Rotate video online

Edit from all angles. Easily rotate video online with Clipchamp's online video editor. Flip or mirror videos vertically and horizontally in just minutes.

How to rotate a video

It only takes a few simple steps to rotate your video (or photo or GIF) with Clipchamp. Explore the steps below to start rotating or flipping your media in our online video editor.

Bước 1

Tải lên các tệp phương tiện hoặc chọn kho từ thư viện của chúng tôi

Khi đã ở trong trình chỉnh sửa, bạn có thể chỉ cần chọn và tải lên nội dung video và âm thanh của riêng mình, đồng thời thêm chúng vào thư viện phương tiện của riêng bạn. Nếu bạn muốn khám phá nhiều lựa chọn hơn, hãy chuyển đến menu bên trái cho tab thư viện kho, ở đóbạn sẽ tìm thấy nhiều loại tài sản miễn phí bản quyền. Bạn cũng có thể bắt đầu tạo video bằng các mẫu video YouTube của Clipchamp.

STEP 2

Rotate your video

Drag and drop your video to the timeline to get started. To rotate your video, select your clip and then click the Transform tab. From here, you can explore all of the ways you can rotate and flip your video.

Rotate your video

Export and share

Once you've rotated your video, it's time to export and share. You can choose from a range of resolutions to suit your rotated video's destination (720p for social media or 1080p for websites).

Export and share

EXPLORE OUR BLOG

Need help to rotate a video online?

Our blog is where you'll find all of the answers to your video rotation questions. What is the best software for rotating a video? (Hint: it's Clipchamp). How do you rotate a video 90 degrees? Is there a way to rotate a video on YouTube? All of these answers and more are just a click away.

Help rotate video

Ready to rotate a video?

Sign up with Clipchamp to get started.

It looks like your preferred language is English