiếp tục phân xử bằng trọng tài. Nếu xét thấy bất kỳ điều khoản nào khác của mục này trái pháp luật hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được tách ra nhưng các điều khoản còn lại của mục này vẫn được áp dụng.

TỔNG QUÁT

Những điểm nổi bật: Nếu bạn cần trợ giúp về chỉnh sửa video, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Không có đối thủ nào được phép sử dụng Clipchamp.

Nếu chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết, ví dụ, bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản này.

Chi tiết:

 • Hỗ trợ: Nếu Gói của bạn cho phép bạn được hưởng hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đó cho bạn, với điều kiện là, nếu cần, bạn hỗ trợ chúng tôi điều tra và xác định nguyên nhân của lỗi và cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tất cả thông tin cần thiết liên quan đến lỗi (bao gồm những gì bạn đã làm liên quan đến lỗi).

 • Không đối thủ cạnh tranh: Bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả Nền tảng và Nội dung, theo bất kỳ cách nào cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm điều khoản này, chúng tôi sẽ buộc bạn phải chịu Trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi phải gánh chịu, và buộc bạn phải chịu trách nhiệm, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, về bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà bạn có thể kiếm được từ việc sử dụng không được phép.

 • Thay đổi: Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này trong từng thời kỳ và sẽ cung cấp cho bạn thông báo, ví dụ, bằng cách cập nhật “Ngày cập nhật lần cuối” trên các Điều khoản này hoặc thông qua thông báo trong Nền tảng. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp bạn đã thanh toán cho Gói Hàng năm và chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này và việc sửa đổi này có tác động bất lợi đến bạn, bạn có thể chấm dứt Tài khoản của mình và các Điều khoản này và chúng tôi sẽ hoàn lại Phí gói cho bạn theo tỷ lệ mà bạn đã thanh toán trước liên quan đến phần Dịch vụ chưa sử dụng.

 • Chuyển nhượng: Bạn không được nhượng lại, chuyển nhượng hay ủy thác các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhượng lại, chuyển nhượng hoặc ủy thác các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này một cách không hạn chế sau khi gửi thông báo cho bạn.

 • Bất khả kháng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc chúng tôi chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ Sự cố Bất khả kháng nào.

 • Hiệu lực riêng phần: Quy định trong các Điều khoản này là có hiệu lực riêng phần và nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị coi là vô hiệu, không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, quy định đó sẽ được coi như không nằm trong các Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực hiện phần còn lại của quy định đó hoặc quy định khác trong các Điều khoản này. Tiểu mục về Hiệu lực từng phần ở cuối phần Tranh chấp cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu có nội dung trong phần Tranh chấp (phân xử trọng tài và khước từ kiện tụng tập thể) được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi được. Mục Tranh chấp được ưu tiên hơn mục này nếu có mâu thuẫn.

 • Lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấp:

  • Mọi nơi ngoại trừ Hoa Kỳ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ và các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật của Queensland, Úc. Bạn và chúng tôi đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán và địa điểm xét xử duy nhất là các tòa án của bang Queensland và Tòa án Liên bang của Úc đặt tại Queensland, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ được xét xử tại tòa án.

  • Hoa Kỳ. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu là doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ, luật của tiểu bang nơi bạn sinh sống (hoặc, nếu là doanh nghiệp, nơi đặt trụ sở kinh doanh chính của bạn) sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, các Điều khoản này và tất cả các khiếu nại, bất kể nguyên tắc về xung đột nguồn luật, ngoại trừ việc Đạo luật Trọng tài Liên bang điều chỉnh tất cả các điều khoản liên quan đến trọng tài. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang tuân theo quyền tài phán và địa điểm xét xử duy nhất là các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Hạt King, Washington, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ được xét xử tại tòa án (không bao gồm trọng tài và tòa án khiếu nại lặt vặt).

Nếu có bất kỳ thắc mắc và thông báo nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Cấp 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Úc

Hoặc liên hệ với chúng tôi tại privacy@clipchamp.com hoặc ở đây.

Cập nhật lần cuối hoặc Phiên bản 3: Ngày 29 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 2: Ngày 7 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 1: Ngày 30 tháng 07 năm 2020

