视频编辑

新增功能!Clipchamp 中的 AI 视频编辑器

发布日期:2023年9月21日
作者:Clipchamp

注意!此内容与适用于个人帐户的 Clipchamp 相关。如果你正在查找有关适用于工作帐户的 Clipchamp 的信息,请尝试使用 此链接

Clipchamp是免费的在线视频编辑器免费试用
分享这个帖子
Hình ảnh về tính năng soạn thảo tự động.

开始使用 Clipchamp 中的 AI 视频编辑器。使用新的自动合成功能展现隐藏的导演才能,轻松创建引人入胜的短视频。

只需上传照片和视频,选择视频风格,我们的 AI 会自动创建具有专业水准的视频。将生活事件、旅行或假期的回忆转化为社交媒体上引人注目的视频。

所有用户都可以通过浏览器或 Microsoft Clipchamp 应用使用自动合成功能。了解如何在 Clipchamp 中使用自动合成。

AI 视频编辑器的工作原理

Clipchamp 中的 AI 视频编辑器能理解媒体中的场景(例如视觉效果、音频和故事),并且可以确定编辑和合成媒体的最佳方式,从而制作引人入胜的视频。用户可以自动生成 1080p 的高质量幻灯片、蒙太奇视频和短视频。

在 Clipchamp 中使用 AI 创建视频是安全的。媒体自始至终都不会离开计算机,也不用于任何训练目的。

自动合成功能的适用对象

每个人都适用!该功能可为各种视频编辑技能水平的用户提供支持。

对于刚刚接触视频编辑的用户,只需点击几下,AI 视频编辑器就能完成所有创意和技术工作。

对于那些苦苦寻找灵感,希望以最佳方式排列媒体素材并制作引人注目的视频的用户来说,这也是一项很棒的功能。Clipchamp 中的 AI 视频功能可以生成多个创意视频,因此,如果对初始视频结果不太满意,无需重新添加媒体即可立即获得新视频。

最后,对于想要增加所制作的视频数量的视频编辑专业人士,自动合成功能可以帮助在几分钟内创建多个独特的视频。还可以要求 AI 视频编辑器选择主题,以加快视频制作速度。

通过 Clipchamp 中的自动合成功能轻松制作创意视频

  • 日常照片和视频转变成精美的视频

  • 将旅行和度假素材变成引人入胜的视频

  • 通过长视频创建简短的社交媒体故事

  • 制作生日、活动和庆祝活动的流畅 幻灯片视频

如何使用 Clipchamp 中的自动合成功能

第 1 步使用 AI 创建视频

登录 Clipchamp 后,单击“使用 AI 创建视频”按钮。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút tạo tự động.

第 2 步添加媒体

首先,为视频指定一个名称。在标题栏中输入视频名称。

Hình ảnh người dùng đang chỉnh sửa tiêu đề của video soạn tự động.

接下来,通过单击“单击以添加或拖放”按钮上传媒体文件。也可以直接将视频拖放到媒体窗口。

Hình ảnh người dùng chọn video từ các tệp.

在视频完全加载,并且准备好开始创建自动撰写视频时,单击“开始”按钮。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút bắt đầu.

第 3 步分享视频风格

从一组视频风格中进行选择,以便自动合成功能可以更好地了解主题和审美偏好。使用绿色的“赞”按钮和红色的“踩”按钮来分享偏好。从优雅、大胆、活力等风格中进行选择。如果希望由 AI 选择最适合媒体的风格,也可以单击“为我选择”按钮。准备好继续时,请单击“下一步”按钮。

Hình ảnh người dùng đang chọn kiểu video.

第 4 步选择视频的纵横比和时长

选择横向纵横比或纵向纵横比,然后选择视频时长。Clipchamp 会根据最适合媒体的最佳组合来建议视频时长。完成后,单击“下一步”按钮。还可以通过单击“播放”按钮在此窗口中预览视频。

Hình ảnh người dùng chọn tỷ lệ khung hình và thời lượng cho video.

第 5 步选择背景音乐

AI 会自动选择背景曲目。如果想更改音乐,请单击“音乐”按钮。

Hình ảnh người dùng bấm vào tệp âm thanh.

单击音频文件上的“预览”按钮即可收听曲目。单击音频文件以选择新音乐,然后单击后退箭头返回到原始窗口。

Hình ảnh người dùng bấm vào tệp âm thanh mới, sau đó bấm vào nút Quay lại.

导出前使用“播放”按钮预览视频。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút phát để xem trước video.

第 6 步保存视频

如果对新视频感到满意,请单击“导出”按钮保存视频。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút lưu.

视频将自动导出到 Clipchamp 导出页面。可以使用我们的集成功能将视频直接分享到 YouTube 和 TikTok 等社交媒体,也可以将其上传到个人 OneDrive。

Hình ảnh của trang xuất.

使用自动合成功能创建多个视频

可以使用“创建新版本”按钮,让 AI 视频编辑器创建新视频。如果对结果不满意,或者想使用相同的媒体创建新视频,请使用此选项。

自动合成功能可以建议不同的视频布局(例如 分屏)和有趣的视频效果(例如 切换和贴纸)。 对于想要批量创建 Instagram 和 Facebook 故事等社交媒体内容的用户,此功能特别有用。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút tạo video mới.

在 Clipchamp 中自定义 AI 生成的视频

还可以继续在 Clipchamp 中编辑视频,增添更多独家功能,例如动画文本、贴纸叠加和辅助字幕。单击时间线中的“编辑”按钮继续编辑。

Hình ảnh người dùng bấm vào nút chỉnh sửa trong dòng thời gian.

如需更多帮助,请查看 自动合成功能帮助文章

探索 Clipchamp 中更多 AI 支持的功能

为 AI 生成的视频搭配 Clipchamp 中的更多 AI 视频效果。

  • 文本转语音:AI 配音制作器提供 400 种逼真语音以供选择,覆盖全球各种语言,并且可以根据视频需求自定义语音风格、音调和语气。

  • 字幕生成器:自动辅助字幕功能支持转录各种方言或口音的音频。 还可以下载字幕脚本,让全球观众更容易理解视频内容。

  • 演讲者指导:此 AI 功能可接收对 摄像头录制内容的实时反馈,帮助提高演讲技巧和视频演示能力。

如果已经准备好启动 AI 电影魔法并更快地创建视频,不妨试用 Clipchamp 免费版或下载 Clipchamp Windows 应用

Clipchamp 博客的更多内容

新增和改进功能:12 项令人兴奋的 Clipchamp 更新!

2023年4月28日
Clipchamp 一直在不断创新,让视频编辑体验更简便、更快速、更有趣!作为 Microsoft 系列 的一部分,我们持续改进视频编辑器,让你以自己的方式讲述自己的故事。…

如何让图像透明

2024年4月29日
不知道如何才能让图像变透明?或给图像一个透明背景? 不论是给 视频演示文稿 或社交媒体幻灯片添加图像,还是在创建 演示视频 ,使用我们的 AI 图像背景消除功能…

如何更改图像背景颜色

2024年4月29日
想要眨眼间就更改视频图像的背景颜色? 使用 AI 的 图像背景消除 科技就能毫不费力地消除抢镜、嘈杂背景,并让焦点聚集在主体上。 只需要将图像 背景变透明 ,然后替换为纯色背景。…

开始免费使用Clipchamp创建视频

It looks like your preferred language is English