비디오 편집

초보자를 위한 브이로그 편집 완전 정복 가이드

마지막 수정일: 2022년 12월 10일

주의하세요! 이 콘텐츠는 개인 계정용 Clipchamp를 대상으로 한 내용입니다.회사 계정용 Clipchamp에 대한 정보를 찾고 있다면 이 링크를 확인해 보세요.

무료 온라인 동영상 편집기 Clipchamp무료로 해 보세요
이 게시물을 공유하세요!
Hình ảnh trừu tượng thể hiện thao tác chỉnh sửa vlog. H�ình ảnh một người phụ nữ trẻ đang cầm điện thoại. Có một nhãn dán ghi “vlog”. Ngoài ra còn có các hình ảnh trừu tượng khác cho thấy bản nhạc, bộ lọc và hiệu ứng chuyển được thêm vào clip.

신뢰성을 보여주며 시청자들과의 연결이 개선되기를 원하시나요?볼거리 넘치는 브이로그를 통해 일상사나 여행 일지, 나만의 경험, 숨겨진 이야기 장면을 공유하세요.TikTok이나 Instagram 같은 세로형 브이로그부터 YouTube를 통한 오리지널 와이드스크린 동영상까지, 브이로그는 가장 많이 제작되고 시청되는 인기 동영상 유형 중 하나입니다.

보이스 오버나 배경 음악, 스티커 오버레이, 장면 전환 같은 제대로 된 녹화 기술이나 편집 기술이 있다면 완벽한 브이로그를 눈 깜짝할 새에 만들 수도 있습니다.

Clipchamp를 통해 브이로그를 전문가처럼 만들고 편집하는 방법을 살펴보고 최고의 브이로그 관련 팁을 통해 다른 경쟁자들보다 온라인에서 돋보이는 방법을 알아보세요.

브이로그란?

브이로그란 짧은 동영상 블로그 또는 동영상 로그를 말하는 것으로 크리에이터가 자신의 일상, 생각, 활동 및 경험을 녹화해 보여주는 형식의 동영상 콘텐츠입니다. YouTube를 통해 기존의 브이로그를 소비하는 사람들이 늘고 있는 가운데 TikTok과 Instagram에서는 마이크로 브이로그 역시 인기를 얻고 있습니다.

‘같이 하기 브이로그’를 TikTok에서 공유 중인 인기 크리에이터 Alix Earle이나 YouTube에 여행 브이로그를 공유하는 Emma Chamberlain까지, 브이로그에서 다룰 수 있는 옵션은 매우 다양합니다. 공공장소에서 다른 사람이 주변에 있는 상태에서 브이로그를 촬영할 시 플랫폼 지침에 유의하여 주변 사람을 존중하며 촬영에 임해 주세요.

조회수를 높이는 브이로그를 계획하고 만드는 방법

브이로그 틈새시장 선택하기

브이로그를 시작하기 전에 제작할 영상의 시청자층을 분명히 정하고 공략할 틈새 시장, 세부적인 주제, 업계, 본인과 시청자가 흥미를 가질 내용을 확실히 정하세요. 크리에이터라면 아무 주제로나 브이로그를 녹화해 제작할 수 있지만 모든 브이로그가 높은 조회수를 얻는 것은 아닙니다.녹화하고자 한 주제에 대해 열정이 있는지, 이 주제가 채널의 틈새 시장과 부합하는지 생각해 보세요.브이로그 콘텐츠가 자신이 보유 중인 시청자들과 관련성이 있다면 시청자들이 내 동영상에 반응을 보일 가능성이 더 높아집니다.

브이로그 제작을 위한 브레인스토밍

녹화를 시작하기 전에 브이로그의 시작, 중간, 마무리 구성을 어떻게 할 것인지 계획을 세우거나 스토리보드를 제작합니다. 일상이 바쁘게 흘러갈 수도 있으므로, 무엇을 촬영하고 싶은지 미리 계획하면 녹화할 내용을 상기하는 데 도움이 됩니다.동영상은 특성상 조각을 짜맞추기 어렵기 때문에, 동영상과 관련된 뚜렷한 계획이나 구조가 없으면 흐름을 따라가기 힘든 브이로그가 될 수 있습니다.브이로그 촬영용 카메라를 놓고 왔다면 스마트폰으로도 녹화할 수 있다는 점을 기억하세요.