PHỤ LỤC 1

STORYBLOCKS EULA

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

A. Quyền của bạn. Chúng tôi (Footage Firm, Inc., đơn vị điều hành storyblocks.com, graphicstock.com và audioblocks.com) cấp cho bạn quyền vĩnh viễn, áp dụng trên toàn thế giới, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng được kết hợp Tệp tin Gốc mà bạn nhận được từ chúng tôi vào tác phẩm bạn tạo ra. Bạn có thể kết hợp Tệp tin Gốc hoặc mẫu có Tệp tin Gốc của chúng tôi vào bất kỳ dự án nào, bao gồm phim truyện, chương trình phát sóng, thương mại, giáo dục, in ấn, đa phương tiện, trò chơi, hàng hóa và internet. Khi bạn kết hợp Tệp tin Gốc vào dự án của mình, bạn có thể chia sẻ dự án đã hoàn thành của mình một cách tự do, nhưng bạn không được chia sẻ riêng Tệp tin Gốc dưới dạng tệp độc lập với bên thứ ba. (Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ Tệp tin Gốc với khách hàng của mình hoặc bên thứ ba khác nhằm mục đích hạn chế là nhận được sự trợ giúp của họ trong dự án cụ thể của bạn, giả sử bạn có tăng thêm giá trị đáng kể cho dự án ngoài Tệp tin Gốc. Nếu không, họ cần có giấy phép riêng.) Bạn cũng đồng ý nỗ lực hết sức để bảo vệ Tệp tin Gốc khỏi bị bên thứ ba truy cập dưới dạng tệp độc lập, nhưng vì không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều này nên việc bạn không thể ngăn chặn việc sao chép sẽ không bị coi là vi phạm Giấy phép này. Để rõ ràng, trong phạm vi bất kỳ dự án nào của bạn kết hợp Tệp tin Gốc đủ điều kiện là sản phẩm phái sinh theo luật hiện hành, bạn được cấp quyền vĩnh viễn, áp dụng trên toàn thế giới, để tạo sản phẩm phái sinh từ Tệp tin Gốc đó.

B. Đảm bảo của chúng tôi. Chúng tôi cam kết rằng nếu bạn sử dụng Tệp tin Gốc của chúng tôi như được mô tả trong Giấy phép này, việc sử dụng của bạn sẽ không vi phạm quyền (chẳng hạn như bản quyền) của bên thứ ba (“Bảo hành có Giới hạn”). Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm cho cam kết của mình bằng tiền. Trên thực tế, chúng tôi sẽ cấp cho bạn khoản bồi thường lên đến $20.000 nếu bạn phải chịu bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào do chúng tôi vi phạm lời hứa này. Vì đó là một con số lớn, chúng tôi cần làm rõ một số điều, thể hiện qua phần viết hoa sau đây. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM SƠ SUẤT, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MỌI THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HAY HẬU QUẢ. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HÀNH VI VI PHẠM BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC THẤP HƠN GIỮA THIỆT HẠI THỰC TẾ, TRỰC TIẾP MÀ BẠN PHẢI CHỊU PHÁT SINH VI PHẠM NHƯ VẬY VÀ HAI MƯƠI NGHÌN ĐÔ-LA.

Lưu ý rằng các nhãn hiệu, biểu trưng hoặc bản quyền mô tả trong Tệp tin Gốc của chúng tôi không thuộc phạm vi của bảo đảm này. Ví dụ: nếu một trong các video của chúng tôi mô tả ai đó đang cầm một loại đồ uống có thương hiệu, nhãn hàng đó có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng. (Chúng tôi không muốn bạn nghĩ rằng Giấy phép này cho phép bạn in lại lon Coca-Cola.)

C. Giới hạn. Có một số giới hạn khác mà chúng tôi đưa ra để bảo vệ họa sĩ của mình và các khách hàng khác:

 1. Bạn không được bán, cấp phép hoặc phân phối lại Tệp tin Gốc của chúng tôi, cũng như bạn không được xây dựng trang truyền thông riêng bằng tệp tin gốc của chúng tôi. Bạn không được tạo nhãn hiệu hoặc biểu tượng dựa trên Tệp tin Gốc của chúng tôi. Bạn không được sử dụng kỹ thuật tự động hóa, chẳng hạn như tập lệnh máy tính, để tải xuống hoặc “thu thập” lượng lớn Tệp tin Gốc của chúng tôi. Cuối cùng, bạn không được sử dụng Tệp tin Gốc để làm hại trẻ vị thành niên, khuyến khích bạo lực hoặc cho mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như phỉ báng.

 2. Đối với Tệp tin Gốc mô tả người có thể nhận dạng được (“Người mẫu”), bạn không được mô tả Người mẫu theo cách mà một người hợp lý sẽ thấy khó chịu. Để cho rõ, vấn đề nằm ở chỗ liệu cách mô tả Người mẫu có gây khó chịu hay không chứ không phải ở chỗ liệu toàn bộ dự án của bạn có thể gây khó chịu hay không. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Tệp tin Gốc có Người mẫu trong phim tài liệu về một tình trạng bệnh lý hiếm gặp và đáng xấu hổ, nhưng bạn không nên mô tả Người mẫu theo cách gợi ý rằng cá nhân họ mắc tình trạng bệnh lý này, trừ khi video clip của chúng tôi đã mô tả họ theo cách đó.

 3. Đối với Tệp tin Gốc âm thanh của chúng tôi, giấy phép của bạn không hạn chế quyền trình diễn công khai, nhưng có thể cần một tờ thông báo để đáp ứng yêu cầu của Tổ chức nắm Quyền Biểu diễn (Performance Rights Organizations, “PRO”). Ngoài ra, Giấy phép này cho phép bạn sử dụng các đoạn âm thanh của chúng tôi trong video YouTube, nhưng vì chúng tôi không liên kết với YouTube nên chúng tôi không thể ngăn người khác đưa ra tuyên bố sai rằng video của bạn vi phạm bản quyền. Nếu bạn nhận được khiếu nại như vậy, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các nền tảng như YouTube có thể chặn nội dung của bạn vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 4. Một số Tệp tin Gốc có thể có các hạn chế bổ sung, chẳng hạn như “chỉ dùng để biên tập”, điều này sẽ được ghi chú trong chi tiết của clip.