동영상 녹화와 편집 계획 세우기

브이로그에서 녹화할 내용이 정해졌으면 카메라 앵글이나 편집 기술과 관련된 스타일을 계획하세요.한 단계 수준 높은 브이로그를 위해 덧붙일 포인트와 시각 효과를 대강이나마 그려보세요.이런 작업에는 타임 랩스, B컷 클립, 시점 관찰 동영상, 그린 스크린 영상, 드론 촬영 등이 포함될 수 있습니다. 동영상 클립을 시간 순서에 맞게 촬영하려고 노력하면 편집이 조금 더 쉬워지기도 합니다.

브이로그 필수 제작 도구

예산 규모와 상관없이 소셜 미디어에 바로 내보낼 수 있는 전문적인 브이로그를 만들어 보세요.아래에서 Microsoft가 알려주는 브이로그 제작 시 필수 카메라 및 장비 관련 팁을 따라해 보세요.

1. 다재다능한 브이로깅 카메라

전문가용 카메라가 없다고요? 걱정하지 마세요. 브이로그 크리에이터, 특히 TikTok에서 브이로그를 제작하는 크리에이터들은 수준 높은 브이로그를 촬영할 때도 스마트폰을 사용하곤 합니다.특히 원치 않는 움직임이나 흔들림에 반응하는 짐벌을 갖춘 스마트폰이라면 DSLR 카메라를 사용한 동영상 못지않은 품질의 동영상을 만들 수 있습니다. DSLR이나 전문가용 카메라를 사용할 수 있는 경우라면 스테빌라이저를 카메라 설정에 추가해 이동 중에도 흔들림 없는 브이로그 동영상을 촬영해 보세요.

2. 고품질 브이로깅 마이크

주변 소음을 최소한으로 줄여주면서 음질은 높이는 마이크가 훌륭한 마이크입니다.공공장소에서 브이로그를 촬영하는 경우, 스마트폰이나 카메라에 부착할 수 있는 외부 마이크 구입을 고려해 보세요. 이렇게 하면 주변 탈것의 소음이나 바람소리, 주변의 대화음을 최소화할 수 있어서 시청자들이 방해받지 않고 내레이션에 쉽게 집중할 수 있습니다.좋은 마이크를 사용하면 동영상에 사용할 내 목소리를 쉽게 녹음할 수 있습니다.

3. 링 조명과 자연광 선택

촬영 장소가 야외이건 실내이건 적절한 조명 기구를 사용하면 브이로그의 품질을 한 단계 올릴 수 있습니다.주변에 광원이 충분하지 않으면 카메라에 멋진 장면이 담기지 않습니다. 스마트폰이나 카메라에 부착해 사용하는 소형 외부 링 조명을 추가하면 이러한 문제가 완벽하게 해결됩니다. 이렇게 하면 동영상 제작 후 해야 하는 색 보정 작업을 줄일 수 있습니다.

4. 간편한 동영상 편집기

초보자든 전문가든 전문적인 기능이 가득한 무료 온라인 동영상 편집기를 사용하면 동영상 편집 워크플로를 간소화할 수 있습니다.Clipchamp를 사용해 일상의 콘텐츠를 순식간에 매력적인 동영상으로 만들어 보세요. 여러 동영상 클립을 타임라인에 끌어서 놓고, 동영상이 잘못된 가로 세로 비율로 녹화됐다면 동영상을 트리밍하고, 자르고, 크기를 조정하세요.무료 스톡비디오로 스톡 음악과 B컷 영상을 추가하고, 테마에 맞는 구독 스티커를 추가하고, 인트로와 아웃트로 동영상 서식 파일을 사용하여 브이로그 YouTube를 준비해 보세요.

5. 자막 생성기

자막과 캡션이 있는 동영상은 음소거 상태에서도 쉽게 이해할 수 있고, 자막과 캡션은 동영상의 접근성과 포용력을 향상하므로 모든 훌륭한 동영상에 없어서는 안 될 요소입니다.Clipchamp의 정확한 자막 생성기를 이용해 브이로그에 가치를 더하고 경쟁자보다 앞서가세요. SRT 파일 형식으로 YouTube 대본을 다운로드할 수도 있습니다.

Clipchamp로 브이로그를 편집하는 방법

1단계. 동영상 클립 업로드하기

브이로그 미디어 파일을 가져오기 위해 도구 모음의 내 미디어 탭에서 미디어 가져오기 단추를 클릭합니다.미디어 파일을 살펴보고 열기 단추를 클릭해 가져옵니다.

Hình ảnh người dùng nhập phương tiện.

시작하려면 동영상 클립을 타임라인에 끌어다 놓으세요.

Thêm cảnh quay vlog vào dòng thời gian Clipchamp

2단계. 동영상 클립을 자르고 보정하기

길이가 지나치게 긴 동영상의 경우, 동영상 자르기만으로 원하는 시간 범위에 맞출 수 있습니다. 타임라인의 동영상을 클릭한 다음 녹색 사이드바를 타임라인 왼쪽으로 끕니다.이렇게 하면 동영상의 길이가 줄어듭니다.동영상이 너무 짧아졌다면 사이드바를 타임라인 오른쪽으로 끌어 길이를 늘이세요.

Cắt cảnh quay video trong Clipchamp

그다음 동영상 필터효과를 적용하거나, 속성 패널에서 수동으로 동영상 색을 보정하여 동영상 색을 조정하세요.

Điều chỉnh màu sắc bằng các bộ lọc trong bảng thuộc tính.

3단계. 동영상 오디오 편집

오디오가 있는 브이로그의 경우 속성 패널에서 오디오 탭을 클릭합니다.오디오 탭에서는 슬라이더를 사용해 음량 조절을 할 수 있습니다. 슬라이더를 오른쪽으로 밀면 동영상의 소리가 커지고 왼쪽으로 밀면 작아집니다.

Điều chỉnh âm lượng video bằng bảng thuộc tính

오디오와 동영상이 별도 트랙에 있다면 분할 도구를 사용해 소거하고 싶은 소리를 분할하고 속성 패널의 오디오 탭을 이용해 잘라낸 부분의 소리를 소거합니다.이 기능은 실수로 잘못 들어간 소리나 비속어를 없애는 데 매우 유용합니다.

Tách âm thanh và tắt tiếng video trong Clipchamp

4단계. 브이로그 음악, 스티커 및 텍스트 추가

브이로그에 배경 음악을 추가하려면 도구 모음의 콘텐츠 라이브러리를 선택하고, 오디오 드롭다운 화살표에서 음악을 선택하여 스톡 오디오 라이브러리를 검색하세요.

검색창에 키워드를 입력해 특정 장르나 테마, 분위기를 찾거나 음악 범주에서 더 보기 버튼을 클릭할 수도 있습니다.시청자들이 브이로그 자체에서 나는 소리를 들을 수 있을 정도로 배경 음악을 줄이는 것을 잊어서는 안됩니다.

Thêm nhạc nền video từ thư viện tài sản lưu trữ miễn phí bản quyền

그다음 스티커 오버레이를 추가하세요.구독 버튼, 이모지, ASL 수화 스티커 등 오버레이를 추가하려면 도구 모임의 콘텐츠 라이브러리 탭을 클릭하고 비주얼 드롭다운 화살표를 클릭한 다음 스티커를 선택합니다. 프레임, 오버레이, 도형, 배경, 주석, GIF도 탐색할 수 있습니다.

스티커를 타임라인의 동영상 위에 끌어서 놓습니다. 동영상 미리보기의 부동 도구 모음을 사용해서 스티커 크기를 편집합니다.

Thêm nhãn dán đăng ký vào video

도구 모음의 텍스트 탭을 사용해서 모션 타이틀과 텍스트를 브이로그에 추가할 수도 있습니다. 텍스트 탭을 클릭한 다음 제목을 선택합니다.제목을 동영상 위 타임라인에 끌어서 놓습니다. 속성 패널에서 텍스트, 글꼴, 크기, 맞춤, 배치를 편집합니다.