D. Các quy định Pháp lý Khác. Phần này có thể khó đọc nhưng lại rất quan trọng.

 1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Tiểu bang Delaware, ngoại trừ nguồn luật liên quan đến xung đột luật và luật bản quyền. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này bị xác định là không hợp lệ, các quy định khác sẽ không bị ảnh hưởng.

 2. Ngoại trừ các khiếu nại được đưa ra tòa khiếu nại lặt vặt, tất cả các tranh chấp về Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng hình thức trọng tài theo quy chế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association, “AAA”), tuân theo Đạo luật Trọng tài Liên bang. Tranh chấp có thể được phân xử bởi JAMS hoặc AAA. Do đó, bạn TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC KHỞI KIỆN RA TÒA để khẳng định hoặc bảo vệ quyền lợi của bạn NGOẠI TRỪ các vấn đề có thể được đưa ra tòa khiếu nại lặt vặt. Quyền của bạn sẽ được quyết định bởi TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG LẬP chứ KHÔNG phải bởi thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Bạn có quyền ĐƯỢC XÉT THẨM CÔNG BẰNG, NHƯNG thủ tục trọng tài ĐƠN GIẢN HƠN VÀ HẠN CHẾ HƠN CÁC QUY TẮC ÁP DỤNG TRƯỚC TÒA ÁN. Quyết định của trọng tài viên có hiệu lực thi hành như lệnh của tòa và TÒA ÁN KHÔNG CÓ NHIỀU THẨM QUYỀN XÉT DUYỆT LẠI quyết định này.

PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Xem: PHỤ LỤC XỬ LÝ DỮ LIỆU

PHỤ LỤC 3

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

a. Khi đồng ý với các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân theo các quy tắc sau:

i. Không thực hiện hành vi bất hợp pháp.

ii. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm lợi dụng, hãm hại hoặc đe dọa xâm hại đến trẻ em.

iii. Không gửi thư rác hoặc tham gia vào hoạt động tấn công giả mạo. Thư rác là thư điện tử hàng loạt, bài đăng, yêu cầu liên hệ, SMS (tin nhắn văn bản) hoặc tin nhắn tức thì không được mong đợi hoặc không được yêu cầu hoặc các phương thức liên hệ tương tự. Tấn công giả mạo là gửi email hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác để khiến người nhận tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, ngày tháng năm sinh, số An sinh Xã hội, số hộ chiếu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài chính hoặc thông tin nhạy cảm khác theo cách thức lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc để có quyền truy cập vào tài khoản hoặc hồ sơ, đánh cắp tài liệu hoặc thông tin nhạy cảm khác, thanh toán và/hoặc lợi ích tài chính.

iv. Không công khai hiển thị hoặc sử dụng Dịch vụ để chia sẻ nội dung hay tài liệu không phù hợp (bao gồm, ví dụ: ảnh khỏa thân, hành động thú tính, khiêu dâm, ngôn ngữ xúc phạm, bạo lực hoặc hoạt động phạm tội).

v. Không tham gia vào hoạt động gian lận, sai trái hoặc sai lầm (ví dụ: hỏi xin tiền theo cách lừa đảo, mạo danh người nào khác, thao túng Dịch vụ để tăng số lượt chơi hoặc tác động thứ hạng, xếp hạng hoặc nhận xét).

vi. Không phá hủy bất kỳ hạn chế nào về quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp Dịch vụ.

vii. Không tham gia vào hoạt động có hại cho bạn, Dịch vụ hoặc các hoạt động khác (ví dụ: truyền vi-rút, đeo bám, đăng nội dung khủng bố hoặc bạo lực cực đoan, phát ngôn có tính chất thù ghét hoặc ủng hộ bạo lực với người khác).

viii. Không vi phạm quyền của người khác (ví dụ như chia sẻ bất hợp pháp nhạc có bản quyền hoặc tài liệu có bản quyền khác, bán lại hoặc cách phát tán khác cho Bản đồ Bing hoặc ảnh).

ix. Không tham gia vào hoạt động vi phạm quyền riêng tư của người khác.

x. Không giúp đỡ người khác vi phạm những quy tắc này.

b. Thi hành. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc chúng tôi có thể đóng tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi cũng có thể chặn việc gửi liên lạc (như email, chia sẻ tệp hoặc tin nhắn tức thời) đến hoặc từ Dịch vụ như là một phần nỗ lực thực thi các Điều khoản này hoặc chúng tôi có thể xóa hay từ chối xuất bản Nội dung của bạn vì bất kỳ lý do nào. Khi điều tra các vi phạm cáo buộc về các Điều khoản này, Microsoft giữ quyền xem xét Nội dung của Bạn để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Dịch vụ và không cố gắng làm như vậy.