Thêm văn bản động vào video trong Clipchamp

5단계. 브이로그에 자막 추가

모든 유형의 시청자에게 접근성 높은 브이로그를 만들려면 자동 캡션 기능을 사용해 자막을 추가하세요. 속성 패널에서 캡션 탭을 클릭한 다음 자동 캡션 켜기를 클릭합니다.화면 프롬프트에 따라 AI를 사용하여 동영상의 자막을 생성합니다.자막의 크기, 색, 배치를 쉽게 사용자 지정하세요.

Tạo phụ đề cho video bằng AI

자막을 만들 때 지능형 침묵 제거 기능을 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 동영상에서 3초 이상 길이의 정지 구간 또는 침묵을 찾고, 사용자가 쉽게 자르거나 삭제할 수 있도록 보라색으로 강조 표시합니다.

6단계. 브이로그를 저장하고 YouTube에 공유하기

브이로그를 저장하려면 내보내기 단추를 클릭한 다음 동영상 해상도를 선택합니다. 최상의 브이로그 화질을 위해 1080p 동영상 해상도를 선택하는 것이 좋습니다. 브이로그 해상도가 4K인 경우 4K 해상도로 브이로그를 저장합니다.

Lưu video của bạn ở độ phân giải 1080p

내보내기 페이지에서 YouTube 공유 통합을 이용해 브이로그를 YouTube에 업로드합니다.

Chia sẻ trực tiếp lên YouTube bằng cách kết nối với Clipchamp

자주 묻는 질문

브이로그 길이는 어느 정도가 적당할까요?

브이로그의 길이는 업로드하는 플랫폼의 요구 사항에 따라 다르므로 길이에 제한이 없습니다.TikTok과 Instagram의 세로형 브이로그는 60초 정도로 유지하는 것이 좋고, YouTube는 최대 30분 길이로 유지하는 것이 좋습니다.

YouTube에 일주일에 몇 편의 브이로그를 올려야 하나요?

크리에이터는 일주일에 몇 편이든 원하는 만큼 브이로그를 올릴 수 있습니다. 일상 브이로거는 보통 7일에 7편의 비디오를 업로드하는 걸 목표로 하지만, 다른 브이로거는 일주일에 한 번만 업로드합니다.업로드 양은 계획한 업로드 일정과 녹화해 둔 비디오 영상의 개수에 따라 달라집니다.

Clipchamp에서 브이로그의 크기를 조정할 수 있나요?

네. Clipchamp의 비디오 크기 조정 도구를 사용하여 언제든지 비디오 크기를 조정할 수 있습니다! 미리 설정된 가로 세로 비율을 선택하여 YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp의 비디오 크기를 변경하고 사용자 정의 크기도 쉽게 만들 수 있습니다. YouTube는 16:9, TikTok 또는 Stories는 9:16, Facebook은 2:3, Instagram은 정사각형 1:1을 선택하세요.

일상의 요소나 특별한 경험을 눈길을 사로잡는 소셜 미디어용 브이로그로 만들어 보세요.지금 Clipchamp로 브이로그 만들기를 시작하거나 Clipchamp Windows 앱을 다운로드하세요.

동영상 편집 관련 추가 팁은 오디오 편집 요령을 확인하세요.

Clipchamp 블로그에서 자세히 보기

동영상 크기를 TikTok용 으로 조정하는 방법

2023년 9월 12일
새로운 시청자와 동영상을 공유하고 조회수를 올리고 싶으신가요? 무료 비디오 크기 조정 도구 로 간편하게 비디오 크기를 조정하고 TikTok에 게시하세요…

게임 하이라이트 동영상을 만드는 방법

2023년 5월 30일
게임 플레이에서 멋지게 우승한 장면이나 웃기게 실패한 장면을 모으고 싶나요? 게임 하이라이트 동영상으로 시청자의 관심을 사로잡고 즐거움을 주세요…

브랜드 게임 인트로 동영상을 만드는 방법

2023년 5월 26일
YouTube 에 443,000개 이상의 채널이 있는 게임 장르는 영상 시청과 콘텐츠 제작에 있어 매우 큰 인기를 끌고 있습니다. 이처럼 다양한…

Clipchamp를 이용해 무료 동영상 제작 시작하기

It looks like your preferred language is English